Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Władysława Kędry – EDYCJA 2020

Katedra Fortepianu Akademii Muzycznej w Łodzi zaprasza uczniów szkół muzycznych II stopnia na Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Władysława Kędry edycja 2020, który odbędzie się w Łodzi w dniach 14-17 maja 2020 roku.

 
W związku z ogromnym zainteresowaniem i dużą liczbą zgłoszeń przesłuchania konkursowe odbywać się będą już od 14 maja bieżącego roku. Wszystkie przesłuchania odbywające się w ramach konkursu są otwarte dla publiczności.
Jury składać się będzie z pedagogów Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Przewodniczącym Jury jest prof. AM dr hab. Mariusz Drzewicki – Kierownik Katedry Fortepianu.

 

 • WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE zobacz

 
REGULAMIN KONKURSU

 
I
 1. Organizatorem Konkursu jest Katedra Fortepianu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
 2. Dyrektorem Konkursu jest Kierownik Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Łodzi dr hab. Mariusz Drzewicki, prof. AM.
II
  Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Władysława Kędry odbędzie się w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w dniach 14-17 maja 2020 roku.
III
  Konkurs przeznaczony jest dla pianistów, uczniów szkół muzycznych II stopnia. Konkurs będzie rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych:
 • I KATEGORIA: uczniowie klas 1-3
 • II KATEGORIA: uczniowie klas 4-6
 
IV
 1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie należy wysłać́ do 30 kwietnia 2020 roku, korzystając z formularza zgłoszeniowego.
 2. Do formularza należy dołączyć:
  • kopię dokumentu potwierdzającą tożsamość kandydata (np. legitymacja szkolna),
  • notkę biograficzną,
  • dowód opłaty konkursowej.
 3. Dokumentację należy przesłać:
  • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.>
  lub
  • pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
     Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź
     z dopiskiem „Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Władysława Kędry”
 4. Wpisowe w wysokości 100 zł należy przelać na konto:
  Bank PEKAO SA, nr rachunku: PL 97 1240 3028 1111 0000 2822 1999
  z dopiskiem „Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Władysława Kędry”. Wszystkie opłaty bankowe pokrywa wpłacający.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie wpisowe nie będzie zwracane.
 6. Przy dużej liczbie zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia wyboru kandydatów na podstawie notek biograficznych i osiągnięć artystycznych.
  Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do przesłuchań, otrzymają zwrot opłaty konkursowej.
V
  Zgłoszenia nadesłane w terminie do 30 kwietnia 2020 roku będą poddane weryfikacji przez Komisję Przyjęć, która ma prawo odrzucić zgłoszenie bez podania powodu decyzji. Komisję powoła Katedra Fortepianu Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.
VI
 1. O przyjęciu lub nie przyjęciu zgłoszenia kandydat zostanie powiadomiony drogą elektroniczną w terminie do 5 maja 2020 roku.
 2. Przyjęcie zgłoszenia będzie równoznaczne z zawarciem umowy dotyczącej udziału w Konkursie, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Kandydaci, których zgłoszenia nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot wpisowego po potrąceniu kosztów transferu.
VII
  Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Dyrekcję Konkursu swoje prawa autorskie związane z:
 • wykonywaniem utworów podczas Konkursu,
 • prawami do wizerunku własnego (wykonywanego wszystkimi technikami fotograficznymi i nagraniowymi), utrwalonego w trakcie udziału w Konkursie.
VIII
 1. Koszty podróży, wyżywienia oraz zakwaterowania pokrywają uczestnicy.
 2. Uczestnicy Konkursu będą mieli możliwość korzystania z sal do ćwiczeń oraz odbycia próby akustycznej w Sali kameralnej Akademii Muzycznej w Łodzi, w której odbędą się przesłuchania konkursowe.
IX
 1. Uczestnicy zobowiązani są zgłosić się do Biura Konkursu w dniu określonym w zawiadomieniu przesłanym przez organizatorów.
 2. Uczestnik, który z ważnych powodów opóźni swoje przybycie na Konkurs, może zostać decyzją Przewodniczącego Jury dopuszczony do przesłuchań poza obowiązującą kolejnością.
X
 1. Konkurs będzie przeprowadzony w jednym etapie w dwóch kategoriach wiekowych.
 2. Kolejność występów uczestników zostanie ustalona w drodze losowania. Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie występu drogą elektroniczną do 8 maja 2020 roku.
 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się z udziałem publiczności w Sali kameralnej Akademii Muzycznej w Łodzi, al. 1 Maja 4.
XI
 1. Przewidziane są nagrody, także w formie występów na koncertach z cyklu „Estrada Młodych”.
 2. Zdobywcom nagród przysługuje tytuł Laureatów Konkursu.
XII
 1. Skład Jury zostanie ogłoszony bezpośrednio przed Konkursem.
 2. Jury będzie pracowało według regulaminu przyjętego na pierwszym zebraniu.
 3. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
 4. Regulamin Konkursu nie może ulec zmianie.
 5. Jurorzy nie będą oceniać swoich byłych i obecnych uczniów.
XIII
  Konkurs może być odwołany z przyczyn niezależnych od organizatorów, nie później jednak niż do dnia 15 kwietnia 2020 roku. W takim przypadku opłaty konkursowe zostaną zwrócone kandydatom.
XIV – PROGRAM KONKURSU
  Program Konkursu obejmuje następujące utwory, które należy wykonać z pamięci. Kolejność utworów jest dowolna. Ewentualne zmiany w programie będą uwzględniane po uprzednim zgłoszeniu, najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem Konkursu i akceptacji Przewodniczącego Jury.
  I KATEGORIA (czas trwania do 20 minut)
 1. J. S. Bach: Preludium i fuga (z Das Wohltemperierte Klavier, tom I lub II), albo Inwencja 3-głosowa, lub dwie części Suity.
 2. Allegro sonatowe z sonaty klasycznej (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven).
 3. Dowolnie wybrana etiuda wirtuozowska.
 4. F. Chopin – dowolnie wybrany utwór.
 5. II KATEGORIA (czas trwania do 25 minut)
 6. J. S. Bach – Preludium i fuga (z Das Wohltemperierte Klavier, tom I lub II).
 7. Allegro sonatowe z sonaty klasycznej (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven).
 8. F. Chopin – dowolnie wybrana etiuda (z wyjątkiem etiud E-dur op. 10 nr 3, es-moll op. 10 nr 6, cis-moll op. 25 nr 7 oraz etiud Methode des Methodes).
 9. F. Chopin – dowolnie wybrany utwór.
XV – KONTAKT
  Wszystkie pytania prosimy kierować na adres Biura Konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.