newsletter

Najświeższe wiadomości oraz aktualny informator koncertowy

 

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, iż dziś – 22 grudnia 2020 – w wieku 87 lat zmarł prof. Mirosław Pietkiewicz.

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 grudnia 2020 w Warszawie w wieku 73 lat zmarł prof. Leonard Andrzej Mróz.

W dniu 9 grudnia, podczas posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej w Łodzi, powołano nową Radę Uczelni, której kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2021 roku.

Szanowni Państwo,
informuję,że w związku z brakiem możliwości odbywania zajęć przez Studentów Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego i Wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej w dniach 26-31.10 2020 r. oraz planowanym zamknięciem Uczelni w dniach 21-23 grudnia 2020 r., nastąpi zmiana harmonogramu zajęć odbywanych stacjonarnie w styczniu 2021 r.:

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz Statutu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 roku, wskazuje się, co następuje:

Ogłoszenie uszczegóławiające zasady rozliczania pracy w trybie zdalnym i hybrydowym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w I semestrze roku akademickiego 2020/21.

Senat oraz Rada Uczelni pozytywnie zaopiniowały Strategię rozwoju oraz Strategię umiędzynarodowienia Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na lata 2020-2024. Mam nadzieję, że dokumenty przyczynią się do dalszego rozwoju naszej Uczelni, wzmocnienia potencjału dydaktycznego, artystycznego i naukowego oraz współpracy międzynarodowej.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz Statutu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 roku, wskazuje się, co następuje:
   
 1. Ograniczeniu ulegają praktyczne zajęcia stacjonarne na wszystkich Wydziałach Akademii do maksymalnie 10-ciu godzin dydaktycznych tygodniowo realizowanych w budynkach Akademii.
 2. Wykaz przedmiotów na poszczególnych kierunkach i specjalnościach, które mogą odbywać się w formie stacjonarnej w budynkach Akademii, zawiera załącznik do niniejszego Komunikatu.
 3. Zajęcia praktyczne, które nie są umieszczone w Załączniku do niniejszego Komunikatu, oraz wykłady teoretyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.
 4. Zachowany zostaje harmonogram hybrydowej pracy Wydziałów.
 5. Zarówno pedagodzy, jak i studenci mogą wnioskować o realizację zajęć praktycznych, zamieszczonych w załączniku, w formie online. Wnioski należy składać do Dziekana Wydziału drogą mailową. Dotyczy wszystkich form studiów.
 6. Wydarzenia artystyczne i artystyczno-naukowe podlegają dalszemu ograniczeniu.
 7. Ogranicza się przebywanie nauczycieli akademickich i studentów na terenie Akademii, jedynie do odbycia zajęć oraz załatwienia niezbędnych spraw organizacyjno-administracyjnych.
 8. Istnieje możliwość korzystania z sal do ćwiczeń w miarę dostępności.
 9. Pracownicy administracji pozostają w trybie pracy hybrydowej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Uczelni.
 10. Administracja pracuje zdalnie w godzinach 8.15–15.45. Praca stacjonarna w poszczególnych działach odbywa się w godzinach 9.00–14.00.
 11. Załatwianie wszelkich spraw administracyjnych możliwe jest jedynie drogą mailową lub telefoniczną.
 12. Bufety mieszczące się przy ul. Gdańskiej 32 i ul. Żubardzkiej będą czynne w godz. 10.00–14.00.
 13. Należy stosować się do zaleceń wydawanych przez odpowiednie władze administracji państwowej dot. koronawirusa.
 14. Wszystkim studentom i pracownikom Akademii zaleca się rozważenie ograniczenia korzystania ze środków komunikacji publicznej, unikanie większych skupisk, a także rozważenie ograniczenia uczestnictwa w zorganizowanych imprezach okolicznościowych.
 15. Zmiany zasad prowadzenia działalności dydaktycznej, artystycznej i naukowej obowiązują w terminie 16 listopada – 20 grudnia 2020 r.
 16. Przerwa świąteczna obowiązywać będzie w terminie: 21 grudnia 2020 do 3 stycznia 2021 r.

 
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

 

 • Zajęcia dydaktyczne przewidziane do realizacji w trybie hybrydowym
  od dnia 16 listopada do 20 grudnia 2020 r. pobierz plik .pdf

 

 

Komunikat REKTOR
dot. pracy wykładowców i pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zasadach obowiązujących we wszystkich obiektach Akademii

30 października 2020 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium KRASP, podczas którego przyjęte zostało stanowisko Prezydium KRASP w sprawie aktualnej sytuacji społecznej w naszym kraju oraz apel Prezydium KRASP do wspólnot akademickich. Poniżej zamieszczamy opublikowane na stronie internetowej KRASP teksty.

W związku ze znacznym wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi zawiesza prowadzenie kursów p.n. „Młodzieżowa Akademia Muzyki” w I semestrze roku akademickiego 2020/2021.
W styczniu 2021 zostanie ogłoszona decyzja odnośnie wznowienia bądź dalszego zawieszenia kursów p.n. „Młodzieżowa Akademia Muzyki” w II semestrze roku akademickiego 2020/2021.

Rektor
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

w sprawie sposobu realizacji zajęć w Akademii Muzycznej w Łodzi w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19

dot. pracy wykładowców i pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zasadach obowiązujących we wszystkich obiektach Akademii
dotyczący zasad zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19

w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w okresie pandemii COVID-19

W związku z koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji w budynkach uczelni: Pałacu przy ul. Gdańskiej 32 i Regionalnym Ośrodku Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej przy al. 1 Maja 4 obiekty te będą zamknięte w dniach 26 i 27 września 2020 r.

Szanowni Państwo Pedagodzy, Studenci i Doktoranci,

Informuję, że rok akademicki 2020/21 w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi rozpocznie się 1 października 2020 r.

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, iż rankiem 15 września 2020 roku w wieku 94 lat zmarł Maestro Jan Krenz, wybitny dyrygent i kompozytor, pierwszy absolwent dyrygentury Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi, wyróżniony tytułem doktora honoris causa łódzkiej Akademii Muzycznej w 2018 roku.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w wieku blisko 83 lat zmarł prof. dr hab. Tadeusz Błaszczyk – wybitny dyrygent, znakomity teoretyk muzyki, powszechnie szanowany i lubiany pedagog, wychowawca wielu pokoleń absolwentów w klasie dyrygowania, niezwykle oddany sprawom Uczelni, w której pracował czterdzieści siedem lat.

W środę 8 lipca 2020 roku prof. AM dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz została wybrana na stanowisko rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na kadencję 2020-2024. W dwóch poprzednich kadencjach była prorektorem ds. dydaktyki, w ostatnim roku – nauki i dydaktyki. Nową funkcję obejmie 1 września.

Nagrodzony w tegorocznej edycji utwór to „Maszyna wiatrowa” na orkiestrę symfoniczną Wojciecha Glądysa (rok II studiów I stopnia) z klasy prof. dra hab. Sławomira Kaczorowskiego.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 6 lipca 2020 roku zmarł w wieku 81 lat ad. Stanisław Sojka – znakomity fagocista, wieloletni pedagog Akademii Muzycznej w Łodzi, w której prowadził klasę fagotu i wykładał w latach 1964-2005. Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi w klasie fagotu doc. Benedykta Góreckiego. Przez dwadzieścia osiem lat związany był również z orkiestrą Teatru Wielkiego w Łodzi. Otrzymał m.in. indywidualną Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki (III stopnia) za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej. Wykształcił kilka pokoleń fagocistów.

Stanowisko Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie przesłuchań studentów Uniwersytetu Śląskiego

Z okazji Święta Uczelni 23 marca 2020 r. zostały przyznane Nagrody Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi I, II i III stopnia za rok 2019.

w sprawie szczególnego przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi z wykorzystaniem technologii informatycznych.

W związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią COVID-19 oraz wynikającym z nich zarządzeniem Rektora z dnia 11 maja 2020 (Nr 7/2020) dla każdego studenta utworzone zostało konta e-mailowe. Zgodnie z ww. zarządzeniem cała korespondencja e-mailowa w Akademii będzie prowadzona na ww. konta.

W związku z powyższym KAŻDY STUDENT MA OBOWIĄZEK UZYSKANIA DOSTĘPU DO UTWORZONEGO DLA NIEGO KONTA DO DNIA 15 MAJA 2020.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 1 maja 2020 roku zmarł w wieku 82 lat prof. Zdzisław Krzywicki – wybitny śpiewak, wieloletni pedagog Akademii Muzycznej w Łodzi, w której prowadził klasę śpiewu solowego, pełnił funkcję prodziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego oraz kierownika Katedry Wokalistyki.

Nabożeństwo żałobne w intencji Profesora odbędzie się w piątek 8 maja 2020 roku o godz. 11.00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Krótkiej w Aleksandrowie Łódzkim.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz pomyślności. Niech ten wyjątkowy czas, mimo trudnych okoliczności, będzie okazją do utrwalenia więzi rodzinnych i przyjacielskich.

Szczególne pozdrowienia kieruję do Społeczności Akademii Muzycznej w Łodzi. Oby zbliżające się świąteczne dni były czasem wytchnienia, refleksji, a także poszukiwania nowych inspiracji artystycznych.

prof. dr hab. Cezary Sanecki
Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC), którego nasza Uczelnia jest członkiem, przygotowało przewodnik z narzędziami i sugestiami odnośnie nauczania online w uczelniach muzycznych.

w związku z przygotowaniem koncertu pt. „Karnawał z musicalem”, który odbył się w Sali Koncertowej Uczelni we wtorek 25 lutego 2020 roku.

Z żalem zawiadamiamy, iż 25 lutego 2020 roku w wieku sześćdziesięciu dziewięciu lat zmarł Jan Targowski, wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi, krytyk muzyczny, publicysta, dziennikarz Radia Łódź. Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Współpracował z rozgłośniami Polskiego Radia i czasopismami, takimi jak Jazz Forum czy Kalejdoskop. Uhonorowany między innymi nagrodą Grand Prix Jazz Melomani w kategorii "Krytyk Dziennikarz Roku 2001".

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Rektora Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w związku z napływającymi informacjami dotyczącymi zakażenia koronawirusem:

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, iż 3 lutego 2020 roku w wieku siedemdziesięciu dwóch lat zmarła mecenas mgr Ryszarda Siewierska, radca prawny Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w latach 2005-2020.

Zwycięzcą tegorocznej edycji Uczelnianego Konkursu na wykonanie koncertu lub cyklu pieśni z orkiestrą został Maksymilian Piasecki – student z klasy fortepianu dra hab. Michała Drewnowskiego.

do 54. edycji International Vocal Competition OPERA/ORATORIO 's-Hertogenbosch

PAŁAC MUZYKI

Oprowadzenia po Pałacu Karola Poznańskiego – głównej siedzibie Akademii Muzycznej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 32
Miło nam poinformować, że oprowadzanie
po Pałacu Karola Poznańskiego – głównej siedzibie
Akademii Muzycznej w Łodzi
zostało wznowione na okres wakacyjny (lipiec-sierpień 2022 roku).

 

Wycieczki będą odbywały się o godzinie 11.00 w następujących terminach:
 • 11 lipca 2022 (poniedziałek)
 • 22 lipca 2022 (piątek)
 • 25 lipca 2022 (poniedziałek)
 • 5 sierpnia 2022 (piątek)
 • 8 sierpnia 2022 (poniedziałek)
 • 19 sierpnia 2022 (piątek)
 • 22 sierpnia 2022 (poniedziałek)
 • 29 sierpnia 2022 (poniedziałek)

Wycieczki po zabytkowym Pałacu Karola Poznańskiego są okazją do poznania dziedzictwa kulturalnego Łodzi, zwłaszcza jej fabrykanckiej przeszłości, a także zapoznania się z historią łódzkiej uczelni muzycznej. Oprowadzanie obejmuje wstęp do najbardziej reprezentacyjnych wnętrz rezydencji – można zobaczyć m.in. ogród zimowy, paradną klatkę schodową, jadalnie, salę bilardową z palarnią, buduar oraz garderobę.

Rezerwacja wstępu

Udział w wycieczce jest możliwy tylko po wcześniejszym zgłoszeniu. Zapisy prowadzi Biuro Promocji Uczelni: drogą telefoniczną – (42) 66 21 645 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00) lub mailową – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Cena biletów

Koszt wstępu to 15 złotych dla każdego uczestnika. Płatności gotówką należy dokonać u osoby oprowadzającej.

Czas trwania wycieczki

Oprowadzanie z komentarzem prowadzone przez pracowników Biura Promocji Uczelni trwa około dwóch godzin.

Informacje dodatkowe
 • Samodzielne zwiedzanie Pałacu Karola Poznańskiego nie jest możliwe.
 • Nie ma możliwości płatności kartą za wstęp do Pałacu.
 • Nie obowiązują dodatkowe opłaty za fotografowanie wnętrz Pałacu.
 • Prosimy o obecność na kwadrans przed rozpoczęciem oprowadzania.

 

 

 

WYNAJEM PAŁACU, SESJE ZDJĘCIOWE itp.

 
Kontakt:

Kanclerz Akademii Muzycznej w Łodzi
mgr Agnieszka Grochulska
kancelaria: telefon – 42 662 16 02 lub e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

WIRTUALNY SPACER PO PAŁACU MUZYKI – kliknij

 

MINI GALERIA ZDJĘĆ PRZEDSTAWIAJĄCYH WNĘTRZA PAŁACU

01---palac-dk-2491
02---palac-DK-3187
03---palac-DK-3118
04---ksiazka-dk-1431
05---AM-dk-1086
06---palac-dk-9245

Najświeższe wiadomości oraz aktualny informator koncertowy