UWAGA! Zgodnie z art. 92 ust. 3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego i stypendium rektora nie może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora, czyli 2 435,80 zł.

 

STAWKI STYPENDIALNE W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 

STYPENDIUM SOCJALNE NA ROK 2022/2023
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Drodzy Studenci,
każdy z Państwa zobowiązany jest w pierwszej kolejności wysłać do osoby odpowiedzialnej za dany Wydział czy specjalność w Dziale Nauczania skany dokumentów na wskazany poniżej adres e-mail.
należy wysłać podpisany wniosek razem ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Dopiero po uzyskaniu z Działu Nauczania potwierdzenia, że wniosek jest kompletny, dokumenty można wysłać pocztą/kurierem bądź złożyć osobiście w Dziale Nauczania.

Kontakt do wysłania dokumentów:
STUDIA STACJONARNE:
 • WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI, EDUKACJI I PRODUKCJI MUZYCZNEJ
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • FORTEPIAN, ORGANY, KLAWESYN, MUZYKA KOŚCIELNA, INSTRUMENTY DAWNE, INSTRUMENTY JAZZOWE, WOKALISTYKA ESTRADOWA
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • INSTRUMENTY SMYCZKOWE, INSTRUMENTY DĘTE, GITARA, HARFA, PERKUSJA, AKORDEON
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • WYDZIAŁ SZTUK SCENICZNYCH
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
STUDIA NIESTACJONARNE
 • MUZYKOTERAPIA, CHOREOGRAFIA I TECHNIKI TAŃCA, CHOREOGRAFIA, WOKALISTYKA ESTRADOWA, TANIEC NOWOCZESNY, SOMATYKA W TAŃCU I TERAPII
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • UWAGA! Wnioski muszą być drukowane dwustronnie!
 • UWAGA! Są nowe wnioski o stypendium socjalne oraz stypendium rektora!
  Proszę nie drukować wniosków z poprzedniego roku!

Dział Nauczania, Studiów i Spraw Bytowych Studentów informuje, że podstawą złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego jest udokumentowanie dochodów za rok 2021 wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta (w tym także studenta), w związku z tym do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć następujące podstawowe dokumenty:

 1. Zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodu podlegającemu opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym student ubiega się o pomoc materialną) uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny wymienionych we wniosku (również o zerowym dochodzie członków rodziny – w tym studenta), zawierające następujące dane (wzór w ZAŁĄCZNIKU NR 2 do regulaminu pomocy materialnej, zaświadczenia na innych drukach nie będą przyjmowane przez Dział Nauczania):
  - dochód brutto,
  - wysokość składek na ubezpieczenie społeczne,
  - wysokość należnego podatku;
  należy złożyć zaświadczenie dla każdego członka rodziny osobno, także w przypadku, gdy rodzice studenta rozliczają się wspólnie.
 2. Dla rodzeństwa lub dzieci studenta do 18. roku życia kopia odpisu aktu urodzenia (oryginał do wglądu) oraz zaświadczenie o pobieraniu nauki.
  Dla uczącego się rodzeństwa lub dzieci studenta powyżej 18. roku życia (do 26. roku życia) kopia odpisu aktu urodzenia (oryginał do wglądu), zaświadczenie o pobieraniu nauki oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.
 3. Oświadczenie studenta oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu za rok 2021 (ZAŁĄCZNIK NR 3 do regulaminu pomocy materialnej).
 4. W przypadku osiągania dochodów z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zaświadczenie z urzędu skarbowego, zawierające informacje o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku.
 5. Zaświadczenia wszystkich członków rodziny studenta (wraz ze studentem) osiągających dochody w roku 2021 o wysokości faktycznie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2021 (zaświadczenia odpowiednio z ZUS, KRUS, MSWiA lub MON).
 6. Zaświadczenie właściwego organu gminy (lub nakaz płatniczy podatku od nieruchomości) o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych. Zaświadczenie musi określać stan posiadania w roku 2021. Przeciętny dochód z gospodarstwa rolnego z 1 ha przeliczeniowego w 2021 roku wynosił 3 288 zł.
 7. Inne dokumenty i oświadczenia określające sytuację studenta oraz pozostałych członków rodziny zgodnie z załącznikiem nr 12 do Regulaminu.
Stypendium socjalne może otrzymać student, którego dochód w 2021 roku na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 1051,70 zł netto.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości według szczegółowych kryteriów określonych w regulaminie świadczeń dla studentów. Uzasadnioną przyczyną podwyższenia kwoty tego stypendium mogą być np. zwiększone koszty utrzymania rodziny wynikające z odbywania studiów poza miejscem stałego zamieszkania, z choroby lub niepełnosprawności członka rodziny albo innych trudnych okoliczności życiowych – WYMAGANE dodatkowe oświadczenie studenta i dokumentacja potwierdzająca sytuację studenta.

 
UWAGA!
Stypendium socjalne – konieczne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (od 1 stycznia 2022 r. – 600 zł netto), dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

Ośrodek pomocy społecznej wydaje to zaświadczenie na wniosek studenta na podstawie aktualnych lub ostatnich posiadanych informacji o beneficjentach pomocy społecznej (rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się tylko w przypadkach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej). Wniosek o wydanie zaświadczenia może być przez studenta złożony elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

W przypadku gdy organ ten nie ma dostępu do informacji o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, np. z powodu nieubiegania się rodziny o świadczenia z pomocy społecznej, nie może wydać studentowi zaświadczenia o treści określonej w art. 88 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej odmówi studentowi wydania zaświadczenia albo wyda zaświadczenie zawierające informację, że rodzina nie ubiegała się lub nie korzysta z pomocy społecznej, zastosowanie znajdzie art. 88 ust. 5 ww. ustawy, zgodnie z którym studentowi może być przyznane stypendium socjalne, jeżeli wykaże on, że przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz udokumentuje źródła utrzymania rodziny w sytuacji braku lub bardzo niskich dochodów wykazanych we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.

TREŚĆ art. 88 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  art.88
 1. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
 2. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny. Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, powoduje odmowę przyznania stypendium.
   
 • Więcej informacji o stypendiach
  na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zobacz

 

 • REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW pobierz
   
 • POROZUMIENIE z dnia 15 listopada 2022
  pomiędzy Rektorem Akademii Muzycznej w Łodzi
  a Samorządem studenckim Akademii Muzycznej w Łodzi
  w sprawie ustalania dochodu na osobę w rodzinie studenta pobierz

   Załączniki do Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów

 • Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego pobierz
 • Załącznik nr 2 – Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny
  podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych pobierz
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu pobierz
 • Załącznik nr 4 – Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców pobierz
 • Załącznik nr 5 – Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu pobierz
 • Załącznik nr 6 – Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych pobierz
 • Załącznik nr 7 – Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi pobierz
 • Załącznik nr 8 – Wniosek o przyznanie stypendium rektora pobierz
 • Załącznik nr 9 – Szczegółowe warunki przyznawania stypendium rektora pobierz
 • Załącznik nr 10 – Wykaz przedmiotów kierunkowych pobierz
 • Załącznik nr 11 – Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pobierz
 • Załącznik nr 12 – Wykaz dokumentacji niezbędnej do ustalenia wysokości dochodu pobierz
 • Załącznik nr 13 – Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta pobierz

 

 • Zarządzenie nr 22/2022 JM Rektor z dnia 3 listopada 2022
  w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o przyznanie stypendium Rektora
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz