Dokumenty będące załącznikami do Zarządzenie Rektora nr 32/2021
w sprawie Zasad oceny okresowej nauczycieli akademickich
obowiązujących w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

   
 • Zarządzenie nr 32/2021 JM Rektor z dnia 28 października 2021
  w sprawie zasad oceny okresowej nauczycieli akademickich
  w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz plik .pdf
 • Ankieta sprawozdawczo-kwalifikacyjna pobierz plik .doc

 
 

Dokumenty będące załącznikami do Decyzji Rektor
o dofinansowaniu działalności artystycznej, dydaktycznej i badawczej na rok 2021

20 października 2020

 

Wzory protokołów zaliczeniowych i egzaminacyjnych

7 kwietnia 2020

 

 

 • Uchwała Nr 9/2022 z dnia 25 maja 2022 r.
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  dot.: postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
  oraz postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
  pobierz plik .pdf
 • Regulamin Komisji ds. nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego
  w zakresie sztuki Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  pobierz plik .pdf
 • Wzór podania ws. wyznaczenia promotora, promotorów
  lub promotora pomocniczego
  pobierz plik .pdf
 • Koncepcja pracy doktorskiej pobierz plik .pdf
   
 • Wzór oświadczenia
  upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników
  prowadzących działalność naukową
  pobierz plik .pdf
   
 • Wzór oświadczenia
  o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej lub artystycznej
  pobierz plik .pdf
 • Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 27.12.2017
  JM Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie szczegółowych zasad i trybu stosowania 50%
  kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy pobierz plik .pdf
 • Nowy druk oświadczenia o kosztach twórczych pobierz plik .doc
 • Sprawozdanie z działalności artystycznej i naukowej za drugie półrocze 2016 roku
  Skrócony przewodnik po programie "e-sprawozdanie" pobierz .pdf
 • NOWE
  Wzór indywidualnego sprawozdania

  z działalności naukowej i artystycznej za I półrocze 2016 roku (1.01.2016 – 30.06.2016) pobierz .doc
 • Wzór indywidualnego sprawozdania
  z działalności naukowej i artystycznej za IV kwartał 2015 roku (1.10.2015 – 31.12.2015) pobierz .doc
  STUDIO NAGRAŃ
 • Zlecenie nagłośnienia | nagrania – obowiązuje od 3 kwietnia 2017 pobierz .pdf
 • Ocena pracy przez promotora
  dla prac pisemnych realizowanych wg zasad dyplomowania obowiązujących od 01.10.2016 pobierz .doc
 • Ocena pracy przez recenzenta
  dla prac pisemnych realizowanych wg zasad dyplomowania obowiązujących od 01.10.2016 pobierz .doc

 

Zamówienia publiczne

25 stycznia 2021

   
 • Zapotrzebowanie związane z realizacją zadań (1a - kolor biały) pobierz plik .doc
 • Zapotrzebowanie w ramach środków z subwencji
  na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego (1b - kolor pomarańczowy) pobierz plik .doc
 • Zapotrzebowanie ze środków programów operacyjnych
  oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania (1c - kolor żółty) pobierz plik .doc
 • Wniosek o zawarcie umowy o dzieło/zlecenia
  dla usług naukowych, artystycznych oraz dydaktycznych
  związanych z realizacją zadań (2a) pobierz plik .doc
 • Wniosek o zawarcie umowy o dzieło/zlecenia
  dla usług naukowych, artystycznych w ramach środków z subwencji
  na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego (2b - kolor pomarańczowy) pobierz plik .doc
 • Druk rachunku (Z) pobierz plik .doc
 • Druk rachunku (A - praca twórcza) pobierz plik .doc
 • Wzór formularza planu zamówień publicznych dla komórki organizacyjnej pobierz plik .doc
 • Wzór formularza planu zamówień publicznych dla Akademii pobierz plik .doc
 • Wniosek o wydanie polecenia wyjazdu służbowego (3a) pobierz plik .doc
 • Wniosek o wydanie polecenia wyjazdu służbowego
  w ramach środków z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego (3b) pobierz plik .doc
 • Wzór ewidencji przebiegu pojazdu pobierz plik .xls
 • Dane do zawarcia umowy o dzieło pobierz plik .doc
 • Zlecenie pobierz plik .doc
 • Pliki znajdują się również na stronie BIP AM w Łodzi przejdź