Szanowni Państwo,

informuję, że decyzją Władz Uczelni zostają wprowadzone następujące zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w sesji zimowej roku akademickiego 2021/2021:

 1. Zaliczenia i egzaminy z przedmiotów, które prowadzone były w I semestrze roku akademickiego 2020/2021 w trybie online odbywają się zdalnie.
 2. Zaliczenia i egzaminy z przedmiotów, które prowadzone były w I semestrze roku akademickiego 2020/2021 w trybie hybrydowym mogą odbywać się na terenie Uczelni.
 3. Egzaminy i zaliczenia na terenie Uczelni odbywają się z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych obowiązujących w czasie pandemii.
 4. Egzaminy może przeprowadzić jeden egzaminator lub komisja egzaminacyjna. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dziekan.
 5. Komisja egzaminacyjna powoływana jest przez właściwego Dziekana, zgodnie z §47 Regulaminu Studiów.
 6. Komisja egzaminacyjna może pracować podczas egzaminów rotacyjnie.
 7. Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy na terenie Uczelni jest 2-3 osobowa.
 8. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
  • przewodniczący, który uczestniczy w egzaminie wszystkich studentów z danego przedmiotu
  • pedagog prowadzący
  • lub
  • dwóch pedagogów prowadzących, ale tylko w przypadku, gdy student ma zajęcia dzielone z dwoma nauczycielami akademickimi.
 9. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może podjąć decyzję o zwiększeniu ilości członków komisji egzaminacyjnej, maksymalnie do 5 osób. Dotyczy to głównie egzaminów z przedmiotów prowadzonych przez większą ilość pedagogów.
 10. Zaleca się ustalanie kolejności studentów przystępujących do egzaminu według klas prowadzonych przez poszczególnych pedagogów, a nie jak dotąd przyjęto – kolejnymi rocznikami studiów.

 
prof. dr hab. Agata Jarecka
Prorektor ds. nauki i dydaktyki