Image
Image

Prof. dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz wybrana Rektorem na kadencję 2024-2028

 
W dniu 27 marca 2024 w wyniku głosowania Kolegium Elektorów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi rektorem uczelni na kadencję 2024-2028 została prof. dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz.

Profesor Elżbieta Aleksandrowicz zdobyła wymaganą bezwzględną większość głosów w liczbie 64, co procentowo dawało 81% głosów. W wyborach wzięło udział 79 elektorów spośród 80 uprawnionych, co stanowiło 98,75% składu elektorskiego.

prof. dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz fot. Dariusz Kulesza

Rektor na kadencję 2024-2028
prof. dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz

 
Absolwentka łódzkiej Akademii Muzycznej w specjalności rytmika (1989). W 2023 roku uzyskała tytuł profesora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne. Pełni funkcję rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w kadencji 2020–2024.
W łódzkiej Akademii pracowała wcześniej na stanowiskach: prorektora ds. nauki i dydaktyki (2019–2020) oraz prorektora ds. dydaktyki (2012–2019), przewodniczącej Komisji ds. stopni Akademii Muzycznej w Łodzi (2019–2020), kierownika Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej (2017–2019), kierownika niestacjonarnych studiów Choreografii i Technik Tańca (2007–2012), prodziekana Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej (2005–2012).
Od 1988 roku wykłada również na Wydziale Aktorskim w Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Jest konsultantką Centrum Edukacji Artystycznej w zakresie rytmiki i członkinią Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, w poprzednich latach brała udział w pracach Rady ds. Szkolnictwa Wyższego przy Prezydencie Miasta Łodzi (2013–2015), była ekspertką Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2016–2020) i członkinią Komisji ds. sportu akademickiego działającej przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (2020–2024).
Twórczość artystyczna Elżbiety Aleksandrowicz to kilkadziesiąt autorskich prac choreograficznych, interpretacji ruchowych, założeń do improwizacji ruchowych, ruch sceniczny, a także autorskie i współautorskie scenariusze projektów artystycznych. Oprócz prac twórczych, do ważnych dokonań zakresu metody Emila Jaques-Dalcroze’a należy zaliczyć opracowane scenicznie zadania muzyczno-ruchowe, wielokrotnie ilustrowane autorską improwizacją fortepianową. Prace artystyczne prezentowane były w ramach spektakli, koncertów, konferencji, seminariów i kursów dedykowanych muzykom, aktorom, tancerzom, terapeutom, pedagogom, psychologom oraz szerokiej publiczności. Miejsca prezentacji to uczelnie partnerskie, szkoły muzyczne, teatry, placówki edukacyjne i kulturalne w Polsce (m.in. w Warszawie, Katowicach, Rzeszowie, Kaliszu, Krakowie) i za granicą (w Hellerau, Quebecu, Trossingen, Genewie, Wiedniu, Lubece).
Elżbieta Aleksandrowicz prowadzi kursy i warsztaty koncentrujące się wokół zagadnień dotyczących rytmiki oraz tańca. Najczęściej podejmuje zagadnienia z zakresu improwizacji ruchowej, improwizacji fortepianowej, zasad ruchu scenicznego oraz kompozycji przestrzenno-ruchowych, a także rytmikoterapii.
Wielokrotnie uczestniczyła w kongresach, seminariach i konferencjach. Wśród ważnych dla środowiska spotkań na arenie międzynarodowej i krajowej można wymienić: Międzynarodowy Kongres Rytmiki w Genewie (Institut Jaques-Dalcroze 1997, 2007), Europejski Kongres Rytmiki w Wiedniu (Universitat für Musik und darstellende Kunst 2009), Międzynarodowe Warsztaty Rytmiki w Hellerau (Hochschule für Music „Carl Maria von Weber” 2004, 2005, 2009, 2011), Europejski Kongres Rytmiki w Trossingen (Staatliche Hochschule für Musik 2006), Międzynarodową Konferencję Studiów nad Metodą Dalcroze’a w Quebecu (Université Laval Québec City 2017), Konferencję Naukowo-Artystyczną Cunnigham/Cage: Idea tworzenia w czasie realnym w Warszawie (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 2019), III Ogólnopolską Konferencję Artystyczno-Naukową: Pedagogiczne, artystyczne i terapeutyczne aspekty metody Rytmiki – od przeszłości do teraźniejszości w Gdańsku (Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki 2021), III Kongres Tańca w Katowicach (Narodowy Instytut Muzyki i Tańca 2023). Kilkakrotnie brała udział w międzynarodowych konferencjach nt. Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji w Akademii Muzycznej w Łodzi (2013, 2016, 2018, 2022).
W roku 2012 została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi.