Informuję, że nuty do Uwertury Grażyny Bacewicz są przygotowane do odbioru w Czytelni AM.

Dziekan
Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
dr. hab Marcin Wolniewski

 

Informuję, iż zostały utworzone następując grupy na zajęcia z emisji głosu:

 • wtorek - godz.16.15. sala 2.28
 • środa godz. 9.00 sala 64
 • środa godz. 17.00. sala 1.12

dr hab. Stanisław Kierner

 

Informuję, że nuty do symfonii Brahmsa i koncertu Chopina są przygotowane do odbioru w Czytelni AM. Nuty uwertury Bacewicz będą do odbioru w II połowie marca.

Dziekan
Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
dr. hab Marcin Wolniewski

 

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dn. 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r poz. 1669), Senat Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi ustalił Uchwałą nr 2/2019 zasady powołania pierwszej Rady Uczelni. Poniżej wyciąg z treści uchwały zawierający sposób zgłaszania kandydatów.

   
  § 1
 1. W skład pierwszej rady uczelni wchodzi 6 osób powołanych przez Senat, oraz przewodniczący samorządu studenckiego w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
 2. Senat powołuje do rady uczelni 3 osoby ze wspólnoty Akademii oraz 3 osoby spoza tej wspólnoty.
   
  § 2
 1. Kadencja pierwszej rady uczelni trwa do 31 grudnia 2020 r.
   
  § 3
 1. Członkiem rady uczelni może być osoba, która:
  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. korzysta z pełni praw publicznych,
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nie była karana karą dyscyplinarną,
  5. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 Ustawy z dn. 18 października 2006r o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017r poz. 2186 z poźn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami,
  6. posiada wykształcenie wyższe; wymóg ten nie obowiązuje wchodzącego w skład rady uczelni przewodniczącego samorządu studenckiego,
  7. nie ukończyła 67 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.
 2. Członkostwa w pierwszej radzie uczelni nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu w Akademii lub innej uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni, ani zatrudnieniem w administracji publicznej.
   
  § 4
 1. Kandydatów do pierwszej rady uczelni mogą zgłaszać:
  1. każdy z członków Senatu Akademii,
  2. grupa co najmniej 50 członków wspólnoty Akademii.
 2. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się pisemnie do Rektora.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. przedstawienie sylwetki kandydata,
  2. pisemną zgodę kandydata na kandydowanie do rady uczelni i na pełnienie funkcji w razie wyboru,
  3. w przypadku kandydatów spoza wspólnoty Akademii także zgodę na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego Rady Uczelni i na pełnienie tej funkcji w razie wyboru.
 4. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 31 marca 2019 r.

 

 • 20-21   |   27-28   lutego 2019
 • 20-21   |   27-28   marca 2019
 • 03-04   |   10-11   kwietnia 2019
 • 08-09   |   15-16   |   22-23   maja 2019
 • 05-06   czerwca 2019

 

Szanowni Studenci,
w drugim semestrze pierwsze zajęcia z przedmiotów fakultatywnych Laboratorium formy plastycznej, Forms of visual art oraz Struktury wizualne prowadzonych przez dr hab. Alicję Habisiak-Matczak odbędą się 8 marca 2019 roku, w sali 1.12 w budynku przy ul. Żubardzkiej 2a.

 

Szanowni Studenci,

ze względu na obowiązek sprawdzania pisemnych prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA), bardzo proszę o przedkładanie kompletnych tekstów prac promotorom w terminie 21 dni przed planowanym terminem obrony, w celu poddania pracy badaniu antyplagiatowemu.
Zgodnie z zasadami JSA osobą uprawnioną do przeprowadzenia badania jest promotor.

 
Prorektor ds. dydaktyki
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

 • Szczegóły dotyczące Jednolitego Systemu Antyplagiatowego zobacz

 

Konkurs na wykonanie partii solisty w koncercie z Orkiestrą Akademii Muzycznej w Łodzi

W dniu 19 stycznia 2019 roku odbyły się przesłuchania konkursowe w ramach konkursu na wykonanie koncertu lub cyklu pieśni z orkiestrą Akademii Muzycznej w Łodzi.

 
JURY w składzie
 • dr hab. Tomasz Król – przewodniczący
 • dr hab. Marcin Wolniewski
 • prof. dr hab. Irena Wisełka-Cieślar
 • prof. dr hab. Urszula Kryger
 • dr hab. Mariusz Drzewicki
 • dr hab. Ewelina Zawiślak

Jury postanowiło, że solistą koncertu Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pod dyrekcją dr hab. Marcina Wolniewskiego zaplanowanego na dzień 8 i 9 kwietnia 2019 r. w sali koncertowej Akademii przy ul. Żubardzkiej 2a w Łodzi będzie Pan Cezary Karwowski, który wykona Koncert f-moll op. 21 Fryderyka Chopina.

Jury podjęło także decyzję o tym, że Pan Bartosz Skibiński został wyznaczony jako druga osoba do wykonania partii solowej w przypadku rezygnacji osoby zajmującej pierwsze miejsce w konkursie.

 

Konkurs na wykonanie partii solisty w koncercie z Orkiestrą Akademii Muzycznej w Łodzi

19 stycznia 2019, sobota, godz. 10.00

Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Żubardzka 2a
 
JURY
 • dr hab. Tomasz Król – przewodniczący
 • dr hab. Maciej Staszewski – sekretarz
 • dr hab. Marcin Wolniewski
 • prof. dr hab. Irena Wisełka-Cieślar
 • prof. dr hab. Urszula Kryger
 • dr hab. Mariusz Drzewicki
 • dr hab. Ewelina Zawiślak
 • dr hab. Łukasz Błaszczyk
 
PROGRAM
 • godz. 10.00
  Cezary Karwowski – fortepian
  rok I studia I stopnia
  klasa prof. dr hab. Roberta Marata
  Fryderyk Chopin – Koncert fortepianowy f-moll op. 21 (30 min)
  przy fortepianie prof. dr hab. Robert Marat
 • godz. 10.30
  Aleksandra Czarnocka – wiolonczela
  rok II studia II stopnia
  klasa dr Tomasza Darocha
  Józef Haydn – Koncert wiolonczelowy D-dur op. 101, Hob. VIIb:2 (25 min)
  przy fortepianie dr hab. Łukasz Kwiatkowski
 • godz. 11.00
  Gabriela Graboń – skrzypce
  rok I studia I stopnia
  klasa dr hab. Łukasza Błaszczyka
  Christian Sinding – Suita a-moll op. 10 (12 min)
  przy fortepianie dr hab. Adam Manijak
 • godz. 11.20
  Przemysław Szczygielski – flet
  rok I studia III stopnia
  klasa dr hab. Eweliny Zawiślak
  Carl Philipp Emanuel Bach – Koncert fletowy d-moll H. 484.1 (25 min)
  przy fortepianie mgr Pualina Urbankowska
 • godz. 11.50
  Tomasz Piątek i Bartosz Jawor – klarnet
  rok I studia II stopnia
  klasa dr hab. Roberta Stefańskiego
  Feliks Mendelssohn – Koncert Piece nr 2 d-moll op. 114 (10 min)
  przy fortepianie dr Radosław Stefański
 • godz. 12.00
  Kamil Szulc – fagot
  rok III studia III stopnia
  klasa prof. dr hab. Krzysztofa Kamińskiego
  Michał Spisak – Koncert na fagot i orkiestrę (1973) (11 min)
  przy fortepianie dr Bogna Dulińska

 

Mała Symfonia

Dziekan Wydziału Instrumentalnego oraz Dziekan Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej ogłaszają konkurs kompozytorski na utwór orkiestrowy.

REGULAMIN 2018/2019
I. KONKURS
 1. Udział w konkursie mogą wziąć studenci kompozycji Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi lub jej absolwenci, którzy ukończyli studia I lub II stopnia w zakresie kompozycji w roku akademickim 2017/2018.
 2. Kompozytor może zgłosić więcej niż jedną partyturę.
II. TEMAT
 1. Przedmiotem konkursu jest utwór na orkiestrę symfoniczną.
 2. Preferowany skład orkiestry przedstawia się następująco:
  - kwintet smyczkowy (8-10 vni I, 6-8 vni II, 6-8 vle, 4-6 vc., 2-4 cb.),
  - instrumenty dęte drewniane (1 picc., 2 fl., 2 ob., 2 cl., 2 fg.),
  - instrumenty dęte blaszane (2-4 cor., 2 tr., 3 tbn., tb.),
  - instrumenty perkusyjne (do 3 wykonawców).
 3. Czas trwania kompozycji max. 12 minut. [należy określić w partyturze].
III. NAGRODY
 1. Jury wybierze jeden utwór do wykonania podczas koncertu Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, który odbędzie się w roku akademickim 2019/ 2020.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do połowy czerwca 2019 roku.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
IV. JURY
  Pracom Jury przewodniczy Kierownik Katedry Kompozycji prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski.
V. ZGŁOSZENIA
 1. Partytura winna być podpisana imieniem i nazwiskiem. Na odrębnej kartce należy podać:
  – rok studiów lub datę ich ukończenia,
  – telefon, adres e-mailowy.
 2. Partytury należy składać do Dziekana Wydziału Instrumentalnego najpóźniej do dnia 20 maja 2019 r.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Kompozytor wybranego utworu zobowiązany jest do sporządzenia materiałów nutowych i przekazania ich w wymaganym przez Dziekana Wydziału Instrumentalnego terminie.

 

Grupa z choreografii i technik tańca – rok II studiów niestacjonarnych I stopnia – nie będzie realizować w tym roku akademickim fakultetu „Język filmu”.

 

 
ad. dr hab. Artur Zagajewski

 

ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 ŁÓDŹ
tel.(42) 66-554-59; fax (42) 66-554-64
www.ltn.lodz.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Harmonogram wykładów ŁTN dla doktorantów w roku akademickim 2018/2019
z cyklu: „Współczesny świat i jego poznanie – rezultaty badań łódzkich naukowców”
nt. „Prawda i postprawda w nauce, sztuce i w społeczeństwie”

(czwartek, godz. 16.00-19.00)

   
 • 5 października 2018
  Inauguracja X edycji wykładów dla doktorantów nt. Prawda i postprawda w nauce, sztuce i społeczeństwie
  – prof. Antoni Różalski, Prezes ŁTN
  – Determinanty praw człowieka – prof. Aldona Domańska
 • 15 listopada 2018
  Narodziny II Rzeczypospolitej – prof. Wiesław Puś
 • 6 grudnia 2018
  Kilka popularnych mitów dotyczących osoby i twórczości Williama Szekspira – prof. Andrzej Wicher
 • 17 stycznia 2019
  Uniwersytet – świątynią nauki czy fabryką wiedzy? – prof. Wojciech Wolf
 • 21 lutego 2019
  Terapia uporczywa (daremna), czyli kiedy powiedzieć… nie – prof. Waldemar Machała
 • 7 marca 2019
  Ekotoksyczność: Paracelsus zapomniany, czyli postprawda objawiona – prof. Jarosław Lewkowski
 • 21 marca 2019
  Przemiany władzy sądowniczej w Polsce po 2015 r. – prof. Krzysztof Skotnicki
 • 25 kwietnia 2019
  Autonomia uczelni w dobie staropolskiej – prof. Maria Wichowa
 • 16 maja 2019
  Zbrodnia katyńska – droga do prawdy – prof. Albin Głowacki
 • 13 czerwca 2019
  Z warsztatu pianisty i pedagoga – prof. Cezary Sanecki
  Zakończenie X. edycji wykładów dla doktorantów

Program wykładów przygotowuje Rada Programowa składzie:
prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz, prof. Małgorzata Czyż, prof. Ewa Marynowicz-Hetka (sekretarz), prof. Antoni Różalski (przewodniczący), prof. Elżbieta Szkurłat, prof. Wojciech Wolf