W Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi kształci się obecnie na wszystkich rodzajach i formach studiów ponad 730 studentów. Ofertę dydaktyczną stanowi 8 kierunków w tym 49 specjalności. O prestiżu i marce uczelni decyduje wysoki poziom nauczania, wykwalifikowana kadra pedagogiczna, programy studiów zgodne z najnowszymi wymogami i oczekiwaniami, współpraca z uczelniami partnerskimi w kraju i za granicą oraz wciąż rozwijająca się infrastruktura.

Uczelnia mieści się w trzech budynkach: pałacu - siedzibie głównej AM, budynku Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej (kampus ul.Gdańska 32/ al.1 Maja 4) oraz Sali Koncertowej wraz z zapleczem dydaktycznym mieszczącej się przy ul. Żubardzkiej 2a. Wszystkie sale dydaktyczne wyposażone są w profesjonalny sprzęt do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

Działania projakościowe na poziomie poszczególnych jednostek monitorują Wydziałowe Komisje do spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia, natomiast na poziomie uczelni – Uczelniana Komisja do spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia. Plan oraz zakres działań komisji określa regulamin przyjęty uchwałą Senatu nr 27/2013 z dnia 18 września 2013 roku.

Poziom kształcenia zagwarantowany jest przez poszukiwanie najlepszych rozwiązań artystyczno-naukowo-dydaktycznych na poziomie wydziałów i władz uczelni oraz współpracę z instytucjami kultury współpracującymi z Akademią. Istotną rolę w procesie doskonalenia nauczania odgrywają studenci, którym przysługuje prawo oceny poziomu studiów. Wysoka jakość kształcenia należy do priorytetowych zadań strategicznych uczelni. Akademia szczególny nacisk kładzie na rozwój i promocję młodych artystów, którzy dzięki możliwościom prezentacji swoich umiejętności w przestrzeniach koncertowych macierzystej uczelni jak i poza nią mogą nabierać doświadczenia scenicznego.

Wszystkie uczelnie publiczne i niepubliczne, w tym również Akademia, podlegają ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej, której podstawowym celem jest wspomaganie szkół wyższych w budowaniu standardów edukacyjnych na miarę najlepszych wzorców. Ocenie PKA podlegają poszczególne jednostki lub kierunki. Wynik oceny akredytacyjnej umieszczany jest w corocznym sprawozdaniu Rektora.

  • Polska Komisja Akredytacyjnakliknij
W roku 2010 Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi otrzymała pozytywną ocenę Europejskiej Komisji Akredytacyjnej. Ocenie podlegały wszystkie jednostki uczelni oraz prowadzone kierunki.

Proces Boloński
Zmiany w systemie szkolnictwa wyższego w Europie, zapoczątkowano w 1999 roku podpisaniem Deklaracji Bolońskiej. Celem zmian jest utworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego w którym zarówno studenci, absolwenci jak i wykładowcy uczelni mają dostęp do wysokiej jakości kształcenia na poziomie wyższym. Mobilność studentów oraz pracowników uczelni jest jednym z priorytetów Procesu Bolońskiego. Na poziomie europejskim funkcjonuje kilka organizacji, zajmujących się tematyką działania mechanizmów zapewniania jakości. W Akademii Muzycznej w Łodzi prace związane z wprowadzeniem struktur i zasad zgodnych z wytycznymi Deklaracji Bolońskiej rozpoczęły się po 2000r. W roku akademickim 2005/2006 przeprowadzono przygotowania prowadzące do uruchomienia dwustopniowego kształcenie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, a od roku 2008 rozpoczęto wdrażanie wewnętrznego systemu jakości kształcenia.

  • Regulamin Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
    obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
  • Zarządzenie nr 24/2020 JM Rektor z dnia 29 października 2020
    w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształceniapobierz
  • Zeszyt dobrych praktyk
    dotyczących wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w uczelniachpobierz