DOKUMENTY
   
 • DOKUMENTY SZKOŁY DOKTORSKIEJ do pobrania przejdź

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA SZKOŁY DOKTORSKIEJ AKADEMII MUZYCZNEJ W  ŁODZI
 
Ogólna charakterystyka programu
 1. Akademicki
 2. Jednodyscyplinowy – umożliwia uzyskanie stopnia doktora sztuki w dyscyplinie: sztuki muzyczne. Program kształcenia pozwala realizować badania i działalność artystyczną w wybranej specjalności w zakresie określonym dyscypliną.
 3. Dziedzina sztuki/dyscyplina artystyczna: sztuki muzyczne.
Forma kształcenia

Stacjonarna, czas trwania nauki – 3 lata (6 semestrów)

Zasadnicze cele kształcenia

Celem kształcenia jest ukierunkowany rozwój artystyczny doktoranta i uzupełnienie jego wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie wybranej specjalności o warsztat badawczy i dydaktyczny niezbędny w pracy akademickiej oraz o kreatywność w zakresie budowania własnego wizerunku artystycznego, które w przyszłości mogą być wykorzystane zarówno w pracy akademickiej jak i zawodowej o pozaakademickim charakterze.

Wskazanie stopnia naukowego zdobywanego przez absolwenta

Po ukończeniu szkoły doktorskiej i obronie pracy doktorskiej absolwent uzyskuje stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne.

Wymagania wstępne wyrażone w języku efektów uczenia się
  Kandydat:
 • posiada wiedzę z zakresu sztuk muzycznych i prezentuje zagadnienia z wybranej dyscypliny (specjalności) na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji,
 • precyzyjnie formułuje i wyczerpująco wyraża myśli i sądy odnośnie do prowadzonej działalności artystycznej i badawczej posługując się terminologią właściwą dla wskazanej specjalności,
 • potrafi samodzielnie zintegrować wiedzę z artystyczną kreacją dzieła muzycznego,
 • umie samodzielnie prowadzić działalność artystyczną/ badawczą i dokumentować ją, a także komunikować się na tematy specjalistyczne,
 • umiejętnie prezentuje publicznie swoje dokonania, w tym dzieło artystyczne,
 • posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie średniozaawansowanym,
 • jest zmotywowany, uzasadnia potrzebę ustawicznego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w celu tworzenia nowych jakości działań artystycznych, prowadzenia prac badawczych oraz kreatywnego przekazywania swojego doświadczenia i kompetencji.
Określenie efektów uczenia się właściwych dla dyscyplin sztuk muzycznych odpowiadających charakterystykom drugiego stopnia na poziomie 8 PRK

Kod

W zakresie wiedzy absolwent:

Kod PRK
poziom 8

SDAMŁ_W01

Zna i rozumie – w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących i funkcjonujących prądów/tendencji w sztukach muzycznych – najnowsze światowe osiągnięcia w zakresie sztuki muzycznej we wskazanej specjalności

P8S_WG

SDAMŁ_W02

Zna i rozumie główne tendencje rozwojowe w obszarze prowadzonych przez siebie badań i działań artystycznych

P8S_WG

SDAMŁ_W03

Zna i rozumie metody i techniki badawcze w dyscyplinie związanej z obszarem prowadzonych badań i działań artystycznych

P8S_WG

SDAMŁ_W04

Zna zasady interpretacji dzieła muzycznego i sposoby jego upowszechnienia oraz przygotowania precyzyjnego opisu zagadnień i problematyki związanych z jego opracowaniem

P8S_WG

SDAMŁ_W05

Zna metodologię pracy naukowej

P8S_WK

SDAMŁ_W06

Zna i rozumie społeczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności artystycznej

P8S_WK

SDAMŁ_W07

Zna zasady transferu wiedzy z zakresu sztuk muzycznych do strefy społecznej, w tym dotyczącej metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych

P8S_WK

SDAMŁ_W08

Zna i rozumie uwarunkowania związane z dyscyplinami i specjalnościami pokrewnymi pozwalające na realizację zadań zespołowych i interdyscyplinarnych

P8S_WK

W zakresie umiejętności absolwent:

SDAMŁ_U01

Potrafi wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki i sztuki do twórczego identyfikowania i kreowania nowych jakości oraz innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów z zakresu wskazanej specjalności muzycznej

P8S_UW

SDAMŁ_U02

Potrafi rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo stosować je w publicznych prezentacjach

P8S_UW

SDAMŁ_U03

Potrafi dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników swoich badań, prac o charakterze twórczym i działań artystycznych oraz ich wkładu kulturotwórczego i społecznego

P8S_UW

SDAMŁ_U04

Potrafi transferować wyniki swojej działalności do strefy społecznej, w tym prowadzić zajęcia dydaktyczne w uczelni z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi

P8S_UW

SDAMŁ_U05

Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowych przedsięwzięciach

P8S_UK

SDAMŁ_U06

Potrafi inicjować projekty artystyczne oraz upowszechniać je i popularyzować

P8S_UK

SDAMŁ_U07

Potrafi posługiwać się językiem obcym znając specjalistyczna terminologię muzyczną

P8S_UK

SDAMŁ_U08

Potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze i twórcze, także w środowisku międzynarodowym

P8S_UO

SDAMŁ_U09

Potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób, w tym planować zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi

P8S_UU

W zakresie kompetencji społecznych absolwent:

SDAMŁ_K01

Jest gotów do krytycznej oceny dorobku w ramach wskazanej specjalności oraz oceny własnego wkładu w jej rozwój uznając znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

P8S_KK

SDAMŁ_K02

Jest gotów do kreowania wysokiej społecznej roli artysty podtrzymując i rozwijając etos, wkład i znaczenie w tym zakresie środowisk akademickich i twórczych oraz respektując zasady publicznej własności wyników działalności naukowo-artystycznej z uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej i praw autorskich

P8S_KR

SDAMŁ_K03

Jest gotów do efektywnego wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w działalności zawodowej związanej z uzyskanym wykształceniem

P8S_KR

SDAMŁ_K04

Jest gotów do inicjowania działań stanowiących znaczący wkład społeczny w ramach wskazanej dyscypliny

P8S_KO

 

Plan kształcenia wraz z przyporządkowanymi efektami uczenia się

Zajęcia obowiązkowe
łącznie w cyklu kształcenia 240 godzin + praktyki zawodowe (dydaktyka na uczelni max. 180 godzin)

 • Seminarium doktoranckie – warsztat specjalistyczny – praca z opiekunem naukowym/promotorem (lata I – III; 6 semestrów, łącznie 90 godzin/ sem. 15 godzin); SDAMŁ_W01, SDAMŁ_W02, SDAMŁ_W03, SDAMŁ_W04
 • Praktyki estradowe/ Publikacje/ Udział w konferencjach i warsztatach specjalistycznych – w zależności od specjalności – 4 dokonania rocznie; SDAMŁ_U01, SDAMŁ_U02, SDAMŁ_U04, SDAMŁ_K02
 • Praktyki zawodowe (lata I-III; 6 semestrów, max. 60 godzin dydaktyki rocznie); SDAMŁ_U06, SDAMŁ_U09
 • Metodologia konstrukcji pracy doktorskiej – wykład specjalistyczny odnoszący się do indywidualnego konstruowania całości pracy doktorskiej w zróżnicowanych pod względem specjalności obszarach twórczości i działalności muzycznej (rok I; sem. 2 /15 godzin); SDAMŁ_U03
 • Metodologia badań naukowych – wykład specjalistyczny odnoszący się do metod badawczych oraz systemu reguł i procedur związanych z prowadzeniem działalności naukowej (rok I; sem 1/15 godzin); SDAMŁ_W05
 • Historia kultury – (rok. I; sem. 2, 15 godzin) – wykład specjalistyczny obejmujący dzieje kultury od jej uchwytnych początków do czasów współczesnych ze szczególnym uwzględnieniem kontekstów cywilizacyjnych kultury muzycznej – w kooperacji ze sz. d. nauk humanistycznych UŁ; SDAMŁ_W06
 • Metodyka i techniki dydaktyki w uczelni z zastosowaniem nowych technologii – zajęcia warsztatowe wprowadzające tematykę wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w celu poprawienia efektywności procesu nauki i poszukiwania narzędzi dydaktycznych wspomagających indywidualny rozwój (rok I; sem. 1 i 2, łącznie 30 godzin/ sem. 15 godzin); SDAMŁ_W07, SDAMŁ_U04
 • Metody analizy muzyki współczesnej – wykład – zajęcia rozwijające umiejętność szerszego spojrzenia  i kierunkujące pracę w zakresie realizacji dzieła stanowiącego podstawę doktoratu (rok II; semestr 3, 15 godzin); SDAMŁ_U01, SDAMŁ_U03
 • Muzyka w prawie autorskim – wykład omawiający specyfikę prawną autorstwa dzieła muzycznego (rok II; semestr 4 / 15 godzin); SDAMŁ_W06, SDAMŁ_K02
 • Dydaktyka szkoły wyższej – konwersatorium – zasady prowadzenia zajęć metodą warsztatową i projektową – (rok II; semestr 3/ 15 godzin) – w kooperacji ze sz. d. nauk humanistycznych UŁ; SDAMŁ_U05, SDAMŁ_K01
 • Kreowanie sylwetki twórczej – wykład – budowa wizerunku i prowadzenie działalności w mediach społecznościowych (rok III; semestr 5/15 godzin); SDAMŁ_W08, SDAMŁ_U03, SDAMŁ_K03
 • Pozyskiwanie środków na działalność artystyczną i upowszechnianie muzyki – wykład omawiający sposoby i formy pozyskiwania grantów i dotacji na działalność artystyczną (rok. III; sem. 6 / 15 godzin); SDAMŁ_U08, SDAMŁ_U09, SDAMŁ_K04

Zajęcia do wyboru
łącznie doktorant wybiera 2 przedmioty: jeden na roku II i jeden na roku III

Wykłady specjalistyczne

 • Kompozycja i produkcja muzyczna – połączenie elementów teorii i praktyki w zakresie możliwości rejestracji nagrań różnych form muzycznej twórczości (kompozycja, improwizacja, aranżacja…) w celu realizacji produkcji muzycznej (rok III; sem. 5 i 6, łącznie 30 godzin/ sem. 15 godzin); SDAMŁ_W01, SDAMŁ_U02
 • Język obcy – inny niż angielski – w zależności od potrzeb specjalności (rok II; sem. 3 i 4, łącznie 30 godzin/ sem. 15 godzin); SDAMŁ_U07
 • Przedmiot humanistyczny (filozofia, psychologia, estetyka, historia sztuki) – w kooperacji ze sz. d. nauk humanistycznych UŁ (rok II; sem. 3 i 4, łącznie 30 godzin / sem. 15 godzin); SDAMŁ_U01

Zajęcia warsztatowe

 • Współczesne techniki rejestracji dźwięku i obrazu (rok. III; sem. 5 i 6, łącznie 30 godzin/ sem. 15 godzin); SDAMŁ_U01, SDAMŁ_U02
 • Sztuka wystąpień publicznych – zajęcia służą przygotowaniu doktorantów do nieartystycznych wystąpień publicznych, głównie na konferencjach. Słuchacze zostają zapoznani z wiedzą na temat zasad konstruowania slajdów w prezentacji Power Point w odniesieniu do wystąpienia o charakterze naukowym, prezentacji siebie, wygłaszania referatów, dresscode obowiązującego na konferencjach. Każdy z doktorantów będzie miał okazję do samodzielnego przygotowania krótkiego wystąpienia, usłyszy o swoich mocnych i słabych stronach, podejmie również próbę konstruktywnej oceny innych (rok III; sem. 5 i 6 łącznie 30 godzin / sem. 15 godzin) – w kooperacji ze sz. d. nauk humanistycznych UŁ; SDAMŁ_U05, SDAMŁ_U06
Opis poszczególnych przedmiotów

Szczegółowe opisy poszczególnych przedmiotów (sylabusy) dostępne będą przed rozpoczęciem kształcenia na stronie AM w Łodzi.

Relacja pomiędzy efektami uczenia się a efektami uczenia się przypisanymi do poszczególnych przedmiotów

Efekty uczenia się odnoszą się do dyscypliny: sztuki muzyczne i są nadrzędnie przypisane względem całości listy efektów uczenia się do poszczególnych przedmiotów zarówno w obrębie zajęć obowiązkowych jak i zajęć wybieranych przez doktorantów spośród proponowanych do wyboru.

Sprawdzanie efektów uczenia się
  Efekty uczenia się są sprawdzane po zakończeniu cyklu zajęć z każdego przedmiotu przewidzianego programem. Mogą być weryfikowane w formie:
 • rozmowy podsumowującej zajęcia, dotyczącej treści na nich prezentowanych,
 • przygotowania przez doktoranta pisemnej pracy zaliczeniowej w formie krótkiego eseju na wskazany przez wykładowcę temat mieszczący się w zakresie programowym zajęć,
 • przygotowanie przez doktoranta projektu multimedialnego/prezentacji na wskazany przez wykładowcę temat mieszczący się w zakresie programowym zajęć,
 • sprawdzianu wymagającego od doktoranta pisemnego przedstawienia wybranych kwestii mieszczących się w zakresie programowym zajęć,
 • publicznej prezentacji artystycznej.
 • O wyborze jednej z form zaliczenia decyduje wykładowca. Forma zaliczenia jest znana doktorantom przed rozpoczęciem zajęć i wpisana do sylabusa przedmiotu. Sprawdzianem efektów prowadzonych przez doktoranta badań jest egzamin komisyjny w formie publicznej prezentacji.
Wymiar i zasady odbywania praktyk zawodowych

Wymiar praktyk zawodowych realizowanych przez doktoranta w Szkole Doktorskiej Akademii Muzycznej w Łodzi w formie samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni jest nie mniejszy niż 10 godzin i nie większy niż 60 godzin rocznie – w zależności od potrzeb dydaktycznych jednostki wskazanej wybraną dyscypliną/ specjalnością. Formą sprawdzania umiejętności dydaktycznych doktoranta jest przeprowadzona przez promotora raz w roku hospitacja zajęć oraz ankiety studenckie.

 

SYLABUSY – Szkoła Doktorska

 • Dydaktyka Szkoły Wyższej
  dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak, prof. UŁ pobierz
 • Metodyka i techniki dydaktyki w uczelni z zastosowaniem nowych technologii
  dr Roman I. Drozd pobierz
 • Historia Kultury
  dr hab. Aneta Pawłowska, prof. UŁ pobierz
 • Metodologia badań naukowych
  dr hab. Beata Stróżyńska, prof. AM pobierz
 • Metodologia konstrukcji pracy doktorskiej
  dr hab. Jacek Szerszenowicz pobierz

 

Szkoła Doktorska – REKRUTACJA 2021/2022

WYNIKI REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ
 
WYNIKI NABORU DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

 

Tryb rekrutacji w drodze konkursu do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej w Łodzi został zawarty w Regulaminie rekrutacyjnym Szkoły Doktorskiej zamieszczonym poniżej oraz w zakładce Struktura – Szkoła Doktorska.

W roku akademickim 2021/2022 limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej
Akademii Muzycznej w Łodzi wynosi – 3 miejsca.
 
OPŁATA REKRUTACYJNA

Rekrutacja do SDAMŁ wiąże się z wniesieniem jednorazowej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej
w wysokości 150 zł.
Wpłat dokonuje się na konto:
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 270, 90–361 Łódź
97 1240 3028 1111 0000 2822 1999

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną w kraju, kandydaci Do Szkoły Doktorskiej zobowiązani są dokonać rejestracji on-line i przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skany następujących dokumentów:

  do weryfikacji formalnej:
 • wydrukowanego i podpisanego podania o przyjęcie do SDAMŁ (po ukończeniu rejestracji online),
 • dyplomu magistra sztuki lub równorzędnego lub zgodnie z §2 Regulaminu rekrutacyjnego,
 • certyfikatu znajomości nowożytnego języka obcego zgodnie z §2 Regulaminu rekrutacyjnego,
 • życiorysu ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki kształcenia i prowadzonej działalności,
 • jednej aktualnej fotografii zgodnej z wymogami przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej do SDAMŁ;
 • do weryfikacji merytorycznej:
 • spisu dokonań artystycznych/naukowych wraz z dokumentami poświadczającymi ten dorobek oraz ewentualnymi rekomendacjami, a także krótkiej informacji o dalszym kierunku rozwoju i tematyce planowanej pracy doktorskiej.
 • Dodatkowo dla specjalności:
  • muzyka w mediach: minimum 4 teksty dziennikarskie lub 2 teksty i 1 audycja (audio, video) wraz z dokumentacją ich publikacji / prezentacji w mediach;
  • zarządzanie produkcją muzyczną: opis zrealizowanego projektu (organizacja bądź współorganizacja) wraz z dokumentacją;
  • realizacja dźwięku: 6-8 nagrań o zróżnicowanym instrumentarium (w tym jedno o większym składzie); maksymalnie 3 nagrania można zastąpić prezentacjami audiowizualnymi lub słuchowiskami.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacyjnym Kandydat do SDAMŁ przed rejestracją w systemie rekrutacyjnym AM w Łodzi obowiązany jest zapoznać się z listą promotorów ogłoszoną na stronie internetowej AM w Łodzi. Funkcję promotora może pełnić również osoba spoza listy, współpracująca z Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz spełniająca warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, ze zm.) i Regulaminie Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej. 

 
DO POBRANIA
 • Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej pobierz
 • Lista potencjalnych promotorów pobierz
 • Regulamin rekrutacyjny Szkoły Doktorskiej pobierz

Szkoła Doktorska – REKRUTACJA 2022/2023

Tryb rekrutacji w drodze konkursu do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej w Łodzi został zawarty w Regulaminie Rekrutacyjnym Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej w Łodzi zamieszczonym poniżej oraz w zakładce Struktura – Szkoła Doktorska.

W roku akademickim 2022/2023 limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej
Akademii Muzycznej w Łodzi wynosi – 2 miejsca.
 
OPŁATA REKRUTACYJNA

Rekrutacja do SDAMŁ wiąże się z wniesieniem jednorazowej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł. Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na indywidualny numer rachunku bankowego, przydzielony na potrzeby rekrutacji w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.

WYKAZ DOKUMENTÓW,
które zobowiązani są złożyć Kandydaci do Szkoły Doktorskiej:

a) do weryfikacji formalnej:

 • wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie do SDAMŁ (po ukończeniu rejestracji online),
 • dyplom magistra sztuki lub równorzędny lub zgodnie z §2 Regulaminu Rekrutacyjnego,
 • certyfikat znajomości nowożytnego języka obcego zgodnie z §2 Regulaminu Rekrutacyjnego,
 • życiorys ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki kształcenia i prowadzonej działalności,
 • jedna aktualna fotografia zgodna z wymogami przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej do SDAMŁ;

b) do weryfikacji merytorycznej:

 • spis dokonań artystycznych/naukowych wraz z dokumentami poświadczającymi ten dorobek oraz ewentualnymi rekomendacjami, a także krótką informacją o dalszym kierunku rozwoju i tematyce planowanej pracy doktorskiej.

Dodatkowo dla specjalności:

 • muzyka w mediach: minimum 4 teksty dziennikarskie lub 2 teksty i 1 audycja (audio, video) wraz z dokumentacją ich publikacji / prezentacji w mediach;
 • zarządzanie produkcją muzyczną: opis zrealizowanego projektu (organizacja bądź współorganizacja) wraz z dokumentacją;
 • realizacja dźwięku: 6-8 nagrań o zróżnicowanym instrumentarium (w tym jedno o większym składzie); maksymalnie 3 nagrania można zastąpić prezentacjami audiowizualnymi lub słuchowiskami.

 
HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

 • Do 16 września 2022 r.
  Rejestracja Kandydatów w elektronicznym systemie rekrutacyjnym oraz składanie dokumentów rekrutacyjnych przez Kandydatów
 • 19 września 2022 r.
  Ogłoszenie listy Kandydatów dopuszczonych do I etapu postępowania rekrutacyjnego
    
  • Lista Kandydatów dopuszczonych
   do I etapu postępowania rekrutacyjnego
   pobierz plik .pdf
 • 20 września 2022 r.
  I etap postępowania rekrutacyjnego (preselekcja Kandydatów na podstawie dokumentacji dorobku artystycznego i naukowego) oraz ogłoszenie listy Kandydatów dopuszczonych do II etapu postępowania rekrutacyjnego
    
  • Lista Kandydatów dopuszczonych
   do II etapu postępowania rekrutacyjnego
   pobierz plik .pdf
 • 22-23 września 2022 r.
  II oraz III etap postępowania rekrutacyjnego
  Harmonogram II oraz III etapu postępowania rekrutacyjnego
  • Instrumentalistyka
   czwartek – 22.09.2022 r. – Akademia Muzyczna, Pałac, ul. Gdańska 32
  • Specjalności jazzowe | Wokalistyka estradowa
   czwartek – 22.09.2022 r. - Sala Koncertowa AM, ul. Żubardzka 2a
  • Dyrygentura | Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej | Kompozycja
   piątek – 23.09.2022 r. - Akademia Muzyczna, Pałac, ul. Gdańska 32
  • Wokalistyka | Taniec
   piątek – 23.09.2022 r. - Akademia Muzyczna, Pałac, ul. Gdańska 32
  • Szczegółowy harmonogram
   II i III etapu postępowania rekrutacyjnego
   pobierz plik .pdf

UWAGI

 • Przejście do III etapu postępowania rekrutacyjnego wymaga uzyskania co najmniej 20 punktów w II etapie postępowania.
 • Egzaminy w II i III etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzone będą w języku polskim.
 • Uczelnia nie zapewnia Kandydatom akompaniatorów.
 • 23 września 2022 r.
  Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego
    
  • Lista rankingowa Kandydatów
   po II i III etapie postępowania rekrutacyjnego
   pobierz plik .pdf
  • Lista Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
   do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
   na rok akademicki 2022/2023 pobierz plik .pdf
  • Lista Kandydatów przyjętych
   do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
   na rok akademicki 2022/2023 pobierz plik .pdf

 

WSZELKIE PYTANIA ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ
PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES E-MAIL
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 • Uchwała nr 6/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie korekty Regulaminu rekrutacyjnego Szkoły Doktorskiej
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin rekrutacyjny Szkoły Doktorskiej
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  na rok akademicki 2022/2023 pobierz
 • Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 16 września 2022 roku
  Dyrektora Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
  (konkursowego) do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez
  Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
  na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023 pobierz