WSZELKIE PYTANIA ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ
PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES E-MAIL
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REKRUTACJA NA STUDIA ROKU AKADEMICKI 2023/2024
rozpocznie się w dniu 1 maja 2023

 

 

TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

 • studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  22 czerwca – 5 lipca 2023 roku
 • studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  24-26 czerwca, 1-2 lipca, 22-24 września 2023 roku
 • studia podyplomowe w zakresie instrumentalistyki, wokalistyki,
  prowadzenia zespołów kameralnych oraz teorii i krytyki tańca

  22-24 września 2023 roku
 • studia w ramach Europejskiej Akademii Operowej
  informacje na stronie internetowej www.europeanopera.academy

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

 1. Egzaminy na studia odbędą się w formie stacjonarnej (na terenie Akademii) na wszystkie kierunki i specjalności.
  UWAGA WYJĄTEK!
  Jedynie I etap egzaminów na specjalność wokalistyka estradowa (badanie predyspozycji wokalnych, zarówno 1 jak i 2 stopień studiów) odbędzie się na podstawie przesłanych przez kandydatów nagrań. Osoby dopuszczona do II etapu będą musiały pojawić się na egzaminie stacjonarnie.
 2. Wszystkie egzaminy mają charakter konkursowy.
 3. We wszystkich egzaminach stosowany jest system punktowy.
 4. Laureaci ogólnopolskich konkursów muzycznych w zakresie instrumentalistyki (nagrody I, II i III) oraz w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych mogą być zwolnieni z egzaminów w danej specjalności na studia pierwszego i drugiego stopnia.
 5. Ostateczne wyniki egzaminów wstępnych ogłaszają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

OPŁATY ZA EGZAMIN WSTĘPNY

 

Za egzamin wstępny obowiązuje opłata w wysokości ustalonej przez władze Uczelni (zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i wynosi 150 zł dla wszystkich rodzajów i kierunków studiów.

Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na indywidualny numer rachunku bankowego, przydzielony na potrzeby rekrutacji w Systemie Elektronicznej Rekrutacji

OPŁATY ZA STUDIA NIESTACJONARNE

Drodzy Kandydaci,

informujemy, że planowana wysokość opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2023/2024 wyniesie:

 • MUZYKOTERAPIA studia pierwszego stopnia
  3 400 zł za jeden semestr / 6 800 za jeden rok (przy minimum 16 osobach przyjętych na 1 rok)
 • CHOREOGRAFIA I TECHNIKI TAŃCA studia pierwszego stopnia
  3 600 zł za jeden semestr / 7 200 za jeden rok (przy minimum 16 osobach przyjętych na 1 rok)
 • TANIEC NOWOCZESNY studia pierwszego stopnia
  4 000 zł za jeden semestr / 8 000 za jeden rok (przy minimum 12 osobach przyjętych na 1 rok)
 • CHOREOGRAFIA studia drugiego stopnia
  4 800 zł za jeden semestr / 9 600 za jeden rok (przy minimum 12 osobach przyjętych na 1 rok)
 • SOMATYKA W TAŃCU I TERAPII studia drugiego stopnia
  3 700 zł za jeden semestr / 7 400 za jeden rok (przy minimum 14 osobach przyjętych na 1 rok)
 • WOKALISTYKA ESTRADOWA studia pierwszego stopnia
  6 000 zł za jeden semestr / 12 000 za jeden rok (przy minimum 8 osobach przyjętych na 1 rok)
 • WOKALISTYKA ESTRADOWA studia drugiego stopnia
  6 800 zł za jeden semestr / 13 600 za jeden rok (przy minimum 5 osobach przyjętych na 1 rok)

WYMAGANE DOKUMENTY

 • WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ KANDYDACI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

   

  1. podpisane podanie o przyjęcie na studia (dostępne po ukończeniu rekrutacji online)
  2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (nie dotyczy tegorocznych maturzystów)
  3. maturzyści z 2023 roku składają zaświadczenie, potwierdzone wyłącznie przez dyrektora szkoły, o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości (nie może to być deklaracja maturalna)
  4. świadectwo ukończenia szkoły średniej
  5. świadectwo szkoły muzycznej – nieobowiązkowo
  6. opłata rekrutacyjna w wysokości 150 zł – kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na indywidualny numer rachunku bankowego, przydzielony na potrzeby rekrutacji w Systemie Elektronicznej Rekrutacji
  7. program na egzamin wstępny (zgodnie z kierunkiem i specjalnością)
   • kompozycja – partytury własnych utworów (minimum 3) należy wgrać do Systemu Elektronicznej Rekrutacji w terminie wyznaczonym przez Uczelnię w czerwcu, jeden egzemplarz partytur w wersji papierowej kandydat zobowiązany jest zabrać ze sobą na I etap egzaminu wstępnego;
   • kompozycja muzyki filmowej – partytury własnych utworów (minimum 3) należy wgrać do Systemu Elektronicznej Rekrutacji w terminie wyznaczonym przez Uczelnię w czerwcu, jeden egzemplarz partytur w wersji papierowej kandydat zobowiązany jest zabrać ze sobą na I etap egzaminu wstępnego;
   • teoria muzyki – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
   • dyrygentura symfoniczna – program egzaminu z dyrygentury, program egzaminu z fortepianu i/lub instrumentu dodatkowego (jeśli dotyczy);
   • dyrygentura chóralna – program egzaminu z dyrygentury, program egzaminu z emisji głosu, program egzaminu z fortepianu;
   • rytmika – program egzaminu z fortepianu;
   • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – program egzaminu z fortepianu oraz program egzaminu z gry na wybranym instrumencie (jeśli dotyczy);
   • muzyka w mediach – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
   • realizacja dźwięku – program egzaminu z instrumentu, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia pozytywnego wyniku badania audiometrycznego tonalnego;
   • zarządzanie produkcją muzyczną – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
   • muzykoterapia – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
   • wszystkie instrumenty – program egzaminu z instrumentu;
   • śpiew klasyczny – program egzaminu ze śpiewu;
   • musical – program egzaminu z predyspozycji wokalnych oraz teksty do egzaminu z badania predyspozycji aktorskich;
   • choreografia i techniki tańca – brak wymagań dodatkowych dokumentów.
   • wokalistyka jazzowa i estradowa – program egzaminu z predyspozycji wokalnych; nagranie do 1 etapu egzaminu należy wgrać do Systemu Elektronicznej Rekrutacji w terminie wyznaczonym przez Uczelnię w czerwcu;
  8. W przypadku niepełnoletniego kandydata na studia pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego do przystąpienia do rekrutacji.
 • WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ KANDYDACI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

   

  1. podpisane podanie o przyjęcie na studia (dostępne po ukończeniu rekrutacji online)
  2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  3. oryginał bądź odpis dyplomu ukończenia studiów oraz suplement (nie dotyczy tegorocznych dyplomantów)
  4. Absolwenci z 2023 roku składają zaświadczenie o planowanej dacie ukończenia studiów potwierdzone przez Dziekana. Aby móc przystąpić do egzaminu wstępnego na studia drugiego stopnia należy najpóźniej dzień przed rozpoczęciem egzaminu wstępnego przesłać zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów wraz z oceną, potwierdzone przez Dziekana wydziału
  5. świadectwo szkoły muzycznej - nieobowiązkowo
  6. opłata rekrutacyjna w wysokości 150 zł - kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na indywidualny numer rachunku bankowego, przydzielony na potrzeby rekrutacji w Systemie Elektronicznej Rekrutacji
  7. program na egzamin wstępny (zgodnie z kierunkiem i specjalnością):
   • kompozycja – partytury własnych utworów (minimum 3) należy wgrać do Systemu Elektronicznej Rekrutacji w terminie wyznaczonym przez Uczelnię w czerwcu, jeden egzemplarz partytur w wersji papierowej kandydat zobowiązany jest zabrać ze sobą na I etap egzaminu wstępnego;
   • kompozycja muzyki filmowej – partytury własnych utworów (minimum 3) należy wgrać do Systemu Elektronicznej Rekrutacji w terminie wyznaczonym przez Uczelnię w czerwcu, jeden egzemplarz partytur w wersji papierowej kandydat zobowiązany jest zabrać ze sobą na I etap egzaminu wstępnego;
   • teoria muzyki – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
   • dyrygentura symfoniczno-operowa – program egzaminu z dyrygentury;
   • dyrygentura chóralna – program egzaminu z dyrygentury oraz program egzaminu z emisji głosu;
   • rytmika w edukacji i profilaktyce zdrowia – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
   • edukacja i animacja muzyczna – program egzaminu z zakresu dyrygowania i program egzaminu z zakresu emisji głosu;
   • muzyka w mediach – własne teksty o muzyce w formie pisemnej lub nagrania autorskich audycji o tematyce muzycznej (audio lub video);
   • realizacja dźwięku – autorskie nagrania (wraz z partyturami, jeśli są dostępne); kandydat jest zobowiązany do przedstawienia pozytywnego wyniku badania audiometrycznego tonalnego;
   • zarządzanie produkcją muzyczną – projekt organizacji produkcji muzycznej: opis wraz z kosztorysem i harmonogramem działań;
   • wszystkie instrumenty – program egzaminu z instrumentu;
   • śpiew klasyczny – program egzaminu ze śpiewu;
   • musical – program egzaminu z predyspozycji wokalnych oraz teksty do egzaminu z badania predyspozycji aktorskich;
   • choreografia – wykaz osiągnięć tanecznych i choreograficznych;
   • somatyka w tańcu i terapii – brak wymagań dodatkowych dokumentów.
   • wokalistyka jazzowa i estradowa – program egzaminu z predyspozycji wokalnych; nagranie do 1 etapu egzaminu należy wgrać do Systemu Elektronicznej Rekrutacji w terminie wyznaczonym przez Uczelnię w czerwcu;
 • WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ KANDYDACI NA STUDIA PODYPLOMOWE

   
  UWAGA!
  Kandydaci obowiązani są dokonywać rejestracji drogą internetową, przez stronę www.amuz.lodz.pl, z wyjątkiem kandydatów na Europejskie Podyplomowe Studia Operowe.
  Rekrutacja na Europejskie Podyplomowe Studia Operowe odbywa się drogą internetową przez stronę www.europeanopera.academy

   

  1. Wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie na studia (dostępne po ukończeniu rekrutacji online).
  2. Życiorys.
  3. Dwie aktualne fotografie, podpisane na odwrocie.
  4. Oryginał, odpis lub kopia notarialna dyplomu ukończenia studiów celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem przez Akademię Muzyczną w Łodzi.
   UWAGA! Absolwenci z 2023 roku składają zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów wraz z oceną, potwierdzone przez dziekana wydziału. W razie przedłożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów kopię dyplomu (zgodnie z punktem 4) należy dostarczyć do końca września.
  5. Kopia suplementu do dyplomu.
  6. Program (spis) wykonywanych utworów na egzamin wstępny. Akompaniator we własnym zakresie.
  7. Opłata rekrutacyjna w wysokości 150 zł - kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na indywidualny numer rachunku bankowego, przydzielony na potrzeby rekrutacji w Systemie Elektronicznej Rekrutacji

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

 • studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  do 31 maja 2023 roku
 • studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  do 31 maja 2023 lub do 10 września 2023 roku
 • studia podyplomowe w zakresie instrumentalistyki, wokalistyki, prowadzenia zespołów kameralnych oraz teorii i krytyki tańca
  do 10 września 2023 roku
 • studia w ramach Europejskiej Akademii Operowej
  informacje na stronie internetowej www.europeanopera.academy
 • staże artystyczne
  do 10 września 2023 roku lub 5 lutego 2024 r.