Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI | KOMPOZYCJA     studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

KOMPOZYCJA
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów szkół muzycznych I i II stopnia oraz osób dysponujących wiedzą i umiejętnościami z zakresu szkoły muzycznej II stopnia.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w specjalności kompozycja i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Posiada kwalifikacje:

 • do pracy artystycznej w dziedzinie twórczości kompozytorskiej (zwłaszcza chóralnej i kameralnej), aranżacji itp.;
 • do działalności artystycznej w instytucjach kultury i mediach;
 • do pracy przy obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • posiada wiedzę teoretyczną umożliwiającą świadome operowanie środkami warsztatowymi dla realizacji projektów kompozytorskich; dla tworzenia własnych koncepcji artystycznych wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu historii i literatury muzycznej, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego;
 • umie tworzyć kompozycje muzyczne przeznaczone na różne zespoły wykonawcze, aranżacje, wyciągi oraz transkrypcje utworów innych kompozytorów; posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające dalsze doskonalenie warsztatu kompozytorskiego;
 • wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMINY KIERUNKOWE

KOMPOZYCJA

  Zdających na kompozycję obowiązuje przedłożenie co najmniej trzech samodzielnie napisanych prac kompozytorskich, o ile to możliwe na różne zespoły instrumentalne, wokalne lub mieszane. Przegląd prac odbywa się w obecności kandydatów.

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

  Sprawdzian pisemny:
 1. Zapisanie 2-głosowego dyktanda polifonicznego z zastosowaniem chromatyki.
 2. Zapisanie dyktanda rytmicznego.
 3. Zapisanie 1-głosowego dyktanda atonalnego.
 4. Zapisanie 4-głosowego dyktanda harmonicznego.
 5. Zapisanie 1-głosowego dyktanda pamięciowego.
 6.  
  Czytanie a vista głosem – ćwiczenia z zakresu wymagań stawianych uczniom w szkole muzycznej II stopnia.

HARMONIA

 1. Pisemne zharmonizowanie na 4 głosy sfigurowanej melodii.
 2. Granie na fortepianie ćwiczeń harmonicznych (zakres reprezentowany przez podręczniki K. Sikorskiego i F. Wesołowskiego).
 3. Improwizowanie na fortepianie prostych ośmiotaktów.
EGZAMINY PODSTAWOWE

FORMY MUZYCZNE I LITERATURA MUZYCZNA

  Sprawdzenie wiedzy teoretyczno–muzycznej z zakresu programu szkoły muzycznej II stopnia oraz z zakresu własnych zainteresowań zawodowych.
 1. Egzamin pisemny – krótka wypowiedź na temat wybrany z podanych.
 2. Egzamin ustny.

 

DO POBRANIA

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI | KOMPOZYCJA       studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

KOMPOZYCJA
studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą zdobyć tytuł zawodowy magistra na kierunku kompozycja i teoria muzyki, w zakresie kompozycji.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia w specjalności kompozycja i posiada kwalifikacje:

 • do pracy artystycznej w dziedzinie szeroko pojętej twórczości muzycznej;
 • do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym wszystkich stopni, jeżeli ukończył przedmioty kształcenia pedagogicznego zgodnie ze standardami kształcenia dla danej specjalności.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • posiada wiedzę o współczesnych tendencjach stylistycznych i warsztatowych z zakresu kompozycji, potrafi posłużyć się obiegowym katalogiem środków warsztatowych, a także wzbogacać je i rozwijać dla stworzenia rozwiązań oryginalnych i nowatorskich; posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie zadań z zakresu publicystyki i popularyzacji muzyki w prasie i innych mediach;
 • potrafi tworzyć kompozycje muzyczne przeznaczone na różne zespoły wykonawcze – tradycyjne (z orkiestrą symfoniczną rozbudowaną o środki wokalne włącznie) oraz nowoczesne (instrumentarium elektroniczne); posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające świadome planowanie i realizowanie kariery kompozytorskiej zarówno pod względem artystycznym (rozwój, samokształcenie), jak i organizacyjnym (marketing, reklama, współpraca z mediami);
 • posiada umiejętność inicjowania i realizacji projektów artystycznych wymagających elastyczności myślenia i kreatywności; potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje; doskonale opanował umiejętność komunikowania się i współpracy przy realizacji zamierzonych celów oraz krytycznego myślenia i niezależności w formułowaniu własnych sądów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
KOMPOZYCJA

  Zdających na kompozycję obowiązuje przedłożenie co najmniej trzech samodzielnie napisanych prac kompozytorskich na różne zespoły instrumentalne, wokalne lub mieszane. Jeden utwór powinien być napisany na zespół (min. 7 wykonawców) lub orkiestrę kameralną. Przegląd prac odbywa się w obecności kandydatów.

EGZAMIN Z ZAKRESU TEORII MUZYKI

 1. Czytanie głosem a vista ćwiczeń melodycznych 1- i 2-głosowych (dwugłos realizowany głosem i na fortepianie);
 2. Realizacja zadań harmonicznych;
 3. Realizacja modulacji (diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej);
 4. Pytania z zakresu historii muzyki z literaturą.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca:

 • zainteresowań artystycznych;
 • motywacji i oczekiwań związanych z wybranym kierunkiem studiów.

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI | KOMPOZYCJA MUZYKI FILMOWEJ studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

KOMPOZYCJA MUZYKI FILMOWEJ
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia są adresowane do absolwentów szkół muzycznych I i II stopnia oraz osób dysponujących wiedzą i umiejętnościami z zakresu szkoły muzycznej II stopnia.

 
SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w specjalności kompozycja muzyki filmowej i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Posiada kwalifikacje:

 • do pracy artystycznej w zakresie twórczości kompozytorskiej w mediach (radio, telewizja) oraz różnych dziedzinach sztuki (etiudy filmowe, piosenki, krótkie utwory instrumentalne), a także aranżacji i montażu muzyki.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • posiada podstawową wiedzę teoretyczną w zakresie stylów muzycznych oraz technik kompozytorskich, instrumentacji i aranżacji na zespoły kameralne i orkiestrę;
 • potrafi komponować i rejestrować krótkie formy muzyczne (piosenki, muzyka do reklam, audycji radiowych oraz do etiud filmowych);
 • umie tworzyć muzykę przeznaczoną na instrumenty solowe i zespoły kameralne;
 • operuje wiedzą i warsztatem w zakresie technologii komputerowej umożliwiającymi podstawową działalność kompozytorską w studiu nagraniowym (rejestracja dźwięku, podstawowe techniki montażu, zastosowanie systemu MIDI);
 • wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMINY KIERUNKOWE

KOMPOZYCJA

  Zdających na kompozycję obowiązuje przedłożenie co najmniej trzech samodzielnie napisanych prac kompozytorskich, o ile to możliwe na różne zespoły instrumentalne, wokalne lub mieszane. Przegląd prac odbywa się w obecności kandydatów.

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

  Sprawdzian pisemny:
 1. Zapisanie 2-głosowego dyktanda polifonicznego z zastosowaniem chromatyki.
 2. Zapisanie dyktanda rytmicznego.
 3. Zapisanie 1-głosowego dyktanda atonalnego.
 4. Zapisanie 4-głosowego dyktanda harmonicznego.
 5. Zapisanie 1-głosowego dyktanda pamięciowego.
 6.  
  Czytanie a vista głosem – ćwiczenia z zakresu wymagań stawianych uczniom w szkole muzycznej II stopnia.

HARMONIA

 1. Pisemne zharmonizowanie na 4 głosy sfigurowanej melodii.
 2. Granie na fortepianie ćwiczeń harmonicznych (zakres reprezentowany przez podręczniki K. Sikorskiego i F. Wesołowskiego).
 3. Improwizowanie na fortepianie prostych ośmiotaktów.
EGZAMINY PODSTAWOWE

FORMY MUZYCZNE I LITERATURA MUZYCZNA

  Sprawdzenie wiedzy teoretyczno–muzycznej z zakresu programu szkoły muzycznej II stopnia oraz z zakresu własnych zainteresowań zawodowych.
 1. Egzamin pisemny – krótka wypowiedź na temat wybrany z podanych.
 2. Egzamin ustny.

 

DO POBRANIA

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI | KOMPOZYCJA MUZYKI FILMOWEJ   studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

KOMPOZYCJA MUZYKI FILMOWEJ
studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku kompozycja i teoria muzyki, którzy chcą zdobyć tytuł zawodowy magistra w zakresie kompozycji muzyki filmowej.

 
SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia w specjalności kompozycja muzyki filmowej.
 
Posiada kwalifikacje:

 • do pracy artystycznej w zakresie twórczości kompozytorskiej w mediach (radio, telewizja) oraz różnych dziedzinach sztuki (film, teatr, utwory instrumentalne), a także aranżacji i montażu muzyki;
 • do pracy przy obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną w zakresie współczesnych technik kompozytorskich;
 • potrafi komponować i rejestrować rozbudowane formy muzyczne (muzyka do filmów i dla teatru);
 • umie tworzyć muzykę przeznaczoną na różne zespoły wykonawcze (solowe, kameralne i orkiestrowe);
 • operuje wiedzą i warsztatem w zakresie nowych technologii komputerowych umożliwiającymi wszechstronną działalność kompozytorską w studiu nagraniowym (zastosowanie systemu MIDI, projekty multimedialne, tworzenie muzyki orkiestrowej z wykorzystaniem technologii komputerowej);
 • wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
KOMPOZYCJA

  Zdających na kompozycję muzyki filmowej obowiązuje przedłożenie co najmniej trzech samodzielnie skomponowanych prac, w tym dwóch potwierdzających doświadczenie w kompozycji muzyki filmowej. Jeden utwór powinien być napisany na zespół (min. 9 wykonawców) lub orkiestrę kameralną i przedstawiony w formie partytury (w tym przypadku nagranie nie jest obowiązkowe). Utwory potwierdzające doświadczenie w zakresie kompozycji muzyki filmowej powinny być przedstawione w formie nagrań audio lub wideo, a partytury nie są obowiązkowe. Przegląd prac odbywa się w obecności kandydatów.

EGZAMIN Z ZAKRESU TEORII MUZYKI

 1. Czytanie głosem a vista ćwiczeń melodycznych 1- i 2-głosowych (dwugłos realizowany głosem i na fortepianie);
 2. Realizacja zadań harmonicznych;
 3. Pytania z zakresu literatury muzycznej.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca:

 • zainteresowań artystycznych;
 • motywacji i oczekiwań związanych z wybranym kierunkiem studiów.

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI | TEORIA MUZYKI   studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

TEORIA MUZYKI
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów szkół muzycznych I i II stopnia oraz osób dysponujących wiedzą i umiejętnościami z zakresu szkoły muzycznej II stopnia.

 
SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w specjalności teoria muzyki i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
 
Posiada kwalifikacje:

 • do pracy redakcyjnej i publicystycznej;
 • do pracy w instytucjach upowszechniania kultury, przy obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych, do pracy prelegenta, prezentera, animatora itp.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • posiada wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy naukowej; posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie zadań z zakresu publicystyki i popularyzacji muzyki w prasie i innych mediach;
 • posiada praktyczne umiejętności z zakresu teorii muzyki – umie dokonać analizy harmonicznej i formalnej dzieła, umie tworzyć konstrukcje muzyczne w różnych stylach, posiada wiedzę z zakresu historii muzyki i literatury muzycznej, potrafi w sposób właściwy pod względem formy i treści wypowiadać się na temat muzyki; posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające świadome rozwijanie posiadanych zdolności i zainteresowań zawodowych;
 • wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMINY KIERUNKOWE

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

 1. Sprawdzian pisemny:
  a. Zapisanie 2-głosowego dyktanda polifonicznego z zastosowaniem chromatyki.
  b. Zapisanie dyktanda rytmicznego.
  c. Zapisanie 1-głosowego dyktanda atonalnego.
  d. Zapisanie 4-głosowego dyktanda harmonicznego.
  e. Zapisanie 1-głosowego dyktanda pamięciowego.
 2. Czytanie a vista głosem – ćwiczenia z zakresu wymagań stawianych uczniom w szkole muzycznej II stopnia.

HARMONIA

 1. Pisemne zharmonizowanie na 4 głosy sfigurowanej melodii.
 2. Granie na fortepianie ćwiczeń harmonicznych (zakres reprezentowany przez podręczniki K. Sikorskiego i F. Wesołowskiego).
 3. Improwizowanie na fortepianie prostych ośmiotaktów.
EGZAMINY PODSTAWOWE

FORMY MUZYCZNE I LITERATURA MUZYCZNA

  Sprawdzenie wiedzy teoretyczno–muzycznej z zakresu programu szkoły muzycznej II stopnia oraz z zakresu własnych zainteresowań zawodowych.
 1. Egzamin pisemny – krótka wypowiedź na temat wybrany z podanych.
 2. Egzamin ustny.

 

DO POBRANIA

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI | TEORIA MUZYKI   studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

TEORIA MUZYKI
studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą zdobyć tytuł zawodowy magistra na kierunku kompozycja i teoria muzyki, w zakresie teorii muzyki.

 
SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia w specjalności teoria muzyki i posiada kwalifikacje:

 • do pracy naukowo–badawczej w różnych placówkach akademickich i badawczych;
 • do pracy publicystycznej i redakcyjnej;
 • do pracy dydaktycznej w szkolnictwie muzycznym wszystkich stopni, jeżeli ukończył przedmioty kształcenia pedagogicznego zgodnie ze standardami kształcenia dla danej specjalności.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności z zakresu operowania warsztatem naukowym pozwalające na prowadzenie samodzielnej pracy badawczej; posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające inicjowanie i realizację projektów naukowych; posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie zadań z zakresu publicystyki i popularyzacji muzyki w prasie i innych mediach;
 • wykazuje doskonałe opanowanie praktycznych umiejętności z zakresu teorii muzyki; umie dokonać analizy harmonicznej i formalnej dzieła, posługując się zróżnicowanymi metodami analitycznymi; posiada pogłębioną i szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów teorii muzyki; potrafi operować warsztatem pisarskim w zakresie małych form publicystycznych;
 • potrafi pozyskiwać i umiejętnie przetwarzać informacje; doskonale opanował umiejętność komunikowania się i współpracy przy realizacji zamierzonych celów; opanował umiejętność krytycznego myślenia i niezależności w formułowaniu własnych sądów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMIN Z ZAKRESU TEORII MUZYKI

 1. Czytanie głosem a vista ćwiczeń melodycznych 1- i 2-głosowych (dwugłos realizowany głosem i na fortepianie).
 2. Realizacja zadań harmonicznych.
 3. Realizacja modulacji (diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej).
 4. Pytania z zakresu historii muzyki z literaturą.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca:

 • motywacji podjęcia studiów;
 • zainteresowań profesjonalnych w zakresie teorii muzyki;
 • orientacji w problematyce badawczej dyscypliny związanej z kierunkiem studiów.

DYRYGENTURA | DYRYGENTURA SYMFONICZNA studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: DYRYGENTURA

DYRYGENTURA SYMFONICZNA
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia skierowane są do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wiedzę i umiejętności z zakresu szkoły muzycznej II stopnia.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dyrygentura w specjalności dyrygentura symfoniczna i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
Posiada kwalifikacje:

 • do pracy artystycznej w dziedzinie dyrygentury;
 • do działalności artystycznej w instytucjach kultury i mediach;
 • do pracy przy organizacji festiwali, konkursów i imprez muzycznych.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • jest wyposażony w wiedzę teoretyczną umożliwiającą świadome operowanie środkami warsztatowymi dla realizacji projektów dyrygenckich;
 • wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu dyrygentury, historii i literatury muzycznej, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego w celu realizacji własnych projektów artystycznych;
 • wykorzystując wiedzę o technice dyrygenckiej i metodach pracy z zespołami muzycznymi, potrafi w sposób właściwy przygotować do publicznej prezentacji utwory symfoniczne;
 • posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające dalsze doskonalenie warsztatu dyrygenckiego;
 • wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMIN KIERUNKOWY

DYRYGENTURA

 1. Poprowadzenie z pamięci I i II części symfonii W. A. Mozarta spośród następujących:
  25 Symfonia g-moll KV 183
  29 Symfonia A-dur KV 201
  36 Symfonia C-dur KV 425 Linzka
 2. Rozmowa na tematy związane z dyrygenturą.

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

 1. Zapisanie 2-głosowego dyktanda polifonicznego z zastosowaniem chromatyki.
 2. Zapisanie dyktanda rytmicznego.
 3. Zapisanie 1-głosowego dyktanda atonalnego.
 4. Zapisanie 4-głosowego dyktanda harmonicznego.
 5. Zapisanie 1-głosowego dyktanda pamięciowego.
 6. Czytanie a vista głosem – ćwiczenia z zakresu wymagań stawianych uczniom w szkole muzycznej II stopnia.

HARMONIA

 1. Pisemne zharmonizowanie na 4 głosy sfigurowanej melodii.
 2. Granie na fortepianie ćwiczeń harmonicznych (zakres reprezentowany przez podręczniki K. Sikorskiego i F. Wesołowskiego).
 3. Improwizowanie na fortepianie prostych ośmiotaktów.
EGZAMIN PODSTAWOWY

FORTEPIAN (dla pianistów)

 1. Utwór polifoniczny (preferowane preludium i fuga ze zbioru Das Wohltemperierte Klavier J. S. Bacha).
 2. Część I sonaty klasycznej.
 3. Utwór dowolny.

FORTEPIAN (dla instrumentalistów specjalności innej niż fortepian)

 1. Prosty utwór polifoniczny (np. inwencja dwugłosowa J. S. Bacha).
 2. Utwór dowolny.

INSTRUMENT DODATKOWY (dla instrumentalistów specjalności innej niż fortepian)

 1. Utwór techniczny.
 2. Utwór dowolny o charakterze kantylenowym.

FORMY MUZYCZNE I LITERATURA MUZYCZNA

  Sprawdzenie wiedzy teoretyczno-muzycznej z zakresu programu szkoły muzycznej II stopnia oraz z zakresu własnych zainteresowań zawodowych.
 1. Egzamin pisemny – krótka wypowiedź na temat wybrany z podanych.
 2. Egzamin ustny.

 

DO POBRANIA

DYRYGENTURA | DYRYGENTURA SYMFONICZNO-OPEROWA studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: DYRYGENTURA

DYRYGENTURA SYMFONICZNO-OPEROWA
studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku dyrygentura (symfoniczna lub symfoniczno-operowa).

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku dyrygentura w specjalności dyrygentura symfoniczno-operowa i posiada kwalifikacje:

 • do pracy artystycznej w dziedzinie dyrygentury symfoniczno-operowej;
 • kierowania profesjonalnymi zespołami artystycznymi – symfonicznymi i operowymi.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną umożliwiającą świadome operowanie środkami warsztatowymi i wyrazowymi dla realizacji projektów dyrygenckich – symfonicznych, operowych i oratoryjnych;
 • wykorzystuje pogłębioną wiedzę z zakresu dyrygentury, historii muzyki, literatury specjalistycznej i technik kompozytorskich, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego w celu realizacji własnych projektów dyrygenckich o wyraźnych cechach autorskiej kreacji artystycznej;
 • w oparciu o gruntowną i pogłębioną wiedzę z zakresu manualnej techniki dyrygenckiej oraz metody pracy z różnego typu zespołami muzycznymi potrafi przygotować do publicznej prezentacji i poprowadzić jako dyrygent dzieła muzyczne różnych gatunków ( symfoniczne, operowe, oratoryjne) nadając im wyraźne cechy autorskiej kreacji artystycznej;
 • posiada gruntowną wiedzę i umiejętności umożliwiające dalsze doskonalenie warsztatu dyrygenckiego;
 • wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów;
 • jest przygotowany do kierowania profesjonalnymi zespołami symfonicznymi i operowymi.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
DYRYGENTURA

  Poprowadzenie z pamięci dwóch utworów symfonicznych spośród podanych:
 • GRUPA A:
  L. van Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67
  R. Schumann – IV Symfonia d-moll op. 120
  J. Brahms – II Symfonia D-dur op. 73
 • GRUPA B:
  G. Verdi – Uwertura Moc przeznaczenia
  C. M. von Weber – Uwertura Wolny strzelec
  S. Moniuszko – Uwertura Bajka
 • UWAGA! Należy wybrać po jednym utworze z grupy A i B. Komisja zastrzega sobie prawo do wyboru części symfonii.

EGZAMIN Z ZAKRESU TEORII MUZYKI

 1. Czytanie głosem a vista ćwiczeń melodycznych 1- i 2-głosowych (dwugłos realizowany głosem i na fortepianie).
 2. Realizacja zadań harmonicznych.
 3. Realizacja modulacji (diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej).
 4. Pytania z zakresu historii muzyki z literaturą.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca m.in.:

 • znajomości problematyki dyrygenckiej;
 • orientacji w problematyce funkcjonowania polskich filharmonii i teatrów operowych;
 • wiedzy ogólnomuzycznej;
 • zainteresowań muzycznych kandydata;
 • motywacji wyboru kierunku studiów.

DYRYGENTURA | DYRYGENTURA CHÓRALNA        studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: DYRYGENTURA

DYRYGENTURA CHÓRALNA
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia skierowane są do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wiedzę i umiejętności z zakresu szkoły muzycznej II stopnia.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dyrygentura w specjalności dyrygentura chóralna i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
Posiada kwalifikacje:

 • do pracy artystycznej w dziedzinie dyrygentury chóralnej;
 • do działalności artystycznej w instytucjach kultury i mediach;
 • do pracy przy organizacji festiwali, konkursów i imprez muzycznych.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • jest wyposażony w wiedzę teoretyczną umożliwiającą świadome operowanie środkami warsztatowymi do realizacji projektów dyrygenckich jako chórmistrz;
 • wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu dyrygentury, historii i literatury muzycznej, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego w celu realizacji własnych projektów artystycznych;
 • wykorzystując wiedzę o technice dyrygenckiej i metodach pracy z zespołami muzycznymi, potrafi w sposób właściwy przygotować do publicznej prezentacji utwory chóralne;
 • posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające dalsze doskonalenie warsztatu dyrygenckiego;
 • wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMINY KIERUNKOWE

DYRYGENTURA

 1. Poprowadzenie dwóch zróżnicowanych utworów chóralnych wybranych spośród np. następujących:
  J. K. Lasocki – wybór z I zeszytu Z pieśnią;
  J. S. Bach – Chorały – wybór;
  Z. Noskowski – Pory roku – wybór;
 2. Rozmowa na tematy związane z chóralistyką.

EMISJA GŁOSU

  Wykonanie dwóch utworów:
 1. aria starowłoska, do wyboru spośród:
  G. B. Bononcini – Per la gloria d’adorarvi (głos średni)
  G. Caccini – Amarilli, mia bella (głos wysoki)
  G. Caccini – Amor ch’attendi (głos wysoki)
  A. Caldara – Come raggio di sol (głos średni, niski)
  G. Carissimi – Vittoria, mio core! (głos wysoki, średni)
  G. Carissimi – Non sisperi (głos niski)
  F. Cavalli – Delizie contente, che l’alma beate (głos wysoki, średni)
  F. Cavalli – Non posso disperar (głos wysoki, średni)
  F. Durante – Vergin, tutto amor (głos wysoki, średni, niski)
  G. Giordani – Caro mio ben (głos wysoki, średni, niski)
  G. B. Pergolesi – Se tu m’ami, se sospiri (głos średni)
  A. Scarlatti – Sento nel core (głos średni)
  A. Scarlatti – Gia il sole dal Gange (głos średni)
  A. Scarlatti – O cessate di piagarmi (głos wysoki, średni, niski)
  A. Scarlatti – Spesso vibra per suo gioco (głos średni)
 2. pieśń z tekstem polskim (np. F. Chopin, S. Moniuszko, Z. Noskowski, M. Karłowicz).
 3. Uczelnia zapewnia akompaniatora.

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

 1. Zapisanie 2-głosowego dyktanda polifonicznego z zastosowaniem chromatyki.
 2. Zapisanie dyktanda rytmicznego.
 3. Zapisanie 1-głosowego dyktanda atonalnego.
 4. Zapisanie 4-głosowego dyktanda harmonicznego.
 5. Zapisanie 1-głosowego dyktanda pamięciowego.
 6. Czytanie a vista głosem – ćwiczenia z zakresu wymagań stawianych uczniom w szkole muzycznej II stopnia.

HARMONIA

 1. Pisemne zharmonizowanie na 4 głosy sfigurowanej melodii.
 2. Granie na fortepianie ćwiczeń harmonicznych (zakres reprezentowany przez podręczniki K. Sikorskiego i F. Wesołowskiego).
 3. Improwizowanie na fortepianie prostych ośmiotaktów.
EGZAMIN PODSTAWOWY

FORTEPIAN

 1. Utwór polifoniczny.
 2. Utwór dowolny.

FORMY MUZYCZNE I LITERATURA MUZYCZNA

  Sprawdzenie wiedzy teoretyczno-muzycznej z zakresu programu szkoły muzycznej II stopnia oraz z zakresu własnych zainteresowań zawodowych.
 1. Egzamin pisemny – krótka wypowiedź na temat wybrany z podanych.
 2. Egzamin ustny.

 

DO POBRANIA

DYRYGENTURA | DYRYGENTURA CHÓRALNA            studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: DYRYGENTURA

DYRYGENTURA CHÓRALNA
studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku dyrygentura.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku dyrygentura w specjalności dyrygentura chóralna i posiada kwalifikacje:

 • do pracy artystycznej w dziedzinie dyrygentury chóralnej;
 • do kierowania profesjonalnymi i amatorskimi zespołami chóralnymi.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent jest wyposażony w następujące kompetencje:

 • posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną umożliwiającą świadome operowanie środkami warsztatowymi i wyrazowymi dla realizacji projektów dyrygenckich – chóralnych i oratoryjnych;
 • wykorzystuje pogłębioną wiedzę z zakresu dyrygentury, historii muzyki, literatury specjalistycznej i technik kompozytorskich, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego w celu realizacji własnych projektów muzycznych o wyraźnych cechach autorskiej kreacji artystycznej;
 • w oparciu o gruntowną wiedzę z zakresu manualnej techniki dyrygenckiej oraz metod pracy z różnego typu zespołami muzycznymi potrafi przygotować do publicznej prezentacji utwory chóralne i oratoryjne w sposób, który nosi wyraźne cechy autorskiej kreacji artystycznej;
 • posiada gruntowną wiedzę i umiejętności umożliwiające dalsze doskonalenie warsztatu dyrygenckiego;
 • wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów;
 • potrafi kierować pracą zespołów chóralnych – profesjonalnych i amatorskich, poprzez odpowiedni dobór repertuaru, dbanie o wysoki poziom artystyczny zespołu, odpowiedni dobór muzyków.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
DYRYGENTURA

  Poprowadzenie trzech utworów chóralnych, w tym obowiązkowo:
 • jednego utworu z epoki renesansu lub baroku;
 • jednego utworu inspirowanego polską muzyką ludową (folklorem);
 • jednego utworu dowolnego.
 • Dopuszcza się wykonanie części dzieła wokalno-instrumentalnego.

EMISJA GŁOSU

  Wykonanie dwóch utworów solowych (arie lub pieśni), w tym jednego obowiązkowo w języku polskim.
  Uczelnia zapewnia akompaniatora.

EGZAMIN Z ZAKRESU TEORII MUZYKI

 1. Czytanie głosem a vista ćwiczeń melodycznych 1- i 2-głosowych (dwugłos realizowany głosem i na fortepianie).
 2. Realizacja zadań harmonicznych.
 3. Realizacja modulacji (diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej).
 4. Pytania z zakresu historii muzyki z literaturą.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca m.in.:

 • znajomości problematyki dyrygenckiej;
 • orientacji w problemach środowiska polskich dyrygentów chóralnych;
 • wiedzy ogólnomuzycznej;
 • zainteresowań muzycznych kandydata;
 • motywacji wyboru kierunku studiów.

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI | RYTMIKA            studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

RYTMIKA
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia skierowane są do osób legitymujących się świadectwem dojrzałości oraz posiadających wiedzę i umiejętności na poziomie szkoły muzycznej II stopnia.
Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki w specjalności rytmika. Ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

 

 
SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studi w pierwszego stopnia na kierunku kompozycja i teoria muzyki w specjalności rytmika. Ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje do:

 • pracy artystycznej w zakresie komponowania ruchu, improwizacji ruchowej, a także tworzenia akompaniamentu do zajęć ruchowych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy artystycznej (w zakresie tworzenia interpretacji ruchowych utworów muzycznych, improwizacji fortepianowej oraz własnych koncepcji artystycznych),
 • potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu historii muzyki, literatury muzycznej, harmonii i kontrapunktu oraz metodami pracy z zakresu specjalności;
 • wykazuje zdolność planowania i logicznego myślenia w trakcie realizacji zadań, potrafi komunikować się i współpracować w ramach wspólnych projektów i działań, posiada umiejętność samooceny oraz formułowania konstruktywnej krytyki;
 • posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające świadomy wybór dalszej drogi zawodowej.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMIN KIERUNKOWY

BADANIE UMIEJĘTNOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWYCH

 1. Powtarzanie ruchem z jednotaktowym opóźnieniem tematów rytmicznych granych na fortepianie przez prowadzącego (łańcuch realizacji tematów rytmicznych w taktach 3/4, 4/4, 5/4, 6/8).
 2. Reakcja ruchem na zmiany poszczególnych elementów dzieła muzycznego:
  a) improwizacja ruchowa,
  b) improwizacja ruchowa z rekwizytem.
 3. Wykonanie kroków tanecznych prezentowanych przez pedagoga.
 4. Prezentacja wcześniej przygotowanej dowolnej formy ruchowej do wybranego przez siebie utworu.
EGZAMINY PODSTAWOWE

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

 • Egzamin ustny
  1. Śpiewanie interwałów, akordów, gam i triad.
  2. Czytanie nut głosem a vista (nazwami solmizacyjnymi lub literowymi).
  3. Rozczytanie z nut piosenki z literatury dziecięcej (z tekstem literackim).

FORTEPIAN

  Dla absolwentów szkół muzycznych II stopnia w specjalności rytmika oraz fortepian:
 1. Etiuda.
 2. Utwór polifoniczny.
 3. Utwór dowolny.
  Dla pozostałych kandydatów:
 1. Dwa utwory zróżnicowane stylistycznie.

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI | RYTMIKA W EDUKACJI I PROFILAKTYCE ZDROWIA studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

RYTMIKA W EDUKACJI I PROFILAKTYCE ZDROWIA
studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu muzyki, ruchu i improwizacji.

 

 
SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku kompozycja i teoria muzyki w specjalności rytmika w edukacji i profilaktyce zdrowia.
 
Absolwent posiada kwalifikacje do:

 • pracy artystyczno-naukowej w placówkach akademickich,
 • pracy dydaktycznej w szkolnictwie muzycznym wszystkich stopni, szkolnictwie ogólnokształcącym, szkołach baletowych i instytucjach kultury,

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada kompetencje do:

 • realizacji własnych koncepcji i projektów artystycznych,
 • prowadzenia zajęć z rytmiki, improwizacji fortepianowej, zespołu rytmiki, techniki ruchu oraz metodyki prowadzenia zajęć,
 • akompaniowania do zajęć tanecznych,
 • zastosowania wiedzy z zakresu współczesnych technik kompozytorskich i literatury muzycznej w pracy dydaktycznej i artystycznej,
 • zastosowania rytmiki jako zajęć wspomagających terapię i profilaktykę zdrowia,
 • tworzenia programów profilaktycznych i promowania zachowań prozdrowotnych,
 • podejmowania pracy samodzielnej oraz współpracy w dużych zespołach,
 • stosowania mechanizmów psychologicznych wspomagających pracę zawodową,
 • poszukiwania obszarów naukowych i artystycznych w celu rozwoju własnej osobowości.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
RYTMIKA

 1. Wykonanie rytmów wynikających z nieregularnego podziału taktów 4/4 i 9/8.
 2. Wykonanie polirytmii powstałej z nałożenia 2 i 3; 3 i 4; 4 i 5 jednakowych wartości rytmicznych w tym samym czasie.
 3. Realizacja ruchem polirytmii 2-głosowej, w której jeden plan stanowi ostinato.
 4. Swobodna improwizacja ruchowa do improwizacji fortepianowej.

IMPROWIZACJA FORTEPIANOWA

 1. Swobodna improwizacja fortepianowa na materiale wybranej przez komisję skali (całotonowej, dwunastotonowej, pentatonicznej).
 2. Improwizacja oparta na systemie dur-moll w wybranym przez komisję stylu (klasycznym, romantycznym).
 3. Zilustrowanie narzuconego problemu metrorytmicznego.
 4. Wykonanie akompaniamentu do piosenki z repertuaru dziecięcego (czas na przygotowanie: 20 minut).

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca:

 • motywacji i oczekiwań związanych z wybranym kierunkiem studiów,
 • wiedzy kandydata z zakresu rytmiki,
 • zainteresowań artystycznych.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia skierowane są do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wiedzę muzyczną i umiejętności minimum na poziomie szkoły muzycznej I stopnia (nie jest wymagane świadectwo ukończenia szkoły muzycznej).

 
SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
 
Posiada kwalifikacje do:

 • kierowania zespołami muzycznymi (wokalnymi, instrumentalnymi i wokalno-instrumentalnymi) w amatorskim ruchu muzycznym;
 • pracy przy organizacji festiwali, konkursów i projektów artystycznych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • jest wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu dyrygowania i kierowania zespołami muzycznymi – wokalnymi, instrumentalnymi (z uwzględnieniem instrumentarium Carla Orffa) oraz wokalno-instrumentalnymi w szkolnictwie muzycznym I stopnia i amatorskim ruchu muzycznym; posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego oraz w ogólnokształcących szkołach podstawowych;
 • wykorzystując wiedzę o manualnej technice dyrygenckiej i metodach pracy z zespołem muzycznym, potrafi w sposób właściwy przygotować do publicznej prezentacji utwory wokalne i instrumentalne; współpracując z zespołami muzycznymi, realizuje własne koncepcje dyrygenckie zgodnie z zasadami stylistycznymi danej epoki w oparciu o wiedzę z zakresu historii, literatury i analizy muzycznej; posiada umiejętność gry na fortepianie, improwizacji fortepianowej i akompaniamentu; posiada umiejętności wokalne zgodne z zasadami prawidłowej emisji głosu; potrafi samodzielnie zinstrumentować utwór muzyczny na różne typy zespołów w oparciu o wiedzę z zakresu harmonii, kontrapunktu i instrumentacji; umie prowadzić zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji szkolnej i animacji muzycznej na poziomie przedszkola i ogólnokształcącej szkoły podstawowej;
 • wykazuje się kreatywnością, samodzielnością i umiejętnością planowania i realizowania zadań artystycznych i dydaktycznych; posiada umiejętność logicznego myślenia, samooceny i konstruktywnej krytyki, potrafi współpracować i komunikować się w zespole przy realizacji wspólnych projektów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMINY KIERUNKOWE

KSZTAŁCENIE SŁUCHU Z HARMONIĄ

 1. Sprawdzian pisemny:
  a. Rozpoznawanie interwałów i akordów.
  b. Budowania wskazanego akordu – trójdźwięków i dominanty septymowej (zapis na pięciolinii) od wskazanego dźwięku w określonej postaci; w przypadku D7 z rozwiązaniem i określeniem tonacji.
  c. Dyktando 1-głosowe tonalne (6–8 taktów).
  d. Dyktando 2-głosowe polifoniczne (6–8 taktów).
  e. Dwa dyktanda rytmiczne (2–taktowe).
 2. Sprawdzian praktyczny:
  a. Czytanie a vista głosem ćwiczenia z zakresu szkoły muzycznej I stopnia.
  b. Granie połączeń akordów w stosunku kwinty (po kole kwintowym w górę i w dół) i tercji.
  c. Granie kadencji harmonicznych.

BADANIE PREDYSPOZYCJI MANUALNYCH I GŁOSOWYCH

 1. Sprawdzenie praktycznej znajomości podstawowych schematów dyrygenckich: „2”, „3”, „4”; umiejętności pokazania skrajnych rejestrów dynamicznych (piano i forte) oraz dwóch rodzajów artykulacji (staccato i legato) z wykorzystaniem wymienionych schematów.
 2. Śpiewanie dwóch przygotowanych ćwiczeń ze zbioru Praktyczna metoda śpiewu włoskiego (Metoda pratico di canto Italiano) Nicoli Vaccaia (do wyboru spośród: Gama, Tercje, Kwarty, Kwinty, Seksty) z towarzyszeniem fortepianu (uczelnia zapewnia akompaniatora); dodatkowo badanie skali głosu kandydata.
EGZAMINY PODSTAWOWE

FORTEPIAN
(dla pianistów)

 1. Utwór polifoniczny z epoki baroku.
 2. Część I lub część III sonaty lub sonatiny klasycznej.
 3. Utwór dowolny.

FORTEPIAN
(dla instrumentalistów specjalności innej niż fortepian)

 1. Prosty utwór polifoniczny.
 2. Utwór dowolny.

GRA NA WYBRANYM INSTRUMENCIE
(obowiązkowo dla instrumentalistów specjalności innej niż fortepian)

 1. Utwór techniczny.
 2. Utwór dowolny.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ   EDUKACJA I ANIMACJA MUZYCZNA                                studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

EDUKACJA I ANIMACJA MUZYCZNA
studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej lub kierunków pokrewnych (warunkiem jest posiadanie uprawnień pedagogicznych do prowadzenia zajęć muzycznych w przedszkolach oraz ogólnokształcącym szkolnictwie podstawowym).

 
SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w specjalności edukacja i animacja muzyczna i posiada kwalifikacje do:

 • pracy dydaktycznej w zakresie edukacji muzycznej w szkołach wszystkich stopni i uczelniach wyższych, animacji muzycznej oraz działalności w instytucjach kultury i mediach;
 • prowadzenia różnego typu zespołów muzycznych (wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych) w szkolnictwie ogólnokształcącym, szkolnictwie muzycznym I i II stopnia i ruchu amatorskim.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • dysponuje pogłębioną wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na pracę dydaktyczną w zakresie edukacji muzycznej w ponadpodstawowym szkolnictwie ogólnokształcącym i innych placówkach oświatowych; posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na animowanie działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach; posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne do podjęcia zadań z zakresu organizowania festiwali, konkursów, imprez muzycznych i animacji kultury muzycznej w społeczeństwie; jest wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu dyrygowania i samodzielnego kierowania zespołami muzycznymi – wokalnymi, instrumentalnymi i wokalno-instrumentalnymi oraz różnego typu zespołami muzycznymi (np. chórami, orkiestrami i in.) w szkolnictwie muzycznym II stopnia, szkolnictwie ogólnokształcącym i muzycznym ruchu amatorskim;
 • posiada umiejętność zastosowania w praktyce pogłębionej wiedzy z zakresu pedagogiki i edukacji artystycznej oraz promocji, marketingu i komunikacji społecznej; w oparciu o wiedzę z zakresu dyrygowania i praktyczne umiejętności pracy z różnego typu zespołami muzycznymi, potrafi w pełni samodzielnie przygotować oraz poprowadzić amatorski i szkolny zespół muzyczny w zróżnicowanym stylistycznie repertuarze; umie dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieł muzycznych, wykorzystując wiedzę z literatury specjalistycznej i przedmiotów ogólnomuzycznych; potrafi improwizować na fortepianie i aranżować utwory muzyczne na różne zespoły;
 • kreatywnie realizuje własne projekty artystyczne; potrafi organizować pracę zespołu i pełnić w nim wiodącą rolę jako animator i dyrygent; współpracować w środowisku szkolnym; umie inicjować i organizować wydarzenia kulturalne; potrafi rozwijać własne zainteresowania muzyczne; opanował umiejętność krytycznego myślenia i niezależności w formułowaniu własnych sądów; potrafi zastosować mechanizmy psychologiczne wspomagające pracę dyrygencką, pedagogiczną i animatorską.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
DYRYGOWANIE

  Poprowadzenie jednej rozbudowanej pieśni na chór a cappella (a cappella lub z akompaniamentem instrumentalnym).

EMISJA GŁOSU

 • wykonanie przygotowanej pieśni kompozytora polskiego z towarzyszeniem fortepianu (uczelnia zapewnia akompaniatora);
 • wykonanie przygotowanej piosenki dziecięcej z akompaniamentem własnym na dowolnym instrumencie (np. gitara, fortepian, akordeon itp.)

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca m.in.:

 • wiedzy z zakresu edukacji muzycznej;
 • problematyki pedagogicznej i psychologicznej;
 • zainteresowań muzycznych kandydata;
 • motywacji wyboru kierunku studiów.

MUZYKOTERAPIA | MUZYKOTERAPIA                     studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: MUZYKOTERAPIA

MUZYKOTERAPIA
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia skierowane są do osób legitymujących się świadectwem dojrzałości i posiadających wiedzę muzyczną na poziomie szkoły muzycznej I stopnia.

 
SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku muzykoterapia. Ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
 
Absolwent posiada kwalifikacje do:

 • prowadzenia zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem muzyki i ruchu,
 • pracy w zakresie: wspomagania leczenia, wspomagania rehabilitacji i profilaktyki w zależności od potrzeb,
 • prowadzenia projektów artystycznych o charakterze terapeutycznym,
 • prowadzenia działalności upowszechniającej kulturę muzyczną.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje do:

 • posługiwania się wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami w zakresie zastosowania muzyki w procesie profilaktyki, wspomagania rozwoju, leczenia i rehabilitacji,
 • zastosowania wiedzy z zakresu historii muzyki i literatury muzycznej oraz zasad muzyki i analizy form muzycznych,
 • zastosowania umiejętności w zakresie improwizacji głosowej, ruchowej i instrumentalnej,
 • stosowania skutecznych metod pomocy indywidualnej i grupowej w oparciu o elementarną wiedzę dotyczącą efektywności oddziaływania muzyki na odbiorcę,
 • wykorzystywania technik muzykoterapeutycznych oraz warsztatu muzykoterapeuty,
 • posługiwania się wiedzą w zakresie obowiązujących norm i standardów pomocy,
 • podejmowania współpracy z personelem medycznym, w tym lekarzem prowadzącym pacjenta; nawiązywania kontaktu z uczestnikami zajęć muzykoterapeutycznych oraz empatycznego rozumienia pacjenta,
 • kierowania się zasadami etyki zawodu muzykoterapeuty w pracy,
 • poszukiwania możliwości samorozwoju w zakresie muzykoterapii i dziedzin pokrewnych,
 • samooceny oraz samodzielnego i świadomego wyboru dalszej drogi zawodowej.

 

EGZAMIN WSTĘPNY

EGZAMINY KIERUNKOWE
 1. Badanie predyspozycji oraz umiejętności słuchowych i ruchowych
  a) część teoretyczna
  b) część praktyczna
 2. Badanie predyspozycji wokalno-instrumentalnych – samodzielne wykonanie jednego utworu instrumentalnego i jednego utworu wokalnego.
 3. Badanie predyspozycji percepcyjno-analitycznych w formie pracy pisemnej.
EGZAMINY PODSTAWOWE
 1. Rozmowa kwalifikacyjna

INFORMACJE DODATKOWE

dla studiów niestacjonarnych

 • System nauki: studia niestacjonarne w systemie weekendowym (zjazdy co 2 tygodnie)
 • Czas trwania nauki: 6 semestrów
 • Opłaty: nie mniej niż 3400 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł

Studia niestacjonarne zostaną uruchomione przy minimum 16 kandydatach przyjętych na studia.

MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA | MUZYKA W MEDIACH studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA

MUZYKA W MEDIACH
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia w zakresie dziennikarstwa muzycznego są skierowane do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wykazują zainteresowanie muzyką, mają predyspozycje humanistyczne i ogólną orientację w problematyce kulturalnej. Kandydat powinien posiadać wiedzę oraz umiejętności na poziomie ukończonej szkoły muzycznej I stopnia.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów pierwszego stopnia specjalności muzyka w mediach posiada kwalifikacje:

 • do pracy krytyka muzycznego, dziennikarza, publicysty, sprawozdawcy radiowego i telewizyjnego, redaktora merytorycznego w prasie i innych mediach;
 • do pracy w instytucjach upowszechniania kultury, przy obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych, w animowaniu szeroko pojętej kultury muzycznej;
 • do pracy prelegenta, prezentera, moderatora itp.;
 • do podejmowania różnorodnych projektów popularyzujących kulturę muzyczną w różnych środowiskach, instytucjach samorządowych, jednostkach administrowania kulturą itp.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • wykazuje się umiejętnościami rozumienia obecności i przejawów muzyki w mediach (prasie, radiu, telewizji, Internecie), co pozwala mu na podjęcie pracy w różnych typach instytucji kulturalnych;
 • ma uporządkowaną wiedzę o kulturze muzycznej, ogólną znajomość problematyki twórczości muzycznej;
 • posiada wiedzę dotyczącą istoty i znaczenia mediów w różnych dziedzinach kultury, w tym także w kulturze muzycznej;
 • posiada podstawową wiedzę dotyczącą finansowych, marketingowych i prawnych aspektów zawodów związanych z muzyką; rozumie sposoby funkcjonowania instytucji muzycznych;
 • orientuje się w sposobach i formach dystrybucji muzyki w społeczeństwie i mediach;
 • potrafi wypowiedzieć się na temat wartości wykonania utworu muzycznego, podjąć dyskusję dotyczącą nagrania, realizacji spektaklu, kreacji w zakresie muzyki popularnej i etnicznej;
 • umie współdziałać w zespole muzyków i teoretyków przy przygotowywaniu wystąpień w mediach; ma przygotowanie do pracy zespołowej w celu realizowania projektów artystycznych i naukowych;
 • umie podejmować samodzielne, niezależne prace, gromadzić, analizować i interpretować repertuar muzyczny niezbędny do podejmowania zadań (materiały nutowe, nagrania), wykazując się sprawną organizacją własnej pracy.

 

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMINY KIERUNKOWE

PRACA PISEMNA
Swobodna wypowiedź na jeden z trzech zaproponowanych tematów dotyczących wiedzy ogólnomuzycznej.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
dotycząca m.in.

 • wiedzy o roli muzyki w kulturze;
 • problematyki muzyki i mediów;
 • zainteresowań muzycznych kandydata.
EGZAMIN PODSTAWOWY

EGZAMIN USTNY Z PODSTAW WIEDZY O MUZYCE

MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA | MUZYKA W MEDIACH studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA

MUZYKA W MEDIACH
studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Studia w zakresie dziennikarstwa muzycznego skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą zdobyć tytuł zawodowy magistra na kierunku muzyka w mediach i produkcja muzyczna w specjalności muzyka w mediach. Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie ukończonej szkoły muzycznej I stopnia.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia w specjalności muzyka w mediach i posiada kwalifikacje:

 • do pracy w rozmaitych zawodach związanych z funkcjonowaniem muzyki w mediach;
 • do pracy w charakterze recenzenta, krytyka muzycznego, dziennikarza, publicysty, prelegenta, moderatora, sprawozdawcy radiowego i telewizyjnego, redaktora merytorycznego w prasie i innych mediach, w wydawnictwach muzycznych;
 • do pracy publicystycznej i redakcyjnej;
 • do pracy w instytucjach upowszechniania kultury, przy obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych, w animowaniu szeroko pojętej kultury muzycznej;
 • do pracy w instytucjach samorządowych i administracyjnych w zakresie organizowania i podejmowania projektów dotyczących kultury muzycznej.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • wykazuje się umiejętnościami rozumienia obecności i przejawów muzyki w mediach (prasie, radiu, telewizji, Internecie), co pozwala mu na podjęcie pracy w różnych typach instytucji kulturalnych, medialnych i naukowych;
 • posiada wiedzę dotyczącą znajomości rozmaitych kontekstów muzyki (media, relacje społeczne, uwarunkowania kulturowe i społeczne), stylów muzyki klasycznej, popularnej i ludowej, zna sposoby funkcjonowania instytucji muzycznych;
 • zna teoretycznie i praktycznie techniki multimedialne;
 • ma wiedzę na temat funkcjonowania muzyki w różnych typach sztuk scenicznych, zna zasady oceny dzieła muzycznego i tradycje wykonawcze dotyczące muzyki;
 • posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności z zakresu operowania warsztatem naukowym pozwalające na prowadzenie samodzielnej pracy badawczej;
 • posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające inicjowanie i realizację projektów z zakresu społecznej i medialnej obecności muzyki, posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie zadań z zakresu publicystyki i popularyzacji muzyki w prasie i innych mediach;
 • potrafi pozyskiwać i umiejętnie przetwarzać informacje; doskonale opanował umiejętność komunikowania się i współpracy przy realizacji zamierzonych celów; dysponuje umiejętnością krytycznego myślenia i cechuje się niezależnością w formułowaniu własnych sądów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMIN PISEMNY

Wypowiedź pisemna dotycząca problematyki muzyki w mediach na poziomie licencjata (do wyboru tematy z zakresu wiedzy o kulturze muzycznej, historii muzyki poważnej, historii muzyki rozrywkowej).

PREZENTACJA PRAC Z ZAKRESU DZIENNIKARSTWA MUZYCZNEGO

Zdających obowiązuje przedłożenie do oceny komisji co najmniej trzech tekstów o muzyce (np. sylwetka, wywiad, felieton, esej, artykuł popularno-naukowy, recenzja) w formie pisemnej lub nagrań autorskich audycji o tematyce muzycznej (audio lub video).

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

dotycząca motywacji podjęcia studiów oraz zainteresowań profesjonalnych w zakresie muzyki w mediach.

MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA | ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ MUZYCZNĄ                      studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ MUZYCZNĄ
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia są skierowane do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wykazują zainteresowania w kierunku organizacji produkcji muzycznej. Osoby te muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami na poziomie ukończonej szkoły muzycznej I stopnia.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w specjalności zarządzanie produkcją muzyczną i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje do pracy w charakterze producenta:

 • koncertów i festiwali;
 • spektakli operowych i operetkowych;
 • spektakli musicalowych;
 • widowisk muzycznych;
 • nagrań muzycznych audio i video.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • posiada szeroką wiedzę muzyczną, wiedzę z zakresu prawa, finansów, zarządzania i psychologii;
 • wykorzystuje posiadaną wiedzę do przygotowania projektów artystycznych pod kątem ich produkcji;
 • potrafi organizować i zarządzać imprezami muzycznymi o różnej specyfice;
 • potrafi posługiwać się najnowszymi elementami współczesnej techniki;
 • zna nowe technologie i potrafi ich użyć w przygotowywanych realizacjach;
 • posiada podstawowe umiejętności związane z reżyserią projektów muzycznych;
 • wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, posiada umiejętność planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne, mediacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 

EGZAMINY KIERUNKOWE

EGZAMIN Z WIEDZY OGÓLNOMUZYCZNEJ
Wypowiedź pisemna na jeden z trzech zaproponowanych tematów.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
dotycząca zainteresowań muzycznych kandydata, jego wiedzy o roli muzyki w kulturze i mediach.

 
EGZAMIN PODSTAWOWY

KEGZAMIN USTNYZ KSZTAŁCENIA SŁUCHU

MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA | ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ MUZYCZNĄ                      studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ MUZYCZNĄ
studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą zdobyć tytuł zawodowy magistra na kierunku muzyka w mediach i produkcja muzyczna w specjalności zarządzanie produkcją muzyczną oraz pogłębić wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie. Osoby te muszą posiadać wiedzę na poziomie ukończonej szkoły muzycznej I stopnia.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia w specjalności zarządzanie produkcją muzyczną. Posiada kwalifikacje do pracy w charakterze:

 • producenta imprez muzycznych;
 • producenta nagrań audio i video;
 • konsultanta muzycznego w mediach, filmie i teatrze;
 • specjalisty ds. organizacyjnych i programowych w instytucjach kultury;
 • menadżera zespołu/solisty.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • posiada wiedzę z zakresu różnorodnych stylów muzycznych, w tym muzyki rozrywkowej i filmowej, rozumie kulturowe i społeczne konteksty muzyki, zna krajowy i zagraniczny rynek muzyczny;
 • ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zarządzania projektem, zarządzania zespołem i tworzenia biznesplanów; operuje wiedzą z zakresu prawa, finansów i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie potrafi organizować i zarządzać produkcją imprez muzycznych, nagrań audio i video, podcastów i audiobooków;
 • potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę jako konsultant muzyczny w filmie i teatrze;
 • zna nowe technologie i potrafi ich użyć w przygotowywanych realizacjach;
 • ma umiejętność posługiwania się narzędziami reklamowymi i public relations;
 • potrafi pokierować karierą solisty/zespołu jako menadżer;
 • potrafi pozyskiwać i umiejętnie przetwarzać informacje; dysponuje umiejętnością krytycznego myślenia i cechuje się niezależnością w formułowaniu własnych opinii; doskonale opanował umiejętność komunikowania się i współpracy przy realizacji zamierzonych celów i projektów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
SZCZEGÓŁOWY PROJEKT ORGANIZACJI PRODUKCJI MUZYCZNEJ
Opis wraz z kosztorysem i harmonogramem działań.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
dotycząca znajomości tematyki z zakresu produkcji muzycznej, ukierunkowania zainteresowań specjalistycznych kandydata oraz przedstawionego projektu.

MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA | REALIZACJA DŹWIĘKU studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA

REALIZACJA DŹWIĘKU
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia są skierowane do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wykazują zainteresowania w kierunku realizacji dźwięku w zakresie muzyki klasycznej, rozrywkowej i elektroakustycznej. Osoby te muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu szkoły muzycznej II stopnia. Od kandydata wymagany jest pozytywny wynik badania audiometrycznego.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w specjalności realizacja dźwięku i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje:

 • do pracy w charakterze realizatora nagrań muzycznych;
 • do montażu i masteringu nagrań muzycznych;
 • do pracy w charakterze realizatora dźwięku scenicznego;
 • do pracy przy obsłudze wydarzeń multimedialnych.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą świadome operowanie środkami technicznymi przy realizacji dźwięku w projektach artystycznych;
 • potrafi zrealizować nagranie w warunkach studyjnych oraz koncertowych;
 • potrafi zrealizować nagłośnienie koncertów muzyki klasycznej, rozrywkowej i elektroakustycznej;
 • posiada umiejętność konfiguracji i łączenia sprzętu elektroakustycznego;
 • posiada umiejętność obsługi programów do edycji dźwięku;
 • wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 

EGZAMINY KIERUNKOWE

 
KSZTAŁCENIE SŁUCHU (pisemny i ustny)

TEST SPRAWDZAJĄCY PREDYSPOZYCJE KANDYDATA
DO WYKONYWANIA ZAWODU REALIZATORA DŹWIĘKU

Test w części muzycznej sprawdza wiedzę w zakresie znajomości barw instrumentów, stylów i form muzycznych oraz umiejętności słyszenia selektywnego, pozwalającego na zaznaczanie w tekście nutowym błędów wykonawczych.
W części matematyczno-fizycznej należy rozwiązać zadania dotyczące figur przestrzennych, funkcji wykładniczych i logarytmicznych, przepływu prądu w układach liniowych, rozchodzenia się fal, ruchu jednostajnego.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
dotycząca zainteresowań muzycznych kandydata, jego wiedzy o roli muzyki w kulturze i mediach, połączona ze sprawdzeniem słyszenia barwowego kandydata.

 
EGZAMINY PODSTAWOWE

 
EGZAMIN Z GRY NA INSTRUMENCIE
Program ok. 10-minutowy zawierający 2 utwory w różnych stylach.
Ocenie podlega wyobraźnia muzyczna, wrażliwość i intuicja.

 
EGZAMIN PISEMNY Z WIEDZY OGÓLNOMUZYCZNEJ
Krótka wypowiedź pisemna na wybrany z podanych tematów.

MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA | REALIZACJA DŹWIĘKU studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA

REALIZACJA DŹWIĘKU
studia stacjonarne drugiego stopnia (3-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą zdobyć tytuł zawodowy magistra na kierunku muzyka w mediach i produkcja muzyczna w specjalności realizacja dźwięku i chcą pogłębić wiedzę i umiejętności w kierunku realizacji dźwięku w zakresie muzyki klasycznej, rozrywkowej i elektroakustycznej, a także zdobyć wiedzę w zakresie operowania dźwiękiem w formach audiowizualnych oraz umiejętność realizacji programów na żywo. Od kandydata wymagany jest pozytywny wynik badania audiometrycznego.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia w specjalności realizacja dźwięku. Posiada kwalifikacje:

 • do pracy w charakterze realizatora nagrań muzycznych;
 • do montażu i masteringu nagrań muzycznych;
 • do pracy w charakterze realizatora dźwięku scenicznego;
 • do pracy przy obsłudze wydarzeń multimedialnych;
 • do pracy nad dźwiękiem w formach audiowizualnych;
 • do pracy w charakterze operatora dźwięku w filmie;
 • do pracy w charakterze realizatora emisyjnego.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą świadome operowanie środkami technicznymi przy realizacji dźwięku w projektach artystycznych;
 • operuje gruntowną wiedzą i warsztatem w zakresie realizowania nagrań w warunkach studyjnych oraz koncertowych;
 • ma doświadczenie i wiedzę w zakresie realizowania nagłośnienia koncertów muzyki klasycznej, rozrywkowej i elektroakustycznej;
 • opanował na wysokim poziomie umiejętność konfiguracji i łączenia sprzętu elektroakustycznego;
 • wykazuje się biegłością w obsłudze programów do edycji dźwięku;
 • potrafi ocenić interpretację wykonawcy oraz świadomie kreować charakter utworu muzycznego poprzez montaż;
 • wykazuje się kreatywnością w tworzeniu warstwy dźwiękowej do słuchowisk, reportaży i innych form audiowizualnych;
 • potrafi operować dźwiękiem na planie filmowym;
 • posiada umiejętność opanowania, wykazuje się refleksem oraz potrafi utrzymać koncentrację podczas realizacji dźwięku emisyjnego w radio i telewizji;
 • potrafi pozyskiwać i umiejętnie przetwarzać informacje; doskonale opanował umiejętność komunikowania się i współpracy z wykonawcami i realizatorami projektów artystycznych w celu osiągniecia jak najlepszych efektów pracy; opanował umiejętność krytycznego myślenia i niezależności w formułowaniu własnych sądów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
PRZEDSTAWIENIE AUTORSKICH NAGRAŃ
Przedstawienie trzech autorskich nagrań o różnej instrumentacji (wraz z partyturami, jeśli są dostępne). Opcjonalnie jedno z nagrań można zastąpić prezentacją (do wyboru):
a) fragmentu warstwy dźwięku do filmu,
b) fragmentu słuchowiska,
c) scenki dźwiękowej na wybrany przez kandydata temat.

EGZAMIN USTNY
Wybrane zagadnienia z przedmiotów kierunkowych (elektroakustyka, technika studyjna, znajomość metod mikrofonowania, solfeż barwy, język angielski specjalistyczny), analiza błędów w nagraniu z partyturą, analiza jakości nagrania fonograficznego.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
dotycząca motywacji kandydata odnośnie kontynuacji studiów, ukierunkowania zainteresowań specjalistycznych kandydata, oczekiwań związanych z wybraną przez kandydata specjalizacją oraz planów zawodowych kandydata.

 

Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego

INSTRUMENTALISTYKA – studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: INSTRUMENTALISTYKA

fortepian, organy, klawesyn,
instrumenty dawne: skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, viola da gamba, flet traverso, flet podłużny, obój barokowy, lutnia,
akordeon, gitara, harfa, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, obój, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba, perkusja.
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

 
Studia adresowane są do muzycznie uzdolnionych kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości, którzy chcą kontynuować edukację muzyczną, a przede wszystkim doskonalić umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osoby te muszą wykazać się zarówno umiejętnością gry na instrumencie, jak i ogólną wiedzą muzyczną na poziomie szkoły muzycznej II stopnia.

W ramach kierunku instrumentalistyka uczelnia proponuje kandydatom kształcenie w następujących specjalnościach – fortepian, organy, klawesyn, skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, viola da gamba, flet traverso, flet podłużny, obój barokowy, lutnia, akordeon, gitara, harfa, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, obój, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba, perkusja.

 
SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie gry na określonym instrumencie i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje do działalności muzyka instrumentalisty: solisty i kameralisty.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • posiada wiedzę z zakresu podstawowego repertuaru dotyczącego swojej specjalności i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne, dzięki którym potrafi przekazywać informacje i idee artystyczne, zrozumiałe dla specjalistów i osób niezwiązanych z muzyką;
 • umie swobodnie i kreatywnie posługiwać się środkami przekazu artystycznego w obrębie swojej specjalności, a dla tworzenia własnych koncepcji artystycznych wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu historii i literatury muzycznej, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego; uwzględniając najnowsze trendy w sztuce potrafi przygotować interpretację utworu muzycznego i publicznie go wykonać; posiada umiejętności pozwalające realizować wspólne projekty artystyczne w zespołach kameralnych i różnego typu orkiestrach;
 • posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi twórcami dla realizacji wspólnych projektów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMIN KIERUNKOWY

 
INSTRUMENT GŁÓWNY

  Wykonanie programu w zakresie dyplomu szkoły muzycznej II stopnia.

FORTEPIAN

 1. J. S. Bach – Preludium i fuga („Das wohltemperierte Klavier“).
 2. Sonata klasyczna w całości (wskazana sonata L. van Beethovena – Komisja zastrzega sobie wybór dowolnych części).
 3. Etiuda F. Chopina z op. 10 lub op. 25 (z wyłączeniem E–dur op. 10 nr 3, es–moll op. 10 nr 6, cis–moll op. 25 nr 7).
 4. Utwór F. Chopina.
 5. Program musi być wykonany z pamięci.

ORGANY

 1. Utwór z okresu przedbachowskiego.
 2. Utwór Jana Sebastiana Bacha [preludium (fantazja, toccata) i fuga].
 3. Utwór z okresu XIX–XXI wieku.

KLAWESYN

 1. J. S. Bach – Preludium i fuga lub Fantazja i fuga lub utwór zawierający fugę.
 2. Sonata przedklasyczna lub klasyczna
  (np. J. Ch. Bach, W. F. Bach, C. Ph. E. Bach, J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven).
 3. Utwór wirtuozowski.
 4. Utwór dowolny.
 5. Uwaga! Program można wykonać na fortepianie lub klawesynie.

SKRZYPCE BAROKOWE

  Wszystkie utwory mogą być wykonywane na instrumencie współczesnym lub historycznym, w stroju a’ 415 lub 440, z towarzyszeniem klawesynu lub fortepianu.
 1. Dwie kontrastujące części z Sonat i Partit na skrzypce solo J. S. Bacha. (wyłączając fugi) lub cała Fantasia na skrzypce solo G. Ph. Telemanna.
 2. Dowolna sonata XVIII-wieczna z basso continuo (całość).

ALTÓWKA BAROKOWA

  Wszystkie utwory mogą być wykonywane na instrumencie współczesnym lub historycznym, w stroju a’ 415 lub 440, z towarzyszeniem klawesynu lub fortepianu.
 1. Dwie kontrastujące części ze suity J. S. Bacha na wiolonczelę solo lub cała fantazja G. Ph. Telemanna na skrzypce solo w transkrypcji na altówkę solo
 2. XVIII-wieczna sonata lub suita na skrzypce i b.c. (lub violę da gamba albo wiolonczelę) w transkrypcji na altówkę i b.c.

WIOLONCZELA BAROKOWA

  Wszystkie utwory mogą być wykonywane na instrumencie współczesnym lub historycznym, w stroju a’ 415 lub 440, z towarzyszeniem klawesynu lub fortepianu.
 1. J. S. Bach – Preludium oraz jedna dowolnie wybrana część z Suity na wiolonczelę solo (BWV 1007-1011).
 2. Barokowa sonata na wiolonczelę i basso continuo w stylu włoskim.
 3. Dowolny utwór XVII- lub XVIII-wieczny (solowy, z basso continuo, kontrastujący w stylu i epoce z pozycją nr 2).
 4. Uwaga: Pozycja 1. powinna być wykonana z pamięci, pozycje 2. i 3. mogą być wykonane z nut.

VIOLA DA GAMBA

  Wszystkie utwory mogą być wykonywane na instrumencie współczesnym (wiolonczeli lub innym instrumencie smyczkowym, także na gitarze) lub historycznym, w stroju a’ 415 lub 440, z towarzyszeniem klawesynu lub fortepianu.
 1. Utwór solowy XVII- lub XVIII-wieczny w formie suity.
 2. Dwie części barokowej sonaty.
 3. Utwór XVI- lub XVII-wieczny w formie wariacji lub koncertu.

FLET TRAVERSO

  Dopuszczalne wykonanie programu na współczesnym instrumencie dętym drewnianym (flecie poprzecznym, oboju, klarnecie, saksofonie, fagocie).
 1. Sonata barokowa włoska lub niemiecka (całość).
 2. Utwór dowolny – solowy lub z akompaniamentem.

FLET PODŁUŻNY

  Dopuszczalne wykonanie programu na współczesnym instrumencie dętym drewnianym (flecie poprzecznym, oboju, klarnecie, saksofonie, fagocie).
 1. Późnobarokowa sonata w stylu włoskim (Haendel, Telemann, Corelli, Marcello, Valentine, itp.).
 2. Fantazja fletowa G. Ph. Telemanna (dowolna).

OBÓJ BAROKOWY

  Dopuszczalne wykonanie programu na współczesnym instrumencie dętym drewnianym (flecie poprzecznym, oboju, klarnecie, saksofonie, fagocie).
 1. Sonata barokowa – wszystkie części.
 2. Koncert barokowy lub klasyczny – część I i II.

LUTNIA

  Program (15-20 minut) może być wykonany na gitarze klasycznej lub lutni (lutnia renesansowa, lutnia barokowa lub teorba).
  Program wykonany na gitarze klasycznej:
 1. Utwór swobodny (fantazja, preludium lub intawolacja).
 2. Dwie kontrastujące części sonaty lub suity.
 3. Utwór dowolny z okresu XVI-XXI wieku.
  Program wykonany na lutni renesansowej, lutni barokowej lub teorbie:
 1. Utwór swobodny (fantazja, preludium lub intawolacja).
 2. Utwór taneczny z podziałam dwudzielnym (dotyczy lutni renesansowej i teorby).
 3. Utwór taneczny z podziałem trójdzielnym (dotyczy lutni renesansowej i teorby).
 4. Dwie kontrastujące części sonaty lub suity (dotyczy lutni barokowej).
 5. Utwór dowolny z okresu XVI-XXI wieku.

AKORDEON

 1. Utwór kompozytora z okresu baroku zawierający fugę 3– lub 4-głosową.
 2. D. Scarlatti – sonata.
 3. Oryginalny utwór cykliczny lub wariacje (w całości).
 4. Dwa utwory dowolne, w tym jeden o charakterze wirtuozowskim.
  Jeden spośród utworów dowolnych musi być kompozycją oryginalną na akordeon (program musi być wykonany z pamięci).

GITARA

 1. Jedna sonata.
 2. Dwie etiudy o różnych problemach technicznych.
 3. Utwór z okresu baroku (zalecany J. S. Bach).
 4. Dwa utwory dowolne.

HARFA

 1. Część I koncertu na harfę.
 2. Etiuda koncertowa.
 3. Utwór barokowy.
 4. Sonata, suita lub fantazja do wyboru.

SKRZYPCE

 1. J. S. Bach – dwie części dowolnej sonaty lub partity na skrzypce solo.
 2. Jeden kaprys.
 3. Koncert (część I lub II i III).

ALTÓWKA

 1. J. S. Bach – dwie części z dowolnej suity wiolonczelowej (w transkrypcji na altówkę solo) lub J. S. Bach – dwie części dowolnej sonaty lub partity na skrzypce solo (w transkrypcji na altówkę solo).
 2. Jeden kaprys.
 3. Koncert (część I lub II i III).
 4. Program wykonuje się na altówce. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może wyrazić zgodę na wykonanie programu na skrzypcach na wniosek kandydata deklarującego chęć podjęcia studiów w specjalności – gra na altówce ( przy spełnieniu pozostałych warunków zawartych w regulaminie rekrutacyjnym).

WIOLONCZELA

 1. J. S. Bach – jedna część z suity na wiolonczelę solo.
 2. Kaprys – A. Piatti lub etiuda dwudźwiękowa.
 3. Dwie kontrastujące części z sonaty lub koncert (cz. I z kadencją lub II i III).

KONTRABAS

 1. Dwie gamy jednoimienne (dur, moll), pasaże.
 2. Utwór o charakterze wirtuozowskim (etiuda, kaprys, tarantella lub wariacje).
 3. Dwie części sonaty.
 4. Koncert (I i II część lub II i III część).
 5. Utwór o charakterze kantylenowym.

INSTRUMENTY DĘTE
(flet, klarnet, obój, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba)

 1. Gamy dur i moll w różnych wariantach.
 2. Jeden-dwa utwory techniczne (etiuda, kaprys).
 3. Koncert lub sonata (reprezentujące różne style).
 4. Utwór dowolny.

PERKUSJA

 1. Wibrafon – utwór solowy lub z akompaniamentem z wykorzystaniem techniki czteropałkowej.
 2. Marimba lub ksylofon – utwór solowy lub z akompaniamentem.
 3. Kotły – utwór solowy lub z akompaniamentem.
 4. Werbel – dwa zróżnicowane utwory solowe:
  • jeden wykorzystujący technikę rudymentarną,
  • jeden wykorzystujący technikę klasyczną, zawierający tremolo, przednutki, wartości nieregularne i zmiany dynamiczne.
 5. Zestaw instrumentów perkusyjnych (multipercussion) – utwór solowy lub z akompaniamentem
 
EGZAMINY PODSTAWOWE

 
SAMODZIELNE PRZYGOTOWANIE UTWORU (w ciągu jednej godziny).

CZYTANIE A VISTA

 
BADANIE UMIEJĘTNOŚCI Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU

INSTRUMENTALISTYKA – studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: INSTRUMENTALISTYKA

fortepian, organy, klawesyn,
instrumenty dawne: skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, viola da gamba, flet traverso, flet podłużny, obój barokowy, lutnia,
akordeon, gitara, harfa, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, obój, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba, perkusja.
studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

 
Studia adresowane są do kandydatów, posiadających dyplom studiów pierwszego stopnia, którzy reprezentują wiedzę muzyczną oraz posiadają umiejętności w grze na instrumencie na poziomie dyplomu licencjackiego akademii muzycznej. Każdy z kandydatów świadomie sam planuje dalszą edukację muzyczną, rozwój muzycznych zainteresowań oraz dalszą karierę zawodową poprzez wybór modułu, czyli grupy specjalistycznych przedmiotów fakultatywnych.

W ramach kierunku instrumentalistyka uczelnia proponuje kandydatom kształcenie w następujących specjalnościach: fortepian, organy, klawesyn, skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, viola da gamba, flet traverso, flet podłużny, obój barokowy, lutnia, akordeon, gitara, harfa, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, obój, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba, perkusja.

  Każdy student zdobywa dodatkowe umiejętności, realizując w trakcie 2-letnich studiów drugiego stopnia, obok przedmiotów obowiązkowych, jeden z modułów przedmiotów specjalistycznych. Moduł solistyczny dla klawesynu, fortepianu i organów oraz moduł wirtuozowski dla instrumentów orkiestrowych, akordeonu, gitary i harfy przeznaczony jest wyłącznie dla kandydatów, którzy otrzymali minimum 23 punkty z instrumentu na egzaminie wstępnym..
  Dla fortepianu:
 • solistyczny,
 • kameralny.
 • Dla klawesynu i organów:
 • solistyczny,
 • kameralny.
 • Dla instrumentów orkiestrowych oraz akordeonu, gitary i harfy:
 • wirtuozowski,
 • kameralny,
 • orkiestrowy (nie dotyczy akordeonu i gitary).

W ramach instrumentów dawnych oraz muzyki kościelnej student zdobywa dodatkowe umiejętności, realizując fakultatywne przedmioty specjalistyczne.

 
SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia w zakresie gry na określonym instrumencie i może doskonalić swoje umiejętności na studiach podyplomowych. Absolwent jest wszechstronnie wykształconym artystą muzykiem, instrumentalistą posiadającym szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą samodzielną działalność estradową. Na bazie zdobytych podczas studiów doświadczeń, poprzez świadomy wybór specjalizacji, samodzielnie planuje swoją dalszą karierę zawodową. Jest przygotowany do podjęcia studiów podyplomowych.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • w oparciu o pogłębioną wiedzę teoretyczną i umiejętności warsztatowe, związane ze swoją specjalnością, jest przygotowany do samodzielnej, kreatywnej pracy w zawodzie muzyka-instrumentalisty; potrafi samodzielnie interpretować i wykonywać utwory muzyczne w oparciu o własne twórcze motywacje i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z wymaganiami stylistycznymi;
 • wykazuje się umiejętnością budowania i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej specjalności, z możliwością specjalizowania się w wybranym obszarze; posiada umiejętność samodzielnego inicjowania i realizowania projektów artystycznych wymagających elastyczności myślenia i kreatywności w zespołach kameralnych i różnego typu orkiestrach;
 • doskonale opanował umiejętność komunikowania się i współpracy przy realizacji zamierzonych celów; wykazuje zdolność do zintegrowania wiedzy i umiejętności trafnego interpretowania złożonych zjawisk i problemów, a także wykazuje zdolność do wydawania opinii i sądów oraz do łączenia tych sądów z refleksją dotyczącą artystycznej bądź społecznej i etycznej odpowiedzialności;
 • po ukończeniu Studium Pedagogicznego posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach muzycznych wszystkich stopni.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
INSTRUMENT GŁÓWNY

 
FORTEPIAN

 1. Sonata klasyczna w całości.
 2. Utwór wirtuozowski (wskazana etiuda).
 3. Dowolny utwór romantyczny.
 4. Program musi być wykonany z pamięci.

ORGANY

 1. Jedna z dużych form Jana Sebastiana Bacha.
 2. Jeden z większych utworów z okresu XIX–XXI wieku.

KLAWESYN

 1. J. S. Bach – duża forma.
 2. Utwór z okresu francuskiego baroku.
 3. Utwór dowolny.

SKRZYPCE BAROKOWE

  Program powinien być wykonany na instrumencie historycznym z towarzyszeniem klawesynu.
  Trzy dowolnie wybrane sonaty lub suity w zróżnicowanych stylach, w tym jeden utwór XVII-wieczny.

ALTÓWKA BAROKOWA

  Program powinien być wykonany na instrumencie historycznym z towarzyszeniem klawesynu.
 1. Utwór XVII-wieczny na skrzypce i b.c. w transkrypcji na altówkę i b.c.
 2. XVIII-wieczna sonata lub suita na skrzypce i b.c. (lub violę da gamba albo wiolonczelę) w transkrypcji na altówkę i b.c.
 3. G. Ph. Telemann – Koncert G-dur TWV 51:G9 na altówkę solo, smyczki i b.c.

WIOLONCZELA BAROKOWA

  Program powinien być wykonany na instrumencie historycznym z towarzyszeniem klawesynu.
 1. J. S. Bach – Preludium oraz dwie kontrastujące dowolnie wybrane części z Suity na wiolonczelę solo (BWV 1007-1011).
 2. Utwór XVII-wieczny (solo lub z basso continuo).
 3. XVIII-wieczna sonata w stylu francuskim.
 4. XVIII-wieczna sonata w stylu włoskim lub niemieckim.
 5. Uwaga: Pozycja 1. powinna być wykonana z pamięci, pozostałe utwory mogą być wykonane z nut.

VIOLA DA GAMBA

  Program powinien być wykonany na instrumencie historycznym z towarzyszeniem klawesynu.
 1. Część utworu solowego na viola da gamba.
 2. Utwór XVI- lub XVII-wieczny w formie wariacji.
 3. XVIII-wieczna sonata lub koncert.
 4. XVII- lub XVIII-wieczny utwór w stylu francuskim.

FLET TRAVERSO

  Program powinien być wykonany na instrumencie historycznym z towarzyszeniem klawesynu.
 1. Fantazja solowa G. Ph. Telemanna.
 2. Suita francuska.
 3. Sonata włoska lub niemiecka.

FLET PODŁUŻNY

  Preferowane wykonanie programu na flecie podłużnym, dopuszczalne instrumenty współczesne lub inne dawne instrumenty dęte drewniane (flet traverso, obój barokowy, cynk).
 1. Wariacje Jacoba van Eycka ze zbioru Der Fluiten-Lusthof (do wyboru z: Comagain, Daphne, Wat zal man op den Avond doen, Pavaen Lachrimae, Prins Robert Masco) albo solowa ricercata Giovanniego Bassano.
 2. Wczesnobarokowa sonata włoska (Castello, Fontana, Marini, Uccelini, itp.) lub późnobarokowa suita w stylu francuskim (Hotteterre, Dieupart, Dornel).

OBÓJ BAROKOWY

  Program powinien być wykonany na instrumencie historycznym z towarzyszeniem klawesynu.
 1. Sonata barokowa (włoska lub niemiecka – wszystkie części).
 2. Dowolny utwór francuski z epoki baroku.
 3. Jedna część koncertu barokowego.

LUTNIA

  Wykonanie programu solowego (ok. 20 minut) na lutni renesansowej, lutni barokowej lub teorbie.
  Lutnia renesansowa:
 1. Jakub Polak: Preludium lub Fantazja, Courant, Volta.
 2. John Dowland: Lacrimae Pavan & Gagliard.
 3. Dowolna kompozycja oparta na ostinatowym basie lub harmonii.
  Lutnia barokowa
 1. Trzy utwory kompozytorów francuskich (style brisé).
 2. S. L. Weiss – cztery części dowolnej suity (Allemande – Courante – Sarabande – Gigue lub Presto).
 3. Dowolna kompozycja oparta na ostinatowym basie lub harmonii.
  Teorba
 1. R. de Visée – dwie kontrastujące ze sobą kompozycje.
 2. A. Piccinini – dwie kontrastujące ze sobą kompozycje.
 3. G. Kapsberger – dwie kontrastujące ze sobą kompozycje.

AKORDEON

 1. Utwór kompozytora z okresu baroku zawierający fugę 3– lub 4–głosową.
 2. D. Scarlatti – sonata.
 3. Oryginalny utwór cykliczny lub wariacje (w całości).
 4. Dwa utwory dowolne, w tym jeden o charakterze wirtuozowskim.
 5. Program musi być wykonany z pamięci.

GITARA KLASYCZNA

 1. Wybrana większa forma powstała po 1800 r. (sonata, suita lub wariacje).
 2. Dowolnie wybrana etiuda.
 3. Utwór muzyki dawnej.
 4. Utwór muzyki współczesnej (po 1900 r.).
 5. Dowolnie wybrana miniatura muzyczna.
 6. Program musi być wykonany z pamięci.

HARFA

 1. Etiuda wirtuozowska.
 2. Koncert lub sonata (XIX – XX wiek).
 3. Kadencja z utworów symfonicznych lub operowych.
 4. Utwór dowolny.

SKRZYPCE, ALTÓWKA*, WIOLONCZELA

 1. Kaprys lub etiuda solo na pamięć.
 2. Dwie części utworu cyklicznego na instrument solo (sonaty, partity lub suity) na pamięć.
 3. Pierwsza część koncertu, lub druga i trzecia, z towarzyszeniem fortepianu na pamięć lub pierwsza część sonaty z fortepianem (od klasycyzmu do współczesności) – dopuszcza się wykonanie z nut.
 4. Utwory muszą prezentować trzy różne style muzyczne.
  * Program wykonuje się na altówce. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może wyrazić zgodę na wykonanie programu na skrzypcach na wniosek kandydata deklarującego chęć podjęcia studiów w specjalności – gra na altówce (przy spełnieniu pozostałych warunków zawartych w regulaminie rekrutacyjnym).

KONTRABAS

 1. Koncert z towarzyszeniem fortepianu w całości.
 2. Utwór dowolny z fortepianem.
 3. Program musi być wykonany z pamięci.

INSTRUMENTY DĘTE
(flet, klarnet, obój, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba)

 1. Trzy utwory w różnych stylach i formach, przy czym jeden utwór obowiązkowo wykonany z pamięci.

PERKUSJA

  Zróżnicowany stylistycznie recital solowy lub z akompaniamentem (30-40 minut) w tym minimum:
 • jeden utwór na marimbie lub wibrafonie,
 • jeden utwór na kotłach,
 • jeden utwór na werblu,
 • jeden utwór na zestawie instrumentów perkusyjnych (multipercussion) lub teatr instrumentalny.
 
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca:
 • motywacji kandydata odnośnie kontynuacji studiów;
 • ukierunkowania zainteresowań specjalistycznych kandydata;
 • oczekiwań związanych z wybraną przez kandydata specjalizacją;
 • planów zawodowych kandydata.

INSTRUMENTALISTYKA | MUZYKA KOŚCIELNA     studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: INSTRUMENTALISTYKA

MUZYKA KOŚCIELNA
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

 
W ramach kierunku instrumentalistyka uczelnia proponuje kandydatom kształcenie w specjalności muzyka kościelna.

 
SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w specjalności muzyka kościelna i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje do działalności muzyka kościelnego (katolickiego/ewangelickiego) w zakresie gry literatury solowej, akompaniamentu liturgicznego oraz do wykonywania improwizacji podczas liturgii. Posiada również kwalifikacje do prowadzenia liturgicznych zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • posiada wiedzę z zakresu podstawowego repertuaru dotyczącego swojej specjalności i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne, dzięki którym potrafi przekazywać informacje i idee artystyczne, zrozumiałe dla specjalistów i osób niezwiązanych z muzyką; posiada umiejętności pozwalające na przygotowanie oraz koordynację działań zmierzających do właściwego wykonania muzyki podczas celebracji liturgicznej, z wykorzystaniem wiedzy z liturgiki i teologii (katolicka/ewangelicka);
 • umie swobodnie i kreatywnie posługiwać się środkami przekazu artystycznego w obrębie swojej specjalności, a dla tworzenia własnych koncepcji artystycznych wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu historii i literatury muzycznej, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego; uwzględniając najnowsze trendy w sztuce potrafi przygotować interpretację utworu muzycznego i publicznie go wykonać;
 • posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi twórcami dla realizacji wspólnych projektów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMIN KIERUNKOWY

 
ORGANY

 1. Dowolny utwór Jana Sebastiana Bacha.
 2. Dowolny utwór z okresu XIX–XXI wieku.
 
EGZAMINY PODSTAWOWE

 
SAMODZIELNE PRZYGOTOWANIE UTWORU (w ciągu jednej godziny)

CZYTANIE A VISTA

 
BADANIE UMIEJĘTNOŚCI Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU

INSTRUMENTALISTYKA | MUZYKA KOŚCIELNA          studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: INSTRUMENTALISTYKA

MUZYKA KOŚCIELNA
studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

 
Studia adresowane są do kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, którzy reprezentują wiedzę muzyczną oraz posiadają umiejętności w zakresie właściwym dla muzyka kościelnego na poziomie dyplomu pierwszego stopnia akademii muzycznej.

 
SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent jest wszechstronnie wykształconym artystą-muzykiem kościelnym posiadającym szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną. Posiada kwalifikacje do samodzielnej działalności muzyka kościelnego (katolickiego/ewangelickiego) w zakresie gry literatury solowej, akompaniamentu liturgicznego oraz wykonywania improwizacji podczas liturgii. Posiada również kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia liturgicznych zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych.
Na bazie zdobytych podczas studiów doświadczeń, poprzez świadomy wybór specjalizacji, samodzielnie planuje swoją dalszą karierę zawodową. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia i podyplomowych.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • w oparciu o pogłębioną wiedzę teoretyczną i umiejętności warsztatowe związane ze swoją specjalnością jest przygotowany do samodzielnej, kreatywnej pracy w zawodzie muzyka-kościelnego; potrafi samodzielnie interpretować i wykonywać utwory organowe oraz kierować wykonaniem dzieł wokalnych i wokalno-instrumentalnych w oparciu o własne twórcze motywacje i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z wymaganiami stylistycznymi i odnośnymi przepisami liturgicznymi;
 • wykazuje się umiejętnością budowania i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej specjalności, z możliwością specjalizowania się w wybranym obszarze; posiada umiejętność samodzielnego inicjowania i realizowania projektów artystycznych wymagających elastyczności myślenia i kreatywności w zespołach rożnego typu;
 • doskonale opanował umiejętność komunikowania się i współpracy przy realizacji zamierzonych celów; wykazuje zdolność do zintegrowania wiedzy i umiejętności trafnego interpretowania złożonych zjawisk i problemów, a także wykazuje zdolność do wydawania opinii i sądów oraz do łączenia tych sądów z refleksją dotyczącą artystycznej bądź społecznej i etycznej odpowiedzialności.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
ORGANY

  Program:
 • utwór Jana Sebastiana Bacha lub kompozytora przedbachowskiego,
 • utwór kompozytora XIX–XXI wieku,
 • wykonanie improwizowanej przygrywki i akompaniamentu do wybranej przez siebie polskiej pieśni kościelnej.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca:

 • sylwetki artystycznej kandydata;
 • motywacji kandydata odnośnie wyboru studiów;
 • orientacji kandydata w zagadnieniach współczesnej kultury muzycznej;
 • planów rozwoju artystycznego kandydata.

INSTRUMENTALISTYKA     STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE INSTRUMENTALISTYKI         studia niestacjonarne 

kierunek: INSTRUMENTALISTYKA

STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE INSTRUMENTALISTYKI
studia niestacjonarne (1–roczne)

 
Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów muzycznych posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia w ramach kierunku. Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy warsztatowej, poszerzenie repertuaru literatury instrumentalnej i wokalnej oraz przygotowywanie kandydatów do konkursów wykonawczych.

 

EGZAMIN WSTĘPNY

 • Wykonanie 3 utworów w różnych stylach.
 • Rozmiwa kwalifikacyjna

INFORMACJE DODATKOWE

 • System nauki: studia niestacjonarne w systemie indywidualnym
 • Czas trwania nauki: 2 semestry (z możliwością rozszerzenia o kolejne)
  – Instrument – 2 godz. tygodniowo
  – Akompaniament – 0,5 godz. tygodniowo
  – Dwa humanistyczne przedmioty fakultatywne – każdy po 2 godz. tygodniowo
 • Opłaty: nie mniej niż 7200 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł

INSTRUMENTALISTYKA STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PROWADZENIA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH   studia niestacjonarne

kierunek: INSTRUMENTALISTYKA

STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PROWADZENIA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH
studia niestacjonarne (1–roczne)

 
Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych szkół muzycznych posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia w ramach kierunku, nauczycieli szkół muzycznych, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zespołów kameralnych na wszystkich poziomach kształcenia.

 

EGZAMIN WSTĘPNY

Wykonanie 8-10 minutowego programu (utwory do wyboru) oraz rozmowa kwalifikacyjna.

INFORMACJE DODATKOWE

 • System nauki: studia niestacjonarne, 7-8 zjazdów weekendowych w semestrze
 • Czas trwania nauki: 2 semestry
 • Opłaty: nie mniej niż 3200 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł

Dodatkowo istnieje możliwość realizacji przedmiotu fakultatywnego: edycja tekstu nutowego. Koszt realizacji w przypadku zgłoszenia tylko jednego uczestnika wynosi 900 zł, w przypadku większej ilości osób koszt fakultetu będzie niższy.

UWAGA
Studia zostaną uruchomione przy przyjęciu minimum 6 osób.

INSTRUMENTALISTYKA | STUDIA PODYPLOMOWE WYKONAWSTWA MUZYKI NOWEJ   studia niestacjonarne

kierunek: INSTRUMENTALISTYKA

STUDIA PODYPLOMOWE WYKONAWSTWA MUZYKI NOWEJ
studia niestacjonarne (1-roczne)

 
Studia skierowane są do absolwentów uczelni muzycznych I i II stopnia, którzy zamierzają rozwijać swoje umiejętności w zakresie wykonawstwa muzyki nowej i pragną pogłębiać swoją wiedzę i praktykę pod kierunkiem specjalistów.

 
SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie wykonawstwa muzyki nowej jest przygotowany do podjęcia pracy w zespołach kameralnych jak i podjęcia działalności solowej. Zna podstawy technik wykonania muzyki nowej oraz posiada niezbędne umiejętności techniczne w grze na wybranym instrumencie umożliwiające fachową interpretację muzyki współczesnej. Zna główne pozycje literatury muzycznej II połowy XX wieku oraz XXI wieku. Potrafi w sposób płynny wykonać improwizacje w muzyce nowej.

 
EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMIN Z INSTRUMENTU KIERUNKOWEGO

Dwie kompozycje z pośród trzech różnych okresów muzycznych o łącznym czasie nieprzekraczającym 20 min.

 1. Utwór napisany w latach 1950-1990.
 2. Utwór napisany w latach 1991-2000.
 3. Utwór napisany w latach 2001-2017.

Podczas egzaminu program może być wykonywany z nut. Dopuszcza się możliwość wykonania utworów z taśmą po wcześniejszym zadeklarowaniu.

 
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca:
 • wiedzy o muzyce współczesnej;
 • zainteresowań muzycznych kandydata;
 • motywacji podjęcia studiów.
 
INFORMACJE DODATKOWE

System nauki: studia niestacjonarne w systemie weekendowym (zjazdy co 2 tygodnie)
Czas trwania nauki: 2 semestry
Opłaty: nie mniej niż 2500 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł

 

Wydział Sztuk Scenicznych

SZTUKI SCENICZNE | SPECJALNOŚĆ WOKALNO-AKTORSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: SZTUKI SCENICZNE

SPECJALNOŚĆ WOKALNO-AKTORSKA
studia stacjonarne pierwszego stopnia (4–letnie)

Studia skierowane są do absolwentów szkół średnich (licea, technika, szkoły muzyczne), którzy pomyślnie zdali egzaminy maturalne, mają predyspozycje wokalne oraz aktorskie i są zainteresowani doskonaleniem swoich uzdolnień.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Oferta studiów pierwszego stopnia jest przeznaczona dla uzdolnionych absolwentów szkół średnich muzycznych i ogólnokształcących, obdarzonych uzdolnieniami muzycznymi i potencjałem intelektualnym. Celem studiów pierwszego stopnia jest przygotowanie studenta do pracy w zawodach bezpośrednio związanych ze śpiewem w teatrach muzycznych. Ukończenie tych studiów pozwala na podjęcie pracy w placówkach kultury przy organizacji imprez i prowadzeniu koncertów.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • posiada wiedzę teoretyczną i dysponuje umiejętnościami, które pozwalają tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne; posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą historii muzyki, wykazuje się znajomością stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych; wykazuje się znajomością reprezentatywnego repertuaru wokalnego;
 • posiada umiejętność efektywnego ćwiczenia techniki wokalnej, przez co ma możliwość rozwoju artystycznego poprzez samodzielną pracę; wykazuje się umiejętnością pracy w zespole i tworzenia wspólnych projektów artystycznych; posiada podstawową wiedzę teoretyczną dotyczącą fizjologii, budowy i higieny aparatu głosowego; posiada umiejętność w zakresie słuchowego rozpoznawania materiału muzycznego, potrafi go zapamiętać i swobodnie nim operować; posiada podstawową wiedzę teoretyczną i wykazuje się umiejętnościami w zakresie podstaw gry aktorskiej i wymowy scenicznej oraz ruchu scenicznego, co umożliwia mu wykonywanie zadań artystycznych związanych z pracą na scenie i na estradzie; wykazuje się umiejętnością tworzenia wizerunku scenicznego adekwatnego do realizowanego przedsięwzięcia artystycznego; wykazuje się podstawową znajomością języka włoskiego i innych języków obcych, co umożliwia przyswojenie i prawidłową interpretację utworów ze światowej literatury wokalnej;
 • wykazuje się kreatywnością, umiejętnością planowania i efektywnego komunikowania się, zdolnością elastycznego myślenia i formułowania własnych idei.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMIN KIERUNKOWY

 
ŚPIEW SOLOWY

  Należy przygotować minimum trzy utwory wokalne z akompaniamentem (preferowane dwie arie i jedna pieśń lub jedna aria i dwie pieśni – w tym minimum jeden utwór w języku polskim). Egzamin jest dwustopniowy: w I etapie wykonuje się dwa utwory, w II etapie również dwa – jeden z nich może być powtórzeniem z I etapu. Tekst nutowy wykonywanych utworów należy przedłożyć przed egzaminem dla użytku akompaniatorów.
 
EGZAMINY PODSTAWOWE

 
PODSTAWY GRY AKTORSKIEJ I BADANIE PREDYSPOZYCJI RUCHOWYCH
Należy przygotować jeden krótki wiersz i krótką prozę (3 minuty – 1 strona).
Na egzaminie taneczno-ruchowym kandydaci winni posiadać kostium gimnastyczny i odpowiednie obuwie.

BADANIE PREDYSPOZYCJI SŁUCHOWYCH
Kandydaci, którzy posiadają przygotowanie muzyczne w zakresie szkoły muzycznej I bądź II stopnia będą poddawani badaniu predyspozycji słuchowych zgodnie z wcześniejszym przygotowaniem.

PRACA PISEMNA KIERUNKOWA
na temat wybrany z trzech dostępnych.

SZTUKI SCENICZNE | SPECJALNOŚĆ WOKALNO-AKTORSKA studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: SZTUKI SCENICZNE

SPECJALNOŚĆ WOKALNO-AKTORSKA
studia stacjonarne drugiego stopnia (2–letnie)

Oferta studiów drugiego stopnia jest przeznaczona dla uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia, obdarzonych wyróżniającymi uzdolnieniami wokalnymi, wyróżniającą wiedzą muzyczną, jak również wysokim potencjałem artystycznym i intelektualnym, gwarantującym optymalne efekty kształcenia praktycznego i teoretycznego. Celem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie studenta do samodzielnej działalności artystycznej. Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze solisty śpiewaka do działalności estradowej, scenicznej i koncertowej oraz do współpracy z zespołami wokalnymi, operowymi, operetkowymi czy oratoryjnymi.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku sztuki sceniczne i może doskonalić swoje umiejętności na studiach podyplomowych. Posiada umiejętności praktyczne, umożliwiające samodzielną działalność artystyczną. Absolwent jest przygotowany – jako solista – do działalności estradowej, scenicznej i koncertowej we współpracy z zespołami wokalnymi, operowymi czy oratoryjnymi. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach muzycznych wszystkich stopni. Posiada zdolność tworzenia i realizacji własnych koncepcji artystycznych. Na bazie zdobytych podczas studiów doświadczeń, a poprzez świadomy wybór specjalizacji, samodzielnie planuje swoją dalszą karierę zawodową.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • wykazuje się wysoko rozwiniętą osobowością artystyczną, która dzięki rozległej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym pozwala na tworzenie i realizowanie własnych koncepcji artystycznych; posiada poszerzoną wiedzę teoretyczną dotyczącą szeroko pojętej literatury wokalnej oraz jej związków z innymi dziedzinami życia;
 • posiada umiejętność realizowania obszernego repertuaru wokalnego; wykazuje się swobodą interpretacji popartą znajomością stylów muzycznych i tradycji wykonawczych; posiada umiejętność pracy w zespole i współdziałania w zakresie tworzenia wspólnych projektów artystycznych; posiada umiejętność prezentowania publicznie swoich koncepcji i programów artystycznych, nawiązywania kontaktu z publicznością, poprzez sugestywne i przekonujące oddanie idei dzieła muzycznego; posiada umiejętność opanowania pamięciowego i prezentacji publicznej partii wokalnej w dziele scenicznym (opera, operetka) lub estradowym (kantata, oratorium, cykl pieśni);
 • wykazuje się kreatywnością, niezależnością w konstruowaniu myśli i przekonań, oraz zdolnością do krytycyzmu i samooceny; wykazuje się umiejętnością tworzenia rozbudowanych prezentacji słownych w formie pisemnej i ustnej na tematy związane ze swoją specjalnością.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
ŚPIEW SOLOWY
  Kandydat wykonuje cztery dowolne utwory.
 
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca:
 • motywacji kandydata odnośnie kontynuacji studiów;
 • ukierunkowania zainteresowań specjalistycznych kandydata;
 • oczekiwań związanych z wybraną przez kandydata specjalizacją;
 • planów zawodowych kandydata.

SZTUKI SCENICZNE | MUSICAL – studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: SZTUKI SCENICZNE

MUSICAL
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3–letnie)

Studia skierowane są do absolwentów szkół średnich, którzy posiadają predyspozycje wokalne, aktorskie i taneczne oraz pragną rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania w zakresie musicalu.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje dyplom licencjata na kierunku sztuki sceniczne w specjalności musical. Studia przygotowują artystę wykształconego w zakresie śpiewu, gry aktorskiej i tańca, do pracy na scenie, w spektaklach muzycznych i tanecznych, a także do działalności estradowej, koncertowej. Absolwent w sposób świadomy i profesjonalny potrafi prezentować własną działalność artystyczną. Ukończenie studiów pozwala na podjęcie pracy w placówkach kultury przy organizacji imprez, tworzeniu autorskich spektakli muzyczno-tanecznych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • posiada znajomość podstawowego repertuaru musicalowego; posiada umiejętność wykonywania reprezentatywnego repertuaru wokalnego i tanecznego w zakresie musicalu; zna zasady funkcjonowania aparatu głosowego, higieny i impostacji głosu w zadaniach wokalno-aktorskich; posiada wiedzę i umiejętności dotyczące technik wokalnych wykorzystywanych w musicalu; dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do prawidłowej dykcji i wymowy scenicznej;
 • posiada ogólną wiedzę w zakresie gatunków i stylów tanecznych; swobodnie wykorzystuje i łączy wszystkie elementy musicalowej formy teatralnej; posiada podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące technik i zadań aktorskich; zna i stosuje sposoby pracy z emocjami w celu wzbogacenia warsztatu wyrazowego; posiada umiejętność wykorzystywania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w obszarze ekspresji artystycznej; umie czerpać inspirację z różnych form pracy zespołowej;
 • potrafi formułować polecenia w sposób czytelny i konkretny; wykazuje umiejętność samooceny i konstruktywnej krytyki w obszarze działań muzycznych, aktorskich i tanecznych; potrafi zorganizować własne działania artystyczne oraz działać przy pracach organizacyjnych i artystycznych związanych z różnymi przedsięwzięciami kulturalnymi.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMINY KIERUNKOWE

 
BADANIE PREDYSPOZYCJI WOKALNYCH

  Należy przygotować:
 1. utwór utrzymany w stylistyce musicalowej,
 2. piosenkę ze światowego repertuaru lub utrzymaną w stylistyce piosenki aktorskiej.
 3. Obowiązuje wykonanie programu z pamięci. Uczelnia zapewnia pianistę – wymagane jest wcześniejsze dostarczenie materiałów nutowych. W przypadku wykonania utworu musicalowego z podkładem muzycznym wymagane jest wcześniejsze dostarczenie materiału na płycie CD.

BADANIE PREDYSPOZYCJI RUCHOWYCH I AKTORSKICH

  Na egzamin składają się:
 1. prezentacja 2-minutowej etiudy ruchowej w dowolnym stylu,
 2. lekcja tańca klasycznego,
 3. przygotowany wiersz i fragment prozy,
 4. drobne zadania aktorskie w oparciu o przygotowane teksty.
 5. Wymagany strój ćwiczebny i miękkie obuwie.
  Do etiudy ruchowej należy dostarczyć podkład muzyczny na płycie CD.
 
EGZAMINY PODSTAWOWE

 
BADANIE PREDYSPOZYCJI SŁUCHOWYCH

PRACA PISEMNA KIERUNKOWA
na temat wybrany z trzech dostępnych.

SZTUKI SCENICZNE | MUSICAL – studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: SZTUKI SCENICZNE

MUSICAL
studia stacjonarne drugiego stopnia (2–letnie)

Studia skierowane są do absolwentów studiów I stopnia na poziomie licencjackim, obdarzonych wyróżniającymi się uzdolnieniami wokalnymi, aktorskimi i tanecznymi. Celem studiów jest przygotowanie studenta do samodzielnej działalności artystycznej związanej z musicalem.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku sztuki sceniczne w specjalności musical. Posiada umiejętności praktyczne z zakresu śpiewu, tańca, gry aktorskiej, umożliwiające samodzielną, profesjonalną działalność artystyczną. Potrafi swobodnie tworzyć i kształtować własne, oryginalne koncepcje artystyczne.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • potrafi w sposób profesjonalny realizować zadania związane z prezentacjami artystycznymi; wykazuje się ciekawą, wysoko rozwiniętą osobowością artystyczną; samodzielnie łączy i wykorzystuje wszystkie elementy musicalowej formy teatralnej; posiada profesjonalną wiedzę i umiejętności dotyczące technik wokalnych stosowanych w musicalu;
 • posiada szeroką wiedzę dotyczącą technik i zadań aktorskich oraz wzajemnych zależności, jakie mogą wystąpić w połączeniu śpiewu, ruchu, recytacji i zadań aktorskich; posiada obszerną wiedzę dotyczącą działań interdyscyplinarnych w kontekście tworzenia spektakli musicalowych i umiejętność niezależnej wypowiedzi artystycznej; potrafi wykorzystywać swoją osobowość artystyczną do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych; potrafi budować zróżnicowany repertuar, pogłębiając go w obszarze związanym z kierunkiem studiów i specjalnością oraz swobodnie interpretować utwory różnorodne stylistycznie; rozpoznaje i definiuje zasady tworzenia dzieła artystycznego i kreowania działań artystycznych o wysokim stopniu oryginalności; posiada obszerną wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii stosowanych w muzyce i działaniach scenicznych;
 • posiada twórczą postawę, wrażliwość estetyczną, potrafi dokonać samooceny, formułuje konstruktywną krytykę, potrafi komunikować się i współpracować w ramach wspólnych projektów i działań;
 • wypełnia rolę społeczną absolwenta uczelni artystycznej oraz efektywnie komunikuje się i inicjuje działania w społeczeństwie.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
BADANIE PREDYSPOZYCJI WOKALNYCH

  Należy przygotować dwa utwory z repertuaru musicalowego.
  Obowiązuje wykonanie programu z pamięci.
  Uczelnia zapewnia pianistę – wymagane jest wcześniejsze dostarczenie materiałów nutowych.
  W przypadku wykonywania utworu musicalowego z podkładem muzycznym wymagane jest wcześniejsze dostarczenie materiału na płycie CD.

BADANIE PREDYSPOZYCJI RUCHOWYCH I AKTORSKICH

  Na egzamin składają się:
 • prezentacja 2-minutowej etiudy ruchowej w dowolnym stylu,
 • lekcja tańca klasycznego,
 • prezentacja wiersza i fragmentu prozy,
 • zadania aktorskie w oparciu o przygotowane teksty.
 • Wymagany strój ćwiczebny i miękkie obuwie.
  Do etiudy ruchowej należy dostarczyć podkład muzyczny na płycie CD.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
dotycząca znajomości wybranego kierunku studiów.

SZTUKI SCENICZNE | CHOREOGRAFIA I TECHNIKI TAŃCA studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: SZTUKI SCENICZNE

CHOREOGRAFIA I TECHNIKI TAŃCA
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów szkół baletowych, osób, które ukończyły kursy kwalifikacyjne lub inne szkolenia w zakresie tańca, tancerzy działających w zespołach tanecznych, formacjach i teatrach tańca, wszystkich zainteresowanych sprawnych fizycznie, którzy chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe pierwszego stopnia w zakresie tworzenia choreografii oraz doskonalenia technik tanecznych.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w specjalności choreografia i techniki tańca. Posiada kwalifikacje:

 • do pracy artystycznej i twórczej w zakresie wykonawstwa oraz kompozycji tańca, tworzenia spektakli tanecznych w placówkach kultury;
 • do pracy animatora kultury tanecznej w społeczeństwie.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • potrafi wypowiadać się ruchem w technikach tanecznych i kompozycyjnych zrealizowanych w ramach programu studiów, posiada umiejętność pracy w różnych zespołach twórczych i wykonawczych, potrafi improwizować ruchem, potrafi posługiwać się słuchem muzycznym dla potrzeb tworzenia choreografii oraz ruchu scenicznego w spektaklach teatralnych, posiada umiejętność operowania oddechem i głosem w celu poszerzenia środków ekspresji w zadaniach scenicznych, posiada wiedzę umożliwiającą wybór dalszej drogi zawodowej;
 • posiada umiejętność realizacji własnych koncepcji artystycznych w oparciu o wiedzę z zakresu historii tańca i obowiązujących kanonów wykonawczych, potrafi zastosować stylizacje w różnych technikach i formach tanecznych, potrafi umieszczać w przestrzeni historycznej style i gatunki muzyczne, wykazuje zdolność nazywania i stosowania elementów dzieła muzycznego w kompozycji ruchu;
 • wykazuje postawę twórczą, posiada wrażliwość estetyczną, potrafi dokonać samooceny, formułuje konstruktywną krytykę, potrafi komunikować się i współpracować w ramach wspólnych projektów i działań.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMINY KIERUNKOWE

 
BADANIE PREDYSPOZYCJI CHOREOGRAFICZNYCH
prezentacja 60-sekundowej etiudy choreograficznej w dowolnym stylu.

BADANIE PREDYSPOZYCJI RUCHOWYCH
lekcja tańca z elementami różnych technik wykonawczych.

 
EGZAMINY PODSTAWOWE

 
BADANIE MUZYKALNOŚCI
poprzez realizowanie ćwiczeń słuchowo-wokalnych.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
dotycząca ogólnej znajomości wybranego kierunku.

 
INFORMACJE DODATKOWE

(dla studiów niestacjonarnych)

 • System nauki: studia w systemie weekendowym (zjazdy co 2 tygodnie),
 • zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele
 • Czas trwania nauki: 6 semestrów
 • Opłaty: nie mniej niż 3600 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł

Studia zostaną uruchomione przy minimum 16 kandydatach przyjętych na studia.

SZTUKI SCENICZNE | CHOREOGRAFIA studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

kierunek: SZTUKI SCENICZNE

CHOREOGRAFIA
studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Oferta studiów drugiego stopnia jest skierowana do absolwentów studiów pierwszego stopnia obdarzonych wyróżniającymi się uzdolnieniami choreograficznymi. Celem studiów jest przygotowanie studenta do samodzielnej działalności artystycznej w zakresie tworzenia choreografii.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia w specjalności choreografia. Posiada kwalifikacje:

 • do pracy artystycznej i twórczej w zakresie choreografii, tworzenia ruchu scenicznego i spektakli tanecznych w teatrach i szeroko pojętych placówkach kultury;
 • do pracy dydaktycznej w zakresie prowadzenia zespołów tanecznych w placówkach edukacyjnych, ośrodkach sportu i rekreacji;
 • do pracy animatora kultury tanecznej w społeczeństwie.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • potrafi w pełni wypowiadać się ruchem w kompozycjach zrealizowanych w ramach programu studiów, posiada umiejętność pracy w różnych zespołach twórczych i wykonawczych, potrafi improwizować ruchem i tworzyć poprzez improwizację zna różne sposoby komponowania i tworzenia choreografii, potrafi dokonać analizy dzieła muzycznego dla potrzeb tworzenia choreografii, potrafi posługiwać się słuchem muzycznym dla potrzeb tworzenia choreografii oraz ruchu scenicznego w spektaklach teatralnych, posiada umiejętność operowania oddechem i głosem w celu poszerzenia środków ekspresji w zadaniach scenicznych, posiada wiedzę umożliwiającą wybór dalszej drogi zawodowej;
 • posiada umiejętność realizacji własnych koncepcji artystycznych w oparciu o wiedzę z zakresu historii tańca i obowiązujących kanonów wykonawczych, potrafi zastosować stylizacje w różnych technikach i formach tanecznych, potrafi umieszczać w przestrzeni historycznej style i gatunki muzyczne, potrafi stosować elementy dzieła muzycznego w komponowaniu ruchu;
 • posiada postawę twórczą, wrażliwość estetyczną, potrafi dokonać samooceny, formułuje konstruktywną krytykę, potrafi komunikować się i współpracować w ramach wspólnych projektów i działań.

 

EGZAMINY WSTĘPNE (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 
BADANIE PREDYSPOZYCJI CHOREOGRAFICZNYCH
skomponowanie etiudy choreograficznej na żywo na zadany temat.

BADANIE PREDYSPOZYCJI RUCHOWYCH
lekcja tańca z elementami różnych technik wykonawczych.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca:

 • motywacji kandydata odnośnie kontynuacji studiów,
 • ukierunkowania zainteresowań specjalistycznych kandydata,
 • oczekiwań związanych przez kandydata specjalizacją oraz planów zawodowych kandydata.

 
INFORMACJE DODATKOWE

(dla studiów niestacjonarnych)

 • System nauki: studia w systemie weekendowym (zjazdy co 2 tygodnie), zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele
 • Czas trwania nauki: 4 semestry
 • Opłaty: nie mniej niż 4800 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł

Studia zostaną uruchomione przy minimum 12 kandydatach przyjętych na studia.

SZTUKI SCENICZNE | TANIEC NOWOCZESNY studia niestacjonarne pierwszego stopnia     

kierunek: SZTUKI SCENICZNE

TANIEC NOWOCZESNY
studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów szkół baletowych, osób, które ukończyły kursy kwalifikacyjne lub inne szkolenia w zakresie tańca, tancerzy działających w zespołach tanecznych, formacjach i teatrach tańca, wszystkich zainteresowanych sprawnych fizycznie, którzy chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe pierwszego stopnia w zakresie tworzenia choreografii oraz doskonalenia techniki tańca nowoczesnego.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w specjalności taniec nowoczesny. Posiada kwalifikacje do:

 • pracy artystycznej i twórczej w zakresie wykonawstwa oraz kompozycji tańca, tworzenia spektakli tanecznych w placówkach kultury;
 • pracy animatora kultury tanecznej w społeczeństwie.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • potrafi wypowiadać się ruchem w technikach tańców nowoczesnych i kompozycyjnych zrealizowanych w ramach programu studiów, posiada umiejętność pracy w różnych zespołach twórczych i wykonawczych, potrafi improwizować ruchem, potrafi posługiwać się słuchem muzycznym dla potrzeb tworzenia choreografii oraz ruchu scenicznego w spektaklach teatralnych, posiada umiejętność operowania oddechem i głosem w celu poszerzenia środków ekspresji w zadaniach scenicznych, posiada wiedzę umożliwiającą wybór dalszej drogi zawodowej;
 • posiada umiejętność realizacji własnych koncepcji artystycznych w oparciu o wiedzę z zakresu historii tańca i obowiązujących kanonów wykonawczych, potrafi zastosować stylizacje w różnych technikach i formach tanecznych, potrafi umieszczać w przestrzeni historycznej style i gatunki muzyczne, wykazuje zdolność nazywania i stosowania elementów dzieła muzycznego w kompozycji ruchu;
 • wykazuje postawę twórczą, posiada wrażliwość estetyczną, potrafi dokonać samooceny, formułuje konstruktywną krytykę, potrafi komunikować się i współpracować w ramach wspólnych projektów i działań.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMINY KIERUNKOWE

BADANIE PREDYSPOZYCJI CHOREOGRAFICZNYCH
prezentacja 60-sekundowej etiudy choreograficznej na bazie tańca nowoczesnego.

BADANIE PREDYSPOZYCJI RUCHOWYCH
ekcja tańca z elementami różnych technik wykonawczych.

 
EGZAMINY PODSTAWOWE

BADANIE MUZYKALNOŚCI
poprzez realizowanie ćwiczeń rytmicznych.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
dotycząca ogólnej znajomości wybranego kierunku.

INFORMACJE DODATKOWE

 • System nauki: studia w systemie weekendowym (zjazdy co 2 tygodnie),
 • Zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele
 • Czas trwania nauki: 6 semestrów
 • Opłaty: nie mniej niż 4000 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł

Studia zostaną uruchomione przy minimum 12 kandydatach przyjętych na studia.

SZTUKI SCENICZNE | SOMATYKA W TAŃCU I TERAPII     studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

kierunek: SZTUKI SCENICZNE

SOMATYKA W TAŃCU I TERAPII
studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Studia przeznaczone dla osób zainteresowanych terapeutycznym aspektem pracy z ciałem i ruchem takich, jak instruktorzy tańca, choreografowie, fizjoterapeuci czy psycholodzy, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I stopnia.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia w specjalności terapia tańcem. Posiada kwalifikacje do:

 • pracy w zakresie animacji tanecznej ze szczególnym uwzględnieniem celów rehabilitacyjnych i profilaktycznych w działaniach przez sztukę,
 • pracy w zakresie: profilaktyki, wspomagania leczenia, wspomagania rehabilitacji, wykorzystując taniec w różnych formach w zależności od potrzeb.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • ma bogatą wiedzę z zakresu literatury tanecznej, charakteryzuje się znajomością skutecznych sposobów pomagania osobom i grupom, elementarną wiedzą dotyczącą efektywności oddziaływania tańca na odbiorcę, znajomością technik pracy z ciałem oraz warsztatu choreoterapeuty;
 • ma umiejętności dostrzegania w tańcu potencjalnych możliwości oddziaływania terapeutycznego, zdolności podejmowania samodzielnej decyzji posługiwania się, dostosowaną do celu działania metodą pracy z ciałem;
 • zna obowiązujące normy i standardy pomagania, ma zdolność samooceny, potrafi współpracować ze specjalistą prowadzącym proces leczenia;
 • ma umiejętność empatycznego porozumiewania się z uczestnikami zajęć terapeutycznych.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

BADANIE PREDYSPOZYCJI RUCHOWYCH I OBSERWACJI RUCHU
w formie lekcji grupowej prowadzonej z kandydatami na studia przez członka komisji egzaminacyjnej.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
dotycząca motywacji kandydata odnośnie kontynuacji studiów, ukierunkowania zainteresowań specjalistycznych kandydata, oczekiwań związanych z wybraną przez kandydata specjalizacją oraz planów zawodowych kandydata.

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

 • System nauki: studia w systemie weekendowym (zjazdy co 2 tygodnie),
 • Zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele
 • Czas trwania nauki: 4 semestrów
 • Opłaty: nie mniej niż 3700 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł

Studia zostaną uruchomione przy minimum 14 kandydatach przyjętych na studia.

SZTUKI SCENICZNE | STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE WOKALISTYKI studia niestacjonarne

kierunek: SZTUKI SCENICZNE

STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE WOKALISTYKI
studia niestacjonarne (1–roczne)

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów muzycznych posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia w ramach kierunku. Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy warsztatowej, poszerzenie repertuaru literatury instrumentalnej i wokalnej oraz przygotowywanie kandydatów do konkursów wykonawczych.

 

EGZAMIN WSTĘPNY

  Wykonanie 3 utworów w różnych stylach.

 
INFORMACJE DODATKOWE

 • System nauki: studia niestacjonarne w systemie indywidualnym
 • Czas trwania nauki: 2 semestry (z możliwością rozszerzenia o kolejne):
  – śpiew – 2 godz. tygodniowo
  – akompaniament – 0,5 godz. tygodniowo
  – dwa humanistyczne przedmioty fakultatywne każdy po 2 godz. tygodniowo
 • Opłaty: nie mniej niż 7200 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł

SZTUKI SCENICZNE | STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PROWADZENIA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH – studia niestacjonarne

kierunek: SZTUKI SCENICZNE

STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PROWADZENIA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH
studia niestacjonarne (1–roczne)

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych szkół muzycznych posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia w ramach kierunku, nauczycieli szkół muzycznych, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zespołów kameralnych na wszystkich poziomach kształcenia.

 

EGZAMIN WSTĘPNY

  Wykonanie programu trwającego od 8 do 10 minut (utwory do wyboru) oraz rozmowa kwalifikacyjna.

 
INFORMACJE DODATKOWE

 • System nauki: studia niestacjonarne, 7-8 zjazdów weekendowych w semestrze
 • Czas trwania nauki: 2 semestry
 • Opłaty: nie mniej niż 3600 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł

Dodatkowo istnieje możliwość realizacji przedmiotu fakultatywnego: edycja tekstu nutowego. Koszt realizacji w przypadku zgłoszenia tylko jednego uczestnika wynosi 900 zł, w przypadku większej ilości osób koszt fakultetu będzie niższy.

UWAGA
Studia zostaną uruchomione przy przyjęciu minimum 6 osób.

SZTUKI SCENICZNE | STUDIA W RAMACH EUROPEJSKIEJ AKADEMII OPEROWEJ studia niestacjonarne

kierunek: SZTUKI SCENICZNE

STUDIA W RAMACH EUROPEJSKIEJ AKADEMII OPEROWEJ
studia niestacjonarne (3-miesięczne)

Studia realizowane w ramach modułów Europejskiej Akademii Operowej (European Opera Academy), dostępne także w ramach wymiany Erasmus+.

We wrześniu 2016 roku ruszył międzynarodowy projekt operowy pod nazwą „European Opera Academy”, którego inicjatorem jest Konserwatorium w Maastricht. Powstała platforma edukacyjna łączy w sobie wymianę doświadczeń w dziedzinie opery i współczesnego teatru oraz rozwijanie indywidualnych potrzeb i talentów korzystających z niej studentów. Oferuje ona niezwykłe doświadczenia szkoleniowe poprzez zróżnicowane moduły nauczania w wybranych uczelniach muzycznych w całej Europie.

Studia przeznaczone są dla studentów i absolwentów wyższych szkół muzycznych posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, których celem jest poszerzenie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie scenicznego opracowania partii operowej.

W roku akademickim 2020/2021 studia w ramach Europejskiej Akademii Operowej gwarantują kandydatowi zdobycie doświadczenia w zakresie profesjonalnego przygotowania wybranej roli pod okiem wytrawnych specjalistów, a następnie wykonanie jej na scenie w ramach spektaklu.

 

EGZAMIN WSTĘPNY

  Kwalifikacja na studia dokonywana jest przez grono pedagogów na podstawie przesłanych materiałów video.
  Szczegółowe informacje na temat wymogów dotyczących przesyłanych materiałów video będą zamieszczone na stronie www.europeanopera.academy
  Rekrutacja na wszystkie moduły dostępne w ramach „European Opera Academy” odbywa się przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.europeanopera.academy, zgodnie z podanymi tam zasadami.

SZTUKI SCENICZNE | STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE TEORII I KRYTYKI TAŃCA studia niestacjonarne

kierunek: SZTUKI SCENICZNE

STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE TEORII I KRYTYKI TAŃCA
studia niestacjonarne (1-roczne)

Studia podyplomowe w zakresie teorii i krytyki tańca zostały zaprojektowane z myślą o wszystkich, którzy chcą w przyszłości pisać o tańcu. Są skierowane do osób, dla których kategoria tańca jest istotna podczas różnego rodzaju badań naukowych oraz tych, które zamierzają w przyszłości zajmować się krytyką tańca. Przedmioty podzielone są na dwa bloki: teoretyczny i praktyczny, przewidziane są również zajęcia z tańca.

Absolwent po zrealizowaniu całości programu studiów otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

EGZAMIN WSTĘPNY

Rozmowa kwalifikacyjna

 
INFORMACJE DODATKOWE

 • System nauki: studia niestacjonarne, 7-8 trwają zjazdów weekendowych w semestrze
 • Czas trwania nauki: 2 semestry
 • Opłaty: nie mniej niż 3800 zł + 180 zł wpisowe

 

Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA | INSTRUMENTY JAZZOWE   studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

INSTRUMENTY JAZZOWE
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia adresowane są do muzycznie uzdolnionych kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości, którzy chcą kontynuować edukację muzyczną, a przede wszystkim doskonalić umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osoby te muszą wykazać się zarówno umiejętnością gry na instrumencie, jak i ogólną wiedzą muzyczną na poziomie szkoły muzycznej II stopnia.

Na kierunku jazz i muzyka estradowa uczelnia oferuje studia w specjalności instrumenty jazzowe: fortepian jazzowy, elektroniczne instrumenty klawiszowe, kontrabas jazzowy, gitara basowa, saksofon jazzowy, puzon jazzowy, trąbka jazzowa, perkusja jazzowa, gitara jazzowa.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie gry na określonym instrumencie jazzowym i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia. Posiada kwalifikacje do działalności muzyka jazzowego: solisty i kameralisty (uczestnika zespołów jazzowych).

Ponadto absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • posiada wiedzę z zakresu podstawowego repertuaru dotyczącego swojej specjalności i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne, dzięki którym potrafi przekazywać informacje i idee artystyczne, zrozumiałe dla specjalistów i osób niezwiązanych z muzyką; posiada znajomość i zrozumienie podstawowych wzorców leżących u podstaw improwizacji i aranżacji, posiada podstawowe umiejętności kształtowania i tworzenia muzyki w sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu nutowego;
 • umie swobodnie i kreatywnie posługiwać się środkami przekazu artystycznego w obrębie swojej specjalności, a dla tworzenia własnych koncepcji artystycznych wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu harmonii i aranżacji muzycznej, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego; uwzględniając najnowsze trendy w sztuce potrafi przygotować interpretację utworu muzycznego i publicznie go wykonać; posiada umiejętności pozwalające realizować wspólne projekty artystyczne w zespołach jazzowych;
 • posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMIN KIERUNKOWY

 
INSTRUMENT GŁÓWNY

W repertuarze muszą znaleźć się trzy utwory o zróżnicowanej charakterystyce zawierające części (chorus) improwizowane np. standardy jazzowe (przykładowo: Dona Lee, Stella By Starlight, Body and Soul itp.). Nie można wykonywać utworów solo. Akademia zapewnia sekcję akompaniującą (w przypadku braku własnej) oraz nagłośnienie tj. wzmacniacz gitarowy lub basowy, perkusję, fortepian.
Nie można wykonywać utworów z podkładem. Materiały egzaminacyjne wysyłane online również powinny być zrealizowane wyłącznie z żywą sekcją rytmiczną.

Łączny czas trwania całego programu nie powinien przekraczać 15 minut.

 
EGZAMINY PODSTAWOWE

 
CZYTANIE A VISTA
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA | INSTRUMENTY JAZZOWE   studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

INSTRUMENTY JAZZOWE
studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Studia adresowane są do kandydatów, posiadających dyplom studiów pierwszego stopnia, którzy reprezentują wiedzę muzyczną oraz posiadają umiejętności w grze na instrumencie na poziomie dyplomu licencjackiego akademii muzycznej. Każdy z kandydatów świadomie sam planuje dalszą edukację muzyczną, rozwój muzycznych zainteresowań oraz dalszą karierą zawodową poprzez wybór modułu, czyli grupy specjalistycznych przedmiotów fakultatywnych.

W ramach kierunku jazz i muzyka estradowa uczelnia proponuje kandydatom kształcenie w specjalności instrumenty jazzowe: fortepian jazzowy, elektroniczne instrumenty klawiszowe, kontrabas jazzowy, gitara basowa, saksofon jazzowy, puzon jazzowy, trąbka jazzowa, perkusja jazzowa, gitara jazzowa.

Każdy student zdobywa dodatkowe umiejętności, realizując fakultatywne przedmioty specjalistyczne.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia w zakresie gry na instrumencie jazzowym i może doskonalić swoje umiejętności na studiach podyplomowych. Posiada kwalifikacje do solowej i zespołowej działalności artystycznej oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach muzycznych I i II stopnia.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • w oparciu o pogłębioną wiedzę teoretyczną i umiejętności warsztatowe, związane ze swoją specjalnością, jest przygotowany do samodzielnej, twórczej pracy w zawodzie muzyka-instrumentalisty. Posiada umiejętność kreowania i realizowania projektów artystycznych w obszarze muzyki jazzowej i gatunków pokrewnych (często w powiązaniu z innymi dyscyplinami) oraz w sposób świadomy i odpowiedzialny przewodniczy różnym działaniom zespołowym;
 • wykazuje się umiejętnością budowania i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej specjalności, posiada głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami wykształcenia muzycznego oraz zdolność do zintegrowania wiedzy i umiejętności trafnego interpretowania złożonych zjawisk i problemów, a także wykazuje zdolność do wydawania opinii i sądów oraz do łączenia tych sądów z refleksją dotyczącą artystycznej bądź społecznej i etycznej odpowiedzialności;
 • posiada umiejętność budowania artystycznych relacji między współwykonawcami dzieła muzycznego przy zachowaniu priorytetu dla wykonawstwa zespołowego we wszystkich aspektach dotyczących wspólnej interpretacji jak również estetyki muzycznej i indywidualności artystycznej wszystkich wykonawców.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
INSTRUMENT GŁÓWNY

W repertuarze muszą znaleźć się trzy utwory o zróżnicowanej charakterystyce zawierające części (chorus) improwizowane, dopuszczalny jest jeden utwór solowy. Akademia nie zapewnia sekcji akompaniującej, nie można też wykonywać utworów z podkładami. Akademia zapewnia nagłośnienie tj. wzmacniacz gitarowy lub basowy, perkusję, fortepian.
Materiały egzaminacyjne wysyłane online również powinny być zrealizowane wyłącznie z żywą sekcją rytmiczną.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca:

 • sylwetki artystycznej kandydata;
 • motywacji kandydata odnośnie wyboru studiów;
 • orientacji kandydata w zagadnieniach współczesnej kultury muzycznej;
 • planów rozwoju artystycznego kandydata.

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA | WOKALISTYKA JAZZOWA I ESTRADOWA studia niestacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

WOKALISTYKA JAZZOWA I ESTRADOWA
studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów szkół średnich którzy posiadają wyjątkowe predyspozycje wokalne i pragną pogłębiać swoją wiedzę i praktykę pod kierunkiem wybitnych specjalistów w obszarze szeroko rozumianej wokalistyki jazzowej i estradowej.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w specjalności wokalistyka jazzowa i estradowa. Studia przygotowują wokalistę wielowymiarowo i wszechstronnie do pracy zarówno solisty, wokalisty sesyjnego (praca w studiu, np. background vocal), solisty lub chórzysty w spektaklach muzycznych (np. współczesny musical). Absolwent potrafi świadomie określić swoje preferencje stylistyczne w wokalnej muzyce estradowej i w sposób profesjonalny prezentować własną działalność artystyczną. Może także podejmować działania o profilu artystyczno-organizacyjnym w placówkach kultury.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • potrafi być w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności wokalistyka estradowa;
 • potrafi być w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności wokalistyka estradowa;
 • w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować własną działalność artystyczną zarówno w aspekcie twórczym, jak i dydaktycznym;
 • potrafi inicjować działania artystyczne w zakresie szeroko pojętej kultury;
 • posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych;
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMIN KIERUNKOWY

 
BADANIE PREDYSPOZYCJI WOKALNYCH
Należy przygotować i nagrać (pliki audio-wideo MP4, można wykorzystać mikrofon) dwa utwory zróżnicowane stylistycznie (wyłączając songi musicalowe), jedną w języku polskim, drugą w języku angielskim. Obowiązuje wykonanie z pamięci. Można korzystać z profesjonalnych podkładów muzycznych, akompaniamentu własnego, lub akompaniatora. Na wskazany adres należy wysłać materiał w terminie wyznaczonym przez Uczelnię. Po przesłuchaniach preselekcyjnych Komisja Egzaminacyjna wyłoni kandydatów, którzy przejdą do kolejnego etapu, o czym powiadomieni zostaną w stosownym czasie.

 
EGZAMINY PODSTAWOWE

 
BADANIE PREDYSPOZYCJI MUZYCZNYCH

EGZAMIN Z DYKCJI I RECYTACJI
Należy przygotować wiersz lub fragment prozy o czasie trwania ok. 1,5 minuty

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
dotycząca ogólnej znajomości wybranego kierunku studiów.

 
INFORMACJE DODATKOWE

(dla studiów niestacjonarnych)

 • System nauki: studia w systemie weekendowym (zjazdy co 2 tygodnie)
 • Czas trwania nauki: 6 semestrów
 • Opłaty: nie mniej niż 6000 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł

Studia zostaną uruchomione przy minimum 8 kandydatach przyjętych na studia.

 

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA | WOKALISTYKA JAZZOWA I ESTRADOWA studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

kierunek: JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

WOKALISTYKA JAZZOWA I ESTRADOWA
studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, obdarzonych wyróżniającymi się predyspozycjami wokalnymi oraz poruszających się swobodnie w podstawowych stylistykach z obszaru muzyki jazzowej i estradowej. Celem studiów jest przygotowanie studenta do samodzielnej działalności artystycznej związanej z wokalistyką jazzową i estradową.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa w specjalności wokalistyka jazzowa i estradowa. Posiada następujące kwalifikacje: jako profesjonalista może podjąć samodzielną pracę solisty i pracę zespołową (background vocal), zarówno na estradzie, jak i w warunkach studyjnych; posiada umiejętność samodzielnego tworzenia i kształtowania utworu słowno-muzycznego jako autorskiego dzieła artystycznego, a także w sposób profesjonalny prezentować swoją twórczość (recitale autorskie); może współtworzyć spektakle muzyczne jako solista lub chórzysta (musical współczesny); może podjąć samodzielną pracę jako pedagog emisji głosu w szkołach muzycznych lub instruktor w placówkach kultury (domy kultury).

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • jest w pełni profesjonalnym i samodzielnym artystą, zdolnym do wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności zarówno na polu specjalności wokalistyka estradowa (solista, wokalista sesyjny, chórzysta), jak również w ramach innych działań kulturotwórczych, np. organizowanie i opieka artystyczna imprez kulturalnych;
 • jest kompetentny, aby współdziałać w ramach projektów o charakterze interdyscyplinarnym lub wymagających współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki i nauki (spektakle muzyczne, widowiska itp.);
 • świadomie potrafi zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej na podstawie zdobytych na studiach umiejętności i wiedzy.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
BADANIE PREDYSPOZYCJI WOKALNYCH
Należy przygotować i nagrać (pliki audio-wideo MP4, można wykorzystać mikrofon) dwa utwory zróżnicowane stylistycznie (wyłączając songi musicalowe) w języku polskim i w języku angielskim oraz trzeci dowolny standard jazzowy.Obowiązuje wykonanie z pamięci. Można korzystać z profesjonalnych podkładów muzycznych, akompaniamentu własnego, lub akompaniatora. Na wskazany adres należy wysłać materiał w terminie wyznaczonym przez Uczelnię. Po przesłuchaniach preselekcyjnych Komisja Egzaminacyjna wyłoni kandydatów, którzy przejdą do kolejnego etapu, o czym powiadomieni zostaną w stosownym czasie.

BADANIE PREDSPOZYCJI AKTORSKICH
Recytacja jednego tekstu prozą napisanego po 1945 roku (czas recytacji do 2 min.).

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca:

 • znajomości tematyki z zakresu wybranego kierunku studiów,
 • ukierunkowania zainteresowań specjalistycznych kandydata,
 • oczekiwań związanych z wybraną przez kandydata specjalnością,
 • planów zawodowych kandydata.

 
INFORMACJE DODATKOWE

(dla studiów niestacjonarnych)

 • System nauki: studia w systemie weekendowym (zjazdy co 2 tygodnie)
 • Czas trwania nauki: 4 semestry
 • Opłaty: nie mniej niż 6800 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł

Studia zostaną uruchomione przy minimum 5 kandydatach przyjętych na studia.