ZASADY DYPLOMOWANIA

 

Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej

Specjalność KOMPOZYCJA | studia I stopnia

Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
Kierunek KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
Specjalność KOMPOZYCJA

Studia pierwszego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

Zaleca się prezentację utworów w formie monograficznego koncertu kompozytorskiego w 6. semestrze studiów.
   
 1. Partytura utworu – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
   
  Partytura utworu na zespół (minimum 9 wykonawców) lub orkiestrę kameralną. Dopuszcza się warstwę elektroniczną. Minimalny czas trwania 12 min.
   
  Partyturę ocenia komisja po uwzględnieniu oceny pracy przez promotora i recenzenta.
 2.  
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
   
  Pisemna praca dyplomowa o problematyce związanej z kierunkiem studiów.
   
  Partytury utworów oraz pisemna praca dyplomowa powinna być dostarczona w 3 egzemplarzach:
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf lub doc;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • tytuły rozdziałów głównych: czcionka 14 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • widoczna – napisana – numeracja od Wstępu do Bibliografii, dalej – numeracja „w pamięci”.
   W spisie pracy – uwzględnione i policzone strony od strony tytułowej do ostatniej strony pracy.
  • strona tytułowa – znormalizowana dla wszystkich – wzór na stronie internetowej Akademii,
  • objętość pracy – minimum 25 stron tekstu jednolitego, tj. od Wstępu do Zakończenia pracy,
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
   
  Oceny pisemnej pracy dyplomowej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  – zgodność treści pracy z tematem,
  – merytoryczna treść pracy,
  – dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  – formalna strona pracy,
  – poprawność języka.
 4.  
 5. Obrona pisemnej pracy dyplomowej – stanowi 25% oceny dyplomowej
   
  Egzamin w formie odpowiedzi ustnych na pytania dotyczące zarówno partytury utworu jak i pisemnej pracy dyplomowej. Dopuszcza się również dyskusję na temat kompozycji zaprezentowanych podczas koncertu monograficznego.
 6.  
 7. Średnia ocen ze studiów – stanowi 25% oceny dyplomowej

Specjalność KOMPOZYCJA | studia II stopnia

Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
Kierunek KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
Specjalność KOMPOZYCJA

Studia drugiego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

Zaleca się prezentację utworów w formie monograficznego koncertu kompozytorskiego w 4. semestrze studiów.
   
 1. Partytura utworu – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
   
  Partytura utworu orkiestrowego, na instrument/y solo i orkiestrę, wokalno-instrumentalnego lub jednego aktu formy scenicznej. Dopuszcza się użycie warstwy elektronicznej. Minimalny czas trwania 15 min.
   
  Partyturę ocenia komisja po uwzględnieniu oceny pracy przez promotora i oceny pracy przez recenzenta.
 2.  
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
   
  Pisemna praca dyplomowa o problematyce związanej z kierunkiem studiów.
   
  Partytury utworów oraz pisemna praca dyplomowa powinna być dostarczona w 3 egzemplarzach:
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf lub doc;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • tytuły rozdziałów głównych: czcionka 14 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • widoczna – napisana – numeracja od Wstępu do Bibliografii, dalej – numeracja „w pamięci”.
   W spisie pracy – uwzględnione i policzone strony od strony tytułowej do ostatniej strony pracy.
  • strona tytułowa – znormalizowana dla wszystkich – wzór na stronie internetowej Akademii,
  • objętość pracy – minimum 35 stron tekstu jednolitego, tj. od Wstępu do Zakończenia pracy,
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
   
  Oceny pisemnej pracy dyplomowej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  – zgodność treści pracy z tematem,
  – merytoryczna treść pracy,
  – dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  – formalna strona pracy,
  – poprawność języka.
 4.  
 5. Obrona pisemnej pracy dyplomowej – stanowi 25% oceny dyplomowej
   
  Egzamin ustny w formie odpowiedzi na pytania dotyczące zarówno partytury utworu jak i pisemnej pracy dyplomowej. Dopuszcza się również dyskusję na temat kompozycji zaprezentowanych podczas koncertu monograficznego.
 6.  
 7. Średnia ocen ze studiów – stanowi 25% oceny dyplomowej

Specjalność KOMPOZYCJA MUZYKI FILMOWEJ | studia I stopnia

Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
Kierunek KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
Specjalność KOMPOZYCJA MUZYKI FILMOWEJ

Studia pierwszego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

   
 1. Muzyka do filmu – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
   
  • Partytura utworu na zespół (minimum 9 wykonawców) lub orkiestrę kameralną. Minimalny czas trwania 5 min.
  • Muzyka do etiudy filmowej i filmu animowanego (nagranie zmontowane z filmami). Łącznie minimum 10 minut muzyki.
  Nagranie fragmentu filmu z muzyką powinno być zapisane na płycie CD lub DVD w jednym z powszechnie stosowanych formatów (płyta jest dołączona do każdego egzemplarza pracy pisemnej lub partytury).
   
  Obie prace ocenia komisja po uwzględnieniu oceny prac przez promotora i recenzenta.
 2.  
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
   
  Pisemna praca dyplomowa o problematyce związanej z kierunkiem studiów.
   
  Partytura oraz pisemna praca dyplomowa powinny być przygotowane w następujący sposób:
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf lub doc;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • tytuły rozdziałów głównych: czcionka 14 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • widoczna – napisana – numeracja od Wstępu do Bibliografii, dalej – numeracja „w pamięci”.
   W spisie pracy – uwzględnione i policzone strony od strony tytułowej do ostatniej strony pracy.
  • strona tytułowa – znormalizowana dla wszystkich – wzór na stronie internetowej Akademii,
  • objętość pracy – minimum 25 stron tekstu jednolitego, tj. od Wstępu do Zakończenia pracy,
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
   
  Oceny pisemnej pracy dyplomowej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  – zgodność treści pracy z tematem,
  – merytoryczna treść pracy,
  – dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  – formalna strona pracy,
  – poprawność języka.
 4.  
 5. Obrona pisemnej pracy dyplomowej – stanowi 25% oceny dyplomowej
   
  Egzamin ustny w formie odpowiedzi na pytania dotyczące zarówno filmów, partytury utworu jak i pisemnej pracy dyplomowej. Dopuszcza się również dyskusję na temat kompozycji zaprezentowanych podczas koncertu monograficznego.
 6.  
 7. Średnia ocen ze studiów – stanowi 25% oceny dyplomowej

Specjalność KOMPOZYCJA MUZYKI FILMOWEJ | studia II stopnia

Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
Kierunek KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
Specjalność KOMPOZYCJA MUZYKI FILMOWEJ

Studia drugiego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

Zaleca się prezentację utworów i/lub filmów w formie monograficznego koncertu kompozytorskiego w 4. semestrze studiów.
   
 1. Muzyka – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
   
  • Partytura utworu orkiestrowego, na instrument/y solo i orkiestrę, wokalno-instrumentalnego. Dopuszcza się użycie warstwy elektronicznej. Minimalny czas trwania 7 min.
  • Muzyka do filmu fabularnego lub dokumentalnego o min. czasie trwania 30 minut (nagranie zmontowane z filmem, ścieżka dźwiękowa musi zawierać nagranie instrumentu akustycznego). Łącznie minimum 10 minut muzyki.
  Partyturę i film ocenia komisja po uwzględnieniu ocen promotora i recenzenta.
 2.  
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
   
  Pisemna praca dyplomowa o problematyce związanej z kierunkiem studiów.
   
  Partytura oraz pisemna praca dyplomowa powinny być przygotowane w następujący sposób:
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf lub doc;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • tytuły rozdziałów głównych: czcionka 14 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • widoczna – napisana – numeracja od Wstępu do Bibliografii, dalej – numeracja „w pamięci”.
   W spisie pracy – uwzględnione i policzone strony od strony tytułowej do ostatniej strony pracy.
  • strona tytułowa – znormalizowana dla wszystkich – wzór na stronie internetowej Akademii,
  • objętość pracy – minimum 35 stron tekstu jednolitego, tj. od Wstępu do Zakończenia pracy,
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
   
  Oceny pisemnej pracy dyplomowej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  – zgodność treści pracy z tematem,
  – merytoryczna treść pracy,
  – dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  – formalna strona pracy,
  – poprawność języka.
 4.  
 5. Obrona pisemnej pracy dyplomowej – stanowi 25% oceny dyplomowej
   
  Egzamin dyplomowy – obrona w formie odpowiedzi na pytania dotyczące partytury utworu, muzyki do filmu, a także pisemnej pracy dyplomowej. Dopuszcza się również dyskusję na temat kompozycji zaprezentowanych podczas koncertu monograficznego.
 6.  
 7. Średnia ocen ze studiów – stanowi 25% oceny dyplomowej

Specjalność TEORIA MUZYKI | studia I stopnia

Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
Kierunek KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
Specjalność TEORIA MUZYKI

Studia pierwszego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

   
 1. Pisemna praca licencjacka – ocena stanowi 33,(3)% oceny dyplomowej
   
  Praca winna dotyczyć wybranego aspektu teorii muzyki (kształcenie słuchu, harmonia, kontrapunkt, instrumentacja, dawne techniki kompozytorskie, analiza form) lub historii muzyki, w tym muzyki polskiej XX wieku. Temat pracy powinien zostać zatwierdzony przez Katedrę Teorii Muzyki.
  W czasie zajęć student ma opracować konspekt do tematu wcześniej zadeklarowanego i zatwierdzonego przez Katedrę, zgromadzić literaturę, wypracować postawienie problemu i hipotez, napisać i zredagować kolejne fragmenty pracy, sporządzić bibliografię itd.
   
  Pisemna praca dyplomowa powinna być dostarczona w 3 egzemplarzach:
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf lub doc;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • tytuły rozdziałów głównych: czcionka 14 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • widoczna – napisana – numeracja od Wstępu do Bibliografii, dalej – numeracja „w pamięci”.
   W spisie pracy – uwzględnione i policzone strony od strony tytułowej do ostatniej strony pracy.
  • strona tytułowa – znormalizowana dla wszystkich – wzór na stronie internetowej Akademii,
  • objętość pracy – minimum 30 stron tekstu jednolitego, tj. od Wstępu do Zakończenia pracy,
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
   
  Oceny pisemnej pracy dyplomowej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  – zgodność treści pracy z tematem,
  – merytoryczna treść pracy,
  – dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  – formalna strona pracy,
  – poprawność języka.
 2.  
 3. Obrona pisemnej pracy licencjackiej – stanowi 33,(3)% oceny dyplomowej
   
  Egzamin ustny podczas którego kandydat na licencjata odpowiada na pytania członków komisji dotyczące tematyki podjętej w pracy pisemnej. Na ocenę egzaminu wpływają: znajomość problematyki pracy i zakres jej przedstawienia, kompletność udzielonych odpowiedzi oraz sposób ich ustnego formułowania.
 4.  
 5. Średnia ocen ze studiów – stanowi 33,(3)% oceny dyplomowej

Specjalność TEORIA MUZYKI | studia II stopnia

Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
Kierunek KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
Specjalność TEORIA MUZYKI

Studia drugiego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

   
 1. Pisemna praca magisterska – ocena stanowi 33,(3)% oceny dyplomowej
   
  Praca winna dotyczyć szerszego monograficznego zagadnienia z teorii muzyki (kształcenie słuchu, harmonia, kontrapunkt, instrumentacja, dawne techniki kompozytorskie, analiza form) lub historii muzyki. Temat pracy powinien zostać zatwierdzony przez Katedrę Teorii Muzyki.
  W czasie zajęć student ma opracować konspekt do tematu, zgromadzić literaturę, wypracować postawienie problemu i hipotez, napisać i zredagować kolejne fragmenty pracy, sporządzić bibliografię itd.
   
  Pisemna praca magisterska powinna być dostarczona w 3 egzemplarzach:
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf lub doc;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • tytuły rozdziałów głównych: czcionka 14 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • widoczna – napisana – numeracja od Wstępu do Bibliografii, dalej – numeracja „w pamięci”.
   W spisie pracy – uwzględnione i policzone strony od strony tytułowej do ostatniej strony pracy.
  • strona tytułowa – znormalizowana dla wszystkich – wzór na stronie internetowej Akademii,
  • objętość pracy – minimum 80 stron tekstu jednolitego, tj. od Wstępu do Zakończenia pracy,
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
   
  Oceny pisemnej pracy dyplomowej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  – zgodność treści pracy z tematem,
  – merytoryczna treść pracy,
  – dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  – formalna strona pracy,
  – poprawność języka.
 2.  
 3. Obrona pisemnej pracy magisterskiej – stanowi 33,(3)% oceny dyplomowej
   
  Egzamin składa się z dwóch etapów:
  • Obrona pisemnej pracy magisterskiej – magistrant ustosunkowuje się do zarzutów i uwag recenzenta oraz odpowiada na pytania członków komisji dotyczące tematyki podjętej w pracy. Na ocenę egzaminu wpływają:
   – znajomość problematyki i zakres jej przedstawienia,
   – kompletność udzielonych odpowiedzi,
   – sposób i typ argumentacji,
   – poprawność językowa wypowiedzi.
  • Ustna wypowiedź magistranta na przygotowany wcześniej temat (wykład, prelekcja, audycja, lekcja), oceniana pod względem formy, treści, sposobu ujęcia problematyki i formy prezentacji.
 4.  
 5. Średnia ocen ze studiów – stanowi 33,(3)% oceny dyplomowej

Specjalność RYTMIKA | studia I stopnia

Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
Kierunek KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
Specjalność RYTMIKA

Studia pierwszego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

   
 1. Interpretacja ruchowa utworu muzycznego – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
   
  Stworzenie interpretacji ruchowej utworu muzycznego z przeznaczeniem do percepcji przez dzieci (czas trwania - minimum 3 minuty). Utwór muzyczny zatwierdzają członkowie Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej podczas zebrania.
  Oceny interpretacji ruchowej dokonuje komisja egzaminacyjna. Ocenie podlegają:
  • odzwierciedlenie formy muzycznej w kompozycji ruchowej (poprawność analizy na poziomie formalnym, semantycznym i estetycznym, dobór środków ruchowych, zagospodarowanie przestrzeni),
  • efekt artystyczny,
  • proces pracy (systematyczność, samodzielność, zaangażowanie, praca z zespołem).
 2.  
 3. Lekcja dyplomowa – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
   
  Przeprowadzenie lekcji rytmiki lub kształcenia słuchu w klasach I-III Szkoły Muzycznej I stopnia. Temat lekcji ustalany jest w porozumieniu z wykładowcą sprawującym opiekę merytoryczną nad lekcjami dyplomowymi oraz z nauczycielem prowadzącym zajęcia w Szkole Muzycznej I stopnia, w której realizowane są praktyki i lekcja dyplomowa.
  Oceny przeprowadzonej lekcji dokonuje komisja egzaminacyjna. Ocenie podlegają:
  • konspekt lekcji,
  • proces przygotowań,
  • przeprowadzenie lekcji.
 4.  
 5. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 12,5% oceny dyplomowej
   
  Praca pisemna z zakresu specjalności. Temat pracy zatwierdzają członkowie Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej podczas zebrania.
   
  Pisemna praca dyplomowa powinna być dostarczona w 3 egzemplarzach:
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf lub doc;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • tytuły rozdziałów głównych: czcionka 14 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • widoczna – napisana – numeracja od Wstępu do Bibliografii, dalej – numeracja „w pamięci”.
   W spisie pracy – uwzględnione i policzone strony od strony tytułowej do ostatniej strony pracy.
  • strona tytułowa – znormalizowana dla wszystkich – wzór na stronie internetowej Akademii,
  • objętość pracy – minimum 30 stron tekstu jednolitego, tj. od Wstępu do Zakończenia pracy,
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
   
  Oceny pracy pisemnej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z ocenami promotora i recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  – zgodność treści pracy z tematem,
  – poprawność metodologiczna,
  – zawartość merytoryczna,
  – dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  – formalna strona pracy,
  – poprawność języka.
 6.  
 7. Obrona pisemnej pracy dyplomowej – stanowi 12,5% oceny dyplomowej
   
  Obrona pisemnej pracy dyplomowej w formie odpowiedzi na pytania dotyczące pisemnej pracy dyplomowej oraz dziedziny rytmiki.
  Oceny obrony pracy pisemnej dokonuje komisja egzaminacyjna.
 8.  
 9. Średnia ocen ze studiów – stanowi 25% oceny dyplomowej

Specjalność RYTMIKA W EUDKACJI I PROFILAKTYCE ZDROWIA | studia II stopnia

Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
Kierunek KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
Specjalność RYTMIKA W EUDKACJI I PROFILAKTYCE ZDROWIA

Studia drugiego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

   
 1. Interpretacja ruchowa utworu muzycznego – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
   
  Stworzenie interpretacji ruchowej utworu muzycznego (czas trwania – minimum 3 minuty). Utwór muzyczny zatwierdzają członkowie Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej podczas zebrania.
  Oceny interpretacji ruchowej dokonuje komisja egzaminacyjna. Ocenie podlegają:
  • odzwierciedlenie formy muzycznej w kompozycji ruchowej (poprawność analizy na poziomie formalnym, semantycznym i estetycznym, dobór środków ruchowych, zagospodarowanie przestrzeni),
  • efekt artystyczny,
  • proces pracy (systematyczność, samodzielność, zaangażowanie, praca z zespołem).
 2.  
 3. Improwizacja fortepianowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
   
  Realizacja następujących zagadnień w ramach recitalu z improwizacji fortepianowej:
  • ilustracje przebiegów rytmicznych jednoplanowych,
  • ilustracja przebiegu rytmicznego dwuplanowego,
  • forma w stylu barokowym z elementami polifonii,
  • suita tańców lub tańce zróżnicowane stylistycznie,
  • improwizacja swobodna – obrazki muzyczne o tematyce ilustracyjnej,
  • improwizacja jazzowa.
  Oceny recitalu z improwizacji fortepianowej dokonuje komisja egzaminacyjna.
 4.  
 5. Lekcja dyplomowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
   
  Przeprowadzenie lekcji rytmiki z zakresu materiału realizowanego w szkole muzycznej II stopnia. Temat lekcji ustalany jest w porozumieniu z wykładowcą sprawującym opiekę merytoryczną nad lekcjami dyplomowymi.
  Oceny przeprowadzonej lekcji dokonuje komisja egzaminacyjna. Ocenie podlegają:
  • konspekt lekcji,
  • proces przygotowań,
  • przeprowadzenie lekcji.
 6.  
 7. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 10% oceny dyplomowej
   
  Temat pracy zatwierdzają członkowie Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej podczas zebrania. Tematyka pracy zależy od zainteresowań dyplomanta i musi być zgodna z kierunkiem studiów.
   
  Pisemna praca dyplomowa powinna być dostarczona w 3 egzemplarzach:
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf lub doc;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • tytuły rozdziałów głównych: czcionka 14 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • widoczna – napisana – numeracja od Wstępu do Bibliografii, dalej – numeracja „w pamięci”.
   W spisie pracy – uwzględnione i policzone strony od strony tytułowej do ostatniej strony pracy.
  • strona tytułowa – znormalizowana dla wszystkich – wzór na stronie internetowej Akademii,
  • objętość pracy – minimum 40 stron tekstu jednolitego, tj. od Wstępu do Zakończenia pracy,
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
   
  Oceny pracy pisemnej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z ocenami promotora i recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  – zgodność treści pracy z tematem,
  – poprawność metodologiczna,
  – zawartość merytoryczna,
  – dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  – formalna strona pracy,
  – poprawność języka.
 8.  
 9. Obrona pisemnej pracy dyplomowej – stanowi 10% oceny dyplomowej
   
  Obrona pisemnej pracy dyplomowej w formie odpowiedzi na pytania dotyczące pisemnej pracy dyplomowej oraz dziedziny rytmiki.
  Oceny obrony pracy pisemnej dokonuje komisja egzaminacyjna.
 10.  
 11. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej

Specjalność DYRYGENTURA SYMFONICZNA | studia I stopnia

Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
Kierunek DYRYGENTURA
Specjalność DYRYGENTURA SYMFONICZNA

Studia pierwszego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

   
 1. Dyrygentura – Koncert publiczny z orkiestrą kameralną lub zespołem instrumentalnym – ocena stanowi 40% oceny dyplomowej
   
  Program koncertu (czas trwania do 30 min.) zatwierdzony przez właściwą Katedrę powinien zawierać minimum 2 utwory (w tym obowiązkowo utwór z udziałem solisty). Wyboru należy dokonać spośród literatury muzycznej obejmującej okres od baroku do klasycyzmu włącznie. Dopuszcza się także wybór utworów z epok późniejszych, które stylem nawiązują do epok baroku i klasycyzmu.
   
  Ocenę stanowi średnia arytmetyczna ocen min. 3 członków Komisji powołanej przez Dziekana Wydziału.
 2.  
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
   
  Praca winna dotyczyć wybranego aspektu z zakresu zagadnień związanych z dyrygenturą i być powiązana z programem koncertu dyplomowego. Analiza form, technik kompozytorskich, instrumentacji i harmonii może stanowić punkt wyjścia do rozważań problemów stylistyczno-wykonawczych. Może dotyczyć również sposobu prowadzenia próby, wykorzystania różnych technik dyrygenckich. Temat pracy powinien zostać zatwierdzony przez właściwą Katedrę.
  W czasie zajęć z promotorem student ma opracować konspekt do tematu wcześniej zadeklarowanego i zatwierdzonego przez właściwą Katedrę, zgromadzić literaturę, wypracować problemy i hipotezy badawcze, napisać i zredagować kolejne fragmenty pracy, sporządzić bibliografię itd.
   
  Pisemna praca dyplomowa powinna być dostarczona w 3 egzemplarzach:
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf lub doc;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • tytuły rozdziałów głównych: czcionka 14 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • widoczna – napisana – numeracja od Wstępu do Bibliografii, dalej – numeracja „w pamięci”.
   W spisie pracy – uwzględnione i policzone strony od strony tytułowej do ostatniej strony pracy.
  • strona tytułowa – znormalizowana dla wszystkich – wzór na stronie internetowej Akademii,
  • objętość pracy – minimum 30 stron tekstu jednolitego, tj. od Wstępu do Zakończenia pracy,
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
   
  Oceny pisemnej pracy dyplomowej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  – zgodność treści pracy z tematem,
  – poprawność metodologiczna,
  – zawartość merytoryczna,
  – dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  – formalna strona pracy,
  – poprawność języka.
 4.  
 5. Obrona pisemnej pracy dyplomowej – stanowi 20% oceny dyplomowej
   
  Egzamin ustny, podczas którego kandydat na licencjata odpowiada na pytania członków komisji dotyczące tematyki podjętej w pracy pisemnej oraz wiedzy z zakresu studiów. Na ocenę egzaminu wpływają: znajomość problematyki i zakres jej przedstawienia, kompletność udzielonych odpowiedzi oraz sposób ich ustnego formułowania.
 6.  
 7. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej

Specjalność DYRYGENTURA SYMFONICZNO-OPEROWA | studia II stopnia

Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
Kierunek DYRYGENTURA
Specjalność DYRYGENTURA SYMFONICZNO-OPEROWA

Studia drugiego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

   
 1. Dyrygentura – Koncert publiczny z orkiestrą symfoniczną – ocena stanowi 40% oceny dyplomowej
   
  Program koncertu zatwierdzony przez właściwą Katedrę powinien zawierać:
  • dowolny utwór do 15 minut (np. uwertura z dowolnej epoki muzycznej albo utwór współczesny),
  • klasyczny lub romantyczny koncert z udziałem solisty,
  • rozbudowane dzieło symfoniczne powstałe w II poł. XIX w. lub później, albo formę wokalno-instrumentalną z dowolnej epoki.
  Ocenę stanowi średnia arytmetyczna ocen członków Komisji powołanej przez Dziekana Wydziału.
 2.  
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
   
  Praca winna dotyczyć wybranego aspektu z zakresu zagadnień związanych z dyrygenturą. Analiza form, technik kompozytorskich, instrumentacji, harmonii, problematyki wykonawczej i interpretacyjnej, problemów stylistyczno-wykonawczych może stanowić przedmiot rozważań. Może dotyczyć również sposobu prowadzenia próby, wykorzystania różnych technik dyrygenckich, historii sztuki dyrygenckiej, etc. Temat pracy powinien zostać zatwierdzony przez właściwą Katedrę.
  W czasie zajęć z promotorem student ma opracować konspekt do tematu wcześniej zadeklarowanego i zatwierdzonego przez właściwą Katedrę, zgromadzić literaturę, wypracować problemy i hipotezy badawcze, napisać i zredagować kolejne fragmenty pracy, sporządzić bibliografię itd.
   
  Pisemna praca dyplomowa powinna być dostarczona w 3 egzemplarzach:
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf lub doc;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • tytuły rozdziałów głównych: czcionka 14 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • widoczna – napisana – numeracja od Wstępu do Bibliografii, dalej – numeracja „w pamięci”.
   W spisie pracy – uwzględnione i policzone strony od strony tytułowej do ostatniej strony pracy.
  • strona tytułowa – znormalizowana dla wszystkich – wzór na stronie internetowej Akademii,
  • objętość pracy – minimum 30 stron tekstu jednolitego, tj. od Wstępu do Zakończenia pracy,
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
   
  Oceny pisemnej pracy dyplomowej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  – zgodność treści pracy z tematem,
  – poprawność metodologiczna,
  – zawartość merytoryczna,
  – dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  – formalna strona pracy,
  – poprawność języka.
 4.  
 5. Obrona pisemnej pracy dyplomowej – stanowi 20% oceny dyplomowej
   
  Egzamin ustny, podczas którego kandydat na magistra odpowiada na pytania członków komisji dotyczące tematyki podjętej w pracy pisemnej oraz problematyki związanej z kierunkiem studiów. Na ocenę egzaminu wpływają: znajomość problematyki i zakres jej przedstawienia, kompletność udzielonych odpowiedzi oraz sposób ich ustnego formułowania.
 6.  
 7. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej

Specjalność DYRYGENTURA CHÓRALNA | studia I stopnia

Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
Kierunek DYRYGENTURA
Specjalność DYRYGENTURA CHÓRALNA

Studia pierwszego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

   
 1. Dyrygentura – Koncert publiczny z chórem – ocena stanowi 40% oceny dyplomowej
   
  Program koncertu zatwierdzony przez właściwą Katedrę powinien zawierać minimum trzy zróżnicowane stylistycznie utwory (czas trwania występu ok. 20 minut) na chór a cappella lub z akompaniamentem instrumentalnym. Przynajmniej dwie kompozycje muszą być utworami na chór a cappella. Co najmniej jedna kompozycja musi być dziełem polskiego kompozytora. Wyboru prezentowanych dzieł należy dokonać spośród literatury muzycznej obejmującej okres od muzyki renesansu po dzieła najnowsze – XXI-wieczne oraz wśród dzieł reprezentujących polską i obcą twórczość chóralną i wokalno-instrumentalną.
   
  Ocenę stanowi średnia arytmetyczna ocen min. 3 członków Komisji powołanej przez Dziekana Wydziału.
 2.  
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
   
  Praca winna dotyczyć wybranego aspektu z zakresu zagadnień związanych z dyrygenturą chóralną i być powiązana z programem koncertu dyplomowego. Analiza form, technik kompozytorskich, harmonii i problematyki emisji głosu może stanowić punkt do rozważań problemów stylistyczno-wykonawczych. Może dotyczyć również sposobu prowadzenia próby, wykorzystania różnych technik dyrygenckich. Temat pracy powinien zostać zatwierdzony przez właściwą Katedrę.
  W czasie zajęć z promotorem student ma opracować konspekt do tematu wcześniej zadeklarowanego i zatwierdzonego przez właściwą Katedrę, zgromadzić literaturę, wypracować problemy i hipotezy badawcze, napisać i zredagować kolejne fragmenty pracy, sporządzić bibliografię itd.
   
  Pisemna praca dyplomowa powinna być dostarczona w 3 egzemplarzach:
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf lub doc;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • tytuły rozdziałów głównych: czcionka 14 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • widoczna – napisana – numeracja od Wstępu do Bibliografii, dalej – numeracja „w pamięci”.
   W spisie pracy – uwzględnione i policzone strony od strony tytułowej do ostatniej strony pracy.
  • strona tytułowa – znormalizowana dla wszystkich – wzór na stronie internetowej Akademii,
  • objętość pracy – minimum 30 stron tekstu jednolitego, tj. od Wstępu do Zakończenia pracy,
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
   
  Oceny pisemnej pracy dyplomowej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  – zgodność treści pracy z tematem,
  – merytoryczna treść pracy,
  – dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  – formalna strona pracy,
  – poprawność języka.
 4.  
 5. Obrona pisemnej pracy dyplomowej – stanowi 20% oceny dyplomowej
   
  Egzamin ustny, podczas którego kandydat na licencjata odpowiada na pytania członków komisji dotyczące tematyki podjętej w pracy pisemnej oraz wiedzy z zakresu studiów. Na ocenę egzaminu wpływają: znajomość problematyki i zakres jej przedstawienia, kompletność udzielonych odpowiedzi oraz sposób ich ustnego formułowania.
 6.  
 7. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej

Specjalność DYRYGENTURA CHÓRALNA | studia II stopnia

Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
Kierunek DYRYGENTURA
Specjalność DYRYGENTURA CHÓRALNA

Studia drugiego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

   
 1. Dyrygentura – Koncert publiczny z zespołem chóralnym – ocena stanowi 40% oceny dyplomowej
   
  Program koncertu - recitalu chóralnego (ok. 30 min.) zatwierdzony przez właściwą Katedrę powinien zawierać minimum 5 utworów zróżnicowanych stylistycznie. Przynajmniej trzy z nich muszą być utworami na chór a cappella. Wśród wybranych dzieł muszą się znaleźć przynajmniej dwa utwory polskich kompozytorów. Dopuszcza się wykonanie programu z dwoma różnymi zespołami. Wyboru prezentowanych dzieł należy dokonać spośród literatury muzycznej obejmującej okres od muzyki renesansu po dzieła najnowsze – XXI-wieczne oraz wśród dzieł reprezentujących polską i obcą twórczość chóralną i wokalno-instrumentalną.
   
  Ocenę stanowi średnia arytmetyczna ocen min. 3 członków Komisji powołanej przez Dziekana Wydziału.
 2.  
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
   
  Praca winna dotyczyć wybranego aspektu z zakresu zagadnień związanych z dyrygenturą i być powiązana z programem koncertu dyplomowego. Analiza form, technik kompozytorskich, instrumentacji i harmonii oraz szeroko rozumianego warsztatu wokalnego i chórmistrzowskiego może stanowić punkt do rozważań problemów stylistyczno-wykonawczych. Może dotyczyć również sposobu prowadzenia próby, wykorzystania różnych technik dyrygenckich. Temat pracy powinien zostać zatwierdzony przez właściwą Katedrę.
  W czasie zajęć z promotorem student ma opracować konspekt do tematu wcześniej zadeklarowanego i zatwierdzonego przez właściwą Katedrę, zgromadzić literaturę, wypracować problemy i hipotezy badawcze, napisać i zredagować kolejne fragmenty pracy, sporządzić bibliografię itd.
   
  Pisemna praca dyplomowa powinna być dostarczona w 3 egzemplarzach:
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf lub doc;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • tytuły rozdziałów głównych: czcionka 14 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • widoczna – napisana – numeracja od Wstępu do Bibliografii, dalej – numeracja „w pamięci”.
   W spisie pracy – uwzględnione i policzone strony od strony tytułowej do ostatniej strony pracy.
  • strona tytułowa – znormalizowana dla wszystkich – wzór na stronie internetowej Akademii,
  • objętość pracy – minimum 30 stron tekstu jednolitego, tj. od Wstępu do Zakończenia pracy,
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
   
  Oceny pisemnej pracy dyplomowej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  – zgodność treści pracy z tematem,
  – poprawność metodologiczna,
  – zawartość merytoryczna,
  – dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  – formalna strona pracy,
  – poprawność języka.
 4.  
 5. Obrona pisemnej pracy dyplomowej – stanowi 20% oceny dyplomowej
   
  Egzamin ustny, podczas którego kandydat na magistra odpowiada na pytania członków komisji dotyczące tematyki podjętej w pracy pisemnej oraz wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów. Na ocenę egzaminu wpływają: znajomość problematyki i zakres jej przedstawienia, kompletność udzielonych odpowiedzi oraz sposób ich ustnego formułowania.
 6.  
 7. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej

Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ | studia I stopnia

Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Studia pierwszego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

   
 1. Dyrygowanie – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
   
  Część A – Dyrygowanie zespołem wokalnym i/lub instrumentalnym
  Dyplomant dyryguje dwoma przygotowanymi przez siebie zespołami (chór mieszany i zespół instrumentów Orffa) w ramach koncertu otwartego dla publiczności i ocenianego przez komisję egzaminacyjną. Wyboru utworów dokonuje dyplomant w porozumieniu ze swoim nauczycielem dyrygowania oraz z opiekunem danego zespołu. Czas prezentacji z każdym z zespołów powinien wynosić 3-5 min.
  Ocena z części A egzaminu jest średnią arytmetyczną następujących składowych:
  • średnia arytmetyczna ocen za pracę z zespołami podczas prób (oceniają opiekunowie danego zespołu), suma ocen podzielona przez 2;
  • średnia arytmetyczna ocen za prezentację artystyczną podczas koncertu (oceniają wszyscy uprawnieni członkowie komisji egzaminacyjnej), skreślane noty skrajne, suma dzielona przez ilość członków komisji pomniejszoną o 2.
  Część B – Egzamin z towarzyszeniem fortepianu
  Dyplomant prezentuje program składający się z utworów przewidzianych w programie dyrygowania 6 semestru studiów I stopnia przy akompaniamencie fortepianu.
  Ocena z części B egzaminu jest średnią arytmetyczną ocen uprawnionych członków komisji, przy czym noty skrajne zostają skreślone, a suma pozostałych not dzielona przez ilość członków komisji pomniejszoną o 2.
   
  Ocena z egzaminu z dyrygowania jest średnią arytmetyczną ocen z części A i B.
 2.  
 3. 2. Lekcja dyplomowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
   
  Dyplomant przygotowuje i prowadzi lekcję dyplomową z uczniami z jednej z klas ogólnokształcącej szkoły podstawowej w ramach zajęć z muzyki. Temat lekcji ustalany jest w porozumieniu z wykładowcą sprawującym merytoryczną opiekę nad praktykami pedagogicznymi i lekcjami dyplomowymi. Proces przygotowań odbywa się pod opieką tego wykładowcy.
  Lekcja oceniana jest przez komisję egzaminacyjną wyznaczoną przez Dziekana wydziału. Ocenie podlega konspekt lekcji oraz proces jej przygotowań (na podstawie obserwacji wykładowcy sprawującego opiekę merytoryczną nad dyplomantami) i poprowadzenia.
   
  Ocena stanowi średnią arytmetyczną ocen składowych członków komisji.
 4.  
 5. Pisemna praca licencjacka – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
   
  Temat pracy zatwierdzają członkowie Katedry Edukacji Muzycznej podczas zebrania. Tematyka pracy zależy od zainteresowań dyplomanta i musi być związana z kierunkiem studiów.
   
  Pisemna praca dyplomowa powinna być dostarczona w 3 egzemplarzach:
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf lub doc;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • tytuły rozdziałów głównych: czcionka 14 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • widoczna – napisana – numeracja od Wstępu do Bibliografii, dalej – numeracja „w pamięci”.
   W spisie pracy – uwzględnione i policzone strony od strony tytułowej do ostatniej strony pracy.
  • strona tytułowa – znormalizowana dla wszystkich – wzór na stronie internetowej Akademii,
  • objętość pracy – minimum 30 stron tekstu jednolitego, tj. od Wstępu do Zakończenia pracy,
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
   
  Oceny pisemnej pracy dyplomowej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  – zgodność treści pracy z tematem,
  – poprawność metodologiczna,
  – zawartość merytoryczna,
  – dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  – formalna strona pracy,
  – poprawność języka.
 6.  
 7. Obrona pisemnej pracy licencjackiej – stanowi 20% oceny dyplomowej
   
  Dyplomant odpowiada na pytania członków komisji egzaminacyjnej dotyczące tematu przedstawionej pracy licencjackiej oraz problematyki związanej z odbytymi studiami.
 8.  
 9. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej

Specjalność EDUKACJA I ANIMACJA MUZYCZNA | studia II stopnia

Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
Specjalność EDUKACJA I ANIMACJA MUZYCZNA

Studia drugiego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

   
 1. Dyrygowanie – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
   
  Część A – Dyrygowanie zespołem wokalnym i/lub instrumentalnym
  Dyplomant dyryguje dwoma przygotowanymi przez siebie zespołami (chór mieszany i zespół instrumentalny ODEON) w ramach koncertu otwartego dla publiczności i ocenianego przez komisję egzaminacyjną. Wyboru utworów dokonuje dyplomant w porozumieniu ze swoim nauczycielem dyrygowania oraz z opiekunem danego zespołu. Program jest zatwierdzany przez właściwą Katedrę. Czas prezentacji z każdym z zespołów powinien wynosić 5-10 min., w zależności od stopnia trudności utworów.
  Ocena z części A egzaminu jest średnią arytmetyczną następujących składowych:
  • średnia arytmetyczna ocen za pracę z zespołami podczas prób (oceniają opiekunowie danego zespołu) - suma ocen podzielona przez 2;
  • średnia arytmetyczna ocen za prezentację artystyczną podczas koncertu (oceniają wszyscy uprawnieni członkowie komisji egzaminacyjnej), skreślane noty skrajne, suma dzielona przez ilość członków komisji pomniejszoną o 2.
  Część B – Egzamin z towarzyszeniem fortepianu
  Dyplomant prezentuje program składający się z utworów przewidzianych w programie dyrygowania 4 semestru studiów drugiego stopnia przy akompaniamencie fortepianu.
  Ocena z części B egzaminu jest średnią arytmetyczną ocen uprawnionych członków komisji, przy czym noty skrajne zostają skreślone, a suma pozostałych not dzielona przez ilość członków komisji pomniejszoną o 2.
   
  Ocena z egzaminu z dyrygowania jest średnią arytmetyczną ocen z części A i B.
 2.  
 3. 2. Lekcja dyplomowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
   
  Dyplomant przygotowuje i prowadzi lekcję dyplomową z uczniami z jednej z klas gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego w ramach zajęć z muzyki. Temat lekcji ustalany jest przez dyplomanta w porozumieniu z wykładowcą sprawującym opiekę merytoryczną nad praktykami pedagogicznymi i lekcjami dyplomowymi. Dyplomant ma prawo do jednorazowej hospitacji lekcji muzyki w klasie, z którą będzie prowadził lekcję dyplomową. Samodzielnie przygotowuje konspekt zajęć. Ma prawo do konsultacji z wykładowcą sprawującym opiekę merytoryczną nad praktykami pedagogicznymi i lekcjami dyplomowymi.
   
  Lekcja oceniana jest przez komisję egzaminacyjną wyznaczoną przez Dziekana wydziału. Ocena lekcji stanowi średnią arytmetyczną składowych ocen członków komisji.
 4.  
 5. Pisemna praca magisterska – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
   
  Temat pracy zatwierdzają członkowie właściwej Katedry podczas zebrania. Tematyka pracy zależy od zainteresowań dyplomanta i musi być zgodna z kierunkiem studiów.
   
  Pisemna praca dyplomowa powinna być dostarczona w 3 egzemplarzach:
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf lub doc;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • tytuły rozdziałów głównych: czcionka 14 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • widoczna – napisana – numeracja od Wstępu do Bibliografii, dalej – numeracja „w pamięci”.
   W spisie pracy – uwzględnione i policzone strony od strony tytułowej do ostatniej strony pracy.
  • strona tytułowa – znormalizowana dla wszystkich – wzór na stronie internetowej Akademii,
  • objętość pracy – minimum 80 stron tekstu jednolitego, tj. od Wstępu do Zakończenia pracy,
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
   
  Oceny pisemnej pracy dyplomowej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  – zgodność treści pracy z tematem,
  – poprawność metodologiczna,
  – zawartość merytoryczna,
  – dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  – formalna strona pracy,
  – poprawność języka.
 6.  
 7. Obrona pisemnej pracy magisterskiej – stanowi 20% oceny dyplomowej
   
  Podczas egzaminu dyplomant odpowiada na pytania członków komisji egzaminacyjnej dotyczące tematu przedstawionej pracy magisterskiej oraz wiedzy i umiejętności z zakresu odbytych studiów.
 8.  
 9. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej

Specjalność MUZYKA W MEDIACH | studia I stopnia

Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
Kierunek MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA
Specjalność MUZYKA W MEDIACH

Studia pierwszego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

   
 1. Pisemna praca licencjacka – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
   
  Praca winna dotyczyć wybranego aspektu wiedzy o muzyce (historycznego, estetycznego, analitycznego) i jej obecności w mediach (prasie, radiu, telewizji, Internecie itp.). Temat pracy powinien zostać zatwierdzony przez Radę Instytutu Mediów i Produkcji Muzycznej.
  W czasie zajęć student ma opracować konspekt do tematu wcześniej zadeklarowanego i zatwierdzonego przez Radę Instytutu Mediów i Produkcji Muzycznej, zgromadzić literaturę, wypracować postawienie problemu i hipotez, napisać i zredagować kolejne fragmenty pracy, sporządzić bibliografię itd.
   
  Pisemna praca licencjacka powinna być dostarczona w 3 egzemplarzach:
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf lub doc;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • tytuły rozdziałów głównych: czcionka 14 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • widoczna – napisana – numeracja od Wstępu do Bibliografii, dalej – numeracja „w pamięci”.
   W spisie pracy – uwzględnione i policzone strony od strony tytułowej do ostatniej strony pracy.
  • strona tytułowa – znormalizowana dla wszystkich – wzór na stronie internetowej Akademii,
  • objętość pracy – minimum 30 stron tekstu jednolitego, tj. od Wstępu do Zakończenia pracy,
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
   
  Oceny pisemnej pracy dyplomowej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  – zgodność treści pracy z tematem,
  – merytoryczna treść pracy,
  – dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  – formalna strona pracy,
  – poprawność języka.
 2.  
 3. Projekt autorski – stanowi 25% oceny dyplomowej
   
  Projekt autorski powinien być tematycznie związany z zakresem kompetencji zawodowych wynikających z kształcenia na kierunku „Muzyka w mediach”. Przykładowe formy projektu: prelekcja, audycja radiowa lub telewizyjna, koncepcja dotycząca upowszechniania kultury, program festiwalu, witryna internetowa. Projekt powinien być konsultowany z promotorem pracy licencjackiej i przygotowany we współpracy z osobami lub instytucjami związanymi z mediami i muzyką (studia radiowe i telewizyjne, instytucje kultury muzycznej).
  Dokumentacja projektu winna zawierać rejestrację działania (w postaci elektronicznej na płycie CD lub DVD albo/i zrzutów ekranu witryny internetowej).
   
  Projekt należy złożyć w Dziale Nauczania razem z pracą dyplomową, dołączając go na opisanej płycie CD/DVD do każdego egzemplarza pracy (wkleić na wewnętrznej stronie okładki, również w egzemplarzu przeznaczonym dla recenzenta).
   Ocenie projektu podlegają następujące elementy:
  • oryginalność problematyki i atrakcyjność jej ujęcia,
  • zgodność projektu z kierunkiem studiów,
  • dobór i wykorzystanie źródeł,
  • poprawność językowa i formalna.
  Projekt autorski ocenia komisja wyznaczona do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.
 4.  
 5. Obrona pracy licencjackiej – stanowi 25% oceny dyplomowej
   
  Egzamin ustny, podczas którego kandydat na licencjata odpowiada na pytania członków komisji dotyczące tematyki podjętej w pracy pisemnej oraz projektu autorskiego.
   Na ocenę egzaminu wpływają:
  • znajomość problematyki i zakres jej przedstawienia,
  • kompletność udzielonych odpowiedzi,
  • sposób ustnego formułowania odpowiedzi.
 6.  
 7. Średnia ocen ze studiów – stanowi 25% oceny dyplomowej

Specjalność MUZYKA W MEDIACH | studia II stopnia

Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
Kierunek MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA
Specjalność MUZYKA W MEDIACH

Studia drugiego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

   
 1. Pisemna praca magisterska – ocena stanowi 33,(3)% oceny dyplomowej
   
  Praca winna dotyczyć szerszego monograficznego zagadnienia z zakresu wiedzy o muzyce i jej funkcjonowania w mediach (prasie, radiu, telewizji, Internecie itp.). Problematyka pracy powinna stać się okazją do zaprezentowania kompetencji absolwenta w zakresie medialnych funkcji i możliwości muzyki. Temat pracy powinien zostać zatwierdzony przez Radę Instytutu Mediów i Produkcji Muzycznej.
  W czasie zajęć student ma opracować konspekt do tematu, zgromadzić literaturę, wypracować postawienie problemu i hipotez, napisać i zredagować kolejne fragmenty pracy, sporządzić bibliografię itd.
   
  Pisemna praca magisterska powinna być dostarczona w 3 egzemplarzach:
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf lub doc;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • tytuły rozdziałów głównych: czcionka 14 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • widoczna – napisana – numeracja od Wstępu do Bibliografii, dalej – numeracja „w pamięci”.
   W spisie pracy – uwzględnione i policzone strony od strony tytułowej do ostatniej strony pracy.
  • strona tytułowa – znormalizowana dla wszystkich – wzór na stronie internetowej Akademii,
  • objętość pracy – minimum 80 stron tekstu jednolitego, tj. od Wstępu do Zakończenia pracy,
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
   
  Oceny pisemnej pracy dyplomowej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  – zgodność treści pracy z tematem,
  – merytoryczna treść pracy,
  – dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  – formalna strona pracy,
  – poprawność języka.
 2.  
 3. Obrona pracy magisterskiej – stanowi 33,(3)% oceny dyplomowej
   
  Magistrant ustosunkowuje się do uwag recenzenta oraz odpowiada na pytania członków komisji dotyczące tematyki podjętej w pracy.
   Na ocenę egzaminu wpływają:
  • znajomość problematyki i zakres jej przedstawienia,
  • kompletność udzielonych odpowiedzi,
  • sposób i typ argumentacji,
  • poprawność językowa wypowiedzi.
 4.  
 5. Średnia ocen ze studiów – stanowi 33,(3)% oceny dyplomowej

Specjalność PRODUKCJA MUZYCZNA | studia I stopnia

Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
Kierunek MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA
Specjalność PRODUKCJA MUZYCZNA

Studia pierwszego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

   
 1. Organizacja lub współorganizacja dowolnej formy produkcji muzycznej – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
   
  Organizacja/współorganizacja powinna obejmować takie formy produkcji muzycznej, jak koncert, widowisko muzyczne, przedstawienie muzyczne, konkurs muzyczny, wideoklip itp. Możliwy jest wybór jednego z wydarzeń artystycznych zaplanowanych przez Uczelnię. W przypadku realizacji projektu poza Akademią dyplomant zobowiązany jest do przedstawienia zgody głównego organizatora na wykorzystanie zebranych w pracy materiałów, w tym fotografii. Formę produkcji muzycznej wybranej do realizacji w ramach dyplomowego projektu artystycznego zatwierdza Instytut Mediów i Produkcji Muzycznej.
  Wymagane jest przygotowanie szczegółowej dokumentacji (opis, zdjęcia) ze wszystkich etapów produkcji, którą należy konsultować z promotorem.
  Organizację/współorganizację ocenia komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną promotora i dokumentacją zrealizowanej produkcji zaprezentowaną w formie aneksów zamieszczonych na końcu pisemnej pracy dyplomowej.
 2.  
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
   
  Pisemna praca dyplomowa – opis przebiegu organizacji wyżej wskazanego wydarzenia. Praca powinna dotyczyć zagadnień producenckich, w tym w szczególności: planu organizacyjnego przedsięwzięcia, planu zarządzania komunikacją, form pozyskiwania funduszy, działań promocyjnych, zagadnień prawnych oraz zawierać szczegółowy opis zakresu zadań zrealizowanych przez dyplomanta.
   
  Pisemna praca dyplomowa powinna być dostarczona w 3 egzemplarzach:
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf lub doc;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • tytuły rozdziałów głównych: czcionka 14 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • widoczna – napisana – numeracja od Wstępu do Bibliografii, dalej – numeracja „w pamięci”.
   W spisie pracy – uwzględnione i policzone strony od strony tytułowej do ostatniej strony pracy.
  • strona tytułowa – znormalizowana dla wszystkich – wzór na stronie internetowej Akademii,
  • objętość pracy – minimum 30 stron tekstu jednolitego, tj. od Wstępu do Zakończenia pracy,
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
   
  Oceny pisemnej pracy dyplomowej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  – zgodność treści pracy z tematem,
  – merytoryczna treść pracy,
  – dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  – formalna strona pracy,
  – poprawność języka.
 4.  
 5. Obrona pracy dyplomowej – stanowi 25% oceny dyplomowej
   
  Egzamin w formie odpowiedzi ustnych na pytania dotyczące pisemnej pracy dyplomowej.
 6.  
 7. Średnia ocen ze studiów – stanowi 25% oceny dyplomowej

Specjalność REALIZACJA DŹWIĘKU | studia I stopnia

Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
Kierunek MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA
Specjalność REALIZACJA DŹWIĘKU

Studia pierwszego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

Zmiana zasad dyplomowania na rok akademicki 2020/2021 z 23 lutego 2021 r., wprowadzona przez Radę Instytutu Mediów i Produkcji Muzycznej, wynikająca z sytuacji epidemicznej w kraju, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567 i 568) w. zw. z  ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695) oraz Rozporządzeniem MNiSW z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych przedmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 511) i „Wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć” na uczelniach artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

   
 1. Nagranie, montaż cyfrowy i mastering płyty CD – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
   
  Prezentacja minimum 4 nagrań o zróżnicowanym instrumentarium, z całkowitym czasem trwania nie krótszym niż 12 minut.
  Opisaną płytę CD należy dołączyć do każdego egzemplarza pracy dyplomowej (wkleić na wewnętrznej stronie tylnej okładki).
  Zaleca się przygotowanie nagrania w 5. semestrze studiów.
 2.  
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
   
  Pisemna praca dyplomowa na temat związany ze specjalnością studiów (realizacja dźwięku). Temat pracy zatwierdza Rada Instytutu Mediów i Produkcji Muzycznej.
   
  Pisemna praca dyplomowa powinna być dostarczona w 3 egzemplarzach:
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf lub doc;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • tytuły rozdziałów głównych: czcionka 14 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • widoczna – napisana – numeracja od Wstępu do Bibliografii, dalej – numeracja „w pamięci”.
   W spisie pracy – uwzględnione i policzone strony od strony tytułowej do ostatniej strony pracy.
  • strona tytułowa – znormalizowana dla wszystkich – wzór na stronie internetowej Akademii,
  • objętość pracy – minimum 20 stron tekstu jednolitego, tj. od Wstępu do Zakończenia pracy,
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
   
  Oceny pisemnej pracy dyplomowej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  – zgodność treści pracy z tematem,
  – poprawność metodologiczna,
  – zawartość merytoryczna,
  – dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  – formalna strona pracy,
  – poprawność języka.
 4.  
 5. Obrona pracy dyplomowej – stanowi 25% oceny dyplomowej
   
  Egzamin w formie odpowiedzi ustnych na pytania dotyczące zarówno pisemnej pracy dyplomowej, jak i prezentowanych podczas egzaminu nagrań.
 6.  
 7. Średnia ocen ze studiów – stanowi 25% oceny dyplomowej

Kierunek MUZYKOTERAPIA | studia I stopnia

Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
Kierunek MUZYKOTERAPIA

Studia pierwszego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

   
 1. Pisemna praca licencjacka – ocena stanowi 33,(3)% oceny dyplomowej
   
  Temat pracy jest związany z kierunkiem studiów oraz zainteresowaniami studenta. Temat pracy zatwierdzają członkowie Rady Instytutu Rytmiki, Terapii i Edukacji Muzycznej podczas zebrania.
   
  Pisemna praca licencjacka powinna być dostarczona w 3 egzemplarzach:
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf lub doc;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • tytuły rozdziałów głównych: czcionka 14 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • widoczna – napisana – numeracja od Wstępu do Bibliografii, dalej – numeracja „w pamięci”.
   W spisie pracy – uwzględnione i policzone strony od strony tytułowej do ostatniej strony pracy.
  • strona tytułowa – znormalizowana dla wszystkich – wzór na stronie internetowej Akademii,
  • objętość pracy – minimum 30 stron tekstu jednolitego, tj. od Wstępu do Zakończenia pracy,
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
   
  Oceny pisemnej pracy dyplomowej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  – zgodność treści pracy z tematem,
  – merytoryczna treść pracy,
  – dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  – formalna strona pracy,
  – poprawność języka.
 2.  
 3. Obrona pisemnej pracy licencjackiej – stanowi 33,(3)% oceny dyplomowej
   
  Dyplomant prezentuje główne tezy i efekty swojej pracy (ok. 10 min.) oraz odpowiada na pytania członków komisji egzaminacyjnej dotyczące zagadnień ujętych w pracy.
  Ocena z obrony ustalana jest przez członków komisji egzaminacyjnej.
 4.  
 5. Średnia ocen ze studiów – stanowi 33,(3)% oceny dyplomowej

 

Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego

Kierunek INSTRUMENTALISTYKA | studia I stopnia

Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego
Kierunek INSTRUMENTALISTYKA
Specjalność INSTRUMENT GŁÓWNY

Studia pierwszego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

   
 1. Recital dyplomowy z instrumentu głównego – ocena x 3, co stanowi 75% oceny dyplomowej
   
  Zakres recitalu zatwierdzony przez właściwą Katedrę.
 2.  
 3. Średnia ocen ze studiów – stanowi 25% oceny dyplomowej

Kierunek INSTRUMENTALISTYKA | studia II stopnia

Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego
Kierunek INSTRUMENTALISTYKA
Specjalność INSTRUMENT GŁÓWNY

Studia drugiego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

   
 1. Recital dyplomowy z instrumentu głównego – ocena x 3, co stanowi 60% oceny dyplomowej
   
  Zakres recitalu zatwierdzony przez właściwą Katedrę.
 2.  
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
  Temat pracy pisemnej zatwierdzony przez właściwą Katedrę.

  Pisemna praca dyplomowa o tematyce wykonawczej z zakresu specjalności napisana z zastosowaniem obowiązujących dla pracy dyplomowej wymogów edytorskich.
  Podstawą zaliczenia jest ukończenie pisemnej pracy dyplomowej i przedstawienie jej do opinii promotora, a następnie złożenie pracy wraz z opinią i oceną promotora w Dziale Nauczania.

  Egzamin dyplomowy polegający na obronie pracy dyplomowej – sprawdzeniu wiedzy na tematy podjęte w pracy pisemnej z uwzględnieniem wiedzy ogólnej, doboru i wykorzystania źródeł, poprawności formalnej i językowej.
  Przy ocenie bierze się pod uwagę następujące aspekty:
  – zgodność treści pracy z tematem określonym w tytule,
  – zakres wiedzy związanej z tematem podjętym w pracy pisemnej z uwzględnieniem wiedzy ogólnej,
  – dobór i wykorzystanie źródeł,
  – poprawność formalną i językową pracy,
  – umiejętności argumentowania swoich racji.
  Ocena jest średnią arytmetyczną oceny wystawionej przez promotora, recenzenta i oceny z obrony pracy.

  Praca powinna być wydrukowana w 3 egzemplarzach.
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf lub doc;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • tytuły rozdziałów głównych: czcionka 14 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • widoczna – napisana – numeracja od Wstępu do Bibliografii, dalej – numeracja „w pamięci”.
   W spisie pracy – uwzględnione i policzone strony od strony tytułowej do ostatniej strony pracy.
  • strona tytułowa – znormalizowana dla wszystkich – wzór na stronie internetowej Akademii,
  • objętość pracy – minimum 25 stron tekstu jednolitego, tj. od Wstępu do Zakończenia pracy,
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
 4.  
 5. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej

 

Wydział Sztuk Scenicznych

Specjalność WOKALNO-AKTORSKA | studia I stopnia

Wydział Sztuk Scenicznych
Kierunek SZTUKI SCENICZNE
Specjalność WOKALNO-AKTORSKA

Studia pierwszego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

   
 1. Recital dyplomowy – ocena x 3, co stanowi 80% oceny dyplomowej
   
  Zakres recitalu zatwierdzony przez właściwą Katedrę.
 2.  
 3. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej

Specjalność MUSICAL | studia I stopnia

Wydział Sztuk Scenicznych
Kierunek SZTUKI SCENICZNE
Specjalność MUSICAL

Studia pierwszego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

   
 1. Recital dyplomowy – ocena x 3, co stanowi 80% oceny dyplomowej
   
  Zakres recitalu zatwierdzony przez właściwą Katedrę.
 2.  
 3. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej

Specjalność CHOREOGRAFIA I TECHNIKI TAŃCA | studia I stopnia

Wydział Sztuk Scenicznych
Kierunek SZTUKI SCENICZNE
Specjalność CHOREOGRAFIA I TECHNIKI TAŃCA

Studia pierwszego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

   
 1. Prezentacja projektu choreograficznego wraz z obroną – ocena stanowi 75% oceny dyplomowej
   
  Proponowany przez studenta temat projektu dyplomowego konsultowany jest z promotorem projektu. Promotorzy projektu proponowani są przez studentów. Są nimi wykładowcy studiów Choreografia i techniki tańca. Konsultacje odbywają się w ramach przedmiotu Projekty choreograficzne. Student w pierwszym semestrze trzeciego roku musi przedstawić plan pracy oraz scenariusz projektu na podstawie którego otrzymuje zaliczenie. W semestrze drugim na podstawie przedstawionego scenariusza konsultuje z promotorem postępy w realizowanym przez siebie projekcie. Podstawą do uzyskania zaliczenia projektu jest jego ukończenie. Ukończenie projektu równoznaczne jest z dopuszczeniem studenta do obrony. Projekty studentów pokazywane są na scenie przed komisją i publicznością.
   
  Ustna prezentacja w języku polskim (min. 10 minut) projektu dyplomowego w dowolnej formie oraz obrona projektu w formie odpowiedzi na pytania dotyczące tematyki podjętej w projekcie dyplomowym.
   
  Ocenie podlegają:
  • dobór i wykorzystanie narzędzi choreograficznych, ruchowych i tanecznych w projekcie dyplomowym,
  • zgodność doboru środków wyrazu z tematem projektu.
  Ocena jest średnią arytmetyczną oceny wystawionej przez komisję i oceny z obrony projektu dyplomowego.
 2.  
 3. Średnia ocen ze studiów – stanowi 25% oceny dyplomowej

Specjalność TANIEC NOWOCZESNY | studia I stopnia

Wydział Sztuk Scenicznych
Kierunek SZTUKI SCENICZNE
Specjalność TANIEC NOWOCZESNY

Studia pierwszego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

   
 1. Prezentacja projektu choreograficznego wraz z obroną – ocena stanowi 75% oceny dyplomowej
   
  Proponowany przez studenta temat projektu dyplomowego konsultowany jest z promotorem projektu. Promotorzy projektu proponowani są przez studentów. Są nimi wykładowcy studiów specjalności taniec nowoczesny. Konsultacje odbywają się w ramach przedmiotu Projekty choreograficzne. Student w pierwszym semestrze trzeciego roku musi przedstawić plan pracy oraz scenariusz projektu na podstawie którego otrzymuje zaliczenie. W semestrze drugim na podstawie przedstawionego scenariusza konsultuje z promotorem postępy w realizowanym przez siebie projekcie. Podstawą do uzyskania zaliczenia projektu jest jego ukończenie. Ukończenie projektu równoznaczne jest z dopuszczeniem studenta do obrony. Projekty studentów pokazywane są na scenie przed komisją i publicznością.
   
  Ustna prezentacja w języku polskim (min. 10 minut) projektu dyplomowego w dowolnej formie oraz obrona projektu w formie odpowiedzi na pytania dotyczące tematyki podjętej w projekcie dyplomowym.
   
  Ocenie podlegają:
  • dobór i wykorzystanie narzędzi choreograficznych, ruchowych i tanecznych w projekcie dyplomowym,
  • zgodność doboru środków wyrazu z tematem projektu.
  Ocena jest średnią arytmetyczną oceny wystawionej przez komisję i oceny z obrony projektu dyplomowego.
 2.  
 3. Średnia ocen ze studiów – stanowi 25% oceny dyplomowej

Specjalność WOKALNO-AKTORSKA | studia II stopnia

Wydział Sztuk Scenicznych
Kierunek SZTUKI SCENICZNE
Specjalność WOKALNO-AKTORSKA

Studia drugiego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

   
 1. 1. Recital dyplomowy – ocena x 3 stanowi 60% oceny dyplomowej
   
  Zakres recitalu zatwierdzony przez właściwą Katedrę
 2.  
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej

  Pisemna praca dyplomowa o tematyce wykonawczej z zakresu specjalności napisana z zastosowaniem obowiązujących dla pracy dyplomowej wymogów edytorskich.
  Podstawą zaliczenia jest ukończenie pisemnej pracy dyplomowej i przedstawienie jej do opinii promotora, a następnie złożenie pracy wraz z opinią i oceną promotora w Dziale Nauczania.

  Egzamin dyplomowy polegający na obronie pracy dyplomowej – sprawdzeniu wiedzy na tematy podjęte w pracy pisemnej z uwzględnieniem wiedzy ogólnej, doboru i wykorzystania źródeł, poprawności formalnej i językowej.
  Przy ocenie bierze się pod uwagę następujące aspekty:
  – zgodność treści pracy z tematem określonym w tytule;
  – zakres wiedzy związanej z tematem podjętym w pracy pisemnej z uwzględnieniem wiedzy ogólnej;
  – dobór i wykorzystanie źródeł;
  – poprawność formalną i językową pracy;
  – umiejętności argumentowania swoich racji.

  Ocena jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez promotora, recenzenta i oceny z obrony pracy.

  Pisemna praca dyplomowa powinna być dostarczona w 3 egzemplarzach:
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf lub doc;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • tytuły rozdziałów głównych: czcionka 14 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej (widoczna – napisana – numeracja od Wstępu do Bibliografii, dalej – numeracja „w pamięci”.
   W spisie pracy – uwzględnione i policzone strony od strony tytułowej do ostatniej strony pracy.
  • strona tytułowa – znormalizowana dla wszystkich – wzór na stronie internetowej Akademii,
  • objętość pracy – minimum 25 stron tekstu jednolitego, tj. od Wstępu do Zakończenia pracy,
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
 4.  
 5. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej

Specjalność MUSICAL | studia II stopnia

Wydział Sztuk Scenicznych
Kierunek SZTUKI SCENICZNE
Specjalność MUSICAL

Studia drugiego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

   
 1. 1. Recital dyplomowy – ocena x 3 stanowi 60% oceny dyplomowej
   
  Zakres recitalu zatwierdzony przez właściwą Katedrę
 2.  
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej

  Pisemna praca dyplomowa o tematyce wykonawczej z zakresu specjalności napisana z zastosowaniem obowiązujących dla pracy dyplomowej wymogów edytorskich.
  Podstawą zaliczenia jest ukończenie pisemnej pracy dyplomowej i przedstawienie jej do opinii promotora, a następnie złożenie pracy wraz z opinią i oceną promotora w Dziale Nauczania.

  Egzamin dyplomowy polegający na obronie pracy dyplomowej – sprawdzeniu wiedzy na tematy podjęte w pracy pisemnej z uwzględnieniem wiedzy ogólnej, doboru i wykorzystania źródeł, poprawności formalnej i językowej.
  Przy ocenie bierze się pod uwagę następujące aspekty:
  – zgodność treści pracy z tematem określonym w tytule;
  – zakres wiedzy związanej z tematem podjętym w pracy pisemnej z uwzględnieniem wiedzy ogólnej;
  – dobór i wykorzystanie źródeł;
  – poprawność formalną i językową pracy;
  – umiejętności argumentowania swoich racji.

  Ocena jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez promotora, recenzenta i oceny z obrony pracy.

  Pisemna praca dyplomowa powinna być dostarczona w 3 egzemplarzach:
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf lub doc;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • tytuły rozdziałów głównych: czcionka 14 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej (widoczna – napisana – numeracja od Wstępu do Bibliografii, dalej – numeracja „w pamięci”.
   W spisie pracy – uwzględnione i policzone strony od strony tytułowej do ostatniej strony pracy.
  • strona tytułowa – znormalizowana dla wszystkich – wzór na stronie internetowej Akademii,
  • objętość pracy – minimum 25 stron tekstu jednolitego, tj. od Wstępu do Zakończenia pracy,
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
 4.  
 5. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej

Specjalność CHOREOGRAFIA | studia II stopnia

Wydział Sztuk Scenicznych
Kierunek SZTUKI SCENICZNE
Specjalność CHOREOGRAFIA

Studia drugiego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

   
 1. Prezentacja projektu choreograficznego wraz z obroną – ocena stanowi 60% oceny dyplomowej
   
  Proponowany przez studenta temat projektu dyplomowego konsultowany jest z promotorem projektu. Promotorzy projektu proponowani są przez studentów. Są nimi wykładowcy studiów Choreografia. Konsultacje odbywają się w ramach przedmiotu Projekty choreograficzne. Student w pierwszym semestrze drugiego roku musi przedstawić plan pracy oraz scenariusz projektu na podstawie którego otrzymuje zaliczenie. W semestrze drugim na podstawie przedstawionego scenariusza konsultuje z promotorem postępy w realizowanym przez siebie projekcie. Podstawą do uzyskania zaliczenia projektu jest jego ukończenie. Ukończenie projektu równoznaczne jest z dopuszczeniem studenta do obrony. Projekty studentów pokazywane są na scenie przed komisją i publicznością.
 2.  
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej

  Pisemna praca dyplomowa o tematyce wykonawczej z zakresu specjalności napisana z zastosowaniem obowiązujących dla pracy dyplomowej wymogów edytorskich.
  Zaliczenie na podstawie pisemnej pracy złożonej w Dziale Nauczania oraz po otrzymaniu w formie pisemnej pozytywnej opinii promotora pracy.

  Egzamin dyplomowy – ustna prezentacja w języku polskim (min. 10 minut) pisemnej pracy dyplomowej w dowolnej formie oraz obrona pracy dyplomowej w formie odpowiedzi na pytania dotyczące tematyki podjętej w pracy pisemnej.
  Ocenie podlegają:
  – dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  – zgodność treści pracy z tematem,
  – formalna strona pracy, poprawność języka.

  Ocena jest średnią arytmetyczną oceny wystawionej przez recenzenta i oceny z obrony pracy.

  Praca powinna być wydrukowana w 3 egzemplarzach.
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf lub doc;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • tytuły rozdziałów głównych: czcionka 14 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • widoczna – napisana – numeracja od Wstępu do Bibliografii, dalej – numeracja „w pamięci”.
   W spisie pracy – uwzględnione i policzone strony od strony tytułowej do ostatniej strony pracy.
  • strona tytułowa – znormalizowana dla wszystkich – wzór na stronie internetowej Akademii,
  • objętość pracy – minimum 30 stron tekstu jednolitego, tj. od Wstępu do Zakończenia pracy,
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
 4.  
 5. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej

Specjalność SOMATYKA W TAŃCU I TERAPII | studia II stopnia

Wydział Sztuk Scenicznych
Kierunek SZTUKI SCENICZNE
Specjalność SOMATYKA W TAŃCU I TERAPII

Studia drugiego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

   
 1. Prezentacja projektu choreograficznego wraz z obroną – ocena stanowi 60% oceny dyplomowej
   
  Proponowany przez studenta temat projektu dyplomowego konsultowany jest z promotorem projektu. Promotorzy projektu proponowani są przez studentów. Są nimi wykładowcy studiów Somatyka w tańcu i terapii. Konsultacje odbywają się w ramach przedmiotu Projekty choreograficzne. Student w pierwszym semestrze drugiego roku musi przedstawić plan pracy oraz scenariusz projektu na podstawie którego otrzymuje zaliczenie. W semestrze drugim na podstawie przedstawionego scenariusza konsultuje z promotorem postępy w realizowanym przez siebie projekcie. Podstawą do uzyskania zaliczenia projektu jest jego ukończenie. Ukończenie projektu równoznaczne jest z dopuszczeniem studenta do obrony. Projekty studentów pokazywane są na scenie przed komisją i publicznością.
 2.  
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej

  Pisemna praca dyplomowa o tematyce wykonawczej z zakresu specjalności napisana z zastosowaniem obowiązujących dla pracy dyplomowej wymogów edytorskich.
  Zaliczenie na podstawie pisemnej pracy złożonej w Dziale Nauczania oraz po otrzymaniu w formie pisemnej pozytywnej opinii promotora pracy.

  Egzamin dyplomowy – ustna prezentacja w języku polskim (min. 10 minut) pisemnej pracy dyplomowej w dowolnej formie oraz obrona pracy dyplomowej w formie odpowiedzi na pytania dotyczące tematyki podjętej w pracy pisemnej.
  Ocenie podlegają:
  – dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  – zgodność treści pracy z tematem,
  – formalna strona pracy, poprawność języka.

  Ocena jest średnią arytmetyczną oceny wystawionej przez recenzenta i oceny z obrony pracy.

  Praca powinna być wydrukowana w 3 egzemplarzach.
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf lub doc;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • tytuły rozdziałów głównych: czcionka 14 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • widoczna – napisana – numeracja od Wstępu do Bibliografii, dalej – numeracja „w pamięci”.
   W spisie pracy – uwzględnione i policzone strony od strony tytułowej do ostatniej strony pracy.
  • strona tytułowa – znormalizowana dla wszystkich – wzór na stronie internetowej Akademii,
  • objętość pracy – minimum 30 stron tekstu jednolitego, tj. od Wstępu do Zakończenia pracy,
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
 4.  
 5. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej

 

Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

Specjalność WOKALISTYKA ESTRADOWA | studia I stopnia

Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej
Kierunek JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
Specjalność WOKALISTYKA ESTRADOWA

Studia pierwszego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

   
 1. Recital dyplomowy – ocena x 3, co stanowi 75% oceny dyplomowej
   
  Recital dyplomowy – studia stacjonarne
  składa się z 7 utworów będących wizytówką zainteresowań stylistycznych oraz możliwości wokalnych, wykonanych w j. polskim i j. angielskim, wykonanych z sekcją rytmiczną.
   
  Recital dyplomowy – studia niestacjonarne
  składa się z 4 utworów będących wizytówką zainteresowań stylistycznych oraz możliwości wokalnych, wykonanych w j. polskim i j. angielskim - z fortepianem oraz instrumentami akustycznymi
 2.  
 3. Średnia ocen ze studiów – stanowi 25% oceny dyplomowej

Specjalność INSTRUMENTY JAZZOWE | studia II stopnia

Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej
Kierunek JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
Specjalność INSTRUMENTY JAZZOWE

Studia drugiego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

   
 1. Recital dyplomowy z instrumentu głównego – ocena x 3, co stanowi 60% oceny dyplomowej
   
  Recital dyplomowy powinien składać się z autorskiego repertuaru lub z repertuaru innych twórców w autorskich aranżacjach o łącznej długości nie przekraczającej 30 min.
 2.  
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
   
  Temat pracy pisemnej zatwierdzony przez Kierownika Instytutu Wokalistyki Estradowej.

  Pisemna praca dyplomowa o tematyce wykonawczej z zakresu specjalności, napisana z zastosowaniem obowiązujących dla pracy dyplomowej wymogów edytorskich.
  Podstawą zaliczenia jest ukończenie pisemnej pracy dyplomowej i przedstawienie jej do opinii promotora, a następnie złożenie pracy wraz z opinią i oceną promotora w Dziale Nauczania.

  Egzamin dyplomowy polegający na obronie pracy dyplomowej – sprawdzeniu wiedzy na tematy podjęte w pracy pisemnej z uwzględnieniem wiedzy ogólnej, doboru i wykorzystania źródeł, poprawności formalnej i językowej.
  Przy ocenie bierze się pod uwagę następujące aspekty:
  – zgodność treści pracy z tematem określonym w tytule,
  – zakres wiedzy związanej z tematem podjętym w pracy pisemnej z uwzględnieniem wiedzy ogólnej,
  – dobór i wykorzystanie źródeł,
  – poprawność formalną i językową pracy,
  – umiejętności argumentowania swoich racji.
  Ocena jest średnią arytmetyczną oceny wystawionej przez promotora, recenzenta i oceny z obrony pracy.

  Praca powinna być wydrukowana w 3 egzemplarzach.
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf lub doc;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • tytuły rozdziałów głównych: czcionka 14 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • widoczna – napisana – numeracja od Wstępu do Bibliografii, dalej – numeracja „w pamięci”.
   W spisie pracy – uwzględnione i policzone strony od strony tytułowej do ostatniej strony pracy.
  • strona tytułowa – znormalizowana dla wszystkich – wzór na stronie internetowej Akademii,
  • objętość pracy – minimum 25 stron tekstu jednolitego, tj. od Wstępu do Zakończenia pracy,
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
 4.  
 5. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej

Specjalność WOKALISTYKA ESTRADOWA | studia II stopnia

Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej
Kierunek JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
Specjalność WOKALISTYKA ESTRADOWA

Studia drugiego stopnia

 
ZASADY DYPLOMOWANIA

   
 1. Recital dyplomowy – ocena x 3, co stanowi 60% oceny dyplomowej
   
  Recital dyplomowy – studia stacjonarne
  składa się z 10 utworów w j. polskim i j. angielskim reprezentatywnych dla zainteresowań stylistycznych, możliwości wokalnych, kreacji artystycznych oraz estetycznych, wykonanych z sekcją rytmiczną.
   
  Recital dyplomowy – studia niestacjonarne
  składa się z 7 utworów w j. polskim i j. angielskim reprezentatywnych dla zainteresowań stylistycznych, możliwości wokalnych, kreacji artystycznych oraz estetycznych, wykonanych z sekcją rytmiczną.
 2.  
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
   
  Temat pracy pisemnej zatwierdzony przez Kierownika Instytutu Wokalistyki Estradowej.

  Pisemna praca dyplomowa o tematyce wykonawczej z zakresu specjalności; wokalistyka estradowa, napisana z zastosowaniem obowiązujących dla pracy dyplomowej wymogów edytorskich.
  Podstawą zaliczenia jest ukończenie pisemnej pracy dyplomowej i przedstawienie jej do opinii promotora, a następnie złożenie pracy wraz z opinią i oceną promotora w Dziale Nauczania.

  Egzamin dyplomowy polegający na obronie pracy dyplomowej – sprawdzeniu wiedzy na tematy podjęte w pracy pisemnej z uwzględnieniem wiedzy ogólnej, doboru i wykorzystania źródeł, poprawności formalnej i językowej.
  Przy ocenie bierze się pod uwagę następujące aspekty:
  – zgodność treści pracy z tematem określonym w tytule,
  – zakres wiedzy związanej z tematem podjętym w pracy pisemnej z uwzględnieniem wiedzy ogólnej,
  – dobór i wykorzystanie źródeł,
  – poprawność formalną i językową pracy,
  – umiejętności argumentowania swoich racji.
  Ocena jest średnią arytmetyczną oceny wystawionej przez promotora, recenzenta.
  Odrębną ocenę Komisja Egzaminacyjna wystawia za obronę pracy.

  Praca powinna być wydrukowana w 3 egzemplarzach.
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf lub doc;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • tytuły rozdziałów głównych: czcionka 14 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • widoczna – napisana – numeracja od Wstępu do Bibliografii, dalej – numeracja „w pamięci”.
   W spisie pracy – uwzględnione i policzone strony od strony tytułowej do ostatniej strony pracy.
  • strona tytułowa – znormalizowana dla wszystkich – wzór na stronie internetowej Akademii,
  • objętość pracy – minimum 30 stron tekstu jednolitego, tj. od Wstępu do Zakończenia pracy,
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
 4.  
 5. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej