Sala kameralna Akademii Muzycznej, al. 1 Maja 4 / Chamber Hall of the Academy of Music in Łódź, 1 Maja Avenue, no. 4
Wstęp wolny / Admission free


CONFERENCE PROGRAM / PROGRAM KONFERENCJI

oddzielenie
THURSDAY, 10TH MARCH 2016 / CZWARTEK, 10 MARCA 2016
oddzielenie

9.00-9.15
OPENING OF THE CONFERENCE / OTWARCIE KONFERENCJI
9.15-10.00 KEY LECTURE I / WYKŁAD I
prof. dr hab. Janusz Danecki (Warsaw University, Poland)
Music in the Culture of Islam / Muzyka w kulturze islamu

SESSION / SESJA 1: WEST MEETING EAST / SPOTKANIE ZACHODU ZE WSCHODEM (Chairperson / prowadzenie: prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek)

10.00-10.20
Renata Skupin Representation of the Orient in Western Music – Methods of Musical Analysis – Theory and Practice / Reprezentacja Orientu w muzyce zachodniej – metody analizy – teoria i praktyka
10.20-10.40 David Kozel European Art Music as the Collective Consciousness and Possibilities of Understanding Oriental Music in its Archetypal Meaning / Europejska  muzyka artystyczna jako przejaw świadomości zbiorowej oraz możliwości rozumienia archetypicznego znaczenia muzyki Orientu
10.40-11.00 coffee break
11.00-11.20 Tal Soker European Imagination Meets Middle Eastern Soil: Israel as a Test Case for Western Orientalism / Wyobraźnia europejska na środkowowschodniej glebie: Izrael jako precedens w zachodnim pojmowaniu orientalizmu
11.20-11.40 Baiba Jaunslaviete The Dialogue Between the Orient and the West: its Manifestations in the Latvian Choral Music of the 21st Century / Dialog pomiędzy Orientem a Zachodem: jego przejawy w łotewskiej muzyce chóralnej XXI wieku
11.40-12.00 Bijan Zelli Zaryab. The Cultural Meeting of East and West / Zaryab. Kulturowe spotkanie Wschodu i Zachodu

12.00-12.20 DISCUSSION / DYSKUSJA    

SESSION / SESJA 2: ORIENT IN EUROPEAN OPERA / ORIENT W OPERZE EUROPEJSKIEJ (Chairperson / prowadzenie: prof. dr Marta Szoka)

15.00-15.20 Ryszard Daniel Golianek The Clash of Civilizations: an Alternative History of the 1683 Battle of Vienna in Franz Doppler's Opera “Wanda" (1850) / Zderzenie cywilizacji. Alternatywna historia bitwy pod Wiedniem AD 1683 w operze “Wanda” Franza Dopplera (1850)
15.20-15.40 Dominique Porebska-Quasnik Orient in the Great European Opera at the Beginning of the 20th Century: “Salome” of Richard Strauss and “Manru” of Ignacy Jan Paderewski. Orchestration, Rhythm, Musical Scales. Interpretation / Orient w wielkich operach europejskich z początku XX wieku: „Salome” Richarda Straussa i „Manru” Ignacego Jana Paderewskiego. Orkiestracja, rytm, skale. Interpretacja
15.40-16.00 Maki Shigekawa The Source and Imagination of the ‘Orient’ in Szymanowski’s Opera “King Roger” op. 46 / Źródła i wyobrażenie Orientu w operze „Król Roger” Szymanowskiego op. 46
16.00-16.20 coffee break / przerwa na kawę

SESSION / SESJA 3: ORIENT AND NATIONAL IDENTITY / ORIENT A TOŻSAMOŚĆ NARODOWA  (Chairperson / prowadzenie: prof. Feza Tansuğ, PhD)

16.20-16.40 Wojciech Stępień Norwegian Orientalism and Supernatural World in Edvard Grieg’s Music / Norweski orientalizm i świat nadprzyrodzony w muzyce Edwarda Griega
16.40-17.00 Janina Tatarska Between East and West. “Islamey” – Oriental Fantasy by Balakirev. A Case Study / Pomiędzy Wschodem i Zachodem. „Islamey” – fantazja orientalna Bałakiriewa. Studium przypadku
17.00-17.20 Bianca Ţiplea Temeş The Oriental Side of the Balkans in “Three Romanian Dances” by Theodor Rogalski: an Identity Issue / Orientalna strona Bałkanów w „Trzech tańcach rumuńskich” Teodora Rogalskiego: kwestia tożsamości
17.20-17.40 Moeko Hayashi Emancipation from the Orientalist Orient – Japan-inspired Works by Alexander Goehr / Uwolnienie się od orientalistycznego  Orientu – utwory Aleksandra Goehra inspirowane Japonią

17.40-18.20 DISCUSSION / DYSKUSJA

oddzielenie
FRIDAY, 11TH MARCH 2016 / PIĄTEK, 11 MARCA 2016
oddzielenie

9.00-9.40 KEY LECTURE II / WYKŁAD II
Prof. Feza Tansuğ, PhD (Ipek University Ankara, Turkey)
Orient in International Art Music: Musical Orientalism and Beethoven’s Orientation / Orient w międzynarodowej muzyce artystycznej: muzyczny orientalizm a świadomość Beethovena

SESSION / SESJA 4: BUDDHISM / BUDDYZM (Chairperson / prowadzenie: Bianca Ţiplea Temeş, PhD)

9.40-10.00 Jacopo Gianninoto A Perspective on Buddhism and Classical Music / Perspektywa buddyzmu a muzyka klasyczna
10.00-10.20 Maryam Dolatifard Concept of “Wu-hsin” and Musical Creativity in the Perspective of Zen-Buddhism / Pojęcie “Wu-hsin” a twórczość muzyczna w perspektywie buddyzmu Zen
10.20-10.40 Beata Bolesławska-Lewandowska The Symbolics of Tantra in Andrzej Panufnik's “Triangles” for 3 Flutes and 3 Cellos (1972) / Symbolika tantry w „Triangles” na 3 flety i 3 wiolonczele Andrzeja Panufnika
10.40-11.00 coffee break / przerwa na kawę

SESSION / SESJA 5: FAR-EAST MUSIC PERSPECTIVE / PERSPEKTYWA MUZYKI DALEKIEGO WSCHODU (Chairperson / prowadzenie: dr hab. Ewa Kowalska-Zając, prof. AM)

11.00-11.20 Hong Ding China’s Musical Modernization in the ‘Revolutionary Model Operas’ and its Ideological Impact on Tan Dun’s “The First Emperor” / Chiński modernizm muzyczny w operach „rewolucyjnych” oraz jego ideologiczny wpływ na „The First Emperor” Tan Duna
11.20-11.40 Man-Ching Donald Yu Interpreting Some Transformational Aspects of Pentatonicism in Post-tonal Chinese Music on Dual Interval Space / Interpretacja niektórych aspektów transformacji pentatonizmu w post-tonalnej muzyce chińskiej opartej na DIS (Dual Interval Space)

11.40-12.20 DISCUSSION / DYSKUSJA

SESSION /SESJA 6: HISTORICAL AND COLONIAL PERSPECTIVES / PERSPEKTYWY: HISTORYCZNA I KOLONIALNA (Chairperson / prowadzenie: dr hab. Renata Skupin, prof. AM)

15.00-15.20 Ewa Bielińska-Galas “Somata” and “Pneumata”: on the Relationship Between the “Daseia” and Byzantine Notation / „Somata” i “pneumata”: relacja między notacją dazjalną i bizantyńską
15.20-15.40 Tomasz Majewski Wojciech Bobowski and Jan Potocki: the Intimacy of Orient in Polish Inter-cultural Experience in 17th and the late 18th Century / Wojciech Bobowski i Jan Potocki: bliskość Orientu w polskim doświadczeniu  międzykulturowym XVII i późnego XVIII wieku
15.40-16.00 Edward Campbell French Music and the East: Colonising the Sound of an Empire / Muzyka francuska i Wschód: kolonizacja brzmienia imperium
16.00-16.20 Maciej Rodkiewicz Variations on a Theme – Appropriation of Orient in Popular Music / Wariacje na temat – przyswojenie Orientu przez muzykę popularną
16.20-16.50 coffee break /przerwa na kawę

16.50-18.00 FINAL DISCUSSION / DYSKUSJA KOŃCOWA   

oddzielenie

Konferencja jest częścią projektu naukowo-artystycznego OM: Orient w muzyce – Muzyka Orientu

Więcej informacji - kliknij
om