INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w związku ze stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

   
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
  • listownie: ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź
  • telefonicznie – 42/ 662-16-99
  Inspektor Ochrony Danych dr inż. Krzysztof Lichy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, a ich przetwarzanie odbywa się w szczególności w celu realizacji zadań określonych przez inne przepisy prawa obowiązującego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i tylko na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, z zastrzeżeniem, że przekazywane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych
  • sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych
  • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa, a ich nie podanie wiąże się z konsekwencjami określonymi w przepisach ustaw.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Akademie Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w Łodzi Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:
  • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria
  • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dostępnych publicznie rejestrów oraz portali społecznościowych, w oparciu o ustalone kryteria.
  Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzane przez nas dane osobowe naruszają przepisy prawa.