WSZELKIE PYTANIA ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ
PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES E-MAIL
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KOMUNIKAT REKTOR
 • w sprawie rekrutacji na studia niestacjonarne:
  – kierunek sztuki sceniczne, specjalność choreografia
  – kierunek jazz i muzyka estradowa, specjalność wokalistyka estradowa pobierz plik pdf

 

TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

 • studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia (dodatkowa rekrutacja) w specjalnościach:
  – dyrygentura chóralna I i II stopień
  – dyrygentura symfoniczna I stopień
  – dyrygentura symfoniczno-operowa II stopień
  – rytmika I stopień
  – rytmika w edukacji i profilaktyce zdrowia II stopień
  – klarnet I stopień
  – fagot I i II stopień
  – altówka I i II stopień
  – kontrabas I i II stopień
  – somatyka w tańcu i terapii II stopień
  – gitara basowa I i II stopień
  – kontrabas jazzowy I i II stopień
  17-19 września 2021 r.
 • studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w specjalnościach:
  – muzykoterapia I stopień
  – choreografia i technika tańca I stopień
  – choreografia II stopień
  – taniec nowoczesny I stopień
  – somatyka w tańcu i terapii II stopień
  – wokalistyka estradowa I i II stopień
  17-19 września 2021 r.
 • studia pierwszego i drugiego stopnia w języku angielskim:
  – wszystkie specjalności wykonawcze na Wydziale Wykonawstwa Instrumentalnego
  i specjalność wokalno-aktorka na Wydziale Sztuk Scenicznych
  17–19 września 2021 r.
 • Szkoła Doktorska
  21-24 września 2021 r.
  Planowane jest przeprowadzenie egzaminów w II i III etapie rekrutacji w formie stacjonarnej.
 • studia podyplomowe w zakresie instrumentalistyki, wokalistyki, prowadzenia zespołów kameralnych oraz teorii i krytyki tańca
  17–19 września 2021 r.
 • studia w ramach Europejskiej Akademii Operowej
  informacje na stronie internetowej www.europeanopera.academy

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

 • studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  do 10 wrzenia 2021 r.
 • studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  do 10 września 2021 r.
 • studia pierwszego i drugiego stopnia w języku angielskim
  do 10 września 2021 r.
 • studia podyplomowe w zakresie instrumentalistyki, wokalistyki, prowadzenia zespołów kameralnych oraz teorii i krytyki tańca
  do 10 września 2021 r.
 • studia w ramach Europejskiej Akademii Operowej
  informacje na stronie internetowej www.europeanopera.academy
 • staże artystyczne
  do 10 września 2021 r. lub 5 lutego 2022 r.
 • Szkoła Doktorska
  do 10 września 2021 r.

EGZAMINY WSTĘPNE - informacje dodatkowe (w tym opłaty za egzamin wstępny)

 
OPŁATY ZA EGZAMIN WSTĘPNY

Za egzamin wstępny obowiązuje opłata w wysokości ustalonej przez władze Uczelni (zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i wynosi 150 zł dla wszystkich rodzajów i kierunków studiów.

Wpłat dokonuje się na konto:
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 270, 90–361 Łódź
97 1240 3028 1111 0000 2822 1999

 
ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

 1. Wszystkie egzaminy mają charakter konkursowy.
 2. We wszystkich egzaminach stosowany jest system punktowy.
 3. Laureaci ogólnopolskich konkursów muzycznych w zakresie instrumentalistyki (nagrody I, II i III) oraz w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych mogą być zwolnieni z egzaminów w danej specjalności na studia pierwszego i drugiego stopnia.
 4. Ostateczne wyniki egzaminów wstępnych ogłaszają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

 

W związku z trwającą sytuacja epidemiczną w kraju,
kandydaci na studia zobowiązani są dokonać rejestracji on-line na wybrane studia
i przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skany następujących dokumentów:

NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ KANDYDACI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

 1. podpisane podanie o przyjęcie na studia (dostępne po ukończeniu rekrutacji online)
 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (nie dotyczy tegorocznych maturzystów)
 3. maturzyści z 2021 roku składają zaświadczenie, potwierdzone wyłącznie przez dyrektora szkoły, o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości (nie może to być deklaracja maturalna)
 4. świadectwo ukończenia szkoły średniej
 5. świadectwo szkoły muzycznej – nieobowiązkowo
 6. potwierdzenie wykonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł (dokument z poczty lub wygenerowane z banku potwierdzenie wykonania przelewu – nie może to być zrzut ekranu z płatnością, która nie została jeszcze wykonana)
 7. program na egzamin wstępny (zgodnie z kierunkiem i specjalnością)
  • muzyka w mediach – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  • zarządzanie produkcją muzyczną – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  • realizacja dźwięku – program egzaminu z instrumentu, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia pozytywnego wyniku badania audiometrycznego tonalnego;
  • kompozycja – partytury własnych utworów;
  • kompozycja muzyki filmowej – partytury własnych utworów;
  • teoria muzyki – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  • dyrygentura chóralna – program egzaminu z dyrygentury, program egzaminu z emisji głosu, program egzaminu z fortepianu;
  • dyrygentura symfoniczna – program egzaminu z dyrygentury, program egzaminu z fortepianu i/lub instrumentu dodatkowego (jeśli dotyczy);
  • rytmika – program egzaminu z fortepianu;
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – program egzaminu z fortepianu oraz program egzaminu z gry na wybranym instrumencie (jeśli dotyczy);
  • muzykoterapia – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  • wszystkie instrumenty – program egzaminu z instrumentu;
  • wokalistyka estradowa – program egzaminu z predyspozycji wokalnych;
  • śpiew klasyczny – program egzaminu ze śpiewu;
  • musical – program egzaminu z predyspozycji wokalnych oraz teksty do egzaminu z badania predyspozycji aktorskich;
  • choreografia i techniki tańca – brak wymagań dodatkowych dokumentów.
 8. W przypadku niepełnoletniego kandydata na studia pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego do przystąpienia do rekrutacji.

NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ KANDYDACI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

 1. podpisane podanie o przyjęcie na studia (dostępne po ukończeniu rekrutacji online)
 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 3. oryginał bądź odpis dyplomu ukończenia studiów oraz suplement (nie dotyczy tegorocznych dyplomantów)
 4. Absolwenci z 2021 roku składają zaświadczenie o planowanej dacie ukończenia studiów potwierdzone przez Dziekana. Aby móc przystąpić do egzaminu wstępnego na studia drugiego stopnia należy najpóźniej dzień przed rozpoczęciem egzaminu wstępnego przesłać zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów wraz z oceną, potwierdzone przez Dziekana wydziału
 5. świadectwo szkoły muzycznej - nieobowiązkowo
 6. potwierdzenie wykonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł (dokument z poczty lub wygenerowane z banku potwierdzenie wykonania przelewu – nie może to być zrzut ekranu z płatnością, która nie została jeszcze wykonana)
 7. program na egzamin wstępny (zgodnie z kierunkiem i specjalnością):
  • muzyka w mediach – własne teksty o muzyce w formie pisemnej lub nagrania autorskich audycji o tematyce muzycznej (audio lub video);
  • zarządzanie produkcją muzyczną – projekt organizacji produkcji muzycznej: opis wraz z kosztorysem i harmonogramem działań;
  • realizacja dźwięku – autorskie nagrania (wraz z partyturami, jeśli są dostępne); kandydat jest zobowiązany do przedstawienia pozytywnego wyniku badania audiometrycznego tonalnego;
  • kompozycja – partytury własnych utworów;
  • kompozycja muzyki filmowej – partytury własnych kompozycji oraz nagrania audio lub wideo własnych kompozycji muzyki filmowej;
  • teoria muzyki – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  • dyrygentura chóralna – program egzaminu z dyrygentury oraz program egzaminu z emisji głosu;
  • dyrygentura symfoniczno-operowa – program egzaminu z dyrygentury;
  • rytmika w edukacji i profilaktyce zdrowia – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  • edukacja i animacja muzyczna – program egzaminu z zakresu dyrygowania i program egzaminu z zakresu emisji głosu;
  • wszystkie instrumenty – program egzaminu z instrumentu;
  • wokalistyka estradowa – program na egzamin z predyspozycji wokalnych;
  • śpiew klasyczny – program egzaminu ze śpiewu;
  • musical – program egzaminu z predyspozycji wokalnych oraz teksty do egzaminu z badania predyspozycji aktorskich;
  • choreografia – wykaz osiągnięć tanecznych i choreograficznych;
  • somatyka w tańcu i terapii – brak wymagań dodatkowych dokumentów.

NA STUDIA PODYPLOMOWE

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ KANDYDACI NA STUDIA PODYPLOMOWE

 
UWAGA!
Kandydaci obowiązani są dokonywać rejestracji drogą internetową, przez stronę www.amuz.lodz.pl, z wyjątkiem kandydatów na Europejskie Podyplomowe Studia Operowe.
Rekrutacja na Europejskie Podyplomowe Studia Operowe odbywa się drogą internetową przez stronę www.europeanopera.academy

 

 1. Wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie na studia (dostępne po ukończeniu rekrutacji online).
 2. Życiorys.
 3. Dwie aktualne fotografie, podpisane na odwrocie.
 4. Oryginał, odpis lub kopia notarialna dyplomu ukończenia studiów celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem przez Akademię Muzyczną w Łodzi.
  UWAGA! Absolwenci z 2021 roku składają zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów wraz z oceną, potwierdzone przez dziekana wydziału. W razie przedłożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów kopię dyplomu (zgodnie z punktem 4) należy dostarczyć do końca września.
 5. Kopia suplementu do dyplomu.
 6. Program (spis) wykonywanych utworów na egzamin wstępny. Akompaniator we własnym zakresie.
 7. Potwierdzenie wykonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł (dokument z poczty lub wygenerowane z banku potwierdzenie wykonania przelewu – nie może to być zrzut ekranu z płatnością, która nie została jeszcze wykonana).

 
DOKUMENTY NALEŻY WYSŁAĆ W PAKIECIE – WSZYSTKIE ZGODNIE Z WYKAZEM.
BRAK DOKUMENTU SPOWODUJE ANULOWANIE ZGŁOSZENIA.

WYSYŁAJĄC DOKUMENTY SKANEM NALEŻY W TYTULE WIADOMOŚCI PODAĆ
IMIĘ, NAZWISKO I NUMER KANDYDATA
(zostaje nadany po zakończeniu rejestracji on-line).

PROSIMY WSZYSTKICH KANDYDATÓW
O PRZESYŁANIE KAŻDEGO DOKUMENTU JAKO OSOBNEGO PLIKU
NAJLEPIEJ W FORMACIE PDF LUB JPG/JPEG, np.

- Jan_Kowalski_numer kandydata_podanie.pdf
- Jan_Kowalski_numer kandydata_potwierdzenie opłaty.pdf
- Jan_Kowalski_numer kandydata_świadectwo/zaświadczenie.pdf
- Jan_Kowalski_numer kandydata_program.pdf

Osoby, które nie mają możliwości wysłania dokumentów skanem na e-mail
mogą wysłać je pocztą lub kurierem na adres
Akademia Muzyczna w Łodzi, ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź
z dopiskiem "Dział Nauczania – REKRUTACJA"

NIE MA MOŻLIWOŚCI OSOBISTEGO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 

DO POBRANIA