Kameralistyka

Kod przedmiotu

Kierunek
Instrumentalistyka

Specjalność
flet traverso, obój barokowy, skrzypce barokowe, viola da gamba

Typ przedmiotu
obowiązkowy

Rok I II
Semestr 1
2
3
4
Punkty ECTS 3
3
-
-
Ilość godzin w tygodniu 2
2
-
-
Rodzaj zaliczenia E
E
-
-
Legenda Z - zaliczenie; Zs - zaliczenie ze stopniem; E - egzamin; ED - egzamin dyplomowy

Metody nauczania
wykład

Język wykładowy
polski, możliwość prowadzenia zajęć w innym języku: angielski, niemiecki

Imię i nazwisko wykładowcy
dr Magdalena Pilch
mgr Rafael Gabriel Przybyła
mgr Christopher Mark Caudle

Wymagania wstępne
Wiedza i umiejętności w zakresie przedmiotu kameralistyka na poziomie studiów I stopnia.

Cele przedmiotu

  • wykształcenie umiejętności wykonywania i kreowania dzieła muzycznego w stopniu zaawansowanym z uwzględnieniem specjalizacji w tym zakresie;
  • aktywne uczestniczenie w pracy zespołowej i podejmowanie działań zmierzającymi do powstania określonej wspólnej interpretacji dzieła;
  • wykonywanie utworów zgodnie z ich stylistyką, tradycjami wykonawczymi i kontekstem historycznym.

Treści merytoryczne przedmiotu

  • zaznajomienie studentów ze specyfiką pracy w różnego rodzaju zespołach i stworzenie im warunków do zdobywania potrzebnego doświadczenia w tym zakresie, m.in. poprzez wykonywanie różnorodnego repertuaru w ramach tego samego składu zespołu;
  • wybór w każdym semestrze co najmniej 2 utworów kameralnych z udziałem fletu traverso reprezentujących różne formy cykliczne barokowe i klasyczne.

Kryteria oceny
Egzamin po każdym semestrze; zakres egzaminu - 2 utwory róznorodne pod względem formy i stylu. Ocenę ustala komisja egzaminacyjna. Przy ocenie bierze się po uwagę współpracę muzyczną wewnątrz zespołu (koordynacja czasowa, dopasowanie intonacyjne, wspólna realizacja dynamiki itp.), systematyczną pracę w ciągu semestru, stosowanie historycznych praktyk wykonawczych, a także udział zespołu w publicznych audycjach. Istnieje możliwość zaliczenia semestru na podstawie udziału studentów w innych zespołach orkiestrowych lub kameralnych, które kończą się koncertem lub egzaminem.

Bibliografia
Bang Mather B., Zur Interpretation französischer Musik zwischen 1675 und 1775, Zürich 1989.
Harnoncourt N., Muzyka mową dźwięków, Warszawa 1995.
Neumann F., Ornamentation in Baroque and post-Baroque Music, Princeton 1978.
Quantz J. J., Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, reprint 1752, Kassel 1997.
Spritzer J., Zaslaw N., The Birth of the Orchestra: History of an Institution, 1650-1815, Oxford-New York 2004.
Tarling J., Baroque String Playing, St Albans 2001.
Tarling J., The Weapons of Rhetoric: A Guide for Musicians and Audiences, St Albans 2004.
viola da gamba:
Flassig F., Die solistische gambenmusik in Deutschland im 18. jhdt., Cuvillier 1998.
O'Loghlin M., Frederick the Great and his Musicians. The Viola da gamba Music of the Berlin School, Ashgate 2008.
Quantz J. J., Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, reprint 1752, Kassel 1997.
Tarling J., Baroque String Playing, St Albans 2001.
The Italian Viola da Gamba, red. S. Orlando, Limoges 2002.
Woodfield I., The Early History of the Viol, Cambridge 1984.
www.vdgs.org.uk Viola da Gamba Society of UK.
www.vgdsa.org Viola da Gamba Society of America.
www.violadagamba.org Federation of Viola da Gamba Societies.
www.violadagamba.nl da Gamba Foundation of the Netherlands: Stichting GAMBA.