STAWKI STYPENDIALNE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

UWAGA! Zgodnie z art. 92 ust. 3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego i stypendium rektora nie może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora, czyli 2 435,80 zł.

Informujemy, że decyzje o przyznaniu stypendiów i ich wysokości w roku akademickim 2020/2021 będą dostępne w systemie Wirtualnej Uczelni od poniedziałku 23 listopada 2020 i będą pojawiały się stopniowo do końca tygodnia.
Decyzję w wersji papierowej otrzymają Państwo pocztą na adres zamieszkania podany w Dziale Nauczania.

 

STYPENDIUM SOCJALNE NA ROK 2020/2021
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Drodzy Studenci,
każdy z Państwa zobowiązany jest w pierwszej kolejności wysłać do osoby odpowiedzialnej za dany Wydział czy specjalność w Dziale Nauczania skany dokumentów na wskazany poniżej adres e-mail.
Należy wysłać podpisany wniosek razem ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Dopiero po uzyskaniu z Działu Nauczania potwierdzenia, że wniosek jest kompletny dokumenty można wysłać pocztą/kurierem bądź złożyć osobiście (po wcześniejszym umówieniu).

Kontakt do wysłania dokumentów:

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI, EDUKACJI I PRODUKCJI MUZYCZNEJ (studia stacjonarne)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FORTEPIAN, ORGANY, KLAWESYN, INSTRUMENTY DAWNE, INSTRUMENTY JAZZOWE, WOKALISTYKA ESTRADOWA (studia stacjonarne)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INSTRUMENTY SMYCZKOWE, INSTRUMENTY DĘTE, GITARA, HARFA, PERKUSJA, AKORDEON
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYDZIAŁ SZTUK SCENICZNYCH (studia stacjonarne)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

STUDIA NIESTACJONARNE
Muzykoterapia, Choreografia i techniki tańca, Choreografia, Wokalistyka estradowa, Taniec nowoczesny
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Nauczania, Studiów i Spraw Bytowych Studentów informuje, że podstawą złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego jest udokumentowanie dochodów za rok 2019 wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta/doktoranta (w tym także studenta/doktoranta), w związku z tym do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć następujące podstawowe dokumenty:

 1. Zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodu podlegającemu opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym student/doktorant ubiega się o pomoc materialną) uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny wymienionych we wniosku (również o zerowym dochodzie członków rodziny – w tym studenta/doktoranta), zawierające następujące dane (wzór w ZAŁĄCZNIKU NR 2 do regulaminu pomocy materialnej, zaświadczenia na innych drukach nie będą przyjmowane przez Dział Nauczania):
  - dochód brutto,
  - wysokość składek na ubezpieczenie społeczne,
  - wysokość należnego podatku;
  Należy złożyć zaświadczenie dla każdego członka rodziny osobno, także w przypadku, gry rodzice studenta/doktoranta rozliczają się wspólnie.
 2. Dla rodzeństwa lub dzieci studenta/doktoranta do 18. roku życia kopia odpisu aktu urodzenia (oryginał do wglądu) oraz zaświadczenie o pobieraniu nauki.
  Dla uczącego się rodzeństwa lub dzieci studenta/doktoranta powyżej 18. roku życia (do 26. roku życia) kopia odpisu aktu urodzenia (oryginał do wglądu), zaświadczenie o pobieraniu nauki oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.
 3. Oświadczenie studenta/doktoranta oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu za rok 2019 (ZAŁĄCZNIK NR 3 do regulaminu pomocy materialnej).
 4. W przypadku osiągania dochodów z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zaświadczenie z urzędu skarbowego, zawierające informacje o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku.
 5. Zaświadczenia wszystkich członków rodziny studenta/doktoranta (wraz ze studentem/doktorantem) osiągających dochody w roku 2019 o wysokości faktycznie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2019 (zaświadczenia odpowiednio z ZUS, KRUS, MSWiA lub MON).
 6. Zaświadczenie właściwego organu gminy (lub nakaz płatniczy podatku od nieruchomości) o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych. Zaświadczenie musi określać stan posiadania w roku 2019. Przeciętny dochód z gospodarstwa rolnego z 1 ha przeliczeniowego w 2019 roku wynosił 3 244 zł.
 7. Inne dokumenty i oświadczenia określające sytuację studenta/doktoranta oraz pozostałych członków rodziny zgodnie z załącznikiem nr 12 do Regulaminu..
Stypendium socjalne może otrzymać student lub doktorant, którego dochód w 2019 roku na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł netto.

 
UWAGA!
Stypendium socjalne – konieczne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej

 
Szanowni Studenci,

od roku akademickiego 2019/2020 weszły w życie przepisy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczące stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów. Bardzo istotną zmianą jest konieczność złożenia przez niektórych studentów wraz z wnioskiem o stypendium socjalne ZAŚWIADCZENIA Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ STUDENTA / DOKTORANTA I JEGO RODZINY. Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.

Przy czym zaświadczenie, że dana osoba pobiera świadczenia z ośrodka lub, że ich nie pobiera – NIE JEST wymaganym wyżej zaświadczeniem. Należy sprawdzić w ośrodku pomocy społecznej, w jakiej sytuacji zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej może być wydane. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie przez pracowników ośrodka wywiadu środowiskowego, należy o taki wywiad wystąpić.
Wyjaśnienie ewentualnego braku zaświadczenia oraz przyczyny odmowy jego wydania muszą zaistnieć w formie PISEMNEJ.
Wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia dotyczy studentów, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 528,00 zł (kwota wynika z ustawy, o której mowa poniżej i z rozporządzenia).

Wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia oraz konsekwencje niedołączenia zaświadczenia wynikają z art. 88 ust.  4 – 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz.1668, z póżn. zm):

  art.88
 1. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
 2. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny. Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, powoduje odmowę przyznania stypendium.
   
 • Więcej informacji o stypendiach
  na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wtższego zobacz

 

 • REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW pobierz

   Załączniki do Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów

 • Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego pobierz
 • Załącznik nr 2 – Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny
  podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych pobierz
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu pobierz
 • Załącznik nr 4 – Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców pobierz
 • Załącznik nr 5 – Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu pobierz
 • Załącznik nr 6 – Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych pobierz
 • Załącznik nr 7 – Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi pobierz
 • Załącznik nr 8 – Wniosek o przyznanie stypendium rektora pobierz
 • Załącznik nr 9 – Szczegółowe warunki przyznawania stypendium rektora pobierz
 • Załącznik nr 10 – Wykaz przedmiotów kierunkowych pobierz
 • Załącznik nr 11 – Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pobierz
 • Załącznik nr 12 – Wykaz dokumentacji niezbędnej do ustalenia wysokości dochodu pobierz
 • Załącznik nr 13 – Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta-doktoranta pobierz
 • Załącznik nr 14 – Wniosek o przyznanie stypendium dla doktorantów pobierz

W przypadku samodzielnego drukowania załączników należy to robić dwustronnie.