Pisemna praca dyplomowa

Kod przedmiotu

Kierunek
Wokalistyka

Specjalność
wokalno-aktorska

Typ przedmiotu
obowiązkowy

Rok I II
Semestr 1
2
3
4
Punkty ECTS -
-
3
3
Ilość godzin w tygodniu -
-
0,5
0,5
Rodzaj zaliczenia -
-
Z
ED
Legenda Z - zaliczenie; Zs - zaliczenie ze stopniem; E - egzamin; ED - egzamin dyplomowy

Metody nauczania
wykład, indywidualne zajęcia ze studentem

Język wykładowy
polski 

Imię i nazwisko wykładowcy
kw. II st. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM  

Metody nauczania
ćwiczenia

Język wykładowy
polski, możliwość prowadzenia zajęć w innych językach: angielski, niemiecki

Imię i nazwisko wykładowcy
Promotorzy prac dyplomowych, prowadzący przedmiot instrument główny w wyżej wymienionych specjalnościach. 

Wymagania wstępne
Zaliczony przedmiot Metodologia pracy naukowej na roku I Studiów II st.

Cele przedmiotu
Opanowanie warsztatu pisania pracy naukowej w zakresie niezbędnym do napisania pracy dyplomowej. Nabycie umiejętności opisania problemów wykonawczych, technicznych, interpretacyjnych napotykanych w pracy indywidualnej nad utworem muzycznym, poszerzanie wiadomości historycznych z zakresu danego instrumentu i jego literatury na tle danej epoki. Napisanie pracy jest konieczne do uzyskania tytułu magistra sztuki.

Treści merytoryczne przedmiotu

  • wybór tematu związanego kierunkiem, specjalnością i zainteresowaniami studenta,
  • opracowanie konspektu i planu pracy pisemnej,
  • ustalenie metodyki, kolejności i realizacji zadań, zakresu pracy, sposobu zbierania materiału, literatury przedmiotu itp.
  • pisanie poszczególnych rozdziałów pracy z dbałością o poprawność języka, logikę konstrukcji, kompletność tez, wyciągnięcie właściwych wniosków
  • przygotowanie pracy do druku.

Kryteria oceny

I semestr - podstawą zaliczenia jest ocena postępów studenta w pisaniu pracy oraz doboru materiałów bibliograficznych, a także wykorzystanie innych technik badawczych.

II semestr - egzamin polegający na obronie pracy dyplomowej- sprawdzeniu wiedzy na tematy podjęte w pracy pisemnej; ocena jest średnią arytmetyczną oceny wystawionej przez recenzenta i oceny z obrony pracy.

Bibliografia
Zalecane pozycje literatury związane z tematem pracy, biografie kompozytorów, wykonawców, nagrania omawianych utworów.