Image
Image

Konteksty Kształcenia Muzycznego

Czasopismo naukowe, powstałe w wyniku przekształcenia cyklicznie ukazującej się od 2010 roku serii monografii o tym samym tytule, funkcjonowało w latach 2014-2020. Jako półrocznik, „Konteksty Kształcenia Muzycznego” ukazywały się dwa razy w roku, wiosną i jesienią, w wersji elektronicznej. Radę Naukową czasopisma tworzyli uczeni z renomowanych ośrodków akademickich w Polsce, a także z Czech, Łotwy oraz Słowacji.

Treści na łamach „Kontekstów Kształcenia Muzycznego” selekcjonowane były przy zastosowaniu procedury „double-blind peer review” i publikowane w układzie stałych działów merytorycznych: rozprawy i artykuły naukowe, recenzje i sprawozdania oraz forum młodych. Wśród zasobów czasopisma można odnaleźć teksty o charakterze krótkich rozpraw naukowych oraz informacje o badaniach prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą. Opublikowane artykuły zawierają wnioski z badań własnych związanych z szeroko rozumianym kształceniem muzycznym z uwzględnieniem jego głównych problemów i perspektyw rozwoju, a także z możliwościami wynikającymi z istniejącej wiedzy na temat zdolności i twórczości oraz miejsca muzyki w procesach uczenia się i kształtowania osobowości. Na uwagę zasługuje także prezentacja i wymiana doświadczeń w zakresie realizowanych przez autorów metodyczno-praktycznych rozwiązań i innowacji w kształceniu muzycznym.

W 2020 roku, po opublikowaniu łącznie 11 numerów, czasopismo zakończyło działalność. Numery archiwalne dostępne są na stronie internetowej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w zakładce „Konteksty Kształcenia Muzycznego”.Archiwalne numery czasopisma – do pobrania w plikach pdf2020 – TOM 7 – nr 1

Od Redakcji (s. 5)
POBIERZ

Note from the Editor (s. 7)
POBIERZ

ROZPRAWY I ARTYKUŁY NAUKOWE

Agata Górska-Kołodziejska
Rola transkrypcji w procesie dydaktycznym na przykładzie dzieł kameralnych
przeznaczonych na fortepian na cztery ręce lub dwa fortepiany (s. 11)POBIERZ

Maria Chełkowska-Zacharewicz
Jakim muzykiem chcesz być? Model elastyczności psychologicznej
w służbie muzykom – wprowadzenie (s. 43)POBIERZ

Anetta Pasternak, Anna Januszewska
Znaczenie solfeżu Emila Jaques- Dalcroze’a w rozwoju muzykalności
oraz zdolności twórczych uczniów klas I-III szkoły muzycznej I stopnia
w świetle badań własnych (s. 57)POBIERZ

Jarosław Domagała
Statystyka szkolnictwa muzycznego w Polsce w okresie międzywojennym (s. 79)POBIERZ

FORUM MŁODYCH

Danuta Pietraszewska
„Śpiew” w szkole powszechnej dwudziestolecia międzywojennego
w kontekście założeń wychowawczo-ideowych państwa – analiza źródeł (s. 125)POBIERZ

Z PRAKTYKI

Anna Pawelec
Zespół „szyty na miarę” – szkic o muzykowaniu zespołowym w szkole I stopnia (s. 143)POBIERZ

Adam Porębski
Nauka kompozycji w szkole muzycznej na przykładzie działalności
Szkolnego Koła Twórczości Kompozytorskiej SzKoT w OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego
we Wrocławiu (s. 155)POBIERZ

Agnieszka Łuczyńska
Zajęcia grupowe a kształtowanie indywidualności
studentów specjalności choreografia i musical (s. 167)POBIERZ

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Wiktoria Kuncewicz
Recenzja książki „Emisja głosu w przestrzeni edukacyjnej, artystycznej i terapeutycznej”,
redakcja naukowa Lidia Kataryńczuk-Mania, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2020, s. 324, ISBN: 978-83-945714-5-0 (s.  181)POBIERZ2019 – TOM 6 – nr 1

Od Redakcji (s. 5)
POBIERZ

Note from the Editor (s. 7)
POBIERZ

ROZPRAWY I ARTYKUŁY NAUKOWE

Jarosław Domagała
Janusz Miketta - organizator i reformator szkolnictwa muzycznego w Polsce (s. 11)POBIERZ

Krystyna Juszyńska
Walory dydaktyczne utworów fortepianowych dla dzieci Miłosza Magina (1929-1999) (s.  27)POBIERZ

Aleksandra Zeman
Komunikacja między wykonawcą a słuchaczem podczas koncertu chóralnego (s. 45)POBIERZ

Milena Wiśniewska
Edukacja muzyczna osób niewidomych – uwarunkowania i sugestie metodyczne (s. 57)POBIERZ

Magdalena Micherda
Upowszechnianie kultury muzycznej przez działalność pozalekcyjną
polskich szkół na Zaolziu w 2019 roku – z badań prasy zaolziańskiej (s. 73)POBIERZ

Joanna Jemielnik
Dialog czy kompromis – w poszukiwaniu nowych relacji pedagogicznych
w edukacji muzycznej (s. 85)POBIERZ

FORUM MŁODYCH

Paulina Lubecka-Stawowska
Narcyzm u muzyków. Poziom narcyzmu u studentów Akademii Muzycznej w Łodzi
na Wydziale Instrumentalnym i Wokalno-Aktorskim (s. 105)POBIERZ

Z PRAKTYKI

Elżbieta Hoffman
Nauka umiejętności odczytania kodu zapisu muzycznego – podstawowym obowiązkiem
nauczyciela instrumentalisty (s. 123)POBIERZ

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Ewa Kochanowska
Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu
„Kultura-Muzyka-Edukacja” (s. 141)POBIERZ

Mirosław Grusiewicz
Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu
„Konteksty kształcenia muzycznego” (s. 143)POBIERZ2018 – TOM 5 – nr 2

Od Redakcji (s. 5)
POBIERZ

Note from the Editor
POBIERZ

ROZPRAWY I ARTYKUŁY NAUKOWE

Ewa Wojtyga
Proces powstawania interpretacji ruchowych utworów muzycznych (s. 11)POBIERZ

Agnieszka Kościelak-Nadolska
Problematyka pamięci mięśniowej w kontekście przygotowania utworu muzycznego (s. 19)POBIERZ

FORUM MŁODYCH

Marta Włodarczyk
Psychologiczne aspekty pamięci i pamięci muzycznej (s. 35)POBIERZ

Aleksandra Orczykowska
Ewolucja rozmieszczenia scenicznego orkiestry symfonicznej (s. 49)POBIERZ

Z PRAKTYKI

Bogusława Opolska-Targosz
Na granicy tańca i kreacji ruchowej utworu muzycznego (s. 71)POBIERZ

Rafał Sowik, Kamil Laszuk, Ida Laszuk, Jakub Kozik
Musicon – narzędzie rozwijające aktywność muzyczną dzieci (s. 75)POBIERZ

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Dawid Ber
Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Harmonicznej
(ZSM im. S. Moniuszki w Łodzi) (s. 89)POBIERZ

Beata Stróżyńska
Sprawozdanie z III Muzycznego Forum Młodych Artystów i Naukowców w Łodzi (s. 91)POBIERZ

Dawid Ber
Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Konteksty Sztuki Dyrygenckiej” (s. 95)POBIERZ

Dawid Ber
Sprawozdanie z I Międzynarodowego Konkursu Chóralnego „Fala dźwięku” (s. 97)POBIERZ

Dawid Ber
Sprawozdanie z I Łódzkiego Forum Naukowego z okazji Światowego Dnia Głosu (s. 101)POBIERZ2018 – TOM 5 – nr 1

Od Redakcji (s. 5)
POBIERZ

Note from the Editor (s. 7)
POBIERZ

ROZPRAWY I ARTYKUŁY NAUKOWE

Stella Kaczmarek
Przyszłość kultury i edukacji kulturalnej w Polsce (s. 11)POBIERZ

Dominika Lenska
Różnorodność form ludowego dziecięcego śpiewu i zabaw ludowych (s. 29)POBIERZ

Barbara Dominiak
Realizacja zadania jako sposób pracy nad interpretacją ruchową dzieła muzycznego (s. 45)POBIERZ

Joanna Buczyńska, Barbara Dutkiewicz
Elementy „plastique animée” stosowane w czasie zajęć rytmiki
w pracy z dziećmi przedszkolnymi w świetle współczesnych koncepcji
myślenia twórczego (s. 59)POBIERZ

Anetta Pasternak
W labiryncie interpretacji – „plastique animée” w kontekście dzieła otwartego (s. 75)POBIERZ

Anetta Pasternak, Agata Trzepierczyńska
O dezintegracji metody Emila Jaques-Dalcroze’a w polskim systemie
kształcenia muzycznego. Refleksje na temat roli solfeżu Dalcroze’owskiego
w szkole muzycznej I stopnia (s. 85)POBIERZ

FORUM MŁODYCH

Martyna Romanowicz
Ku zachowaniu higieny psychicznej artysty. Praktyczne wskazówki (s. 97)POBIERZ

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Ewa Kumik
Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu
„Konteksty kształcenia muzycznego” (s. 109)POBIERZ

Klaudia Kukiełczyńska-Krawczyk
Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Studentów Muzykoterapii
we Wrocławiu (s. 111)POBIERZ

Beata Stróżyńska
Sprawozdanie z II Muzycznego Forum Młodych Naukowców i Artystów
w Łodzi (s. 117)POBIERZ2017 – TOM 4 – nr 2

Od Redakcji (s. 5)
POBIERZ

Note from the Editor (s. 7)
POBIERZ

ROZPRAWY I ARTYKUŁY NAUKOWE

Krystyna Ferenz
Edukacja artystyczna jako budowanie kompetencji odbiorcy.
Podejścia metodologiczne badań (s. 11)POBIERZ

Marek Nahajowski
Johann Joachim Quantz jako pedagog. Wizja kształcenia instrumentalisty
w połowie XVIII wieku (s. 27)POBIERZ

Agata Jarecka
Przygotowanie utworu muzycznego do publicznej prezentacji
z perspektywy wykonawcy i pedagoga (s. 43)POBIERZ

Małgorzata Suświłło
Zaangażowanie w muzykę jako determinanta rozwoju muzykalności dziecka (s. 57))POBIERZ

Joanna Glenc
Śpiew chóralny w szkolnictwie ogólnokształcącym jako czynna forma
uprawiania muzyki i sposób jej upowszechnienia (s. 73)POBIERZ

FORUM MŁODYCH

Natalie Moreno-Kamińska
Muzyka a zabawa – edukacja muzyczna w społeczeństwie ponowoczesnym (s. 85)POBIERZ

Milena Wiśniewska
Słuch osób niewidomych – przegląd badań (s. 97)POBIERZ2017 – TOM 4 – nr 1

Od Redakcji (s. 5)
POBIERZ

Notes from the Editor (s. 7)
POBIERZ

PROFESOR ZYGMUNT GZELLA IN MEMORIAM

Krzysztof Grzeszczak
Działalność artystyczna Profesora Zygmunta Gzelli (s. 11)POBIERZ

Barbara Sobolczyk
Profesor Zygmunt Gzella – Kierownik Katedry Wychowania Muzycznego
w latach 1976–1999 (s. 17)POBIERZ

ROZPRAWY I ARTYKUŁY NAUKOWE

Jakub Chrenowicz
Walerian Bierdiajew, dyrektor Państwowej Opery im. S. Moniuszki w Poznaniu
i profesor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu (s. 29)POBIERZ

Krystyna Juszyńska
Osiągnięcia dyrygenckie Witolda Rowickiego w Polsce i na świecie (s. 37)POBIERZ

Barbara Halec
Profesor Jan Szyrocki – pionier chóralistyki Pomorza Zachodniego (s. 57)POBIERZ

Michał Sławecki
Konteksty kreacji dzieła artystycznego z gatunku monodii liturgicznej (s. 71)POBIERZ

Maryia Yanushkevich
Przygotowawcza praca nad utworem jako forma rozwoju
twórczej samodzielności studenta (s. 81)POBIERZ

Joanna Piech-Sławecka
Korzyści pracy nad improwizacją w chórze dla rozwoju kompetencji scenicznych (s. 89)POBIERZ

Marianna Majchrzak
Dyrygent – artysta i osoba w kontekście „Listu do artystów” Jana Pawła II (s. 103)POBIERZ

FORUM MŁODYCH

Rafał Sowik
Wybrane podręczniki do edukacji muzycznej w klasach I–III
na tle reform oświatowych w latach 1997–2011 (s. 113)POBIERZ

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Ewa Wilczyńska
Recenzja książki: „Kształcenie słuchu. Historia – teoria – praktyka.
Działalność Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu w latach 1995–2012” (s. 125)POBIERZ

Magdalena Włodarczyk
Sprawozdanie z Konkursu Solfeżowego „Poznajemy muzykę Aleksandra Tansmana” (s. 129)POBIERZ

Katarzyna Broj
Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej dla nauczycieli
przedmiotów ogólnomuzycznych i rytmiki (s. 133)POBIERZ

Anna Suska
Sprawozdanie z warsztatów muzycznych prowadzonych z młodzieżą niedowidzącą (s. 141)POBIERZ

Dawid Ber
Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Konteksty Sztuki Dyrygenckiej” (s. 145)POBIERZ

Dawid Ber
Sprawozdanie z VI Konferencji Harmonicznej (ZSM im. S. Moniuszki w Łodzi) (s. 147)POBIERZ

Ewa Kumik
Sprawozdanie z Muzycznego Forum Młodych Naukowców i Artystów (s. 149)POBIERZ