Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej

Kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI | Specjalność: KOMPOZYCJA | studia I stopnia

SKŁADOWE EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Zaleca się prezentację utworów w formie monograficznego koncertu kompozytorskiego w 6. semestrze studiów.

   
 1. Partytura utworu – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
  Partytura utworu na zespół (minimum 9 wykonawców) lub orkiestrę kameralną. Dopuszcza się warstwę elektroniczną. Minimalny czas trwania 12 min.
  Partyturę ocenia komisja po uwzględnieniuoceny pracy przez promotora i oceny pracy przez recenzenta.
 2.  
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
  Pisemna praca dyplomowa o problematyce związanej z kierunkiem studiów.

  Partytura utworu oraz pisemna praca dyplomowa powinny być przygotowane w następujący sposób:
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf, dopuszcza się kserokopię rękopisu partytury;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy dyplomowej (pisemnej):
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      lewy – 3,5 cm      prawy – 1,6 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej
  • objętość pracy – minimum 25 stron tekstu
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (formularz do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).

  Oceny pisemnej pracy dyplomowej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  • zgodność treści pracy z tematem,
  • merytoryczna treść pracy,
  • dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  • formalna strona pracy,
  • poprawność języka.
 4. Obrona pracy dyplomowej – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
  Egzamin w formie odpowiedzi ustnych na pytania dotyczące zarówno partytury utworu jak i pisemnej pracy dyplomowej. Dopuszcza się również dyskusję na temat kompozycji zaprezentowanych podczas koncertu monograficznego.
 5.  
 6. Średnia ocen ze studiów – stanowi 25% oceny dyplomowej

 
Ocena dyplomowa ze studiów I stopnia jest składową wszystkich części dyplomu w następującej proporcji:

 • Partytura utworu – 25%
 • Pisemna praca dyplomowa – 25%
 • Obrona pracy dyplomowej – 25%
 • Średnia ocen ze studiów – 25%

Kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI | Specjalność: KOMPOZYCJA | studia II stopnia

SKŁADOWE EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Zaleca się prezentację utworów w formie monograficznego koncertu kompozytorskiego w 4. semestrze studiów.

   
 1. Partytura utworu – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
  Partytura utworu orkiestrowego, na instrument/y solo i orkiestrę, wokalno-instrumentalnego lub jednego aktu opery scenicznej. Dopuszcza się użycie warstwy elektronicznej. Minimalny czas trwania 15 min.
  Partyturę ocenia komisja po uwzględnieniu oceny pracy przez promotora i oceny pracy przez recenzenta.
 2.  
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
  Pisemna praca dyplomowa o problematyce związanej z kierunkiem studiów.

  Partytura utworu oraz pisemna praca dyplomowa powinny być przygotowane w następujący sposób:
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf, dopuszcza się kserokopię rękopisu partytury;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      lewy – 3,5 cm      prawy – 1,6 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej
  • objętość pracy – minimum 35 stron tekstu
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (formularz do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).

  Oceny pisemnej pracy dyplomowej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  • zgodność treści pracy z tematem,
  • merytoryczna treść pracy,
  • dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  • formalna strona pracy,
  • poprawność języka.
 4. Obrona pracy dyplomowej – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
  Egzamin ustny w formie odpowiedzi na pytania dotyczące zarówno partytury utworu jak i pisemnej pracy dyplomowej. Dopuszcza się również dyskusję na temat kompozycji zaprezentowanych podczas koncertu monograficznego.
 5.  
 6. Średnia ocen ze studiów – stanowi 25% oceny dyplomowej

 
Ocena dyplomowa ze studiów II stopnia jest składową wszystkich części dyplomu w następującej proporcji:

 • Partytura utworu – 25%
 • Pisemna praca dyplomowa – 25%
 • Obrona pracy dyplomowej – 25%
 • Średnia ocen ze studiów – 25%

Kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI | Specjalność: KOMPOZYCJA MUZYKI FILMOWEJ | studia I stopnia

SKŁADOWE EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   
 1. Muzyka do filmu – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
  Partytura utworu na zespół (minimum 9 wykonawców) lub orkiestrę kameralną. Minimalny czas trwania 5 min.
  Muzyka do etiudy filmowej i filmu animowanego (nagranie zmontowane z filmami). Łącznie minimum 10 min. muzyki
  Nagranie fragmentu filmu z muzyką powinno być zapisane na płycie CD lub DVD w jednym z powszechnie stosowanych formatów (płyta jest dołączona do każdego egzemplarza pracy pisemnej lub partytury).
  Obie prace ocenia komisja po uwzględnieniu ocen promotora i recenzenta.
 2.  
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
  Pisemna praca dyplomowa o problematyce związanej z kierunkiem studiów.

  Partytura utworu oraz pisemna praca dyplomowa powinny być przygotowane w następujący sposób:
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf, dopuszcza się kserokopię rękopisu partytury;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      lewy – 3,5 cm      prawy – 1,6 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej
  • objętość pracy – minimum 25 stron tekstu
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (formularz do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).

  Oceny pisemnej pracy dyplomowej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  • zgodność treści pracy z tematem,
  • merytoryczna treść pracy,
  • dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  • formalna strona pracy,
  • poprawność języka.
 4. Obrona pracy dyplomowej – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
  Egzamin ustny w formie odpowiedzi na pytania dotyczące zarówno filmów, partytury utworu jak i pisemnej pracy dyplomowej. Dopuszcza się również dyskusję na temat kompozycji zaprezentowanych podczas koncertu monograficznego.
 5.  
 6. Średnia ocen ze studiów – stanowi 25% oceny dyplomowej

 
Ocena dyplomowa ze studiów I stopnia jest składową wszystkich części dyplomu w następującej proporcji:

 • Muzyka do filmu – 25%
 • Pisemna praca dyplomowa – 25%
 • Obrona pracy dyplomowej – 25%
 • Średnia ocen ze studiów – 25%

Kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI | Specjalność: TEORIA MUZYKI | studia I stopnia

SKŁADOWE EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   
 1. Pisemna praca licencjacka – ocena stanowi 33.(3)% oceny dyplomowej
  Praca winna dotyczyć wybranego aspektu teorii muzyki (kształcenie słuchu, harmonia, kontrapunkt, instrumentacja, dawne techniki kompozytorskie, analiza form) lub historii muzyki, w tym muzyki polskiej XX wieku. Temat pracy powinien zostać zatwierdzony przez Katedrę Teorii Muzyki.
  W czasie zajęć student ma opracować konspekt do tematu wcześniej zadeklarowanego i zatwierdzonego przez Katedrę, zgromadzić literaturę, wypracować postawienie problemu i hipotez, napisać i zredagować kolejne fragmenty pracy, sporządzić bibliografię itd.

  Praca powinna być wydrukowana w 3 egzemplarzach:
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy dyplomowej (pisemnej):
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      lewy – 3,5 cm      prawy – 1,6 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej
  • objętość pracy – minimum 30 stron tekstu
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (formularz do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).

  Oceny pisemnej pracy licencjackiej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  • zgodność treści pracy z tematem,
  • merytoryczna treść pracy,
  • dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  • formalna strona pracy,
  • poprawność języka.
 2. Obrona pracy licencjackiej – ocena stanowi 33,(3)% oceny dyplomowej
  Egzamin ustny podczas którego kandydat na licencjata odpowiada na pytania członków komisji dotyczące tematyki podjętej w pracy pisemnej. Na ocenę egzaminu wpływają: znajomość problematyki pracy i zakres jej przedstawienia, kompletność udzielonych odpowiedzi oraz sposób ich ustnego formułowania.
 3.  
 4. Średnia ocen ze studiów – stanowi 33,(3)% oceny dyplomowej

 
Ocena dyplomowa ze studiów I stopnia jest składową wszystkich części dyplomu w następującej proporcji:

 • Pisemna praca licencjacka – 33,(3)%
 • Obrona pracy licencjackiej – 33,(3)%
 • Średnia ocen ze studiów – 33,(3)%

Kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI | Specjalność: TEORIA MUZYKI | studia II stopnia

SKŁADOWE EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   
 1. Pisemna praca magisterska – ocena stanowi 33,(3)% oceny dyplomowej
  Praca winna dotyczyć szerszego monograficznego zagadnienia z teorii muzyki (kształcenie słuchu, harmonia, kontrapunkt, instrumentacja, dawne techniki kompozytorskie, analiza form) lub historii muzyki. Temat pracy powinien zostać zatwierdzony przez Katedrę Teorii Muzyki.
  W czasie zajęć student ma opracować konspekt do tematu, zgromadzić literaturę, wypracować postawienie problemu i hipotez, napisać i zredagować kolejne fragmenty pracy, sporządzić bibliografię itd.

  Praca magisterska powinna być wydrukowana w 3 egzemplarzach.
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy dyplomowej (pisemnej):
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      lewy – 3,5 cm      prawy – 1,6 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej
  • objętość pracy – minimum 80 stron tekstu
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (formularz do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).

  Oceny pisemnej pracy magisterskiej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  • zgodność treści pracy z tematem,
  • merytoryczna treść pracy,
  • dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  • formalna strona pracy,
  • poprawność języka.
 2. Obrona pracy magisterskiej – ocena stanowi 33,(3)% oceny dyplomowej
  Egzamin dyplomowy składa się z dwóch etapów:
  1. Obrona pracy magisterskiej – magistrant ustosunkowuje się do zarzutów i uwag recenzenta oraz odpowiada na pytania członków komisji dotyczące tematyki podjętej w pracy. Na ocenę egzaminu wpływają:
   • znajomość problematyki i zakres jej przedstawienia,
   • kompletność udzielonych odpowiedzi,
   • sposób i typ argumentacji
   • poprawność językowa wypowiedzi.
  2. Ustna wypowiedź magistranta na przygotowany wcześniej temat (wykład, prelekcja, audycja, lekcja), oceniana pod względem formy, treści, sposobu ujęcia problematyki i formy prezentacji.
 3. Średnia ocen ze studiów – stanowi 33,(3)% oceny dyplomowej

 
Ocena dyplomowa ze studiów II stopnia jest składową wszystkich części dyplomu w następującej proporcji:

 • Pisemna praca magisterska – 33,(3)%
 • Obrona pracy magisterskiej – 33,(3)%
 • Średnia ocen ze studiów – 33,(3)%

Kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI | Specjalność: RYTMIKA | studia I stopnia     

SKŁADOWE EGZAMINU DYPLOMOWEGO

 1. Interpretacja ruchowa utworu muzycznego – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
  Stworzenie interpretacji ruchowej utworu muzycznego z przeznaczeniem do percepcji przez dzieci (czas trwania – minimum 3 minuty). Utwór muzyczny zatwierdzają członkowie Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej podczas zebrania.
  Oceny interpretacji ruchowej dokonuje komisja egzaminacyjna. Ocenie podlegają:
  • odzwierciedlenie formy muzycznej w kompozycji ruchowej (poprawność analizy na poziomie formalnym, semantycznym i estetycznym, dobór środków ruchowych, zagospodarowanie przestrzeni)
  • efekt artystyczny
  • proces pracy (systematyczność, samodzielność, zaangażowanie, praca z zespołem).
 2. Lekcja dyplomowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
  Przeprowadzenie lekcji rytmiki lub kształcenia słuchu w klasach I-III Szkoły Muzycznej I stopnia. Temat lekcji ustalany jest w porozumieniu z wykładowcą sprawującym opiekę merytoryczną nad lekcjami dyplomowymi oraz z nauczycielem prowadzącym zajęcia w Szkole Muzycznej I stopnia, w której realizowane są praktyki i lekcja dyplomowa.
  Oceny przeprowadzonej lekcji dokonuje komisja egzaminacyjna.
   
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
  Praca pisemna z zakresu specjalności. Temat pracy zatwierdzają członkowie Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej podczas zebrania.
   
  Praca powinna być wydrukowana w 3 egzemplarzach.
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      lewy – 3,5 cm      prawy – 1,6 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej
  • objętość – minimum 30 stron tekstu
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (formularz do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
  Oceny pracy pisemnej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z ocenami promotora i recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  • zgodność treści pracy z tematem,
  • poprawność metodologiczna,
  • zawartość merytoryczna,
  • dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  • formalna strona pracy,
  • poprawność języka.
 4. Obrona pracy dyplomowej – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
  Obrona pisemnej pracy dyplomowej w formie odpowiedzi na pytania dotyczące pisemnej pracy dyplomowej oraz dziedziny rytmiki.
  Oceny obrony pracy pisemnej dokonuje komisja egzaminacyjna.
   
 5. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej

 
Ocena dyplomowa ze studiów I stopnia jest składową wszystkich części dyplomu w następującej proporcji:

 • Interpretacja ruchowa utworu muzycznego – 20%
 • Lekcja dyplomowa – 20%
 • Pisemna praca dyplomowa – 20%
 • Obrona pisemnej pracy dyplomowej – 20%
 • Średnia ocen z toku studiów – 20%

Kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI | Specjalność: RYTMIKA | studia II stopnia

SKŁADOWE EGZAMINU DYPLOMOWEGO

 1. Interpretacja ruchowa utworu muzycznego – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
  Stworzenie interpretacji ruchowej utworu muzycznego (czas trwania – minimum 3 minuty). Utwór muzyczny zatwierdzają członkowie Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej podczas zebrania.
  Oceny interpretacji ruchowej dokonuje komisja egzaminacyjna. Ocenie podlegają:
  • odzwierciedlenie formy muzycznej w kompozycji ruchowej (poprawność analizy na poziomie formalnym, semantycznym i estetycznym, dobór środków ruchowych, zagospodarowanie przestrzeni)
  • efekt artystyczny
  • proces pracy (systematyczność, samodzielność, zaangażowanie, praca z zespołem).
 2. Improwizacja fortepianowa - ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
  Realizacja następujących zagadnień w ramach recitalu z improwizacji fortepianowej:
  • ilustracje przebiegów rytmicznych jednoplanowych,
  • ilustracja przebiegu rytmicznego dwuplanowego,
  • forma w stylu barokowym z elementami polifonii,
  • suita tańców lub tańce zróżnicowane stylistycznie,
  • improwizacja swobodna – obrazki muzyczne o tematyce ilustracyjnej,
  • improwizacja jazzowa.
  • Oceny recitalu z improwizacji fortepianowej dokonuje komisja egzaminacyjna.
 3. Lekcja dyplomowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
  Przeprowadzenie lekcji rytmiki z zakresu materiału realizowanego w szkole muzycznej II stopnia. Temat lekcji ustalany jest w porozumieniu z wykładowcą sprawującym opiekę merytoryczną nad lekcjami dyplomowymi.
  Oceny przeprowadzonej lekcji dokonuje komisja egzaminacyjna.
   
 4. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 10% oceny dyplomowej
  Temat pracy zatwierdzają członkowie Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej podczas zebrania. Tematyka pracy zależy od zainteresowań dyplomanta i musi być zgodna z kierunkiem studiów.
   
  Praca powinna być wydrukowana w 3 egzemplarzach.
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy dyplomowej (pisemnej):
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      lewy – 3,5 cm      prawy – 1,6 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej
  • objętość – minimum 40 stron tekstu
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (formularz do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
  Oceny pisemnej pracy dyplomowej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  • zgodność treści pracy z tematem,
  • poprawność metodologiczna,
  • zawartość merytoryczna,
  • dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  • formalna strona pracy,
  • poprawność języka.
 5. Obrona pracy dyplomowej – ocena stanowi 10% oceny dyplomowej
  Obrona pisemnej pracy dyplomowej w formie odpowiedzi na pytania dotyczące pisemnej pracy dyplomowej oraz dziedziny rytmiki.
  Oceny obrony pracy pisemnej dokonuje komisja egzaminacyjna.
   
 6. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej

 
Ocena dyplomowa ze studiów II stopnia jest składową wszystkich części dyplomu w następującej proporcji:

 • Interpretacja ruchowa utworu muzycznego – 20%
 • Improwizacja fortepianowa - 20%
 • Lekcja dyplomowa – 20%
 • Pisemna praca dyplomowa – 10%
 • Obrona pisemnej pracy dyplomowej – 10%
 • Średnia ocen ze studiów – 20%

Kierunek: DYRYGENTURA | Specjalność: DYRYGENTURA SYMFONICZNA | studia I stopnia

SKŁADOWE EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   
 1. Dyrygentura – Koncert publiczny z orkiestrą kameralną lub zespołem instrumentalnym – ocena stanowi 40% oceny dyplomowej
  Program koncertu (czas trwania do 30 min.) zatwierdzony przez właściwą Katedrę powinien zawierać minimum 2 utwory (w tym obowiązkowo utwór z udziałem solisty). Wyboru należy dokonać spośród literatury muzycznej obejmującej okres od baroku do klasycyzmu włącznie. Dopuszcza się także wybór utworów z epok późniejszych, które stylem nawiązują do epok baroku i klasycyzmu.
  Ocenę stanowi średnia arytmetyczna ocen członków Komisji powołanej przez Dziekana Wydziału.
 2.  
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
  Praca winna dotyczyć wybranego aspektu z zakresu zagadnień związanych z dyrygenturą i być powiązana z programem koncertu dyplomowego. Analiza form, technik kompozytorskich, instrumentacji i harmonii może stanowić punkt wyjścia do rozważań problemów stylistyczno-wykonawczych. Może dotyczyć również sposobu prowadzenia próby, wykorzystania różnych technik dyrygenckich. Temat pracy powinien zostać zatwierdzony przez właściwą Katedrę.
  W czasie zajęć z promotorem student ma opracować konspekt do tematu wcześniej zadeklarowanego i zatwierdzonego przez właściwą Katedrę, zgromadzić literaturę, wypracować problemy i hipotezy badawcze, napisać i zredagować kolejne fragmenty pracy, sporządzić bibliografię itd.

  Pisemna praca dyplomowa powinna być wydrukowana w 3 egzemplarzach:
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf, dopuszcza się kserokopię rękopisu partytury;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy dyplomowej (pisemnej):
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      lewy – 3,5 cm      prawy – 1,6 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej
  • objętość pracy – minimum 30 stron tekstu
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (formularz do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).

  Oceny pisemnej pracy dyplomowej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  • zgodność treści pracy z tematem,
  • poprawność metodologiczna,
  • zawartość merytoryczna,
  • dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  • formalna strona pracy,
  • poprawność języka.
 4. Obrona pracy dyplomowej – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
  Egzamin ustny, podczas którego kandydat na licencjata odpowiada na pytania członków komisji dotyczące tematyki podjętej w pracy pisemnej oraz wiedzy z zakresu studiów. Na ocenę egzaminu wpływają: znajomość problematyki i zakres jej przedstawienia, kompletność udzielonych odpowiedzi oraz sposób ich ustnego formułowania.
 5.  
 6. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej

 
Ocena dyplomowa ze studiów I stopnia jest składową wszystkich części dyplomu w następującej proporcji:

 • Dyrygentura – 40%
 • Pisemna praca dyplomowa – 20%
 • Obrona pracy dyplomowej – 20%
 • Średnia ocen ze studiów – 20%

Kierunek: DYRYGENTURA | Specjalność: DYRYGENTURA CHÓRALNA | studia I stopnia

SKŁADOWE EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   
 1. Dyrygentura – Koncert publiczny z chórem – ocena stanowi 40% oceny dyplomowej
  Program koncertu zatwierdzony przez właściwą Katedrę powinien zawierać minimum trzy zróżnicowane stylistycznie utwory (czas trwania występu ok. 20 minut) na chór a cappella lub z akompaniamentem instrumentalnym. Przynajmniej dwie kompozycje muszą być utworami na chór a cappella. Co najmniej jedna kompozycja musi być dziełem polskiego kompozytora. Wyboru prezentowanych dzieł należy dokonać spośród literatury muzycznej obejmującej okres od muzyki renesansu po dzieła najnowsze – XXI-wieczne oraz wśród dzieł reprezentujących polską i obcą twórczość chóralną i wokalno-instrumentalną.
  Ocenę stanowi średnia arytmetyczna ocen min. 3 członków Komisji powołanej przez Dziekana Wydziału.
 2.  
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
  Praca winna dotyczyć wybranego aspektu z zakresu zagadnień związanych z dyrygenturą chóralną i być powiązana z programem koncertu dyplomowego. Analiza form, technik kompozytorskich, harmonii i problematyki emisji głosu może stanowić punkt wyjścia do rozważań problemów stylistyczno-wykonawczych. Może dotyczyć również sposobu prowadzenia próby, wykorzystania różnych technik dyrygenckich. Temat pracy powinien zostać zatwierdzony przez właściwą Katedrę.
  W czasie zajęć z promotorem student ma opracować konspekt do tematu wcześniej zadeklarowanego i zatwierdzonego przez właściwą Katedrę, zgromadzić literaturę, wypracować problemy i hipotezy badawcze, napisać i zredagować kolejne fragmenty pracy, sporządzić bibliografię itd.

  Pisemna praca dyplomowa powinna być dostarczona w 3 egzemplarzach:
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf, dopuszcza się kserokopię rękopisu partytury;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy dyplomowej (pisemnej):
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      lewy – 3,5 cm      prawy – 1,6 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej
  • objętość pracy – minimum 30 stron tekstu
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (formularz do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).

  Oceny pisemnej pracy dyplomowej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  • zgodność treści pracy z tematem,
  • merytoryczna treść pracy,
  • dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  • formalna strona pracy,
  • poprawność języka.
 4. Obrona pracy dyplomowej – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
  Egzamin ustny, podczas którego kandydat na licencjata odpowiada na pytania członków komisji dotyczące tematyki podjętej w pracy pisemnej oraz wiedzy z zakresu studiów. Na ocenę egzaminu wpływają: znajomość problematyki i zakres jej przedstawienia, kompletność udzielonych odpowiedzi oraz sposób ich ustnego formułowania.
 5.  
 6. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej

 
Ocena dyplomowa ze studiów I stopnia jest składową wszystkich części dyplomu w następującej proporcji:

 • Dyrygentura – 40%
 • Pisemna praca dyplomowa – 20%
 • Obrona pracy dyplomowej – 20%
 • Średnia ocen ze studiów – 20%

Kierunek: DYRYGENTURA | Specjalność: DYRYGENTURA SYMFONICZNO-OPEROWA | studia II stopnia

SKŁADOWE EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   
 1. Dyrygentura – Koncert publiczny z orkiestrą symfoniczną – ocena stanowi 40% oceny dyplomowej
  Program koncertu zatwierdzony przez właściwą Katedrę powinien zawierać:
  • dowolny utwór do 15 minut (np. uwertura z dowolnej epoki muzycznej albo utwór współczesny),
  • klasyczny lub romantyczny koncert z udziałem solisty,
  • rozbudowane dzieło symfoniczne powstałe w II poł. XIX w. lub później, albo formę wokalno-instrumentalną z dowolnej epoki.
  Ocenę stanowi średnia arytmetyczna ocen min. 3 członków Komisji powołanej przez Dziekana Wydziału.
 2.  
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
  Praca winna dotyczyć wybranego aspektu z zakresu zagadnień związanych z dyrygenturą. Analiza form, technik kompozytorskich, instrumentacji, harmonii, problematyki wykonawczej i interpretacyjnej, problemów stylistyczno-wykonawczych może stanowić przedmiot rozważań. Może dotyczyć również sposobu prowadzenia próby, wykorzystania różnych technik dyrygenckich, historii sztuki dyrygenckiej, etc. Temat pracy powinien zostać zatwierdzony przez właściwą Katedrę.
  W czasie zajęć z promotorem student ma opracować konspekt do tematu wcześniej zadeklarowanego i zatwierdzonego przez właściwą Katedrę, zgromadzić literaturę, wypracować problemy i hipotezy badawcze, napisać i zredagować kolejne fragmenty pracy, sporządzić bibliografię itd.

  Pisemna praca dyplomowa powinna być dostarczona w 3 egzemplarzach:
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf, dopuszcza się kserokopię rękopisu partytury;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy dyplomowej (pisemnej):
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      lewy – 3,5 cm      prawy – 1,6 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej
  • objętość pracy – minimum 30 stron tekstu
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (formularz do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).

  Oceny pisemnej pracy dyplomowej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  • zgodność treści pracy z tematem,
  • poprawność metodologiczna,
  • zawartość merytoryczna,
  • dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  • formalna strona pracy,
  • poprawność języka.
 4. Obrona pracy dyplomowej – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
  Egzamin ustny, podczas którego kandydat na magistra odpowiada na pytania członków komisji dotyczące tematyki podjętej w pracy pisemnej oraz problematyki związanej z kierunkiem studiów. Na ocenę egzaminu wpływają: znajomość problematyki i zakres jej przedstawienia, kompletność udzielonych odpowiedzi oraz sposób ich ustnego formułowania.
 5.  
 6. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej

 
Ocena dyplomowa ze studiów I stopnia jest składową wszystkich części dyplomu w następującej proporcji:

 • Dyrygentura – 40%
 • Pisemna praca dyplomowa – 20%
 • Obrona pracy dyplomowej – 20%
 • Średnia ocen ze studiów – 20%

Kierunek: DYRYGENTURA | Specjalność: DYRYGENTURA CHÓRALNA | studia II stopnia

SKŁADOWE EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   
 1. Dyrygentura – Koncert publiczny z zespołem chóralnym – ocena stanowi 40% oceny dyplomowej
  Program koncertu – recitalu chóralnego (ok. 30 min.) zatwierdzony przez właściwą Katedrę powinien zawierać minimum 5 utworów zróżnicowanych stylistycznie. Przynajmniej trzy z nich muszą być utworami na chór a cappella. Wśród wybranych dzieł muszą się znaleźć przynajmniej dwa utwory polskich kompozytorów. Dopuszcza się wykonanie programu z dwoma różnymi zespołami. Wyboru prezentowanych dzieł należy dokonać spośród literatury muzycznej obejmującej okres od muzyki renesansu po dzieła najnowsze – XXI-wieczne oraz wśród dzieł reprezentujących polską i obcą twórczość chóralną i wokalno-instrumentalną.
  Ocenę stanowi średnia arytmetyczna ocen min. 3 członków Komisji powołanej przez Dziekana Wydziału.
 2.  
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
  Praca winna dotyczyć wybranego aspektu z zakresu zagadnień związanych z dyrygenturą i być powiązana z programem koncertu dyplomowego. Analiza form, technik kompozytorskich, instrumentacji i harmonii oraz szeroko rozumianego warsztatu wokalnego i chórmistrzowskiego może stanowić punkt wyjścia do rozważań problemów stylistyczno-wykonawczych. Może dotyczyć również sposobu prowadzenia próby, wykorzystania różnych technik dyrygenckich. Temat pracy powinien zostać zatwierdzony przez właściwą Katedrę.
  W czasie zajęć z promotorem student ma opracować konspekt do tematu wcześniej zadeklarowanego i zatwierdzonego przez właściwą Katedrę, zgromadzić literaturę, wypracować problemy i hipotezy badawcze, napisać i zredagować kolejne fragmenty pracy, sporządzić bibliografię itd.

  Pisemna praca dyplomowa powinna być dostarczona w 3 egzemplarzach:
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf, dopuszcza się kserokopię rękopisu partytury;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy dyplomowej (pisemnej):
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      lewy – 3,5 cm      prawy – 1,6 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej
  • objętość pracy – minimum 30 stron tekstu
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (formularz do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).

  Oceny pisemnej pracy dyplomowej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  • zgodność treści pracy z tematem,
  • poprawność metodologiczna,
  • zawartość merytoryczna,
  • dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  • formalna strona pracy,
  • poprawność języka.
 4. Obrona pracy dyplomowej – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
  Egzamin ustny, podczas którego kandydat na magistra odpowiada na pytania członków komisji dotyczące tematyki podjętej w pracy pisemnej oraz wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów. Na ocenę egzaminu wpływają: znajomość problematyki i zakres jej przedstawienia, kompletność udzielonych odpowiedzi oraz sposób ich ustnego formułowania.
 5.  
 6. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej

 
Ocena dyplomowa ze studiów I stopnia jest składową wszystkich części dyplomu w następującej proporcji:

 • Dyrygentura – 40%
 • Pisemna praca dyplomowa – 20%
 • Obrona pracy dyplomowej – 20%
 • Średnia ocen ze studiów – 20%

Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ | studia I stopnia

SKŁADOWE EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   
 1. Dyrygowanie – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej

  Część A – Dyrygowanie zespołem wokalnym i instrumentalnym
  Dyplomant dyryguje dwoma przygotowanymi przez siebie zespołami (chór mieszany i zespół instrumentów Orffa) w ramach koncertu otwartego dla publiczności i ocenianego przez komisję egzaminacyjną. Wyboru utworów dokonuje dyplomant w porozumieniu ze swoim nauczycielem dyrygowania oraz z opiekunem danego zespołu. Czas prezentacji z każdym z zespołów powinien wynosić 3-5 min. itd.
  Ocena z części A egzaminu jest średnią arytmetyczną następujących składowych:
  • średnia arytmetyczna ocen za pracę z zespołami podczas prób (oceniają opiekunowie danego zespołu), suma ocen podzielona przez 2;
  • średnia arytmetyczna ocen za prezentację artystyczną podczas koncertu (oceniają wszyscy uprawnieni członkowie komisji egzaminacyjnej), skreślane noty skrajne, suma dzielona przez ilość członków komisji pomniejszoną o 2.
  Część B - Egzamin z towarzyszeniem fortepianu
  Dyplomant prezentuje program składający się z utworów przewidzianych w programie dyrygowania 6 semestru studiów I stopnia przy akompaniamencie fortepianu.
  Ocena z części B egzaminu jest średnią arytmetyczną ocen uprawnionych członków komisji, przy czym noty skrajne zostają skreślone, a suma pozostałych not dzielona przez ilość członków komisji pomniejszoną o 2.

  Ocena z egzaminu z dyrygowania jest średnią arytmetyczną ocen z części A i B.
 2.  
 3. Lekcja dyplomowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej

  Dyplomant przygotowuje i prowadzi lekcję dyplomową z uczniami z jednej z klas ogólnokształcącej szkoły podstawowej w ramach zajęć z muzyki. Temat lekcji ustalany jest w porozumieniu z wykładowcą sprawującym merytoryczną opiekę nad praktykami pedagogicznymi i lekcjami dyplomowymi. Proces przygotowań odbywa się pod opieką tego wykładowcy.
  Lekcja oceniana jest przez komisję egzaminacyjną wyznaczoną przez Dziekana wydziału. Ocenie podlega konspekt lekcji oraz proces jej przygotowań (na podstawie obserwacji wykładowcy sprawującego opiekę merytoryczną nad dyplomantami) i poprowadzenia.
 4.  
 5. Pisemna praca licencjacka – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej

  Temat pracy zatwierdzają członkowie Katedry Edukacji Muzycznej podczas zebrania. Tematyka pracy zależy od zainteresowań dyplomanta i musi być związana z kierunkiem studiów.

  Praca licencjacka powinna być wydrukowana w 3 egzemplarzach.
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy dyplomowej (pisemnej):
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      lewy – 3,5 cm      prawy – 1,6 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej
  • objętość pracy – minimum 30 stron tekstu
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (formularz do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).

  Oceny pisemnej pracy licencjackiej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  • zgodność treści pracy z tematem,
  • poprawność metodologiczna,
  • zawartość merytoryczna,
  • dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  • formalna strona pracy,
  • poprawność języka.
 6. Obrona pracy licencjackiej – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
  Dyplomant odpowiada na pytania członków komisji egzaminacyjnej dotyczące tematu przedstawionej pracy licencjackiej oraz problematyki związanej z odbytymi studiami.
 7.  
 8. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej

 
Ocena dyplomowa ze studiów I stopnia jest składową wszystkich części dyplomu w następującej proporcji:

 • Dyrygowanie – 20%
 • Lekcja dyplomowa – 20%
 • Pisemna praca licencjacka – 20%
 • Obrona pracy licencjackiej – 20%
 • Średnia ocen ze studiów – 20%

Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ | Specjalność: EDUKACJA I ANIMACJA MUZYCZNA | studia II stopnia

SKŁADOWE EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   
 1. Dyrygowanie – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej

  Część A – Dyrygowanie zespołem wokalnym i instrumentalnym
  Dyplomant dyryguje dwoma przygotowanymi przez siebie zespołami (chór mieszany i zespół instrumentalny ODEON) w ramach koncertu otwartego dla publiczności i ocenianego przez komisję egzaminacyjną. Wyboru utworów dokonuje dyplomant w porozumieniu ze swoim nauczycielem dyrygowania oraz z opiekunem danego zespołu. Program jest zatwierdzany przez właściwą Katedrę. Czas prezentacji z każdym z zespołów powinien wynosić 5-10 min., w zależności od stopnia trudności utworów.
  Ocena z części A egzaminu jest średnią arytmetyczną następujących składowych:
  • średnia arytmetyczna ocen za pracę z zespołami podczas prób (oceniają opiekunowie danego zespołu), suma ocen podzielona przez 2;
  • średnia arytmetyczna ocen za prezentację artystyczną podczas koncertu (oceniają wszyscy uprawnieni członkowie komisji egzaminacyjnej), skreślane noty skrajne, suma dzielona przez ilość członków komisji pomniejszoną o 2.
  Część B – Egzamin z towarzyszeniem fortepianu
  Dyplomant prezentuje program składający się z utworów przewidzianych w programie dyrygowania 4 semestru studiów drugiego stopnia przy akompaniamencie fortepianu.
  Ocena z części B egzaminu jest średnią arytmetyczną ocen uprawnionych członków komisji, przy czym noty skrajne zostają skreślone, a suma pozostałych not dzielona przez ilość członków komisji pomniejszoną o 2.

  Ocena z egzaminu z dyrygowania jest średnią arytmetyczną ocen z części A i B.
 2.  
 3. Lekcja dyplomowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej

  Dyplomant przygotowuje i prowadzi lekcję dyplomową z uczniami z jednej z klas gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego w ramach zajęć z muzyki. Temat lekcji ustalany jest przez dyplomanta w porozumieniu z wykładowcą sprawującym opiekę merytoryczną nad praktykami pedagogicznymi i lekcjami dyplomowymi. Dyplomant ma prawo do jednorazowej hospitacji lekcji muzyki w klasie, z którą będzie prowadził lekcję dyplomową. Samodzielnie przygotowuje konspekt zajęć. Ma prawo do konsultacji z wykładowcą sprawującym opiekę merytoryczną nad praktykami pedagogicznymi i lekcjami dyplomowymi.
  Lekcja oceniana jest przez komisję egzaminacyjną wyznaczoną przez Dziekana wydziału. Ocena lekcji stanowi średnią arytmetyczną składowych ocen członków komisji.
 4.  
 5. Pisemna praca magisterska – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej

  Temat pracy zatwierdzają członkowie Katedry Edukacji Muzycznej podczas zebrania. Tematyka pracy zależy od zainteresowań dyplomanta i musi być związana z kierunkiem studiów.

  Pisemna praca magisterska powinna być wydrukowana w 3 egzemplarzach:
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy dyplomowej (pisemnej):
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      lewy – 3,5 cm      prawy – 1,6 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej
  • objętość pracy – minimum 80 stron tekstu
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (formularz do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).

  Oceny pisemnej pracy magisterskiej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  • zgodność treści pracy z tematem,
  • poprawność metodologiczna,
  • zawartość merytoryczna,
  • dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  • formalna strona pracy,
  • poprawność języka.
 6. Obrona pracy magisterskiej – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
  Podczas egzaminu dyplomant odpowiada na pytania członków komisji egzaminacyjnej dotyczące tematu przedstawionej pracy magisterskiej oraz wiedzy i umiejętności z zakresu odbytych studiów.
 7.  
 8. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej

 
Ocena dyplomowa ze studiów I stopnia jest składową wszystkich części dyplomu w następującej proporcji:

 • Dyrygowanie – 20%
 • Lekcja dyplomowa – 20%
 • Pisemna praca magisterska – 20%
 • Obrona pracy magisterskiej – 20%
 • Średnia ocen ze studiów – 20%

Kierunek: MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA | Specjalność: MUZYKA W MEDIACH | studia I stopnia

SKŁADOWE EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   
 1. Pisemna praca licencjacka – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
  Praca winna dotyczyć wybranego aspektu wiedzy o muzyce (historycznego, estetycznego, analitycznego) i jej obecności w mediach (prasie, radiu, telewizji, Internecie itp.). Temat pracy powinien zostać zatwierdzony przez Katedrę Teorii Muzyki.
  W czasie zajęć student ma opracować konspekt do tematu wcześniej zadeklarowanego i zatwierdzonego przez Katedrę Teorii Muzyki, zgromadzić literaturę, wypracować postawienie problemu i hipotez, napisać i zredagować kolejne fragmenty pracy, sporządzić bibliografię itd.

  Praca licencjacka powinna być wydrukowana w 3 egzemplarzach.
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy dyplomowej (pisemnej):
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      lewy – 3,5 cm      prawy – 1,6 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej
  • objętość pracy – minimum 30 stron tekstu
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (formularz do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).

  Oceny pisemnej pracy licencjackiej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  • zgodność treści pracy z tematem,
  • merytoryczna treść pracy,
  • dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  • formalna strona pracy,
  • poprawność języka.
 2. Projekt autorski – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
  Projekt autorski powinien być tematycznie związany z zakresem kompetencji zawodowych wynikających z kształcenia na kierunku „Muzyka w mediach”. Przykładowe formy projektu: prelekcja, audycja radiowa lub telewizyjna, koncepcja dotycząca upowszechniania kultury, program festiwalu, witryna internetowa itp. Projekt powinien być konsultowany z promotorem pracy licencjackiej i przygotowany we współpracy z osobami lub instytucjami związanymi z mediami i muzyką (studia radiowe i telewizyjne, instytucje kultury muzycznej).
  Dokumentacja projektu winna zawierać rejestrację działania (w postaci elektronicznej na płycie CD lub DVD albo/i zrzutów ekranu witryny internetowej).
  Ocenie projektu podlegają następujące elementy:
  • oryginalność problematyki i atrakcyjność jej ujęcia,
  • zgodność projektu z kierunkiem studiów,
  • dobór i wykorzystanie źródeł,
  • poprawność językowa i formalna.
  Projekt autorski ocenia komisja wyznaczona do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.
 3.  
 4. Obrona pracy licencjackiej – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
  Egzamin ustny podczas którego kandydat na licencjata odpowiada na pytania członków komisji dotyczące tematyki podjętej w pracy pisemnej oraz projektu autorskiego.
  Na ocenę egzaminu wpływają:
  • znajomość problematyki i zakres jej przedstawienia,
  • kompletność udzielonych odpowiedzi,
  • sposób ustnego formułowania odpowiedzi.
 5. Średnia ocen ze studiów – stanowi 25% oceny dyplomowej

 
Ocena dyplomowa ze studiów I stopnia jest składową wszystkich części dyplomu w następującej proporcji:

 • Pisemna praca licencjacka – 25%
 • Projekt autorski – 25%
 • Obrona pracy licencjackiej – 25%
 • Średnia ocen ze studiów – 25%

Kierunek: MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA | Specjalność: MUZYKA W MEDIACH | studia II stopnia

SKŁADOWE EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   
 1. Pisemna praca magisterska – ocena stanowi 33,(3)% oceny dyplomowej
  Praca winna dotyczyć szerszego monograficznego zagadnienia z zakresu wiedzy o muzyce i jej funkcjonowania w mediach (prasie, radiu, telewizji, Internecie itp.). Problematyka pracy powinna stać się okazją do zaprezentowania kompetencji absolwenta w zakresie medialnych funkcji i możliwości muzyki. Temat pracy powinien zostać zatwierdzony przez Katedrę Teorii Muzyki.
  W czasie zajęć student ma opracować konspekt do tematu, zgromadzić literaturę, wypracować postawienie problemu i hipotez, napisać i zredagować kolejne fragmenty pracy, sporządzić bibliografię itd.

  Praca magisterska powinna być wydrukowana w 3 egzemplarzach.
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy dyplomowej (pisemnej):
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      lewy – 3,5 cm      prawy – 1,6 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej
  • objętość pracy – minimum 80 stron tekstu
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (formularz do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).

  Oceny pisemnej pracy licencjackiej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  • zgodność treści pracy z tematem,
  • merytoryczna treść pracy,
  • dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  • formalna strona pracy,
  • poprawność języka.
 2. Obrona pracy magisterskiej – ocena stanowi 33,(3)% oceny dyplomowej
  Egzamin składa się z dwóch etapów:
  1. Obrona pracy magisterskiej – magistrant ustosunkowuje się do zarzutów i uwag recenzenta oraz odpowiada na pytania członków komisji dotyczące tematyki podjętej w pracy.
   Na ocenę egzaminu wpływają:
   • znajomość problematyki i zakres jej przedstawienia,
   • kompletność udzielonych odpowiedzi,
   • sposób i typ argumentacji,
   • poprawność językowa wypowiedzi.
  2. Ustna wypowiedź magistranta na przygotowany wcześniej temat (wykład, prelekcja, audycja radiowa lub telewizyjna), oceniana pod względem:
   • formy,
   • treści,
   • sposóbu ujęcia problematyki,
   • formy prezentacji.
 3. Średnia ocen ze studiów – stanowi 33,(3)% oceny dyplomowej

 
Ocena dyplomowa ze studiów II stopnia jest składową wszystkich części dyplomu w następującej proporcji:

 • Pisemna praca magisterska – 33,(3)%
 • Obrona pracy magisterskiej – 33,(3)%
 • Średnia ocen ze studiów – 33,(3)%

Kierunek: MUZYKOTERAPIA | studia I stopnia

SKŁADOWE EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   
 1. Pisemna praca licencjacka – ocena stanowi 33,(3)% oceny dyplomowej
  Temat pracy jest związany ze specjalnością oraz zainteresowaniami studenta. Praca powinna być napisana zgodnie z obowiązującymi zasadami edytorskimi.

  Praca licencjacka powinna być wydrukowana w 3 egzemplarzach.
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy dyplomowej (pisemnej):
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      lewy – 3,0 cm      prawy – 1,6 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej
  • objętość pracy – minimum 30 stron tekstu
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (formularz do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).

  Oceny pisemnej pracy licencjackiej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  • zgodność treści pracy z tematem,
  • merytoryczna treść pracy,
  • dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  • formalna strona pracy,
  • poprawność języka.
 2. Obrona pracy licencjackiej – ocena stanowi 33,(3)% oceny dyplomowej
  Dyplomant prezentuje główne tezy i efekty swojej pracy (ok. 10 min.) oraz odpowiada na pytania członków komisji egzaminacyjnej dotyczące zagadnień ujętych w pracy. Ocena z obrony ustalana jest przez członków komisji egzaminacyjnej.
 3.  
 4. Średnia ocen ze studiów – stanowi 33,(3)% oceny dyplomowej

 
Ocena dyplomowa ze studiów I stopnia jest składową wszystkich części dyplomu w następującej proporcji:

 • Pisemna praca licencjacka – 33,(3)%
 • Obrona pracy licencjackiej – 33,(3)%
 • Średnia ocen ze studiów – 33,(3)%

Kierunek: MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA | Specjalność: PRODUKCJA MUZYCZNA | studia I stopnia

SKŁADOWE EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   
 1. Organizacja lub współorganizacja
  dowolnej formy produkcji muzycznej
  – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej

  Organizacja/współorganizacja powinna obejmować takie formy produkcji muzycznej, jak koncert, widowisko muzyczne, przedstawienie muzyczne, konkurs muzyczny, wideoklip itp. Możliwy jest wybór jednego z wydarzeń artystycznych zaplanowanych przez Uczelnię. W przypadku realizacji projektu poza Akademią dyplomant zobowiązany jest do przedstawienia zgody głównego organizatora na wykorzystanie zebranych w pracy materiałów, w tym fotografii. Formę produkcji muzycznej wybranej do realizacji w ramach dyplomowego projektu artystycznego zatwierdza Instytut Mediów i Produkcji Muzycznej.
  Wymagane jest przygotowanie szczegółowej dokumentacji (opis, zdjęcia) ze wszystkich etapów produkcji, którą należy konsultować z promotorem.
  Organizację/współorganizację ocenia komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną promotora i dokumentacją zrealizowanej produkcji zaprezentowaną w formie co najmniej 10-minutowej prezentacji multimedialnej przedstawionej podczas obrony pracy dyplomowej.

   
 2. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
  Pisemna praca dyplomowa – opis przebiegu organizacji wyżej wskazanego wydarzenia. Praca powinna dotyczyć zagadnień producenckich, w tym w szczególności: planu organizacyjnego przedsięwzięcia, planu zarządzania komunikacją, form pozyskiwania funduszy, działań promocyjnych, zagadnień prawnych oraz zawierać szczegółowy opis zakresu zadań zrealizowanych przez dyplomanta.

  Praca powinna być wydrukowana w 3 egzemplarzach.
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy dyplomowej (pisemnej):
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      lewy – 3,5 cm      prawy – 1,6 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej
  • objętość pracy – minimum 20 stron tekstu
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (formularz do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).

  Oceny pracy pisemnej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  • zgodność treści pracy z tematem,
  • poprawność metodologiczna,
  • zawartość merytoryczna,
  • dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  • formalna strona pracy,
  • poprawność języka.
 3.  
 4. Obrona pracy dyplomowej – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
  Egzamin w formie co najmniej 10-minutowej prezentacji multimedialnej na temat zrealizowanej produkcji muzycznej oraz odpowiedzi ustnych na pytania dotyczące pisemnej pracy dyplomowej i prezentacji.
 5.  
 6. Średnia ocen ze studiów – stanowi 25% oceny dyplomowej

 
Ocena dyplomowa ze studiów I stopnia jest średnią ocen uzyskanych z:

 • organizacji lub współorganizacji dowolnej formy produkcji muzycznej,
 • pisemnej pracy dyplomowej,
 • obrony pisemnej pracy dyplomowej,
 • średniej ocen ze studiów.

Kierunek: MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA | Specjalność: REALIZACJA DŹWIĘKU | studia I stopnia

SKŁADOWE EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   
 1. Nagłośnienie koncertu publicznego – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
  Nagłośnienie koncertu wybranego spośród wydarzeń artystycznych organizowanych przez Akademią w salach koncertowych Uczelni (Sala Koncertowa przy ul. Żubardzkiej lub Sala Kameralna przy al. 1 Maja 4): minimum 45 minut muzyki, w obsadzie kameralnej (zespół minimum 6-osobowy). Nagłośnienie ocenia komisja egzaminacyjna bezpośrednio po koncercie.

   
 2. Nagranie, montaż cyfrowy i mastering płyty CD – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
  • Nagranie audio z sesji studyjnej – minimum 20 minut nagrania, obsada: co najmniej duet
  • lub
  • Nagranie audio koncertu live – minimum 45 minut nagrania, obsada: co najmniej 6-osobowy
  Opisaną płytę CD należy dołączyć do każdego egzemplarza pracy dyplomowej (wkleić na wewnętrznej stronie tylnej okładki).
  Zaleca się przygotowanie nagrania w 5. semestrze studiów.
  Nagranie ocenia komisja egzaminacyjna po uwzględnieniu oceny pracy przez promotora i oceny pracy przez recenzenta na podstawie nagrań prezentowanych podczas obrony pracy.

   
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
  Pisemna praca dyplomowa na temat związany ze specjalnością studiów (realizacja dźwięku).

  Praca powinna być wydrukowana w 3 egzemplarzach.
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy dyplomowej (pisemnej):
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      lewy – 3,5 cm      prawy – 1,6 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej
  • objętość pracy – minimum 15 stron tekstu
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (formularz do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).

  Oceny pracy pisemnej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  • zgodność treści pracy z tematem,
  • poprawność metodologiczna,
  • zawartość merytoryczna,
  • dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  • formalna strona pracy,
  • poprawność języka.
 4.  
 5. Obrona pracy dyplomowej – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
  Egzamin w formie odpowiedzi ustnych na pytania dotyczące zarówno pisemnej pracy dyplomowej, jak i prezentowanych podczas egzaminu nagrań.
 6.  
 7. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej

 
Ocena dyplomowa ze studiów I stopnia jest średnią ocen uzyskanych z:

 • nagłośnienia koncertu publicznego,
 • nagrania, montażu cyfrowego i masteringu płyty CD,
 • pisemnej pracy dyplomowej,
 • obrony pracy dyplomowej,
 • średniej ocen ze studiów.

 

ZMIANA ZASAD DYPLOMOWANIA DLA REALIZACJI DŹWIĘKU
studia I stopnia

Zmiana zasad dyplomowania na rok 2019/2020 z 24 kwietnia 2020 r. wynikająca z sytuacji epidemiologicznej w kraju, na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

   
 1. Nagranie, montaż cyfrowy i mastering płyty CD – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
  • Nagranie audio z sesji studyjnej – minimum 20 minut nagrania, obsada: co najmniej duet
  • lub
  • Nagranie audio koncertu live – minimum 45 minut nagrania, obsada: co najmniej 6-osobowy
  Opisaną płytę CD należy dołączyć do każdego egzemplarza pracy dyplomowej (wkleić na wewnętrznej stronie tylnej okładki).
  Zaleca się przygotowanie nagrania w 5. semestrze studiów.
  Nagranie ocenia komisja egzaminacyjna po uwzględnieniu oceny pracy przez promotora i oceny pracy przez recenzenta na podstawie nagrań prezentowanych podczas obrony pracy.

   
 2. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
  Pisemna praca dyplomowa na temat związany ze specjalnością studiów (realizacja dźwięku).

  Praca powinna być wydrukowana w 3 egzemplarzach.
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy dyplomowej (pisemnej):
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      lewy – 3,5 cm      prawy – 1,6 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej
  • objętość pracy – minimum 15 stron tekstu
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (formularz do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).

  Oceny pracy pisemnej dokonuje komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z oceną pracy przez promotora i oceną pracy przez recenzenta.
  Ocenie podlegają:
  • zgodność treści pracy z tematem,
  • poprawność metodologiczna,
  • zawartość merytoryczna,
  • dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  • formalna strona pracy,
  • poprawność języka.
 3.  
 4. Obrona pracy dyplomowej – ocena stanowi 25% oceny dyplomowej
  Egzamin w formie odpowiedzi ustnych na pytania dotyczące zarówno pisemnej pracy dyplomowej, jak i prezentowanych podczas egzaminu nagrań.
 5.  
 6. Średnia ocen ze studiów – stanowi 25% oceny dyplomowej

 
Ocena dyplomowa ze studiów I stopnia jest średnią ocen uzyskanych z:

 • nagrania, montażu cyfrowego i masteringu płyty CD,
 • pisemnej pracy dyplomowej,
 • obrony pracy dyplomowej,
 • średniej ocen ze studiów.

 

Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu

Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA | studia I stopnia

SKŁADOWE EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   
 1. Recital dyplomowy z instrumentu głównego – ocena x 3, co stanowi 60% oceny dyplomowej
  Zakres recitalu zatwierdzony przez właściwą Katedrę.
 2.  
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
  Temat pracy pisemnej zatwierdzony przez właściwą Katedrę.

  Pisemna praca dyplomowa o tematyce wykonawczej z zakresu specjalności napisana z zastosowaniem obowiązujących dla pracy dyplomowej wymogów edytorskich.
  Podstawą zaliczenia jest ukończenie pisemnej pracy dyplomowej i przedstawienie jej do opinii promotora, a następnie złożenie pracy wraz z opinią i oceną promotora w Dziale Nauczania na 10 dni przed końcem V semestru.

  Egzamin dyplomowy – ustna prezentacja w języku polskim (min. 10 minut) pisemnej pracy dyplomowej w dowolnej formie oraz obrona pracy dyplomowej w formie odpowiedzi na pytania dotyczące tematyki podjętej w pracy pisemnej.
  Ocenie podlegają:
  – dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  – zgodność treści pracy z tematem,
  – formalna strona pracy, poprawność języka.
  Ocena jest średnią arytmetyczną oceny wystawionej przez promotora, recenzenta i oceny z obrony pracy.

  Praca powinna być wydrukowana w 3 egzemplarzach.
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania min. 10 dni przed końcem V semestru oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy dyplomowej (pisemnej):
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej
  • objętość pracy – minimum 10 stron tekstu
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
 4.  
 5. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej

Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA | studia II stopnia

SKŁADOWE EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   
 1. Recital dyplomowy z instrumentu głównego – ocena x 3, co stanowi 60% oceny dyplomowej
  Zakres recitalu zatwierdzony przez właściwą Katedrę.
 2.  
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
  Temat pracy pisemnej zatwierdzony przez właściwą Katedrę.

  Pisemna praca dyplomowa o tematyce wykonawczej z zakresu specjalności (min. 25 stron) napisana z zastosowaniem obowiązujących dla pracy dyplomowej wymogów edytorskich.
  Podstawą zaliczenia jest ukończenie pisemnej pracy dyplomowej i przedstawienie jej do opinii promotora, a następnie złożenie pracy wraz z opinią i oceną promotora w Dziale Nauczania.

  Egzamin dyplomowy polegający na obronie pracy dyplomowej – sprawdzeniu wiedzy na tematy podjęte w pracy pisemnej z uwzględnieniem wiedzy ogólnej, doboru i wykorzystania źródeł, poprawności formalnej i językowej.
  Przy ocenie bierze się pod uwagę następujące aspekty:
  – zgodność treści pracy z tematem określonym w tytule,
  – zakres wiedzy związanej z tematem podjętym w pracy pisemnej z uwzględnieniem wiedzy ogólnej,
  – dobór i wykorzystanie źródeł,
  – poprawność formalną i językową pracy,
  – umiejętności argumentowania swoich racji.
  Ocena jest średnią arytmetyczną oceny wystawionej przez promotora, recenzenta i oceny z obrony pracy.

  Praca powinna być wydrukowana w 3 egzemplarzach.
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy dyplomowej (pisemnej):
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej
  • objętość pracy – minimum 25 stron tekstu
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
 4.  
 5. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej

 

Wydział Instrumentalny

Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA | studia I stopnia

SKŁADOWE EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   
 1. Recital dyplomowy z instrumentu głównego – ocena x 3, co stanowi 60% oceny dyplomowej
  Zakres recitalu zatwierdzony przez właściwą Katedrę.
 2.  
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
  Temat pracy pisemnej zatwierdzony przez właściwą Katedrę.

  Pisemna praca dyplomowa o tematyce wykonawczej z zakresu specjalności napisana z zastosowaniem obowiązujących dla pracy dyplomowej wymogów edytorskich.
  Podstawą zaliczenia jest ukończenie pisemnej pracy dyplomowej i przedstawienie jej do opinii promotora, a następnie złożenie pracy wraz z opinią i oceną promotora w Dziale Nauczania na 10 dni przed końcem V semestru.

  Egzamin dyplomowy – ustna prezentacja w języku polskim (min. 10 minut) pisemnej pracy dyplomowej w dowolnej formie oraz obrona pracy dyplomowej w formie odpowiedzi na pytania dotyczące tematyki podjętej w pracy pisemnej.
  Ocenie podlegają:
  – dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  – zgodność treści pracy z tematem,
  – formalna strona pracy, poprawność języka.
  Ocena jest średnią arytmetyczną oceny wystawionej przez promotora, recenzenta i oceny z obrony pracy.

  Praca powinna być wydrukowana w 3 egzemplarzach.
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania min. 10 dni przed końcem V semestru oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy dyplomowej (pisemnej):
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej
  • objętość pracy – minimum 10 stron tekstu
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
 4.  
 5. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej

Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA | studia II stopnia

SKŁADOWE EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   
 1. Recital dyplomowy z instrumentu głównego – ocena x 3, co stanowi 60% oceny dyplomowej
  Zakres recitalu zatwierdzony przez właściwą Katedrę.
 2.  
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
  Temat pracy pisemnej zatwierdzony przez właściwą Katedrę.

  Pisemna praca dyplomowa o tematyce wykonawczej z zakresu specjalności (min. 25 stron) napisana z zastosowaniem obowiązujących dla pracy dyplomowej wymogów edytorskich.
  Podstawą zaliczenia jest ukończenie pisemnej pracy dyplomowej i przedstawienie jej do opinii promotora, a następnie złożenie pracy wraz z opinią i oceną promotora w Dziale Nauczania.

  Egzamin dyplomowy polegający na obronie pracy dyplomowej – sprawdzeniu wiedzy na tematy podjęte w pracy pisemnej z uwzględnieniem wiedzy ogólnej, doboru i wykorzystania źródeł, poprawności formalnej i językowej.
  Przy ocenie bierze się pod uwagę następujące aspekty:
  – zgodność treści pracy z tematem określonym w tytule,
  – zakres wiedzy związanej z tematem podjętym w pracy pisemnej z uwzględnieniem wiedzy ogólnej,
  – dobór i wykorzystanie źródeł,
  – poprawność formalną i językową pracy,
  – umiejętności argumentowania swoich racji.
  Ocena jest średnią arytmetyczną oceny wystawionej przez promotora, recenzenta i oceny z obrony pracy.

  Praca powinna być wydrukowana w 3 egzemplarzach.
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy dyplomowej (pisemnej):
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej
  • objętość pracy – minimum 25 stron tekstu
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
 4.  
 5. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej

 

Wydział Wokalno-Aktorski

Kierunek: WOKALISTYKA | studia I stopnia

SKŁADOWE EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   
 1. Recital dyplomowy – ocena x 3, co stanowi 60% oceny dyplomowej
  Zakres recitalu zatwierdzony przez właściwą Katedrę.
 2.  
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
  Temat pracy pisemnej zatwierdzony przez właściwą Katedrę.

  Pisemna praca dyplomowa o tematyce wykonawczej z zakresu specjalności napisana z zastosowaniem obowiązujących dla pracy dyplomowej wymogów edytorskich.
  Podstawą zaliczenia jest ukończenie pisemnej pracy dyplomowej i przedstawienie jej do opinii promotora, a następnie złożenie pracy wraz z opinią i oceną promotora w Dziale Nauczania.

  Egzamin dyplomowy – ustna prezentacja w języku polskim (min.10 minut) pisemnej pracy dyplomowej w dowolnej formie oraz obrona pracy dyplomowej w formie odpowiedzi na pytania dotyczące tematyki podjętej w pracy pisemnej.
  Ocenie podlegają:
  – dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu pracy,
  – zgodność treści pracy z tematem,
  – formalna strona pracy, poprawność języka.
  Ocena jest średnią arytmetyczną oceny wystawionej przez promotora, recenzenta i oceny z obrony pracy.

  Praca powinna być wydrukowana w 3 egzemplarzach.
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania min. 10 dni przed końcem V semestru oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy dyplomowej (pisemnej):
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej
  • objętość – minimum 10 stron tekstu
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
 4.  
 5. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej

Kierunek: WOKALISTYKA | studia II stopnia

SKŁADOWE EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   
 1. Recital dyplomowy – ocena x 3, co stanowi 60% oceny dyplomowej
  Zakres recitalu zatwierdzony przez właściwą Katedrę.
 2.  
 3. Pisemna praca dyplomowa – ocena stanowi 20% oceny dyplomowej
  Temat pracy pisemnej zatwierdzony przez właściwą Katedrę.

  Pisemna praca dyplomowa o tematyce wykonawczej z zakresu specjalności napisana z zastosowaniem obowiązujących dla pracy dyplomowej wymogów edytorskich.
  Podstawą zaliczenia jest ukończenie pisemnej pracy dyplomowej i przedstawienie jej do opinii promotora, a następnie złożenie pracy wraz z opinią i oceną promotora w Dziale Nauczania.

  Egzamin dyplomowy polegający na obronie pracy dyplomowej – sprawdzeniu wiedzy na tematy podjęte w pracy pisemnej z uwzględnieniem wiedzy ogólnej, doboru i wykorzystania źródeł, poprawności formalnej i językowej.
  Przy ocenie bierze się pod uwagę następujące aspekty:
  – zgodność treści pracy z tematem,
  – zakres wiedzy związanej z tematem podjętym w pracy pisemnej z uwzględnieniem wiedzy ogólnej,
  – dobór i wykorzystanie źródeł,
  – poprawność formalną i językową pracy,
  – umiejętności argumentowania swoich racji.
  Ocena jest średnią arytmetyczną oceny wystawionej przez promotora, recenzenta i oceny z obrony pracy.

  Praca powinna być wydrukowana w 3 egzemplarzach.
  • 1 egzemplarz (w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Dziale Nauczania dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony oraz na opisanej płycie CD w formacie pdf;
  • 1 egzemplarz (w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie) winien być złożony w Bibliotece Akademii;
  • 1 egzemplarz winien być przedłożony recenzentowi pracy.
  Wymogi edytorskie pracy dyplomowej (pisemnej):
  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy:
        górny – 2,5 cm      dolny – 2,5 cm      wewnętrzny – 3,0 cm      zewnętrzny – 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
  • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej
  • objętość – minimum 25 stron tekstu
  • jako druga strona pracy oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania).
 4.  
 5. Średnia ocen ze studiów – stanowi 20% oceny dyplomowej