• Ramowy plan pracy
    Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Łodzi
    w roku akademickim 2019/2020 pobierz plik .pdf

 

Szanowni Studenci,

ze względu na obowiązek sprawdzania pisemnych prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA), bardzo proszę o przedkładanie kompletnych tekstów prac promotorom w terminie 21 dni przed planowanym terminem obrony, w celu poddania pracy badaniu antyplagiatowemu.
Zgodnie z zasadami JSA osobą uprawnioną do przeprowadzenia badania jest promotor.

 
Prorektor ds. dydaktyki
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

  • Szczegóły dotyczące Jednolitego Systemu Antyplagiatowego zobacz