CELE STAŻU
 • doskonalenie warsztatu wykonawczego,
 • praca nad interpretacją i repertuarem,
 • rozwój artystyczny.
RODZAJE ZAJĘĆ
 • indywidualne w zakresie gry solowej na instrumencie,
 • indywidualne w zakresie gry solowej na instrumencie z akompaniatorem,
 • indywidualne w zakresie śpiewu solowego,
 • indywidualne w zakresie śpiewu solowego z akompaniatorem.
KANDYDACI
 • o przyjęcie na staż artystyczny mogą ubiegać się osoby posiadające ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.
KOSZT ROCZNEGO STAŻU ARTYSTYCZNEGO
 • 30 godz. bez akompaniatora - nie mniej niż  6 300 PLN
 • 30 godz. (w tym 15 godz. z akompaniatorem) – nie mniej niż 9 450 PLN
KOSZT SEMESTRALNEGO STAŻU ARTYSTYCZNEGO
 • 15 godz. bez akompaniatora - nie mniej niż  3 150 PLN
 • 15 godz. (w tym 7,5 godz. z akompaniatorem) – nie mniej niż 4 725 PLN
KOSZT ROCZNEGO STAŻU ARTYSTYCZNEGO DLA CUDZOZIEMNCÓW
w języku angielskim

(przedmiot główny, język angielski, przedmiot humanistyczno-społeczny)

 • 30 godz. bez akompaniatora - nie mniej niż  17 000 PLN
 • 30 godz. (w tym 15 godz. z akompaniatorem) – nie mniej niż 22 000 PLN
KOSZT SEMESTRALNEGO STAŻU ARTYSTYCZNEGO DLA CUDZOZIEMNCÓW
w języku angielskim

(przedmiot główny, język angielski, przedmiot humanistyczno-społeczny)

 • 15 godz. bez akompaniatora - nie mniej niż  8 500 PLN
 • 15 godz. (w tym 7,5 godz. z akompaniatorem) – nie mniej niż 11 000 PLN
WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie skierowane do JM Rektora Uczelni z prośbą o przyjęcia na staż (dokładne określenie czasu trwania, specjalności itp.).
 2. Podanie do Dziekana Wydziału z prośbą o przydział do wskazanego pedagoga prowadzącego.
 3. Życiorys.
 4. Jedna aktualna fotografia.
 5. Kopia dyplomu (odpisu) ukończenia studiów i suplementu dyplomu (odpisu) wydane przez szkołę wyższą. Oryginały dokumentów kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu podczas składania ich w Dziale Nauczania. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą należy oprócz kopii dołączyć oryginały.
 6. Kserokopa dowodu osobistego lub paszportu (w skali 1x1).
 7. Nagrania do oceny umiejętności kandydata na staż.
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • w semestrze zimowym – do 10 września 2022 r.
 • w semestrze letnim – do 5 lutego 2023 r.

UWAGA!
O przyjęciu na staż artystyczny decyduje pedagog prowadzący.