dotyczący zasad kształcenia w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi obowiązujących od dnia 12 kwietnia 2021 roku
   
 1. Zmianie ulega harmonogram zajęć w trybie hybrydowym.
  Od dnia 12 kwietnia br. obowiązują następujące terminy dla poszczególnych wydziałów:
  • 12-25 kwietnia 2021 uczęszczają na zajęcia stacjonarne studenci Wydziału I i III,
  • 26 kwietnia – 9 maja 2021 uczęszczają na zajęcia stacjonarne studenci Wydziału II i IV,
  • 10-23 maja 2021 uczęszczają na zajęcia stacjonarne studenci Wydziału I i III,
  • 26-30 maja 2021 uczęszczają na zajęcia stacjonarne studenci Wydziału I, II, III i IV.
 2. W wyżej wymienionych tygodniach mogą być realizowane stacjonarnie przedmioty zamieszczone w tabeli (załącznik nr 1) dla poszczególnych wydziałów i specjalności.
 3. Przedmiot Kształcenie słuchu (niezależnie od zajęć umieszczonych w tabeli) może odbywać się stacjonarnie w terminach zajęć w trybie hybrydowym obowiązujących dla danego Wydziału (patrz pkt.1).
  Decyzję o formie realizacji przedmiotu podejmuje pedagog.
 4. Od dnia 12 kwietnia br. przedmiot Zespół kameralny oraz zajęcia indywidualne mogą być realizowane na terenie Uczelni przez wszystkich studentów i pedagogów, niezależnie od wydziału i podanych terminów zajęć w trybie hybrydowym, zamieszczonych w punkcie 1.
  Decyzję o formie realizacji przedmiotu podejmuje pedagog.
 5. Przedmioty grupowe realizowane przez studentów lat dyplomowych ( III rok studiów pierwszego stopnia oraz II rok studia drugiego stopnia), w szczególności przedmioty dyplomowe, mogą być realizowane, niezależnie od terminów podanych w punkcie 1, tylko za zgodą Rektora. Podania w tej sprawie należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 6. Decyzję o formie realizacji zajęć na studiach niestacjonarnych podejmują kierownicy studiów.
 7. Harmonogram nagrań i streamingów nie ulega zmianie.
 8. Ćwiczeniówki dla studentów będą realizowane według indywidualnych potrzeb, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji sal.
 9. Na terenie Uczelni obowiązują zasady przestrzegania reżimu sanitarnego.
 10. Rektor rekomenduje prowadzenie zajęć w trybie zdalnym wszędzie tam gdzie jest to możliwe.

 
Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

 • Załącznik nr 1 do Komunikatu Rektor z dnia 6 kwietnia 2021
  Zajęcia dydaktyczne przewidziane do realizacji w trybie stacjonarnym
  od dnia 12 kwietnia 2021 pobierz plik .pdf

 

Szanowni Państwo,

Informuję że decyzją Władz Uczelni nie ulegają zmianie zasady i tryb prowadzenia zajęć w naszej Uczelni od dnia 20 marca br. Projekty i próby do projektów artystycznych odbywają się wg ustalonego harmonogramu. Zasady korzystania z sal do ćwiczeń pozostają bez zmian.
Nowe zarządzenie JM Rektor dotyczące organizacji kształcenia od 12 kwietnia 2021 r. zostanie opublikowane przed Świętami Wielkanocnymi.
Jednocześnie przypominam o zasadzie DDM (dystans, dezynfekcja i maseczki), która powinna być bezwzględnie respektowana na terenie naszej Uczelni przez wszystkich pedagogów, studentów i pracowników administracji.

prof.dr hab. Agata Jarecka
Prorektor ds.nauki i dydaktyki

Szanowni Państwo,

informuję, że decyzją Władz Uczelni od dnia 15 marca 2021 r., zgodnie z przyjętym harmonogramem zajęć w trybie hybrydowym w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21, rozpoczynają zajęcia i ćwiczenie na terenie Uczelni studenci Wydziału II i IV.

Studenci Wydziału I i III, którzy nie mogli uczęszczać na zajęcia w ostatnich dwóch tygodniach, będą mieli wyznaczony dodatkowy termin zajęć stacjonarnych.
Decyzja w tej sprawie zapadnie po 6 kwietnia br.

prof.dr hab. Agata Jarecka
Prorektor ds.nauki i dydaktyki

dot. zawieszenia funkcjonowania Uczelni, wprowadzenia pracy w trybie zdalnym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w  Łodzi oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W nawiązaniu do wcześniejszych Komunikatów Rektora, wprowadzonego stanu epidemii w Polsce oraz wydanych rozporządzeń w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jak również w związku z potwierdzonymi przypadkami COVID-19 w Akademii oraz ogólnie panującą sytuacją epidemiczną w kraju zawieszam funkcjonowanie Uczelni i wprowadzam obowiązek pracy zdalnej od dnia 1 marca 2021 roku do dnia 14 marca 2021 roku włącznie. Komunikat dotyczy zajęć dydaktycznych, działalności artystycznej i korzystania z ćwiczeniówek.
Działy administracyjne pełnią dyżury w budynkach Akademii w godz. 9.00–14.00.

dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

 

 
Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567 i 568) w. zw. z  ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695) oraz Rozporządzeniem MNiSW z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych przedmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 511) i Wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć na uczelniach artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wprowadza się następujące zasady studiowania w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 na studiach pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych):

§ 1
Zasady zachowania się na terenie Uczelni
 1. Na terenie Uczelni nie może przebywać osoba z objawami infekcji dróg oddechowych (dotyczy studentów, pedagogów, pracowników administracji).
 2. Na terenie Uczelni obowiązuje:
  • zasłanianie ust i nosa,
  • dezynfekcja dłoni przy wejściu i wyjściu na teren budynków Uczelni,
  • zachowanie dystansu społecznego na terenie Uczelni zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnymi.
  Powyższe obowiązki dotyczą pedagogów i studentów.
 3. Zasady obowiązujące podczas zajęć na terenie Uczelni:
  • organizacja kształcenia studentów przy wykorzystaniu trybu pracy zdalnej i hybrydowej,
  • możliwość podziału grup i realizacja zajęć z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego,
  • konieczność zachowania dystansu społecznego podczas zajęć z uwzględnieniem odległości co najmniej 1,5 metra między studentami,
  • stworzenie odpowiednich warunków do zajęć z uwzględnieniem wymaganej powierzchni sali,
  • regularna dezynfekcja i wietrzenie sal wykładowych oraz koncertowych,
  • osoby przebywające w budynkach Uczelni zobowiązane są do wpisywania się na listę obecności (dotyczy pedagogów i studentów),
  • prowadzenie list obecności studentów przez pedagogów na wszystkich zajęciach,
  • wpuszczanie studentów na zajęcia w odpowiednich odstępach czasowych, aby uniknąć kontaktu zbyt wielu osób,
  • w uzasadnionych przypadkach pedagog ma prawo odmówić prowadzenia zajęć ze studentem, który wykazuje objawy infekcji dróg oddechowych.
 4. W przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19 należy natychmiast zastosować się do aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 5. Na terenie Uczelni obowiązuje zakaz przebywania osób zewnętrznych, nie będących pracownikami i studentami. Weryfikacja danych będzie następować na podstawie legitymacji wystawionej przez Akademię.
§ 2
Tryb prowadzenia zajęć
 1. W związku z wprowadzeniem stanu pandemii COVID-19 kształcenie studentów w II semestrze roku akademickiego 2020/2021 odbywać się będzie w następujących trybach:
  • zdalnym (online, z wykorzystaniem komputera i Internetu),
  • hybrydowym, łączącym tradycyjne formy nauki (bezpośredni kontakt z prowadzącym w siedzibie Uczelni) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera i Internetu (online).
 2. Zajęcia indywidualne lub grupowe (w grupach max. 5-osobowych) będą odbywać się w trybie hybrydowym.
 3. Pozostałe zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym.
 4. W II semestrze roku akademickiego 2020/21 odwiesza się zajęcia wszystkich zespołów artystycznych, w skład których wchodzi więcej niż 5 osób.
 5. Zgodnie z ustalonym kalendarzem wydarzeń artystycznych i artystyczno-naukowych na rok akademicki 2020/21 dopuszcza się realizację zajęć zespołów artystycznych przy udziale maksymalnej liczby 30 osób, przy czym zaleca się próby w mniejszych składach.
 6. W przypadku prowadzenia zajęć w trybie zdalnym pedagog prowadzący może raz w miesiącu udzielić konsultacji na terenie Uczelni studentom, jednak w grupie nie większej niż 5 osób.
 7. Przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa, dystansu społecznego i wymogów Głównego Inspektoratu Sanitarnego będzie obowiązywał oddzielny harmonogram zajęć, z podziałem na odpowiednią liczbę studentów w grupach, dostosowaną do wymaganej powierzchni sali dla przedmiotu wychowanie fizyczne, kształcenie słuchu oraz przedmiotów ruchowo-tanecznych w ramach specjalności: choreografia i techniki tańca, rytmika, musical, wokalistyka estradowa oraz zespołów dyplomowych w ramach edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej.
 8. Przedmioty w programach nauczania na studiach pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne), które z powodu pandemii nie będą mogły być zrealizowane przez studenta w I semestrze roku akademickiego 2020/2021, mogą być zrealizowane w następnym roku akademickim 2021/2022.
 9. Praktyki zawodowe na studiach pierwszego stopnia i praktyki studyjne oraz estradowe na studiach drugiego stopnia, jak również praktyki pedagogiczne w ramach Studium Pedagogicznego, które z powodu pandemii nie będą mogły być zrealizowane przez studenta w roku akademickim 2020/2021, mogą być przeniesione na następny rok akademicki.
 10. Dopuszcza się wydłużenie okresu studiów dla studentów, którym pandemia uniemożliwi terminowe zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązujących w programie nauczania na studiach pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne). Dotyczy to także studiów prowadzonych w języku angielskim.
 11. Realizacja przedmiotów, opisanych w §2 pkt. 8, 9, przeniesionych do realizacji na następny rok akademicki oraz ewentualne wydłużenie okresu studiów §2 pkt. 10 będzie odbywać się nieodpłatnie.
§ 3
Tryb przeprowadzania egzaminów, egzaminów dyplomowych i zaliczeń
 1. Egzaminy dyplomowe i obrony prac na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) odbywają się na terenie Uczelni, bez udziału publiczności. Obrony prac pisemnych mogą odbywać się online.
 2. Wszystkie egzaminy i zaliczenia z przedmiotów prowadzonych w trybie hybrydowym odbywają się w trybie stacjonarnym na terenie Uczelni z zachowaniem dystansu społecznego oraz odpowiedniego odstępu czasowego uniemożliwiającego kontakt większej grupy osób.
 3. Komisje egzaminacyjne, przeprowadzające egzaminy na terenie Uczelni, powinny składać się z jak najmniejszej liczby pedagogów (zgodnie z przyjętymi zasadami obowiązującymi w Uczelni). Zaleca się, aby komisje były 2-3 osobowe.
 4. Dziekan może powołać także komisję 1-osobową, a w wyjątkowych sytuacjach może zwiększyć skład komisji, maksymalnie do 5 osób.
 5. Egzaminy i zaliczenia z przedmiotów prowadzonych w trybie zdalnym odbywają się online.
§ 4
Tryb przeprowadzania egzaminów, egzaminów dyplomowych i zaliczeń
 1. W związku z wprowadzeniem stanu pandemii COVID-19 ograniczona zostaje możliwość regularnego korzystania z sal ćwiczeniowych na terenie Uczelni dla wszystkich studentów.
 2. Studenci, którzy odbywają zajęcia stacjonarne, zgodnie z harmonogramem opracowanym dla poszczególnych wydziałów, będą mogli korzystać z sal ćwiczeniowych na terenie Uczelni w godzinach otwarcia Uczelni.
 3. Studenci, którzy podczas dwutygodniowego okresu pracy zdalnej mają niezbędną potrzebę korzystania z sali do ćwiczeń, są uprawnieni do korzystania z niej wyłącznie w godzinach 6.30-9.30 oraz 18.00-21.30 po uzyskaniu zgody właściwego Kierownika Katedry, Zakładu, Pracowni lub Kierownika Instytutu, jeśli w strukturze nie ma wyodrębnionych innych jednostek.
 4. Aby uzyskać zgodę na ćwiczenie w budynkach Akademii, należy wysłać podanie (drogą elektroniczną) do Kierownika właściwej jednostki (Katedry, Zakładu, Pracowni lub Instytutu) z prośbą o wyznaczenie sali, dnia i godziny. Podanie należy przesłać z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Uzyskana zgoda obowiązuje na czas dwóch tygodni.
 5. Podanie będzie rozpatrywane w miarę dostępności sal do ćwiczeń.
 6. W wyznaczonej sali przebywać może tylko 1 osoba. W okresie dwutygodniowej pracy zdalnej nie ma możliwości przeprowadzania prób zespołów kameralnych.
 7. Po zakończeniu ćwiczenia należy niezwłocznie opuścić teren uczelni.
 8. Korzystanie z sal ćwiczeniowych będzie przysługiwało grupie studentów (max. 5 osób), którzy przygotowują się do koncertu, konkursu, recitalu dyplomowego lub innej imprezy artystycznej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wydarzenia. Zgodę na ćwiczenie na terenie Uczelni wydaje pełnomocnik ds. studenckich, na podstawie podania zaopiniowanego przez pedagoga prowadzącego.
 9. Korzystanie z sal ćwiczeniowych powinno odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa określonych w §1. Niestosowanie się do powyższych zaleceń będzie skutkować anulowaniem zgody na ćwiczenie.
§ 5
Postanowienia końcowe
 1. W razie pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej w kraju, regionie lub na terenie Łodzi, Rektor może zarządzić kształcenie studentów czasowo lub na stałe tylko w trybie zdalnym.
 2. Każdy pracownik naukowo-dydaktyczny i dydaktyczny Uczelni do 15 marca 2021 r. powinien złożyć do Działu Kadr oświadczenie informujące o wyborze trybu, w jakim będzie prowadził przydzielone mu zajęcia w II semestrze roku akademickim 2020/2021.
 3. Pedagog zobowiązany jest poinformować studentów o wyborze trybu prowadzenia zajęć i podać sposoby komunikowania się.
 4. Komunikowanie się pedagogów, studentów i działów administracji powinno odbywać za pomocą oficjalnych adresów e-mailowych obowiązujących w Uczelni.
 5. Wyżej wymienione zasady studiowania obowiązujące w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w II semestrze roku akademickim 2020/2021 mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej w kraju.

 

 

 • Zarządzenie nr 4/2021 JM Rektor z dnia 1 lutego 2021
  w sprawie sposobu realizacji zajęć w II semestrze roku akademickiego 2020/2021
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 pobierz
 • Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w II semestrze roku akademickiego 2020/2021 pobierz
 • Harmonogram zajęć w trybie hybrydowym
  dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
  w II semestrze roku akademickiego 2020/2021 pobierz
Szanowni Państwo Pedagodzy i Studenci!

W nawiązaniu do Komunikatu Rektora z dnia 12 listopada 2020 r., informuję, że od dnia 23 listopada 2020 r. zostały wprowadzone niewielkie zmiany dotyczące wykazu zajęć przewidzianych do realizacji w trybie hybrydowym na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Zmiany te dotyczą głównie specjalności wokalno-aktorskiej, musicalu oraz wokalistyki estradowej. Proszę o zapoznanie się z uaktualnionym  wykazem zajęć.

Prorektor ds. nauki i dydaktyki
prof. dr hab. Agata Jarecka

 

 • Zajęcia dydaktyczne do realizacji w trybie hybrydowym
  od dnia 23 listopada do 31 grudnia 2020 r.
  pobierz plik .pdf

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz Statutu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 roku, wskazuje się, co następuje:

   
 1. Ograniczeniu ulegają praktyczne zajęcia stacjonarne na wszystkich Wydziałach Akademii do maksymalnie 10-ciu godzin dydaktycznych tygodniowo realizowanych w budynkach Akademii.
 2. Wykaz przedmiotów na poszczególnych kierunkach i specjalnościach, które mogą odbywać się w formie stacjonarnej w budynkach Akademii, zawiera załącznik do niniejszego Komunikatu.
 3. Zajęcia praktyczne, które nie są umieszczone w Załączniku do niniejszego Komunikatu, oraz wykłady teoretyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.
 4. Zachowany zostaje harmonogram hybrydowej pracy Wydziałów.
 5. Zarówno pedagodzy, jak i studenci mogą wnioskować o realizację zajęć praktycznych, zamieszczonych w załączniku, w formie online. Wnioski należy składać do Dziekana Wydziału drogą mailową. Dotyczy wszystkich form studiów.
 6. Wydarzenia artystyczne i artystyczno-naukowe podlegają dalszemu ograniczeniu.
 7. Ogranicza się przebywanie nauczycieli akademickich i studentów na terenie Akademii, jedynie do odbycia zajęć oraz załatwienia niezbędnych spraw organizacyjno-administracyjnych.
 8. Istnieje możliwość korzystania z sal do ćwiczeń w miarę dostępności.
 9. Pracownicy administracji pozostają w trybie pracy hybrydowej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Uczelni.
 10. Administracja pracuje zdalnie w godzinach 8.15–15.45. Praca stacjonarna w poszczególnych działach odbywa się w godzinach 9.00–14.00.
 11. Załatwianie wszelkich spraw administracyjnych możliwe jest jedynie drogą mailową lub telefoniczną.
 12. Bufety mieszczące się przy ul. Gdańskiej 32 i ul. Żubardzkiej będą czynne w godz. 10.00–14.00.
 13. Należy stosować się do zaleceń wydawanych przez odpowiednie władze administracji państwowej dot. koronawirusa.
 14. Wszystkim studentom i pracownikom Akademii zaleca się rozważenie ograniczenia korzystania ze środków komunikacji publicznej, unikanie większych skupisk, a także rozważenie ograniczenia uczestnictwa w zorganizowanych imprezach okolicznościowych.
 15. Zmiany zasad prowadzenia działalności dydaktycznej, artystycznej i naukowej obowiązują w terminie 16 listopada – 20 grudnia 2020 r.
 16. Przerwa świąteczna obowiązywać będzie w terminie: 21 grudnia 2020 do 3 stycznia 2021 r.

 
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

 

 • Zajęcia dydaktyczne przewidziane do realizacji w trybie hybrydowym
  od dnia 16 listopada do 20 grudnia 2020 r. pobierz plik .pdf