Image
Image

STYPENDIA

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 
Drodzy Studenci,

każdy z Państwa zobowiązany jest w pierwszej kolejności wysłać do osoby odpowiedzialnej za dany Wydział czy specjalność w Dziale Nauczania skany dokumentów na wskazany poniżej adres e-mail.
Należy wysłać podpisany wniosek razem ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Dopiero po uzyskaniu z Działu Nauczania potwierdzenia, że wniosek jest kompletny, dokumenty można wysłać pocztą/kurierem bądź złożyć osobiście w Dziale Nauczania.

 
Kontakt do wysłania dokumentów:
STUDIA STACJONARNE
STUDIA NIESTACJONARNE
UWAGA!
  • Wnioski muszą być drukowane dwustronnie!
  • Są nowe wnioski o stypendium socjalne oraz stypendium rektora! Proszę nie drukować wniosków z poprzedniego roku!
 
Stypendium socjalne może otrzymać student,
którego dochód w 2022 roku na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 1 294,40 zł netto.
Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022 r. 5 549 zł

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
o świadczeniach dla studentów w roku akademickim 2023/2024 na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki ZOBACZ

 

PLIKI DO POBRANIA

Dokumenty są dostępne dla osób zalogowanych do poczty uczelnianej.

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW

 
Załączniki do Regulaminu świadczeń dla studentów

Załącznik nr 1
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Załącznik nr 2
Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Załącznik nr 3
Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu

Załącznik nr 4
Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

Załącznik nr 5
Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Załącznik nr 6
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 7
Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi

Załącznik nr 8
Wniosek o przyznanie stypendium rektora

Załącznik nr 9
Szczegółowe warunki przyznawania stypendium rektora

Załącznik nr 10
Wykaz przedmiotów kierunkowych

Załącznik nr 11
Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych

Załącznik nr 12
Wykaz dokumentacji niezbędnej do ustalenia wysokości dochodu

Załącznik nr 13
Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta