Image
Image

UCZELNIA DOSTĘPNA

Fundusze Europejskie Znak Barw RP NCBiR EU

Akademia Muzyczna w Łodzi uczelnią dostępną!

 
Z dumą informujemy, że Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 26 stycznia 2021 r. podpisała umowę na realizację projektu Akademia Muzyczna w Łodzi uczelnią dostępną! współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu Akademia Muzyczna w Łodzi uczelnią dostępną! jest poprawa dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych.

Cel ten zostanie osiągnięty po zrealizowaniu następujących działań projektowych:

  • dostosowanie struktury organizacyjnej uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez zmiany zapisów w podstawowych dokumentach organizacyjnych, tj. statucie i regulaminie studiów; pojawią się w nich zapisy gwarantujące realizację polityki dostępności uczelni, zmienią się również procedury, które ułatwiają osobom niepełnosprawnym udział w procesie rekrutacji oraz kształcenia, powołany zostanie pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami;
  • poprawa oznaczania budynku zapewniająca lepszy dostęp dla osób niewidzących i niedowidzących, zainstalowanie pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących,
  • przystosowanie strony internetowej Akademii do standardów WCAG,
  • wprowadzenie rozwiązań technologicznych zapewniających dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • wprowadzenie rozwiązań technologicznych zapewniających dostęp przez Internet do zasobów informacyjnych uczelni,
  • przeprowadzenie szkoleń wśród pracowników Akademii, których celem będzie otwarcie społeczności akademickiej na potrzeby osób niepełnosprawnych a tym samy wyposażanie ich w wiedzę pozwalającą efektywnie wykorzystać wszystkie wróżone narzędzia umożliwiające korzystanie OzN z oferty uczelni.

Wszystkie zadania projektu są komplementarne względem siebie i pozwalają na wprowadzenie w Akademii Muzycznej w Łodzi ścieżki mini określonej w dokumencie Modele wsparcia uczelni w celu zwiększenia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Flaga i Godło

Wartość projektu:
1 000 000,00 zł

Wartość dotacji celowej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z budżetu państwa:
30 000,00 zł

AM