Announcements on the coronavirus epidemic

Kontakt z Akademią Muzyczną w Łodzi jest możliwy pod adresem e-mail: kancelaria@amuz.lodz.pl

 

KOMUNIKAT REKTOR

w sprawie obostrzeń

Od poniedziałku 28 marca 2022 r. został zniesiony obowiązek noszenia maseczek oraz obowiązek izolacji i kwarantanny.

W przypadku maseczek wyjątki dotyczą wyłącznie podmiotów leczniczych oraz aptek. Zgodnie z tą informacją noszenie maseczki na terenie Uczelni nie jest juz obligatoryjne.

 
Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

KOMUNIKAT REKTOR

w sprawie obostrzeń

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 lutego 2022 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r., poz. 473), niniejszym informuję o wpływie nowych regulacji na funkcjonowanie Uczelni:

 1. od 28 lutego br. zniesione zostały limity widzów i ograniczenia dotyczące wymaganej powierzchni przypadającej na jedną osobę w instytucjach kultury,
 2. z dotychczas obowiązujących nakazów pozostaje wymóg zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki w pomieszczeniach zamkniętych. Zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki obowiązuje osoby przebywające w budynkach użyteczności publicznej, w tym również przeznaczonych na potrzeby kultury, tj. w kinach, teatrach, operach, filharmoniach, galeriach, muzeach, bibliotekach i domach kultury. Zdjęcie maseczki jest dopuszczalne w przypadku spożywania posiłków lub napojów.

 
Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

KOMUNIKAT REKTOR

w sprawie rozpoczęcia zajęć w semestrze letnim

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2232), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2095) w zw. z rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464).

W związku z wysoką liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 zajęcia w semestrze letnim rozpoczną się według zasad obowiązujących w styczniu 2022 roku:

 • zajęcia indywidualne odbywają się w formie stacjonarnej,
 • zajęcia, które prowadzone były online od początku roku akademickiego nie ulegają zmianie,
 • zajęcia grupowe mogą być prowadzone w formie stacjonarnej,
 • zajęcia prowadzone w ramach Studium Pedagogicznego, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w dniach 14.02 - 26.02.2022r. odbywają się w trybie online.

O ewentualnej zmianie trybu prowadzenia zajęć od dnia 28.02.2022 roku Władze Uczelni poinformują w późniejszym terminie.

Zimowa sesja egzaminacyjna zostaje przedłużona do 28.02.2022 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjna zostaje przedłużona do 10.03.2022 r.

Semestr letni trwa zgodnie z planem umieszczonym na stronie Akademii tj. od dnia 14.02. do dnia 07.06.2022 r.

Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

KOMUNIKAT REKTOR

Tryb prowadzenia zajęć dydaktycznych w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi od dnia 3 stycznia 2022 roku

Biorąc pod uwagę sytuację pandemiczną, zbliżającą się sesję egzaminacyjną oraz zaplanowane projekty artystyczne, zajęcia prowadzone w ramach Studium Pedagogicznego (z wyłączeniem metodyk), Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu do końca semestru zimowego będą realizowane online.
Chóry, ogólnouczelniany oraz kameralny, pracują według harmonogramu ustalonego przez pedagogów prowadzących.

Pozostałe przedmioty bez zmian.

Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

KOMUNIKAT REKTOR

W związku z opublikowaniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 2177), niniejszym informuję o wpływie nowych regulacji na funkcjonowanie Uczelni, z uwzględnieniem harmonogramu wynikającego ze znowelizowanego rozporządzenia:

   
 1. od dnia 1 grudnia do dnia 17 grudnia 2021 r. przedłużone zostają dotychczasowe zasady związane z obowiązkiem zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach publicznych,
 2. zostają wprowadzone następuje zmiany w obowiązujących limitów:
  • w zakresie odbywania wydarzeń artystycznych, możliwe jest odbywanie wydarzeń artystycznych także z udziałem publiczności na otwartym powietrzu, pod warunkami:
   • udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej niż 50 % (dotychczas 75%) liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób,
   • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w ustawie (nie dotyczy miejsc na otwartym powietrzu);
  • możliwe jest odbywanie wydarzeń artystycznych również z udziałem publiczności także w pomieszczeniach, pod warunkiem udostępnienia widzom nie więcej niż 50% (dotychczas 75%) liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami, a także zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa maseczkami.
  • Do limitów wskazanych w pkt 1) i 2) nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID, którzy posiadają ważny paszport covidowy. Okazanie paszportu jest dobrowolne.

 
Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

 

KOMUNIKAT REKTOR

Szanowni Państwo,
Pracownicy, Doktoranci i Studenci,

w związku z aktualną sytuacją epidemiczną rekomenduję pracownikom, studentom i doktorantom Uczelni poddanie się szczepieniu przeciwko SARS-CoV-2.
Szczepienia dają szansę bezpiecznego powrotu do normalności, bez ciągłej niepewności o jutro. W dobie pandemii, przy konieczności utrzymywania ścisłego reżimu sanitarnego, dbania nie tylko o siebie, ale i o innych, szczepienie to jedna z szans, by się skutecznie ochronić przed ciężką chorobą, powikłaniami czy śmiercią.
Pragnę podkreślić, że szczepionki to nie tylko skuteczna ochrona, ale także szansa na kontynuowanie nauki stacjonarnej przez cały rok akademicki, bez konieczności poddawania się kwarantannie w przypadku stwierdzenia zachorowania w najbliższym otoczeniu.
Dlatego też rekomenduję rozważenie poddania się szczepieniu przeciwko Covid-19, tylko nasze wspólne działanie może doprowadzić do ustabilizowania się istniejącej sytuacji.

 
Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

 

Zgłaszanie zachorowań na Covid-19

Pedagodzy i Studenci są obowiązani do zgłaszania przypadków zachorowań na Covid-19 oraz do informowania o przebywaniu na kwarantannie, na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi

 

Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych
w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w roku akademickim 2021/2022

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w roku akademickim 2021/2022:

 1. Zajęcia na studiach I i II stopnia odbywają się w trybie stacjonarnym. Wybrane przedmioty mogą odbywać się w systemie hybrydowym lub online.
 2. Sposób realizacji przedmiotów określa plan zajęć na rok akademicki 2021/2022.
§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. nauki i dydaktyki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Jednocześnie tracą moc wszystkie wcześniejsze Zarządzenia Rektora dotyczące zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

KOMUNIKAT REKTOR

W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną oraz ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19, zobowiązuje się wszystkich studentów i doktorantów, jak również pracowników Akademii Muzycznej w Łodzi we wszystkich obiektach Akademii do:

 1. stosowania się do zaleceń wydawanych przez odpowiednie władze administracji państwowej dot. COVID-19,
 2. dezynfekcji rąk,
 3. zakrywania ust w przestrzeniach wspólnych,
 4. wietrzenia pomieszczeń przed zajęciami i zaraz po nich.

Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim oraz organizacja imprez kulturalnych – zalecenia i wytyczne ministerialne

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022 oraz wznowieniem i intensyfikacją działalności koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi zaleceniami i wytycznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Rekomendacje Ministerstwa Edukacji i Nauki z poprzedniego roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim są nadal aktualne. Bezpieczeństwo studentów, doktorantów, prowadzących zajęcia i pracowników administracyjnych są dla władz akademickich absolutnym priorytetem. Można zapoznać się z nimi na stronie MEiN:

   
 • Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim zobacz

 

We wrześniu 2021 roku w Akademii po przerwie wakacyjnej odbywają się koncerty symfoniczne i spektakle taneczne. Dlatego prosimy o zapoznanie się się z wytycznymi Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie zasad organizacji imprez kulturalnych. Najważniejsze z nich to zasady organizacji widowni w przestrzeniach zamkniętych:

 1. Udział uczestników w wydarzeniu jest dopuszczalny pod następującymi warunkami:
  • obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez uczestników za pomocą maseczki;
  • udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej niż 75% liczby miejsc (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19), w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 jego powierzchni.
 2. Obowiązek zachowania odstępu między uczestnikami nie dotyczy:
  • osoby, która uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
  • osoby uczestniczącej w wydarzeniu z  osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących

Z pozostałymi wytycznymi można zapoznać się na stronie MKDNiS:

   
 • Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych
  w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce
  zobacz

 

Przypominamy również, iż aktualne zasady i ograniczenia związane z pandemią koronawirusa są dostępne na stronie rządowej

   
 • Aktualne zasady i ograniczenia związane z pandemią koronawirusa zobacz

 

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

na apel o objęcie szczepieniami przeciw COVID-19 osób pracujących na uczelniach wyższych w administracji i obsłudze
   
 • Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia
  na apel o objęcie szczepieniami przeciw COVID-19 osób pracujących na uczelniach wyższych
  w administracji i obsłudze
  pobierz plik .pdf

 

KOMUNIKAT REKTOR

dotyczący zasad kształcenia w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi obowiązujących od dnia 12 kwietnia 2021 roku
   
 1. Zmianie ulega harmonogram zajęć w trybie hybrydowym.
  Od dnia 12 kwietnia br. obowiązują następujące terminy dla poszczególnych wydziałów:
  • 12-25 kwietnia 2021 uczęszczają na zajęcia stacjonarne studenci Wydziału I i III,
  • 26 kwietnia – 9 maja 2021 uczęszczają na zajęcia stacjonarne studenci Wydziału II i IV,
  • 10-23 maja 2021 uczęszczają na zajęcia stacjonarne studenci Wydziału I i III,
  • 26-30 maja 2021 uczęszczają na zajęcia stacjonarne studenci Wydziału I, II, III i IV.
 2. W wyżej wymienionych tygodniach mogą być realizowane stacjonarnie przedmioty zamieszczone w tabeli (załącznik nr 1) dla poszczególnych wydziałów i specjalności.
 3. Przedmiot Kształcenie słuchu (niezależnie od zajęć umieszczonych w tabeli) może odbywać się stacjonarnie w terminach zajęć w trybie hybrydowym obowiązujących dla danego Wydziału (patrz pkt.1).
  Decyzję o formie realizacji przedmiotu podejmuje pedagog.
 4. Od dnia 12 kwietnia br. przedmiot Zespół kameralny oraz zajęcia indywidualne mogą być realizowane na terenie Uczelni przez wszystkich studentów i pedagogów, niezależnie od wydziału i podanych terminów zajęć w trybie hybrydowym, zamieszczonych w punkcie 1.
  Decyzję o formie realizacji przedmiotu podejmuje pedagog.
 5. Przedmioty grupowe realizowane przez studentów lat dyplomowych ( III rok studiów pierwszego stopnia oraz II rok studia drugiego stopnia), w szczególności przedmioty dyplomowe, mogą być realizowane, niezależnie od terminów podanych w punkcie 1, tylko za zgodą Rektora. Podania w tej sprawie należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 6. Decyzję o formie realizacji zajęć na studiach niestacjonarnych podejmują kierownicy studiów.
 7. Harmonogram nagrań i streamingów nie ulega zmianie.
 8. Ćwiczeniówki dla studentów będą realizowane według indywidualnych potrzeb, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji sal.
 9. Na terenie Uczelni obowiązują zasady przestrzegania reżimu sanitarnego.
 10. Rektor rekomenduje prowadzenie zajęć w trybie zdalnym wszędzie tam gdzie jest to możliwe.

 
Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

 • Załącznik nr 1 do Komunikatu Rektor z dnia 6 kwietnia 2021
  Zajęcia dydaktyczne przewidziane do realizacji w trybie stacjonarnym od dnia 12 kwietnia 2021 pobierz plik .pdf

 

KOMUNIKAT REKTOR

 
W związku z istniejąca sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w Uczelni obowiązują następujące zasady:

 1. Od dnia 29 marca do 11 kwietnia 2021 roku zajęcia dydaktyczne na Wydziałach I i III będą odbywać się według ustalonego harmonogramu.
 2. Rektor rekomenduje w okresie wskazanym w pkt. 1 prowadzenie zajęć w trybie online oraz wyjazd studentów na święta do miejsca zamieszkania w możliwie najszybszym terminie.
 3. W okresie od dnia 1 kwietnia do 6 kwietnia 2021 roku włącznie Uczelnia będzie zamknięta.
 4. W dniach funkcjonowania Uczelni studenci mogą korzystać z indywidualnych sal ćwiczeniowych.
 5. Wytyczne dotyczące organizacji i funkcjonowania Uczelni od dnia 12 kwietnia 2021 roku zostaną umieszczone na stronie internetowej do dnia 7 kwietnia 2021 roku.
 6. Władze Uczelni proszą o stosowanie się do zaleceń wydawanych przez odpowiednie władze administracji państwowej dotyczące koronawirusa oraz bezwzględne stosowanie zasady D-D-M (dystans – dezynfekcja – maseczki) na terenie Akademii.
 7. Studenci i pracownicy Akademii proszeni są o rozważenie ograniczenie korzystania ze środków komunikacji publicznej i unikanie większych skupisk.
 8. Pracownicy administracji pozostają w trybie pracy hybrydowej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Uczelni.

 

KOMUNIKAT REKTOR

dot. zawieszenia funkcjonowania Uczelni, wprowadzenia pracy w trybie zdalnym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w  Łodzi oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W nawiązaniu do wcześniejszych Komunikatów Rektora, wprowadzonego stanu epidemii w Polsce oraz wydanych rozporządzeń w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jak również w związku z potwierdzonymi przypadkami COVID-19 w Akademii oraz ogólnie panującą sytuacją epidemiczną w kraju zawieszam funkcjonowanie Uczelni i wprowadzam obowiązek pracy zdalnej od dnia 1 marca 2021 roku do dnia 14 marca 2021 roku włącznie. Komunikat dotyczy zajęć dydaktycznych, działalności artystycznej i korzystania z ćwiczeniówek.

Działy administracyjne pełnią dyżury w budynkach Akademii w godz. 9.00–14.00.

dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

 

Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych
w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
w II semestrze roku akademickiego 2020/2021

 
Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567 i 568) w. zw. z  ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695) oraz Rozporządzeniem MNiSW z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych przedmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 511) i Wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć na uczelniach artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wprowadza się następujące zasady studiowania w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 na studiach pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych):

§ 1
Zasady zachowania się na terenie Uczelni
 1. Na terenie Uczelni nie może przebywać osoba z objawami infekcji dróg oddechowych (dotyczy studentów, pedagogów, pracowników administracji).
 2. Na terenie Uczelni obowiązuje:
  • zasłanianie ust i nosa,
  • dezynfekcja dłoni przy wejściu i wyjściu na teren budynków Uczelni,
  • zachowanie dystansu społecznego na terenie Uczelni zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnymi.
  Powyższe obowiązki dotyczą pedagogów i studentów.
 3. Zasady obowiązujące podczas zajęć na terenie Uczelni:
  • organizacja kształcenia studentów przy wykorzystaniu trybu pracy zdalnej i hybrydowej,
  • możliwość podziału grup i realizacja zajęć z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego,
  • konieczność zachowania dystansu społecznego podczas zajęć z uwzględnieniem odległości co najmniej 1,5 metra między studentami,
  • stworzenie odpowiednich warunków do zajęć z uwzględnieniem wymaganej powierzchni sali,
  • regularna dezynfekcja i wietrzenie sal wykładowych oraz koncertowych,
  • osoby przebywające w budynkach Uczelni zobowiązane są do wpisywania się na listę obecności (dotyczy pedagogów i studentów),
  • prowadzenie list obecności studentów przez pedagogów na wszystkich zajęciach,
  • wpuszczanie studentów na zajęcia w odpowiednich odstępach czasowych, aby uniknąć kontaktu zbyt wielu osób,
  • w uzasadnionych przypadkach pedagog ma prawo odmówić prowadzenia zajęć ze studentem, który wykazuje objawy infekcji dróg oddechowych.
 4. W przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19 należy natychmiast zastosować się do aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 5. Na terenie Uczelni obowiązuje zakaz przebywania osób zewnętrznych, nie będących pracownikami i studentami. Weryfikacja danych będzie następować na podstawie legitymacji wystawionej przez Akademię.
§ 2
Tryb prowadzenia zajęć
 1. W związku z wprowadzeniem stanu pandemii COVID-19 kształcenie studentów w II semestrze roku akademickiego 2020/2021 odbywać się będzie w następujących trybach:
  • zdalnym (online, z wykorzystaniem komputera i Internetu),
  • hybrydowym, łączącym tradycyjne formy nauki (bezpośredni kontakt z prowadzącym w siedzibie Uczelni) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera i Internetu (online).
 2. Zajęcia indywidualne lub grupowe (w grupach max. 5-osobowych) będą odbywać się w trybie hybrydowym.
 3. Pozostałe zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym.
 4. W II semestrze roku akademickiego 2020/21 odwiesza się zajęcia wszystkich zespołów artystycznych, w skład których wchodzi więcej niż 5 osób.
 5. Zgodnie z ustalonym kalendarzem wydarzeń artystycznych i artystyczno-naukowych na rok akademicki 2020/21 dopuszcza się realizację zajęć zespołów artystycznych przy udziale maksymalnej liczby 30 osób, przy czym zaleca się próby w mniejszych składach.
 6. W przypadku prowadzenia zajęć w trybie zdalnym pedagog prowadzący może raz w miesiącu udzielić konsultacji na terenie Uczelni studentom, jednak w grupie nie większej niż 5 osób.
 7. Przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa, dystansu społecznego i wymogów Głównego Inspektoratu Sanitarnego będzie obowiązywał oddzielny harmonogram zajęć, z podziałem na odpowiednią liczbę studentów w grupach, dostosowaną do wymaganej powierzchni sali dla przedmiotu wychowanie fizyczne, kształcenie słuchu oraz przedmiotów ruchowo-tanecznych w ramach specjalności: choreografia i techniki tańca, rytmika, musical, wokalistyka estradowa oraz zespołów dyplomowych w ramach edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej.
 8. Przedmioty w programach nauczania na studiach pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne), które z powodu pandemii nie będą mogły być zrealizowane przez studenta w I semestrze roku akademickiego 2020/2021, mogą być zrealizowane w następnym roku akademickim 2021/2022.
 9. Praktyki zawodowe na studiach pierwszego stopnia i praktyki studyjne oraz estradowe na studiach drugiego stopnia, jak również praktyki pedagogiczne w ramach Studium Pedagogicznego, które z powodu pandemii nie będą mogły być zrealizowane przez studenta w roku akademickim 2020/2021, mogą być przeniesione na następny rok akademicki.
 10. Dopuszcza się wydłużenie okresu studiów dla studentów, którym pandemia uniemożliwi terminowe zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązujących w programie nauczania na studiach pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne). Dotyczy to także studiów prowadzonych w języku angielskim.
 11. Realizacja przedmiotów, opisanych w §2 pkt. 8, 9, przeniesionych do realizacji na następny rok akademicki oraz ewentualne wydłużenie okresu studiów §2 pkt. 10 będzie odbywać się nieodpłatnie.
§ 3
Tryb przeprowadzania egzaminów, egzaminów dyplomowych i zaliczeń
 1. Egzaminy dyplomowe i obrony prac na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) odbywają się na terenie Uczelni, bez udziału publiczności. Obrony prac pisemnych mogą odbywać się online.
 2. Wszystkie egzaminy i zaliczenia z przedmiotów prowadzonych w trybie hybrydowym odbywają się w trybie stacjonarnym na terenie Uczelni z zachowaniem dystansu społecznego oraz odpowiedniego odstępu czasowego uniemożliwiającego kontakt większej grupy osób.
 3. Komisje egzaminacyjne, przeprowadzające egzaminy na terenie Uczelni, powinny składać się z jak najmniejszej liczby pedagogów (zgodnie z przyjętymi zasadami obowiązującymi w Uczelni). Zaleca się, aby komisje były 2-3 osobowe.
 4. Dziekan może powołać także komisję 1-osobową, a w wyjątkowych sytuacjach może zwiększyć skład komisji, maksymalnie do 5 osób.
 5. Egzaminy i zaliczenia z przedmiotów prowadzonych w trybie zdalnym odbywają się online.
§ 4
Tryb przeprowadzania egzaminów, egzaminów dyplomowych i zaliczeń
 1. W związku z wprowadzeniem stanu pandemii COVID-19 ograniczona zostaje możliwość regularnego korzystania z sal ćwiczeniowych na terenie Uczelni dla wszystkich studentów.
 2. Studenci, którzy odbywają zajęcia stacjonarne, zgodnie z harmonogramem opracowanym dla poszczególnych wydziałów, będą mogli korzystać z sal ćwiczeniowych na terenie Uczelni w godzinach otwarcia Uczelni.
 3. Studenci, którzy podczas dwutygodniowego okresu pracy zdalnej mają niezbędną potrzebę korzystania z sali do ćwiczeń, są uprawnieni do korzystania z niej wyłącznie w godzinach 6.30-9.30 oraz 18.00-21.30 po uzyskaniu zgody właściwego Kierownika Katedry, Zakładu, Pracowni lub Kierownika Instytutu, jeśli w strukturze nie ma wyodrębnionych innych jednostek.
 4. Aby uzyskać zgodę na ćwiczenie w budynkach Akademii, należy wysłać podanie (drogą elektroniczną) do Kierownika właściwej jednostki (Katedry, Zakładu, Pracowni lub Instytutu) z prośbą o wyznaczenie sali, dnia i godziny. Podanie należy przesłać z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Uzyskana zgoda obowiązuje na czas dwóch tygodni.
 5. Podanie będzie rozpatrywane w miarę dostępności sal do ćwiczeń.
 6. W wyznaczonej sali przebywać może tylko 1 osoba. W okresie dwutygodniowej pracy zdalnej nie ma możliwości przeprowadzania prób zespołów kameralnych.
 7. Po zakończeniu ćwiczenia należy niezwłocznie opuścić teren uczelni.
 8. Korzystanie z sal ćwiczeniowych będzie przysługiwało grupie studentów (max. 5 osób), którzy przygotowują się do koncertu, konkursu, recitalu dyplomowego lub innej imprezy artystycznej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wydarzenia. Zgodę na ćwiczenie na terenie Uczelni wydaje pełnomocnik ds. studenckich, na podstawie podania zaopiniowanego przez pedagoga prowadzącego.
 9. Korzystanie z sal ćwiczeniowych powinno odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa określonych w §1. Niestosowanie się do powyższych zaleceń będzie skutkować anulowaniem zgody na ćwiczenie.
§ 5
Postanowienia końcowe
 1. W razie pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej w kraju, regionie lub na terenie Łodzi, Rektor może zarządzić kształcenie studentów czasowo lub na stałe tylko w trybie zdalnym.
 2. Każdy pracownik naukowo-dydaktyczny i dydaktyczny Uczelni do 15 marca 2021 r. powinien złożyć do Działu Kadr oświadczenie informujące o wyborze trybu, w jakim będzie prowadził przydzielone mu zajęcia w II semestrze roku akademickim 2020/2021.
 3. Pedagog zobowiązany jest poinformować studentów o wyborze trybu prowadzenia zajęć i podać sposoby komunikowania się.
 4. Komunikowanie się pedagogów, studentów i działów administracji powinno odbywać za pomocą oficjalnych adresów e-mailowych obowiązujących w Uczelni.
 5. Wyżej wymienione zasady studiowania obowiązujące w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w II semestrze roku akademickim 2020/2021 mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej w kraju.

 

 

 • Zarządzenie nr 4/2021 JM Rektor z dnia 1 lutego 2021
  w sprawie sposobu realizacji zajęć w II semestrze roku akademickiego 2020/2021
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 pobierz
 • Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w II semestrze roku akademickiego 2020/2021 pobierz
 • Harmonogram zajęć w trybie hybrydowym
  dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
  w II semestrze roku akademickiego 2020/2021 pobierz

 

Szczepienia przeciwko COVID-19 – szansa na powrót do normalności także dla kultury

Polska wchodzi w nową fazę walki z koronawirusem. W ramach największej od lat operacji logistycznej szczepionki będą mogły trafić do ok. 30 milionów obywateli. Szczepienia to również szansa na ponowne otwarcie i powrót publiczności do instytucji kultury. Nad szczepionką przez wiele miesięcy pracowali najlepsi specjaliści z całego świata. Następnie została dopuszczona do użytku przez Europejską Agencję Leków, a pierwsze szczepienia w Polsce odbyły się w poświąteczną niedzielę, 27 grudnia.

szczepimy się

Specjalna strona internetowa gov.pl/szczepimysie oraz całodobowa infolinia wyjaśniają wszelkie wątpliwości na temat szczepień przeciwko COVID-19. Portal będzie na bieżąco aktualizowany i uzupełniany o najświeższe oraz najważniejsze informacje dotyczące działań rządu, ale też oczywiście samego programu szczepień.
Na stronie dostępne są przydatne informacje na temat samej szczepionki, zestaw pytań i odpowiedzi, także ważne dane kontaktowe. Informacje na temat szczepień dostępne będą nie tylko w języku polskim, ale też angielskim, rosyjskim i ukraińskim.
Zainteresowani mogą kierować swoje pytania, dzwoniąc pod numer 989. Dla osób z zagranicy uruchomiony został numer 22 62 62 989.

Decydując się na szczepienia, w ciągu najbliższych kilku miesięcy możemy wygrać walkę z koronawirusem.

 

 • Dowiedz się, dlaczego warto zaszczepić się przeciwko COVID-19? zobacz
 • Poznaj procedurę szczepień krok po kroku zobacz

 

Rusza kampania #SzczepimySię

Dzięki szczepionce przeciw COVID-19 możemy szybciej wrócić do normalności – znanej z czasów sprzed pandemii. Ważne, aby zaszczepiło się jak najwięcej Polaków. Dlatego ruszamy z kampanią #SzczepimySię, w której przekonujemy, że warto się zaszczepić. Jeśli nie dla samego siebie, to dla innych.
A Ty dla kogo się zaszczepisz? Pytają bohaterowie spotu zachęcającego do szczepienia się przeciwko COVID-19. W filmie promującym szczepionki występują aktorzy – Stanisław Banasiuk i Mateusz Banasiuk - prawdziwy ojciec i prawdziwy syn. Panowie byli bohaterami kwietniowego spotu w ramach kampanii edukacyjnej „Profilaktyka zachowań w walce z chorobami wirusowymi” – wspólnej inicjatywy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wówczas promowali codzienne, ale ważne zachowania podczas zagrożenia epidemicznego. To mycie rąk przez 30 sekund, unikanie kontaktów z wieloma osobami czy kichanie w łokieć. Teraz zachęcają do szczepień.

Treść artykułu pochodzi ze strony Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Zajęcia dydaktyczne do realizacji w trybie hybrydowym od dnia 23 listopada 2020

 
Szanowni Państwo Pedagodzy i Studenci!

W nawiązaniu do Komunikatu Rektora z dnia 12 listopada 2020 r., informuję, że od dnia 23 listopada 2020 r. zostały wprowadzone niewielkie zmiany dotyczące wykazu zajęć przewidzianych do realizacji w trybie hybrydowym na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Zmiany te dotyczą głównie specjalności wokalno-aktorskiej, musicalu oraz wokalistyki estradowej. Proszę o zapoznanie się z uaktualnionym  wykazem zajęć.

Prorektor ds. nauki i dydaktyki
prof. dr hab. Agata Jarecka

 

 • Zajęcia dydaktyczne do realizacji w trybie hybrydowym
  od dnia 23 listopada do 31 grudnia 2020 r.
  pobierz plik .pdf

 

Komunikat Rektor z 12 listopada 2020

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz Statutu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 roku, wskazuje się, co następuje:
   
 1. Ograniczeniu ulegają praktyczne zajęcia stacjonarne na wszystkich Wydziałach Akademii do maksymalnie 10-ciu godzin dydaktycznych tygodniowo realizowanych w budynkach Akademii.
 2. Wykaz przedmiotów na poszczególnych kierunkach i specjalnościach, które mogą odbywać się w formie stacjonarnej w budynkach Akademii, zawiera załącznik do niniejszego Komunikatu.
 3. Zajęcia praktyczne, które nie są umieszczone w Załączniku do niniejszego Komunikatu, oraz wykłady teoretyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.
 4. Zachowany zostaje harmonogram hybrydowej pracy Wydziałów.
 5. Zarówno pedagodzy, jak i studenci mogą wnioskować o realizację zajęć praktycznych, zamieszczonych w załączniku, w formie online. Wnioski należy składać do Dziekana Wydziału drogą mailową. Dotyczy wszystkich form studiów.
 6. Wydarzenia artystyczne i artystyczno-naukowe podlegają dalszemu ograniczeniu.
 7. Ogranicza się przebywanie nauczycieli akademickich i studentów na terenie Akademii, jedynie do odbycia zajęć oraz załatwienia niezbędnych spraw organizacyjno-administracyjnych.
 8. Istnieje możliwość korzystania z sal do ćwiczeń w miarę dostępności.
 9. Pracownicy administracji pozostają w trybie pracy hybrydowej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Uczelni.
 10. Administracja pracuje zdalnie w godzinach 8.15–15.45. Praca stacjonarna w poszczególnych działach odbywa się w godzinach 9.00–14.00.
 11. Załatwianie wszelkich spraw administracyjnych możliwe jest jedynie drogą mailową lub telefoniczną.
 12. Bufety mieszczące się przy ul. Gdańskiej 32 i ul. Żubardzkiej będą czynne w godz. 10.00–14.00.
 13. Należy stosować się do zaleceń wydawanych przez odpowiednie władze administracji państwowej dot. koronawirusa.
 14. Wszystkim studentom i pracownikom Akademii zaleca się rozważenie ograniczenia korzystania ze środków komunikacji publicznej, unikanie większych skupisk, a także rozważenie ograniczenia uczestnictwa w zorganizowanych imprezach okolicznościowych.
 15. Zmiany zasad prowadzenia działalności dydaktycznej, artystycznej i naukowej obowiązują w terminie 16 listopada – 20 grudnia 2020 r.
 16. Przerwa świąteczna obowiązywać będzie w terminie: 21 grudnia 2020 do 3 stycznia 2021 r.

 
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

 

 • Zajęcia dydaktyczne przewidziane do realizacji w trybie hybrydowym
  od dnia 16 listopada do 20 grudnia 2020 r. pobierz plik .pdf

 

ZARZĄDZENIE REKTOR

w sprawie sposobu realizacji zajęć w Akademii Muzycznej w Łodzi w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19
   
 • Zarządzenie nr 21/2020 JM Rektor z dnia 26 października 2020
  w sprawie sposobu realizacji zajęć w Akademii Muzycznej w Łodzi
  w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 pobierz

 

ZARZĄDZENIE REKTOR

w sprawie sposobu realizacji zajęć w Akademii Muzycznej w Łodzi w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19
   
 • Zarządzenie nr 20/2020 JM Rektor z dnia 19 października 2020
  w sprawie sposobu realizacji zajęć w Akademii Muzycznej
  w Łodzi w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 pobierz

 

KOMUNIKAT REKTOR

dot. pracy wykładowców i pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w  Łodzi, prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zasadach obowiązujących we wszystkich obiektach Akademii

 

W związku z wprowadzeniem od dnia 17 października 2020 roku ograniczeń związanych z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz obostrzeń dla strefy czerwonej, wskazuje się, co następuje:

 1. Praktyczne zajęcia dydaktyczne zachowują dotychczasową formę.
 2. Wykłady teoretyczne prowadzone są online.
 3. Na wniosek pedagoga prowadzącego przedmiot wszystkie zajęcia mogą być prowadzone online.
 4. Zajęcia mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia.
 5. Nauczycieli akademickich zobowiązuje się, w miarę możliwości, do zastosowania kształcenia w trybie zdalnym oraz do przekazania studentom stosownych materiałów do podjęcia nauki w w/w trybie.
 6. Ograniczeniu podlegają wydarzenia artystyczne i artystyczno-naukowe.
 7. Ogranicza się przebywanie nauczycieli akademickich i studentów na terenie Akademii, jedynie do odbycia zajęć oraz załatwienia niezbędnych spraw organizacyjno-administracyjnych. Istnieje możliwość korzystania z sal do ćwiczeń w miarę dostępności.
 8. Pracownicy administracji pozostają w trybie pracy hybrydowej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Uczelni.
 9. Administracja pracuje zdalnie w godzinach 8.15–15.45. Praca stacjonarna w poszczególnych działach odbywa się w godzinach 9.00–14.00.
 10. Prosimy o załatwianie wszelkich spraw administracyjnych w miarę możliwości drogą mailową lub telefoniczną.
 11. Bufety mieszczące się przy ul. Gdańskiej 32 i  ul. Żubardzkiej będą czynne w godz. 10.00–14.00.
 12. Prosimy o stosowanie się do zaleceń wydawanych przez odpowiednie władze administracji państwowej dot. koronawirusa.
 13. Prosimy również wszystkich studentów i pracowników Akademii o rozważenie ograniczenia korzystania ze środków komunikacji publicznej, unikanie większych skupisk, a także rozważenie ograniczenia uczestnictwa w zorganizowanych imprezach okolicznościowych.
 14. Władze Uczelni proszą o wzięcie pod uwagę powyższych zaleceń i apelują o odpowiedzialną postawę i dbanie o wspólne dobro.

 

 • Aktualnie obowiązujące obostrzenia zobacz

 
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

 

KOMUNIKAT REKTOR

dotyczący zasad zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19

 

Szanowni Państwo,

w związku ze znacznym wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, zobowiązuję wszystkich pracowników i studentów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi do:

 1. zakrywania ust i nosa we wszystkich częściach wspólnych budynku w którym świadczymy pracę i pobieramy naukę (np. wyjście na korytarz, do drukarki, do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, korzystanie z windy),
 2. ograniczenia do niezbędnego minimum przemieszczania się po obiekcie oraz pomiędzy różnymi lokalizacjami,
 3. zachowania bezpiecznej odległości od innych osób, w szczególności od rozmówcy oraz innych osób znajdujących się w tym samym pomieszczeniu (minimum 1,5 metra),
 4. ograniczania bezpośrednich kontaktów, w szczególności:
  • ograniczania gromadzenia się pracowników i studentów w częściach wspólnych budynków (korytarze, windy, pomieszczenia socjalne, palarnie),
  • zastępowania bezpośrednich spotkań rozmową telefoniczną lub wiadomością mailową,
  • organizowania spotkań i narad wewnętrznych pracowników przy wykorzystaniu form elektronicznych; w przypadku braku takiej możliwości należy zachować minimum 1,5 m odległości pomiędzy osobami.

Przypominam również o podstawowych zasadach ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa, m.in.:

 • regularnym i dokładnym myciu rąk zgodnie z instrukcją dostępną we wszystkich jednostkach, a w przypadku braku takiej możliwości dezynfekowaniu rąk przy użyciu płynu na bazie alkoholu,
 • zakrywaniu podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie wyrzuceniu chusteczki do zamykanego pojemnika na odpady i umyciu rąk,
 • częstym wietrzeniu nieklimatyzowanych pomieszczeń,
 • pozostaniu w domu w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na zakażenie SARS-CoV-2 (zaleca się skorzystanie z pomocy medycznej).

Dodatkowo w ramach ,,dobrych praktyk” związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zwracam się z prośbą o tymczasowe zaprzestanie podawania dłoni na powitanie, które przez inspekcję sanitarną traktowane jest jako kontakt bezpośredni.

Pamiętajmy i stosujmy zasadę DDM – Dezynfekcja, Dystans, Maseczki!

 
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

 

ZARZĄDZENIE REKTOR

w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w okresie pandemii COVID-19

 

 • Zarządzenie nr 16/2020 JM Rektor z dnia 30 września 2020
  w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w okresie pandemii COVID-19 pobierz

 
ZARZĄDZENIE REKTOR

w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w I semestrze roku akademickiego 2020/2021

 

 • Zarządzenie nr 15/2020 JM Rektor z dnia 30 września 2020
  w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w I semestrze roku akademickiego 2020/2021 pobierz

 

ZARZĄDZENIE REKTOR

w sprawie Regulaminu organizacji wydarzeń artystyczno-naukowych w Sali Koncertowej i Sali Kameralnej z zachowaniem procedur sanitarnych

 

 • Zarządzenie nr 14/2020 JM Rektor z dnia 24 września 2020
  w sprawie Regulaminu organizacji wydarzeń artystyczno-naukowych
  w Sali Koncertowej i Sali Kameralnej z zachowaniem procedur sanitarnych pobierz

 

UCHYLONE | ZARZĄDZENIE REKTOR

w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w I semestrze roku akademickiego 2020/2021

 

 • UCHYLONE | Zarządzenie nr 13/2020 JM Rektor z dnia 15 września 2020
  w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w I semestrze roku akademickiego 2020/2021 pobierz

 

KOMUNIKAT REKTORA

dot. zawieszenia działalności Uczelni, pracy w trybie zdalnym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W nawiązaniu do wcześniejszych Komunikatów Rektora, wprowadzonego stanu epidemii w Polsce, oraz Rozporządzeniem MNiSW w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jak również w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju, zawieszenie funkcjonowania Uczelni zostaje przedłużone do dnia 30 września 2020 roku włącznie.

dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

   
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2020 pobierz plik .pdf

 

ZARZĄDZENIE REKTORA

nr 11/2020 w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych
   
 • Zarządzenie Rektora w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych pobierz plik .pdf

 

KOMUNIKAT REKTORA

dot. zawieszenia działalności Uczelni, pracy w trybie zdalnym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w  Łodzi oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

W nawiązaniu do wcześniejszych Komunikatów Rektora, wprowadzonego stanu epidemii w Polsce, oraz Rozporządzeniem MNiSW w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jak również w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju, zawieszenie funkcjonowania Uczelni zostaje przedłużone do dnia 31 sierpnia 2020 roku włącznie.

prof. dr hab. Cezary Sanecki
Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

 

KOMUNIKAT REKTORA

dotyczący zasad korzystania z sal ćwiczeniowych przez Studentów roku dyplomowego Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

W nawiązaniu do zarządzenia Rektora nr 8/2020 z dnia 18 maja 2020 roku, ustala się następujące zasady korzystania z sal ćwiczeniowych przez Studentów roku dyplomowego Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi:

 1. Wnioski (podania) należy składać z tygodniowym wyprzedzeniem. Planowanie rozdziału sal ćwiczeniowych odbywa się w okresach tygodniowych.
 2. Student, który chce skorzystać z sal ćwiczeniowych, składa w formie elektronicznej wniosek do Rektora.
 3. Wnioski składa się do czwartku poprzedzającego planowany tydzień.
 4. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.
 5. Zasady korzystania z sal ćwiczeniowych obowiązują:
  • od dnia 25 maja 2020 roku dla Studentów roku dyplomowego studiów pierwszego stopnia specjalności: organy, muzyka kościelna, klawesyn, kontrabas, perkusja, fortepian i harfa,
  • od dnia 1 czerwca 2020 roku dla Studentów roku dyplomowego pozostałych specjalności studiów licencjackich,
  • od dnia 8 czerwca 2020 roku dla Studentów roku dyplomowego studiów magisterskich.

 

KOMUNIKAT REKTORA

dotyczący zasad konsultacji Studentów roku dyplomowego z Pedagogami Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

W nawiązaniu do zarządzenia Rektora nr 8/2020 z dnia 18 maja 2020 roku, ustala się następujące zasady konsultacji z Pedagogami Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Studentów roku dyplomowego:

 1. Planowanie konsultacji odbywa się w okresach tygodniowych
 2. Student roku dyplomowego, który chce skorzystać z konsultacji z Pedagogami Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, składa w formie elektronicznej wniosek do Rektora, po uzyskaniu zgody pedagoga.
 3. Wnioski składa się do czwartku poprzedzającego planowany tydzień
 4. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.
 5. Zasady korzystania z konsultacji z Pedagogami Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi obowiązują od dnia 1 czerwca 2020 roku dla Studentów lat dyplomowych.

 

Zarządzenie nr 8/2020 JM Rektora

w sprawie szczególnego przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi z wykorzystaniem technologii informatycznych.
   
 • Zarządzenie nr 8/2020 JM Rektora
  w sprawie szczególnego przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń
  w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz

KOMUNIKAT | KONTA E-MAIL DLA STUDENTÓW

W związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią COVID-19 oraz wynikającym z nich zarządzeniem Rektora z dnia 11 maja 2020 (Nr 7/2020) dla każdego studenta utworzone zostało konta e-mailowe. Zgodnie z ww. zarządzeniem cała korespondencja e-mailowa w Akademii będzie prowadzona na ww. konta.

W związku z powyższym KAŻDY STUDENT MA OBOWIĄZEK UZYSKANIA DOSTĘPU DO UTWORZONEGO DLA NIEGO KONTA DO DNIA 15 MAJA 2020.

Instrukcja uzyskania dostępu do konta znajduje się w linku poniżej.

Utworzone konta umożliwiają przesyłanie plików o dużych rozmiarach z nagraniami do prowadzących zajęcia, jak również umożliwiają udostępnianie plików przez prowadzących zajęcia wybranym studentom. Ma to Państwu ułatwić zdalne zaliczanie przedmiotów.

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt z działem IT Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   
 • Zarządzenie nr 7/2020 JM Rektora
  w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń
  z wykorzystaniem technologii informatycznych pobierz
 • Załącznik do Zarządzenia nr 7/2020 JM Rektora
  Procedura uzyskania hasła do studenckiego konta pocztowego pobierz

 

KOMUNIKAT REKTORA

dot. zawieszenia działalności Uczelni, pracy w trybie zdalnym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w  Łodzi oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

W nawiązaniu do wcześniejszych Komunikatów Rektora, wprowadzonego stanu epidemii w Polsce, oraz Rozporządzeniem MNiSW w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jak również w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju, zawieszenie funkcjonowania Uczelni zostaje przedłużone do dnia 24 maja 2020 roku włącznie.

prof. dr hab. Cezary Sanecki
Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

KOMUNIKAT

dot. zawieszenia działalności Uczelni, pracy w trybie zdalnym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

W związku z wydaniem w dniu 11 marca 2020 roku Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzeniem MNiSW z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jak również zawieszeniem działalności uczelni, wyjaśnia się co następuje:

 1. Studentom studiów niestacjonarnych, którzy zgodnie z zawartymi umowami z Akademią mieliby dokonać płatności za naukę do dnia 15 kwietnia 2020 roku, termin ten zostaje przesunięty do dnia 31 maja 2020 roku, a termin płatności przypadający do dnia 15 maja 2020 roku zostaje przesunięty do dnia 30 czerwca 2020 roku.
 2. Opłaty już dokonane zostaną zaliczone zgodnie z obowiązującym harmonogramem zawartym w umowie.
 3. Jednocześnie przypomina się, że osoby będące na roku dyplomowym winny uiścić całość opłaty za studia przed przystąpieniem do pierwszego egzaminu dyplomowego.

KOMUNIKAT REKTORA

dot. zawieszenia działalności Uczelni, pracy w trybie zdalnym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

W nawiązaniu do wcześniejszych Komunikatów Rektora, wprowadzonego stanu epidemii w Polsce oraz zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 23 marca 2020 roku (ze zmianami) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jak również w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju, zawieszenie funkcjonowania Uczelni zostaje przedłużone do dnia 3 maja 2020 roku włącznie.

 
prof. dr hab. Cezary Sanecki
Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

KOMUNIKAT REKTORA

uszczegóławiający zasady rozliczania pracy w trybie zdalnym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu Rektora i w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, oraz Rozporządzeniem MNiSW z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wyjaśnia się, co następuje:

 1. Zleceniobiorcy zobowiązani są do przedstawienia Akademii rachunku wystawionego do umowy zlecenia za czynności wykonane na podstawie tej umowy.
 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wysłania zeskanowanego rachunku z podpisem oryginalnym Zleceniobiorcy na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w wyjątkowych sytuacjach, gdy Zleceniobiorca ma ograniczenia techniczne związane z brakiem możliwości wydrukowania rachunku w celu jego podpisu i przesłania, Akademia dopuszcza możliwość wypełniania rachunku i przesłanie go wraz z podpisem komputerowym na wskazany adres.
 3. Akademia w wyjątkowych sytuacjach, związanych z brakiem możliwości zeskanowania dokumentu rachunku do umowy zlecenia, wynikających z ograniczeń technicznych Zleceniobiorcy, przyjmie od Zleceniobiorcy zdjęcie rachunku wystawionego do umowy zlecenia, przy zachowaniu zasad wskazanych w ust. 2, przesłanego na adres tam wskazany.
 4. Dział Kadr po otrzymaniu rachunku, o którym mowa w ust. 2 i 3 potwierdzi istnienie umowy uprawniającej do wystawienia rachunku oraz prześle rachunek do właściwego dziekana Akademii w celu potwierdzenia dokonania czynności przez Zleceniobiorcę.
 5. Zleceniobiorca do rachunku wystawionego do umowy zlecenia dołączy oświadczenie o dokonaniu czynności objętych umową zlecenia w trybie zdalnego nauczania lub o braku możliwości przeprowadzenia niektórych zajęć w ten sposób.
 6. Dziekani Akademii zobowiązani są do potwierdzenia dokonanych czynności przez Zleceniobiorcę w oparciu o zawartą umowę i przesłanie mailowo informacji w tym zakresie, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Dział Kadr po uzyskaniu zwrotnej informacji przekaże wydrukowany rachunek wraz z mailem potwierdzającym dokonanie czynności objętych rachunkiem do działu księgowości w celu dokonania wypłaty wynagrodzenia.
 8. Akademia zobowiązuje Zleceniobiorcę do dostarczenia oryginału rachunku wystawionego do umowy zlecenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończeniu okresu trybu przeprowadzania zajęć w formie pracy zdalnej.

 
prof. dr hab. Cezary Sanecki
Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

KOMUNIKAT REKTORA

dla Studentów Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w sprawie prowadzenia zajęć i ich rozliczania w okresie do dnia 14 kwietnia 2020 r.

W nawiązaniu do wcześniejszych zarządzeń i komunikatów Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, poleca się, co następuje:

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczelnia pracuje, w tym w szczególności prowadzi działalność dydaktyczną, zdalnie.
 2. Nauczyciele akademiccy zobowiązani są do realizacji zajęć dydaktycznych oraz pracy w możliwie najszerszym zakresie, wykorzystując wszystkie dostępne narzędzia, metody i techniki pracy i kształcenia na odległość, a studenci zobowiązani są do uczestniczenia w tych zajęciach.
 3. Studentów obowiązuje praca zdalna, konsultacje z pedagogami, jak również praca własna. W razie braku kontaktu ze strony pedagogów, studenci obowiązani są do inicjowania takiego kontaktu.
 4. Studenci, którym nie uda się uzyskać wymaganej liczby punktów ECTS z przyczyn niezawinionych przez studenta, będą mogli uzupełnić braki w kolejnym semestrze lub roku akademickim bez konsekwencji tzw. zaliczenia warunkowego.
 5. Dziekani, kierownicy instytutów i katedr będą wydawać komunikaty dotyczące szczegółów realizacji dydaktyki, organizacji pracy i konieczności pracy własnej studenta.
 6. Studenci będą informowani o terminach zaliczeń i egzaminów w miarę rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce.
 7. Prowadzenie działalności dydaktycznej wyłącznie w sposób zdalny obowiązuje do dnia 14 kwietnia 2020 r., z możliwością przedłużenia do dnia 30 września 2020 r.

 
prof. dr hab. Cezary Sanecki
Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

[aktualizacja 1 kwietnia 2020 - punkt 3. komunikatu]

Uszczegóławiający zasady pracy w trybie zdalnym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (dalej zwanej również Akademią) oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie do dnia 14 kwietnia 2020 r.

W nawiązaniu do wcześniejszych zarządzeń i komunikatów Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi poleca się, co następuje:

 1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie pracowników dydaktycznych, badawczych i badawczo-dydaktycznych zobowiązani są do realizacji zajęć dydaktycznych oraz pracy w możliwie najszerszym zakresie, wykorzystując wszystkie dostępne narzędzia, metody i techniki pracy i kształcenia na odległość.
 2. W ramach komunikacji wewnętrznej, w tym realizacji zajęć dydaktycznych, nauczyciele akademiccy zobowiązani są do korzystania z systemu wewnętrznej poczty elektronicznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
 3. W celu umożliwienia Akademii kontroli przebiegu i weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestracji, nauczyciele akademiccy zobowiązani są do dokumentowania realizacji zajęć dydaktycznych i informowania przełożonych o ich realizacji, składając w ostatnim dniu danego miesiąca oświadczenie o zrealizowaniu zajęć sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu. Pedagodzy zatrudnieni na umowy zlecenia składają oświadczenie razem z rachunkiem, a zatrudnieni na umowy o pracę składają oświadczenie po zakończeniu okresu trybu przeprowadzania zajęć w formie pracy zdalnej.
 4. Nauczyciele akademiccy, którzy z przyczyn technicznych lub ze względu na specyfikę przedmiotu nie mogą realizować zajęć, zobligowani są do uzupełnienia programu kształcenia, zgodnie z zakładanymi efektami uczenia się dla kierunku lub specjalności, do końca roku akademickiego 2019/2020. Zgodę na realizację przedmiotu w kolejnym roku akademickim 2020/2021 może wyrazić Dziekan Wydziału.
 5. Studenci, którym nie uda się uzyskać wymaganej liczby punktów ECTS z przyczyn nie zawinionych przez studenta, będą mogli uzupełnić braki w kolejnym semestrze lub roku akademickim bez konsekwencji tzw. zaliczenia warunkowego.
 6. Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych zobowiązani są do sprawowania nadzoru nad realizacją obowiązków, o którym mowa wyżej.
 7. Pracę pracowników niebędących nauczycielami akademickimi należy zorganizować w sposób zapewniający ciągłość pracy Akademii w zakresie obsługi Administracyjnej i Technicznej. Obowiązki pracownicze wykonywane powinny być w sposób zdalny, a za koordynację, prawidłową organizację pracy i ciągłość działania odpowiedzialny jest kierownik danej jednostki organizacyjnej Akademii. Pracownicy mogą korzystać z urlopów wypoczynkowych, za zgodą kierownika danej jednostki organizacyjnej. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do codziennego monitorowania służbowych skrzynek pocztowych i bycia w gotowości na ewentualne dyspozycje bezpośrednio od przełożonego.
 8. Kanclerz jest zobowiązany do nadzoru nad ciągłością obsługi administracyjnej i technicznej Akademii, jak również za bezpieczeństwo na terenie Akademii, w tym w jej budynkach. Kanclerz jest wyłącznie uprawniony do wyrażania zgody na przebywanie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na terenie Akademii, która to zgoda może być wyrażona wyjątkowo, w sytuacji gdy nie jest możliwe realizowanie ciągłości obsługi Akademii w sposób zdalny.
 9. Kwestor jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości obsługi finansowo-księgowej, realizacji płatności i innych zobowiązań Akademii.
 10. Komunikat wchodzi w życie z dniem 27 marca 2020 r. i obowiązuje do dnia 14 kwietnia 2020 r., chyba że ograniczenia określone w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostaną przedłużone na dalszy okres.

 

 
[aktualizacja 30 marca 2020]

Oświadczenie stanowiące treść Załącznika nr 1 do komunikatu Rektora z dnia 27 marca 2020 roku należy, po wypełnieniu, przesłać na adres mailowy:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

oraz na adres mailowy właściwego dziekana:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KOMUNIKAT REKTORA

dotyczący pracy w trybie zdalnym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu Rektora i w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, oraz Rozporządzeniem MNiSW z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które wejdzie w życie z dniem 26 marca 2020 roku, funkcjonowanie Uczelni zostanie zawieszone do dnia 14 kwietnia 2020 roku włącznie.

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że jest to zawieszenie funkcjonowania uczelni, a nie jej zamknięcie, co oznacza i wymaga podkreślenia, że obecnie obowiązkowa jest już tylko praca online. Obowiązek ten dotyczy dydaktyki studenckiej, studiów podyplomowych, studiów zaocznych i kształcenia doktorantów.

Zgodnie z wydanym Rozporządzeniem weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie danego kształcenia może odbywać się poza siedzibą uczelni lub poza jej filią albo poza siedzibą innego podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów, z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację.
Rozporządzenie daje również Uczelni, która w okresie zawieszenia kształcenia na studiach prowadziła zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, możliwość kontynuowania prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tych metod i technik po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 r.

prof. dr hab. Cezary Sanecki
Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

KOMUNIKAT | WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w kraju oraz zamknięciem Uczelni, uprzejmie informujemy Studentów i Pracowników Akademii, że istnieje możliwość uzyskania fachowej porady psychologicznej. Wszystkie osoby, które potrzebują szczególnego wsparcia psychologicznego, mogą zwrócić się o pomoc, pisząc na adresy mailowe:

 • mgr Aleksandra Pawłowska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Marta Kozińska-Lipińska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KOMUNIKAT

W związku z faktem, że w ostatnich dniach w środowisku akademickim i w jego otoczeniu zostały stwierdzone przypadki koronawirusa, rekomenduje się Studentom i Pracownikom Akademii zachowanie szczególnych środków ostrożności zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz komunikatami wydawanymi przez organy administracji państwowej.
Jednocześnie prosimy, by osoby, które zaobserwowały u siebie wzrost temperatury utrzymującej się powyżej 37,5 C oraz duszności i suchy kaszel, kontaktowały się ze Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi w miejscu zamieszkania (bądź przebywania).
Zwracamy również szczególną uwagę na konieczność zastosowania się do proponowanej przez organy państwa i stacje epidemiologiczne kwarantanny domowej, by nie dochodziło do ewentualnego rozprzestrzeniania się koronawirusa.

[aktualizacja 13 marca 2020]

dot. wszystkich obiektów Akademii (Pałac AM i Budynek Kordegardy przy ul. Gdańskiej 32, ROKEiDM przy al. 1 Maja 4, Sala Koncertowa przy ul. Żubardzkiej 2a)

 
W nawiązaniu do zarządzenia z dnia 11 marca 2020 roku dotyczącego odwołania zajęć w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz komunikatu WHO o ogłoszeniu pandemii związanej z koronawirusem Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów zostaje zamknięta do dnia 29 marca 2020 roku.
O dalszych krokach związanych z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju i sytuacją w Akademii będziemy informować na stronie internetowej Uczelni oraz na social mediach.
Dodatkowo ze względu na długi okres zamknięcia Uczelni i rozwijającą się sytuację związaną z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa rekomenduje się wszystkim studentom zamieszkałym podczas roku akademickiego w Domu Studenckim AM w Łodzi powrót do domów.

Jednocześnie prosimy, by osoby, które zaobserwowały u siebie wzrost temperatury powyżej 37,5 C oraz duszności i suchy kaszel, skontaktowały się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną pod numerem:

 • ul. Przybyszewskiego 10, 93-189 Łódź, tel. 42 253 99 00
 • ul. Pomorska 96, 91-402 Łódź, tel. 42 253 90 00

BEZPŁATNA INFOLINIA KORONAWIRUS 800 190 590

W kwestii zastosowania kwarantanny u naszych studentów i pracowników oraz członków ich rodzin, którzy podejrzewają, że mogli mieć kontakt z osobami zarażonymi koronawirusem, prosimy również o bezpośredni kontakt pod wskazanymi powyżej numerami telefonów.

KOMUNIKAT REKTORA

dot. wszystkich obiektów Akademii (Pałac AM i Budynek Kordegardy przy ul. Gdańskiej 32, ROKEiDM przy al. 1 Maja 4, Sala Koncertowa przy ul. Żubardzkiej 2a)

W związku z wydaniem w dniu 11 marca 2020 roku zarządzenia Rektora dot. odwołania zajęć w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi od dnia 12 marca do dnia 29 marca 2020 roku w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, wyjaśnia się co następuje:

 1. Odwołuje się wszystkie zajęcia dydaktyczne (grupowe i indywidualne) na okres wskazany w Zarządzeniu.
 2. Odwołuje się wszystkie imprezy organizowane na terenie Akademii (dot. także planowanych sesji nagraniowych na terenie całej Akademii) na okres wskazany w Zarządzeniu.
 3. Zakazuje się ćwiczenie w salach przez studentów jak i nauczycieli akademickich na okres wskazany w Zarządzeniu.
 4. Ogranicza się przebywanie nauczycieli akademickich i studentów na terenie Akademii, jedynie do załatwienia niezbędnych spraw organizacyjno-administracyjnych.
  [aktualizacja: 12 marca 2020, punkt traci ważność w związku z całkowitym zamknięciem Akademii]
 5. Godziny pracy administracji zostają ograniczone do godz. 9-14, i w poszczególnych działach będą pełnione dyżury, jednocześnie Bufety mieszczące się przy ul. Gdańskiej 32 i przy ul. Żubardzkiej będą nieczynne.
  [aktualizacja: 12 marca 2020, punkt traci ważność w związku z całkowitym zamknięciem Akademii]
 6. Studenci przebywający w Akademiku mają zakaz wstępu na teren Sali Koncertowej i Sal Dydaktycznych przy Sali Koncertowej.
 7. Prosimy o stosowanie się do zaleceń wydawanych przez odpowiednie władze administracji państwowej dot. koronawirusa.
 8. Prosi się wszystkich pracowników Akademii oraz studentów Akademii o rozważenie ograniczenia korzystania ze środków komunikacji publicznej, unikanie większych skupisk oraz rozważenie ograniczenia uczestnictwa w zorganizowanych imprezach okolicznościowych.
 9. Władze Uczelni proszę o wzięcie pod uwagę powyższych zaleceń i apelują o odpowiedzialną postawę i dbanie o wspólne dobro.
 10. Prosimy o załatwianie wszelkich spraw administracyjnych, w miarę możliwości, drogą mailową i telefoniczną.

Ponadto do 14 kwietnia 2020 odwołuje się wszystkie imprezy artystyczne i naukowe, organizowane na terenie Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

prof. dr hab. Cezary Sanecki
Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

 

Indywidualne konsultacje z pedagogami dla kandydatów na studia są odwołane w dniach 11-29 marca 2020. Więcej informacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zaplanowane w tym okresie wydarzenia odbędą się w późniejszym niż początkowo planowany terminie, zostaną zorganizowane w innej formie lub z powodu obiektywnych względów organizacyjnych będą odwołane.

Kasa biletowa w dniach 12-29 marca 2020 będzie nieczynna.

   
 • Zarządzenie nr 6/2020 JM Rektora
  w sprawie odwołania zajęć w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa pobierz
   
 • Zarządzenie nr 5/2020 JM Rektora
  w sprawie wstrzymania zagranicznych wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników AM w Łodzi pobierz

Komunikat Rektora w sprawie odwołania wydarzeń

Komunikat Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie odwołania koncertów, uroczystości i imprez o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa:

 1. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z ryzykiem zachorowań na COVID-19 – zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2 odwołuję uroczystości, zgromadzenia, które miały mieć miejsce od dnia 5 marca 2020 roku do dnia 15 marca 2020 roku włącznie.
 2. O dalszych krokach związanych z wydarzeniami odbywającymi się w Akademii, informować będę na bieżąco przy uwzględnianiu sytuacji epidemiologicznej w kraju.

prof. dr hab. Cezary Sanecki
Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

 
Zaplanowane w tym okresie wydarzenia odbędą się w późniejszym niż początkowo planowanym terminie, zostaną zorganizowane w innej formie lub z powodu obiektywnych względów organizacyjnych będą odwołane.

Informacja w sprawie zakupionych biletów: 42 662 17 50, 42 662 17 10 (w godz. 8.00-15.00)

W dniach 5-15 marca kasa czynna od wtorku do piątku w godz. 14.00-17.00.