Konkurs Kameralny ORGANY – PARTNER W KAMERALISTYCE

Konkurs Kameralny ORGANY – PARTNER W KAMERALISTYCE

8-9 listopada 2022 roku

 
Konkurs jest adresowany do studentów klas organów współpracujących z muzykami kameralistami. Ma na celu wyłonienie muzyków o szerokich możliwościach wykonawczych oraz dużej znajomości stylistycznej kameralistyki z użyciem organów w zakresie XVII-XXI wieku.

Konkurs jest jednoetapowy, złożony z dwóch części zróżnicowanych stylistycznie. Odbędzie się w Akademii Muzycznej w Łodzi w dniach 8-9 listopada 2022 roku, a jego Uczestnicy będą prezentować swoje interpretacje na instrumentach:

 • pozytyw Jehmlich Orgelbau Dresden GmbH, opus 1141, 2009 (5/I),
 • organy Jehmlich Orgelbau GmbH, Dresden, opus 1156, 2005, (22/II+P),
 • organy Grönlunds Orgelbyggeri, 2019 r. (27/II+P).

 
REGULAMIN KONKURSU

Konkurs Kameralny ORGANY – PARTNER W KAMERALISTYCE – REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU
 1. Organizatorem Konkursu Kameralnego „Organy – partner w kameralistyce” jest Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
 2. Opiekę merytoryczną nad programem konkursu sprawuje Katedra Organów, Muzyki Kościelnej, Klawesynu i Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
 3. Dyrektorem artystycznym konkursu jest dr Urszula Jasiecka-Bury.
 4. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 8 listopada (część I) i 9 listopada 2022 (część II).
 5. Konkurs dotyczy interpretacji muzyki kameralnej z użyciem organów.
 6. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest przeznaczony dla studentów akademii muzycznych.
 7. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
 8. Utrzymywanie kontaktu między Uczestnikami i Jurorami Konkursu w trakcie trwania przesłuchań prób konkursowych jest zabronione.
 9. Warunkiem przeprowadzenia przesłuchań jest zgłoszenie się przynajmniej 5 zespołów.
 10. Maksymalna ilość zespołów wynosi 12, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 11. Zgłoszenie do udziału w Konkursie należy wysłać́ do 30 maja 2022 roku, korzystając z formularza zgłoszeniowego.
 12. Do formularza należy dołączyć:
  – zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na klauzulę RODO,
  – potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej.
  Dokumenty należy przesłać:
  – drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  lub
  – pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
  Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź
  z dopiskiem „Organy – partner w kameralistyce”
 13. Wpisowe w wysokości 200 zł dla zespołu należy przelać na konto:
  Bank PEKAO SA, nr rachunku: PL 97 1240 3028 1111 0000 2822 1999
  W tytule przelewu należy wpisać „Konkurs kameralny Organy – partner w kameralistyce”
 14. Wszystkie opłaty bankowe pokrywa wpłacający.
 15. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie wpisowe nie będzie zwracane.
 16. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
 17. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do przesłuchań, otrzymają zwrot opłaty konkursowej.
 18. Kandydaci, których zgłoszenia nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot wpisowego po potrąceniu kosztów transferu.
 19. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi swoje prawa autorskie związane z:
  – wykonywaniem utworów podczas Konkursu,
  – prawami do wizerunku własnego (wykonywanego wszystkimi technikami fotograficznymi i nagraniowymi), utrwalonego w trakcie udziału w Konkursie.
 20. Decyzja o przyjęciu zgłoszenia zostanie wysłana Uczestnikom do dnia 15 czerwca 2022 roku.
 21. W związku z trwającą sytuacją pandemiczną, której przebieg jest trudny do przewidzenia, Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia edycji Konkursu, jeśli panujące warunki nie pozwolą na bezpieczne przeprowadzenie przesłuchań.
 22. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają Uczestnicy Konkursu.
 23. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do 2 godzin próby przed I częścią oraz 2 godzin próby przed II częścią (próby mogą odbywać się w późnych godzinach wieczornych). Próby rozpoczną się w poniedziałek 7 listopada 2022. Dwa tygodnie przed rozpoczęciem konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni o wyznaczonym dniu i godzinie próby przed I etapem, jak również o szczegółowym planie godzinowym przesłuchań konkursowych. Uczestnicy mają obowiązek zgłosić się w dniu próby w biurze organizacyjnym celem zarejestrowania się.
 24. Kolejność występów wynikać będzie z wybranego przez Uczestników instrumentarium organowego oraz rezerwacji sal.
 25. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji audiowizualnej przesłuchań konkursowych i koncertu Laureatów oraz nieodpłatnego ich wykorzystania. Kwestionariusz RODO regulujący te kwestie stanowi załącznik do regulaminu Konkursu. Laureaci Konkursu zobowiązani są do udziału w koncercie Laureatów, nie zachowując prawa do wynagrodzenia z tego tytułu.
 26. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Konkursie zobowiązani są do przygotowania kserokopii nut wykonywanych przez siebie utworów i złożenia ich w biurze organizacyjnym.
NAGRODY
 1. W ramach Konkursu Kameralnego „Organy – partner w kameralistyce” nie są przewidziane nagrody pieniężne, natomiast Laureaci otrzymają angaże koncertowe w ramach polskich festiwali organowych.
 2. Jury zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród.
 3. Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy udziału w Konkursie.
PROGRAM KONKURSU
 • CZĘŚĆ I
  Przygotowanie repertuaru obejmującego literaturę XVII-XVIII wieku realizowanego z basso continuo. Możliwe wysokości stroju i temperacje: 440 Hz, strój równomiernie temperowany (organy Jehmlich Orgelbau), 465 Hz, strój wg Neidhardta “für eine große Stadt” 1724 (organy Grönlunds Orgelbyggeri), 415 Hz, temperacja Valotti (pozytyw Jehmlich Orgelbau). Czas trwania 10-15 min. Program powinien zawierać utwory zróżnicowane pod względem czasu powstania.
 • CZĘŚĆ II
  Repertuar z okresu XIX-XXI wieku. Wysokość stroju 440 Hz, strój równomiernie temperowany. Czas trwania 10-15 min. Dopuszczalne jest wykonanie wyboru części większych kompozycji.
 • Skład zespołu w części I i II może być zróżnicowany przy zachowaniu tego samego organisty. Końcowa ocena jest średnią punktów z I i II części konkursu.
 • Ewentualne zmiany w programie będą uwzględniane po uprzednim zgłoszeniu, najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem Konkursu i akceptacji Przewodniczącego Jury.
JURY
 1. Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury złożone z pracowników Katedry posiadających co najmniej stopień doktora oraz dwóch zaproszonych gości.
 2. Decyzje Jurorów są ostateczne, niepodważalne i niezaskarżalne.
 3. Skład Jury zostanie ogłoszony bezpośrednio przed Konkursem.
 4. Jury będzie pracowało w oparciu o swój regulamin przyjęty na zebraniu jego członków.
 5. Regulamin Konkursu nie może ulec zmianie w trakcie procedury.
 6. Jurorzy nie będą oceniać swoich byłych i obecnych uczniów.
KONTAKT
  adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
DOKUMENTY KONKURSU

 

Konkurs Kameralny ORGANY – PARTNER W KAMERALISTYCE