kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
specjalność: kompozycja muzyki filmowej
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3–letnie)

Studia są adresowane do absolwentów szkół muzycznych I i II stopnia oraz osób dysponujących wiedzą i umiejętnościami z zakresu szkoły muzycznej II stopnia.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w specjalności kompozycja muzyki filmowej i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
Posiada kwalifikacje:
 • do pracy artystycznej w dziedzinie twórczości kompozytorskiej w mediach (radio, telewizja) oraz różnych dziedzinach sztuki (film, teatr), a także aranżacji i montażu muzyki;
 • do pracy przy obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych.
Absolwent posiada następujące kompetencje:
 • posiada wiedzę teoretyczną, w tym w zakresie technik kompozytorskich i literatury muzycznej, umożliwiającą świadome operowanie środkami warsztatowymi w pracy nad muzyką do filmu, teatru, reklam, audycji radiowych;
 • umie tworzyć muzykę przeznaczoną na różne zespoły wykonawcze (solowe, kameralne, orkiestrowe), dostosowując odpowiednie środki do potrzeb realizowanego projektu;
 • operuje wiedzą i warsztatem w zakresie technologii komputerowej umożliwiającymi działalność kompozytorską w studiu nagraniowym (montaż, zastosowanie systemu MIDI);
 • wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.
EGZAMINY WSTĘPNE
 • EGZAMINY KIERUNKOWE
KOMPOZYCJA
Zdających na kompozycję obowiązuje przedłożenie co najmniej trzech samodzielnie napisanych prac kompozytorskich, o ile to możliwe na różne zespoły instrumentalne, wokalne lub mieszane. Przegląd prac odbywa się w obecności
kandydatów.

KSZTAŁCENIE SŁUCHU
Sprawdzian pisemny:
 1. Zapisanie 2-głosowego dyktanda polifonicznego z zastosowaniem chromatyki.
 2. Zapisanie dyktanda rytmicznego.
 3. Zapisanie 1-głosowego dyktanda atonalnego.
 4. Zapisanie 4-głosowego dyktanda harmonicznego.
 5. Zapisanie 1-głosowego dyktanda pamięciowego.
Czytanie a vista głosem – ćwiczenia z zakresu wymagań stawianych uczniom w szkole muzycznej II stopnia.

HARMONIA

 1. Pisemne zharmonizowanie na 4 głosy sfigurowanej melodii.
 2. Granie na fortepianie ćwiczeń harmonicznych (zakres reprezentowany przez podręczniki K. Sikorskiego i F. Wesołowskiego).
 3. Improwizowanie na fortepianie prostych ośmiotaktów.
 • EGZAMINY PODSTAWOWE
FORMY MUZYCZNE I LITERATURA MUZYCZNA
Sprawdzenie wiedzy teoretyczno–muzycznej z zakresu programu szkoły muzycznej II stopnia oraz z zakresu własnych zainteresowań zawodowych.
 1. Egzamin pisemny – krótka wypowiedź na temat wybrany z podanych.
 2. Egzamin ustny.