Szanowni Państwo PT Pedagodzy, W związku z dużą liczbą obowiązków związanych z sesją egzaminacyjną oraz rekrutacją w minionym okresie, uprzejmie informuję, że termin wprowadzania i uzupełniania danych o swoich osiągnięciach artystycznych i naukowych z pierwszego półrocza 2019 roku do systemu sprawozdawczości elektronicznej „e-sprawozdanie” ulega przedłużeniu do dnia 10 lipca br.
Ci z Państwa, którzy już stosowne informacje wprowadzali na bieżąco proszeni są jedynie o ich sprawdzenie i ewentualne zatwierdzenie, gdyby jeszcze były niezatwierdzone.

Serdecznie pozdrawiam, życząc udanego wypoczynku w zbliżającym się okresie urlopowym,

Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju
prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak

 

Szanowni Państwo Pedagodzy,

w związku z przyszłą parametryzacją naszej Uczelni oraz pracami związanymi z oceną kadry, bardzo proszę o uzupełnienie listy osiągnięć w e-sprawozdaniu za rok akademicki 2018/2019, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Prorektor ds. dydaktyki
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

Uprzejmie proszę wszystkich Pedagogów o odbieranie przydziałów godzin dydaktycznych za rok akademicki 2018/2019 oraz rozliczenie wypracowanych godzin ponadwymiarowych.
Rozliczenia należy składać w dziale osobowym (Pałac, I piętro, pokój nr 24) do dnia 12 lipca 2019 roku.

Mirosława Kożuchowska

 

Szanowni Państwo,
bardzo proszę o pilne uzupełnienie lub skorygowanie programów autorskich za rok akademicki 2017/2018. Programy należy złożyć w Dziale Nauczania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2019 roku.

Prorektor ds. dydaktyki
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dn. 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r poz. 1669), Senat Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi ustalił Uchwałą nr 2/2019 zasady powołania pierwszej Rady Uczelni. Poniżej wyciąg z treści uchwały zawierający sposób zgłaszania kandydatów.

   
  § 1
 1. W skład pierwszej rady uczelni wchodzi 6 osób powołanych przez Senat, oraz przewodniczący samorządu studenckiego w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
 2. Senat powołuje do rady uczelni 3 osoby ze wspólnoty Akademii oraz 3 osoby spoza tej wspólnoty.
   
  § 2
 1. Kadencja pierwszej rady uczelni trwa do 31 grudnia 2020 r.
   
  § 3
 1. Członkiem rady uczelni może być osoba, która:
  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. korzysta z pełni praw publicznych,
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nie była karana karą dyscyplinarną,
  5. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 Ustawy z dn. 18 października 2006r o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017r poz. 2186 z poźn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami,
  6. posiada wykształcenie wyższe; wymóg ten nie obowiązuje wchodzącego w skład rady uczelni przewodniczącego samorządu studenckiego,
  7. nie ukończyła 67 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.
 2. Członkostwa w pierwszej radzie uczelni nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu w Akademii lub innej uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni, ani zatrudnieniem w administracji publicznej.
   
  § 4
 1. Kandydatów do pierwszej rady uczelni mogą zgłaszać:
  1. każdy z członków Senatu Akademii,
  2. grupa co najmniej 50 członków wspólnoty Akademii.
 2. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się pisemnie do Rektora.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. przedstawienie sylwetki kandydata,
  2. pisemną zgodę kandydata na kandydowanie do rady uczelni i na pełnienie funkcji w razie wyboru,
  3. w przypadku kandydatów spoza wspólnoty Akademii także zgodę na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego Rady Uczelni i na pełnienie tej funkcji w razie wyboru.
 4. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 31 marca 2019 r.

 

Szanowni Państwo Pedagodzy,

w związku z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wszystkie uczelnie w Polsce zobowiązane są do korzystania z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) oraz Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD).
Weryfikacji antyplagiatowej w Systemie podlegają wszystkie prace dyplomowe, licencjackie i magisterskie, których obronę zaplanowano po 1 stycznia 2019 r.
Zgodnie z zasadami określonymi w systemie, osobą upoważnioną do sprawdzenia tekstu pracy pod kątem nieuprawnionych zapożyczeń i manipulacji w tekście, jest promotor.
W tym celu wszyscy pedagodzy, którzy prowadzą pisemne prace dyplomowe zobowiązani są do:

 • posługiwania się pocztą elektroniczną założoną na koncie amuz.lodz.pl
  Informacji dotyczących trybu założenia skrzynki e-mailowej udziela Pracownia IT naszej Uczelni pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • założenia konta w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym obsługiwanym przez POL-on. Aby założyć konto należy skontaktować się z administratorem POL-onu w naszej Uczelni pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Prorektor ds. dydaktyki
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

 • Szczegóły dotyczące Jednolitego Systemu Antyplagiatowego zobacz

 

W sprawie służbowych adresów e-mailowych

 

w sprawie przedstawienia przez nauczycieli akademickich informacji o osiągnięciach artystyczno-naukowych

Szanowni Państwo,
Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora Nr 14/2018 wszyscy nauczyciele akademiccy zobowiązani są do przedstawienia Kierownikom Katedr informacji o osiągnięciach artystyczno-naukowych. Zarządzenie jest związane z przyszłą ewaluacją jednostki.
Kierownicy Katedr proszeni są o złożenie wydrukowanych wykazów w terminie do 6 listopada 2018 roku, do Działu Kadr – u pani Małgorzaty Wiech.

Prorektor ds. dydaktyki
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

Szanowni Państwo,
przypominam, że opis merytoryczny powinien zawierać, obok potwierdzenia zgodności operacji ze stanem faktycznym, wskazanie zewnętrznego źródła finansowania jeśli takie ma miejsce.
W szczególności chodzi o:

 • reklamacje,
 • rękojmie (gwarancje),
 • zgłoszone szkody w ramach polis ubezpieczeniowych,
 • środki wynikające z ofert/umów, w tym w ramach Projektów, jak np. delegacje, które zgodnie z zapisami ofert/ umów pokrywa oferent/wykonawca itp.

W przypadku delegacji pracowników, WNIOSEK na podstawie którego Dział Kadr wystawia delegację sporządza Dział Merytoryczny prowadzący całość spraw, którym dana delegacja ma służyć.

Małgorzata Myślińska
Kwestor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

 

 • Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 27.12.2017
  JM Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz plik .pdf
 • Druk oświadczenia o kosztach twórczych pobierz plik .doc

 

Szanowni Państwo,
Od 1 stycznia 2018 r. działa na Wydziale Instrumentalnym czasopismo internetowe „Symfonia”.
Można w nim zamieszczać artykuły naukowe oraz inne prace naukowo-artystyczne. Poniżej znajdą Państwo potrzebne informacje dotyczące procedury zgłaszania materiałów do wydawnictwa oraz regulamin wydawniczy.

Z wyrazami szacunku
dr hab. Tomasz Król, prof. AM
Dziekan Wydziału Instrumentalnego

 

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się ze zmianami w Regulaminie wykonywania nagłośnień i nagrań przez Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

 

 • Aktualny regulamin wykonywania nagłośnień i nagrań przejdź
 • Aktualny druk zlecenia nagrań przejdź

 
prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos
Prorektor ds. studenckich i artystycznych

 

Informujemy Państwa, iż od dnia 1 stycznia 2016 r. lekarze będą mogli wystawiać zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy w formie elektronicznej. Wystawione przez lekarza e-zwolnienie będzie dostarczone do płatników składek przez skrzynkę podawczą ZUS na profilu informacyjnym płatnika.
Akademia Muzyczna w Łodzi uzyskała dostęp do odbioru zwolnień lekarskich (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.
Z chwilą wystawienia przez lekarza elektronicznego zwolnienia lekarskiego pracownik nie będzie pobierał druku zwolnienia i nie będzie zobowiązany do przekazania go Akademii.

Kanclerz AM
mgr Agnieszka Grochulska