Sonaty fletowe Johanna Joachima Quantza Marek Nahajowski
 
Łódź 2013
ISBN 978-83-60929-29-2
objętość: 282 strony
 
NAKŁAD WYCZERPANY

 

ZAWARTOŚĆ

 
Wprowadzenie

1. Zagadnienia wstępne

1.1 Stan badań
       1.1.1. Literatura i źródła literackie
       1.1.2. Źródła muzyczne

2. Teoria muzyki w czasach Quantza a jego traktat o grze fletowej

2.1. Pojęcie stylu w teorii muzyki XVIII wieku
       2.1.1. Style narodowe muzyce baroku
       2.1.2. Koncepcja vermischter Geschmack
2.2. Problematyka traktatu Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen
       2.2.1. Konstrukcja i układ traktatu
       2.2.2. Zawartość problemowa poszczególnych traktatów
       2.2.3. Poglądy Quantza w kontekście estetyki XVIII-wiecznej

3. Flet i muzyka fletowa w czasach Quantza a jego twórczość muzyczna

3.1. Europejska muzyka fletowa późnego baroku i wczesnego klasycyzmu
       3.1.1. Flet podłużny i poprzeczny w XVII i XVIII wieku
       3.1.2. Sonata fletowa w latach 1680-1770 (Włochy, Francja, Anglia, Niemcy)
       3.1.3 Podsumowanie
3.2. Technika gry na flecie i jej konsekwencje estetyczne
       3.2.1. Technika zadęcia
       3.2.2. Technika artykulacji

4. Typy ornamentacji

4.1. Terminologia
4.2. Ornamentacja ścisła (Manieren)
4.3. Ornamentacja swobodna (willküchrliche Verändungen)

5. Afekt i ekspresja sonat

5.1. Affektenlehre w teorii muzyki XVIII wieku
5.2. Systematyka afektów w traktacie Quantza
5.3. Ekspresja sonat        5.3.1. Afekty w częściach szybkich
       5.3.2. Afekty w częściach wolnych
       5.3.3. Oznaczenia tempa
       5.3.4. Pozamuzyczna charakterystyka tonacji

6. Forma sonaty fletowej Quantza – model i warianty

6.1. Quantzowska koncepcja sonaty wobec teorii form muzycznych
       6.1.1. Gatunek sonaty w teorii muzyki XVIII wieku
       6.1.2. Charakterystyka sonaty w traktacie Quantza
       6.1.3. Modele konstrukcji formalnej
6.2. Konstrukcja formalna w snatach fletowych jako realizacja założeń Quantza
       6.2.1. Adagio – pierwsza część sonaty
       6.2.2. Pierwsze Allegro – druga część sonaty
       6.2.3. Drugie Allegro – trzecia część sonaty
6.3. Odmienne od modelowego układy formalne
       6.3.1. Sonaten auf Concertenart
       6.3.2. Rondo jako alternatywna forma drugiego Allegro
       6.3.3. Konstrukcja sonat Quantza wobec idei formy sonatowej

Zakończenie
Wykaz sonat fletowych Quantza
Bibliografia
Wykaz materiałów nutowych
Spis przykładów muzycznych
Indeks osób
Summary

 

FRAGMENT WPROWADZENIA

Myślą przewodnią autora niniejszej pracy była chęć sprawdzenia, w jaki sposób poglądy berlińskiego flecisty przedstawione na kartach Versuch znalazły odzwierciedlenie w materiale muzycznym jego utworów, a także próba zanalizowania sonat w kontekście przemian stylu ówczesnego repertuaru fletowego oraz w odniesieniu do myśli innych XVIII-wiecznych teoretyków muzyki. […] Niniejsza rozprawa z całą pewnością nie wyczerpuje tematu. Nie stanowi również kompletnej monografii rozległej twórczości berlińskiego flecisty. Zaproponowana przez autora perspektywa badawcza miała przede wszystkim na celi ukazanie zależności między postawami Quantza jako instrumentalisty, kompozytora i teoretyka muzyki oraz miejsca twórcy w pejzażu XVII-wiecznej kultury muzycznej.