Image
Image

Jakość kształcenia

Działania projakościowe na poziomie poszczególnych jednostek monitorują Wydziałowe Komisje do spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia, natomiast na poziomie uczelni – Uczelniana Komisja do spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia. Plan oraz zakres działań komisji określa regulamin przyjęty uchwałą Senatu nr 31/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku.

Uchwała nr 31/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku
Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
w sprawie przyjęcia korekty Regulaminu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi POBIERZ

Poziom kształcenia zagwarantowany jest przez poszukiwanie najlepszych rozwiązań artystyczno-naukowo-dydaktycznych na poziomie wydziałów i władz uczelni oraz współpracę z instytucjami kultury współpracującymi z Akademią. Istotną rolę w procesie doskonalenia nauczania odgrywają studenci, którym przysługuje prawo oceny poziomu studiów. Wysoka jakość kształcenia należy do priorytetowych zadań strategicznych uczelni. Akademia szczególny nacisk kładzie na rozwój i promocję młodych artystów, którzy dzięki możliwościom prezentacji swoich umiejętności w przestrzeniach koncertowych macierzystej uczelni jak i poza nią mogą nabierać doświadczenia scenicznego.

Wszystkie uczelnie publiczne i niepubliczne, w tym również Akademia, podlegają ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej, której podstawowym celem jest wspomaganie szkół wyższych w budowaniu standardów edukacyjnych na miarę najlepszych wzorców. Ocenie PKA podlegają poszczególne jednostki lub kierunki. Wynik oceny akredytacyjnej umieszczany jest w corocznym sprawozdaniu Rektora.

Polska Komisja Akredytacyjna ZOBACZ

 

Regulamin Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi POBIERZ

Zarządzenie nr 24/2023 JM Rektor z dnia 9 października 2023
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia POBIERZ