I Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy im. Dominika Połońskiego

Katedra Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi zaprasza studentów specjalności wiolonczela z polskich uczelni muzycznych na I Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy im. Dominika Połońskiego, który odbędzie się w Łodzi w dniach 26-27 marca 2021 roku.

Konkurs poświęcony jest pamięci wybitnego polskiego wiolonczelisty Dominika Połońskiego, związanego z łódzką uczelnią muzyczną, odznaczonego Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, laureata Paszportu Polityki, zdobywcy Fryderyka (trzykrotnie nominowany), Nagrody Polskiej Akademii Nauk, Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego oraz Nagrody „Eureka” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Dominik Połoński był zwycięzcą Konkursów: im. D. Danczowskiego, Yamaha Music Foundation of Europe, Śląskiego Turnieju Wiolonczelowego, Grand Prix Międzynarodowego Konkursu im. A. Tansmana w Łodzi, Grand Prix konkursu Eurofonii w Bukareszcie oraz laureatem konkursu im. W. Lutosławskiego w Warszawie, konkursu im. J. Brahmsa w Pörtschach.

 
REGULAMIN
I Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelowego im. Dominika Połońskiego
 
§ 1
 1. Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelowego im. Dominika Połońskiego, zwany dalej Regulaminem, określa zasady uczestnictwa oraz zasady organizacji i wymogi konkursu.
 2. Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelowego im. Dominika Połońskiego jest Katedra Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, zwana dalej Organizatorem.
 3. Celem konkursu jest promocja młodych, utalentowanych wiolonczelistów.
 4. Konkurs jest przeznaczony dla wiolonczelistów, którzy są studentami polskich uczelni muzycznych.
 
§ 2
 1. Przesłuchania I Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelowego im. Dominika Połońskiego odbędą się 27 marca 2021 roku w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
 2. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia przesłuchań konkursowych na podstawie przesłanych nagrań.
 3. Decyzja o formie przeprowadzenia przesłuchań konkursowych „na żywo” lub na podstawie nagrań zostanie ogłoszona nie później niż do końca lutego 2021 r.
 4. W razie podjęcia decyzji o przeprowadzeniu przesłuchań konkursowych na podstawie nagrań, każdy uczestnik zostanie powiadomiony o terminie nadsyłania nagrań i wymogach dotyczących warunków nagrania nie później niż do końca lutego 2021 r.
 
§ 3
 1. Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 31 stycznia 2021 roku, roku, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do formularza zgłoszenia należy dołączyć:
  • krótką notkę biograficzną,
  • fotografię (portretową) w wysokiej rozdzielczości.
 3. Dokumentację należy przesłać:
  • pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
   Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów
   ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź
   z dopiskiem I Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy im. Dominika Połońskiego
 4. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do dokonania opłaty wpisowego w wysokości 100 zł na konto: Bank PEKAO SA, nr rachunku: PL 97 1240 3028 1111 0000 2822 1999 z dopiskiem I Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy im. Dominika Połońskiego. Każdy uczestnik, który chce uzyskać fakturę za opłatę wpisowego, musi podać dane do faktury: imię i nazwisko (nazwa instytucji), nr PESEL / NIP, dokładny adres.
 5. Opłatę wpisowego należy wnieść do dnia 15 lutego 2021 r., liczy się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie podlega zwrotowi.
 
§ 4
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji przesłuchań na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym.
 2. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatora Konkursu swoje prawa autorskie związane z:
  • wykonywaniem utworów podczas Konkursu,
  • prawami do wizerunku własnego utrwalonego w trakcie udziału w Konkursie (różnymi technikami fotograficznymi i nagraniowymi).
 
§ 5
 1. Uczestnicy Konkursu ponoszą samodzielnie koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania, swoje i osób im akompaniujących.
 2. Uczestnicy Konkursu będą mieli możliwość korzystania z sal do ćwiczeń w dniu przesłuchań oraz odbycia próby akustycznej w Sali nr 12 Akademii Muzycznej w Łodzi w dniu 26 marca 2021 r., w której odbędą się przesłuchania konkursowe.
 
§ 6
 1. Uczestnicy powinni zgłosić się do Biura Konkursu w dniu poprzedzającym rozpoczęcie konkursu w celu rejestracji.
 2. Przesłuchania są jednoetapowe.
 3. Każdy uczestnik konkursu przyjeżdża ze swoim pianistą akompaniatorem.
 4. O kolejności występów decydować będzie losowanie. Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie występu drogą elektroniczną do 20 marca 2020 roku.
 5. Przesłuchania konkursowe odbędą się w Sali nr 12 Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32.
 
§ 7
 1. Program i forma Konkursu:
  • Forma – recital (łączny czas prezentacji 30-40 min.);
  • Program dowolny – mogą być zaprezentowane utwory na wiolonczelę solo lub z towarzyszeniem fortepianu.
 2. Program musi być wykonany z pamięci, z wyjątkiem sonat kameralnych, które mogą być grane z nut.
 3. W przypadku zbyt długich programów Jury zastrzega sobie prawo do przerwania prezentacji.
 4. Organizator może zobowiązać uczestników do okazania partytury wykonywanego utworu.
 
§ 8
 1. Jury przyznaje tylko jedną nagrodę i typuje jednego laureata konkursu.
 2. Laureatowi Konkursu przyznana zostanie Nagroda Główna i tytuł „Indywidualność Wiolonczelowa 2021”.
 3. Nagrodą w Konkursie jest:
  • recital w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na 9. AŻ Festiwalu, organizowanym przez uczelnię w 2021 r.,
  • możliwości udziału w innych koncertach,
  • promocja młodego artysty w mediach lokalnych i ogólnopolskich.
 4. Organizator nie przewiduje koncertu laureatów.
 
§ 9
 1. Skład Jury zostanie ogłoszony bezpośrednio przed Konkursem przez Organizatora.
 2. Decyzje Jury są ostateczne.
 
§ 10
 1. Z przyczyn niezależnych od organizatora Konkurs może zostać odwołany.
 2. W przypadku odwołania Konkursu opłata wpisowa zostanie zwrócona.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. Formularz zgłoszenia stanowi załącznik niniejszego Regulaminu i jest dodatkowo dostępny do pobrania na stronie www.amuz.lodz.pl

 

 

I Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy im. Dominika Połońskiego