Sztuka registracji w kręgu północnoniemieckim od XVI do XVIII wieku Krzysztof Urbaniak
Kraków 2013
ISBN: 978-83-7643-109-
objętość: 122 strony
materiał promocyjny

Publikacja finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

ZAWARTOŚĆ

Wstęp
I. Północnoniemiecki kontekst organologiczny
 1. Linia niderlandzka
 2. Linia pochodzenia środkowoniemieckiego
 3. Pruskie odgałęzienie linii północnoniemieckiej
 4. Arp Schnitger w kontekście wcześniejszych organmistrzów północnoniemieckich
 5. Wiek XVIII
 6. Strój średniotonowy
 7. Techniki kompozytorskie – registracja – konstrukcja i brzmienie organów
II. Registacja
 1. Registracje proweniencji niderlandzkiej
 2. Registracje prawdopodobnie rdzennie północnoniemieckie oraz wskazówki Michaela Praetoriusa
 3. Registracje opisywane przez Johanna Matthesona oraz inne związane z organami z kręgu Fritzsche/Stellwagen
 4. Registracje zachowane w źródłach pruskich
 5. Analogie i różnice między wybranymi registracjami północno- i środkowoniemieckimi
Zakończenie
Bibliografia
Indeks osób
Indeks nazw geograficznych
Indeks nazw rejestrów

 

Fragment wstępu:

„(…) W pracy niniejszej zebrałem moim zdaniem najważniejsze informacje dotyczące północnoniemieckich organów, ich klasyfikacji, konstrukcji i aspektów brzmieniowych, które powiązałem z historycznymi przekazami traktującymi o sztuce registracji na tych instrumentach. Z perspektywy wykonawczej szczególnie istotne są wskazówki rejestracyjne, z naszego współczesnego, postromantycznego punktu widzenia często niekonwencjonalne.”