ECTS – The European Credit Transfer System to system, który został opracowany przez Komisję Wspólnoty Europejskiej w celu umożliwienia i ułatwienia międzyuczelnianej wymiany studentów, a także ustalenia zasad uznawania części studiów odbytych za granicą lub w innej krajowej uczelni. Dostarcza sposobu pomiaru i oceny wiedzy zdobytej przez studentów.

Podstawą ECTS jest wzajemne zaufanie Uczelni uczestniczących w wymianie studentów. Jest ono wsparte poprzez wzajemne uznanie zasad, które dotyczą przede wszystkim:

  • sposobu prezentacji informacji o studiach w innej uczelni,
  • zawierania porozumienia miedzy uczelniami określającego zasady odbywania studiów w obu Uczelniach,
  • stosowania punktów kredytowych oceniających nakład pracy studenta niezbędnej dla zaliczenia poszczególnych przedmiotów.
SYSTEM PUNKTOWY W WYŻSZEJ UCZELNI

Tradycyjny system kształcenia na wyższej uczelni zakłada, iż zakończenie semestru (roku akademickiego) lub uzyskanie określonego dyplomu polega na zaliczeniu wszystkich przedmiotów – zgodnie z obowiązującą siatką godzin.
System punktowy zobowiązuje studenta do zgromadzenia określonej liczby punktów, przypadających w kolejnych semestrach podczas całego okresu studiów. Punkty kredytowe są przyporządkowane poszczególnym przedmiotom i określają nakład pracy studenta (wykłady, ćwiczenia, praktyki itp., a także praca własna w domu lub w bibliotece), jaki musi on ponieść, aby uzyskać zaliczenie danego przedmiotu. W ramach ECTS nakład pracy wymaganej w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom. Dziekan może podjąć decyzję o rejestracji ze zmniejszoną liczbą punktów. Uzyskanie dyplomu studiów pierwszego stopnia to nakład pracy 180 pkt ECTS dla studiów 6-semestralnych, 240 pkt ECTS dla studiów 8-semestralnych, natomiast w przypadku studiów drugiego stopnia to nakład pracy 120 pkt ECTS (studia 4-semestralne).
Wartości punktowe przypisane poszczególnym przedmiotom nie zastępują oceny uzyskanej z zaliczenia lub egzaminu.

SKALA PUNKTÓW ECTS

Skala punktów ECTS jest wyłącznie skalą pomocniczą, nie ingeruje natomiast w zasadę przyznawania ocen na danej uczelni. Koncepcja tej skali opiera się na następujących założeniach:

  • punkty ECTS uzupełniają ocenę przyznaną przez daną uczelnię, a nie zastępują jej;
  • skala punktów ECTS jest zrozumiała dla innych uczelni – na jej podstawie każda z uczelni ma możliwość zaliczenia zrealizowanych przez studenta przedmiotów.

Od semestru zimowego roku akademickiego 2005/2006 obowiązują następujące zasady stosowania skali ocen w Akademii Muzycznej im. G. i K. w Łodzi:

  • tradycyjna skala punktowa (0-25) oraz odpowiadające jej oceny bardzo dobry, dobry, dostateczny i niedostateczny pozostają niezmienione;
  • przy wpisie do indeksu ocen z zaliczeń i egzaminów oprócz punktacji i odpowiadającej jej oceny słownej zostaje dopisana ocena wg zasad umieszczonych w poniżej tabeli:
Ocena liczbowa Ocena AM Punktacja AM
6 Celujący 25 – 24
5 Bardzo dobry 23 – 21
4,5 Dobry + 20 – 19
4 Dobry 18 – 16
3,5 Dostateczny + 15 – 14
3 Dostateczny 13 – 11
2 Niedostateczny 10 – 0
TRANSFER PUNKTÓW KREDYTOWYCH

Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System) to zespół procedur ułatwiających uczelni macierzystej uznawanie zaliczeń przedmiotów lub części studiów odbytych na innych uczelniach – krajowych lub zagranicznych. Studenci wyjeżdżają do goszczącej uczelni na podstawie podpisanego wcześniej porozumienia, które określa między innymi okres pobytu oraz szczegółowy program zajęć. Uczelnia macierzysta dla wyjeżdżających studentów przygotowuje wykaz odbytych egzaminów i zaliczeń. Podobny wykaz przygotowuje uczelnia przyjmująca po zakończeniu pobytu studenta. Po powrocie do macierzystej uczelni zaliczone przedmioty oraz uzyskane za nie punkty są w pełni uznane i wpisane do dokumentacji, co pozwala na dalszą kontynuację studiów w uczelni macierzystej. Pobyt w innej uczelni nie pozbawia studenta przysługujących mu stypendiów w uczelni macierzystej. Czas wyjazdu nie może być krótszy niż trzy miesiące oraz dłuższy niż jeden rok, a zainteresowani studenci muszą mieć zaliczony I rok studiów. Wyjazd studenta, w ramach programu wymiany akademickiej, odbywa się za zgodą Dziekana.