WSZELKIE PYTANIA ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ
PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES E-MAIL
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
UWAGA!
Kandydaci obowiązani są dokonywać rejestracji drogą internetową.

 

Rejestracja kandydatów na studia rozpocznie się na przełomie kwietnia i maja 2021 roku.

 

TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

 • studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  16 czerwca – 2 lipca 2021 r.
 • studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  26 czerwca 2021 r.
 • studia podyplomowe w zakresie instrumentalistyki, wokalistyki, prowadzenia zespołów kameralnych oraz teorii i krytyki tańca
  17–19 września 2021 r.
 • studia w ramach Europejskiej Akademii Operowej
  informacje na stronie internetowej www.europeanopera.academy

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

 • studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  do 31 maja 2021 r.
 • studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  do 31 maja 2021 r. lub do 10 września 2021 r.
 • studia podyplomowe w zakresie instrumentalistyki, wokalistyki, prowadzenia zespołów kameralnych oraz teorii i krytyki tańca
  do 10 września 2021 r.
 • studia w ramach Europejskiej Akademii Operowej
  informacje na stronie internetowej www.europeanopera.academy
 • staże artystyczne
  do 10 września 2021 r. lub 5 lutego 2022 r.

EGZAMINY WSTĘPNE - informacje dodatkowe (w tym opłaty za egzamin wstępny)

 
OPŁATY ZA EGZAMIN WSTĘPNY

Za egzamin wstępny obowiązuje opłata w wysokości ustalonej przez władze Uczelni (zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i wynosi 150 zł dla wszystkich rodzajów i kierunków studiów.

Wpłat dokonuje się na konto:
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 270, 90–361 Łódź
97 1240 3028 1111 0000 2822 1999

 
ZAKWATEROWANIE W CZASIE EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

Istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w Domu Studenckim na czas egzaminów wstępnych.

 
ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

 1. Wszystkie egzaminy mają charakter konkursowy.
 2. We wszystkich egzaminach stosowany jest system punktowy.
 3. Laureaci ogólnopolskich konkursów muzycznych w zakresie instrumentalistyki (nagrody I, II i III) oraz w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych mogą być zwolnieni z egzaminów w danej specjalności na studia pierwszego i drugiego stopnia.
 4. Ostateczne wyniki egzaminów wstępnych ogłaszają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

 

W związku z trwającą sytuacja epidemiczną w kraju,
kandydaci na studia zobowiązani są dokonać rejestracji on-line na wybrane studia
i przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skany następujących dokumentów:

NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ KANDYDACI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

 1. Wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie na studia (dostępne po ukończeniu rekrutacji online).
 2. Oryginał, odpis lub kopia notarialna świadectwa dojrzałości celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem przez Akademię Muzyczną w Łodzi.
  Wszyscy kandydaci posiadający potwierdzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Świadectwo Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate), lub zaświadczenie wydane przez Biuro IB w Genewie, podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.
  UWAGA! Maturzyści z 2021 roku składają zaświadczenie, potwierdzone wyłącznie przez dyrektora szkoły, o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości. Świadectwo maturalne (zgodnie z punktem 2.) należy złożyć w ciągu 5 dni po terminie ogłoszonym oficjalnie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną.
 3. Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej.
 4. Jedna aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (wymiary 35 mm x 45 mm, na jasnym tle, itd.), podpisana na odwrocie oraz jedno zdjęcie w formie elektronicznej (potrzebne wyłącznie do rejestracji elektronicznej – prosimy o niedołączanie zdjęcia na płycie do dokumentów).
 5. Dyplom ukończenia szkoły muzycznej I lub II stopnia – nieobowiązkowo.
 6. Potwierdzenie wykonania opłaty rekrutacyjnej, a także:
  • muzyka w mediach – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  • zarządzanie produkacją muzyczną – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  • realizacja dźwięku – program egzaminu z instrumentu oraz w miarę potrzeby nuty dla akompaniatora; kandydat jest zobowiązany do przedstawienia pozytywnego wyniku badania audiometrycznego tonalnego. Uczelnia nie zapewnia badań w tym zakresie;
  • kompozycja – partytury własnych utworów;
  • kompozycja muzyki filmowej – partytury własnych utworów;
  • teoria muzyki – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  • dyrygentura chóralna – program egzaminu z dyrygentury, program egzaminu z emisji głosu oraz nuty dla akompaniatora, program egzaminu z fortepianu;
  • dyrygentura symfoniczna – program egzaminu z dyrygentury, program egzaminu z fortepianu i/lub instrumentu dodatkowego (jeśli dotyczy);
  • rytmika – program egzaminu z fortepianu;
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – program egzaminu z fortepianu oraz program egzaminu z gry na wybranym instrumencie (jeśli dotyczy);
  • muzykoterapia – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  • instrumentalistyka: fortepian, klawesyn, organy, muzyka kościelna, gitara, akordeon – program egzaminu z instrumentu;
  • instrumentalistyka: instrumenty dawne, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba, harfa, perkusja – program egzaminu z instrumentu oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut, oznacza to, że zapewnia akompaniatora we własnym zakresie;
  • na kierunek jazz i muzyka estradowa – instrumenty jazzowe – program na egzamin z instrumentu oraz nuty dla akompaniatora (jeśli są niezbędne). Jeśli kandydat nie złoży nut oznacza to, że zapewnia akompaniament we własnym zakresie. Akademia zapewnia sekcję akompaniującą (w przypadku braku własnej);
  • wokalistyka estradowa – program egzaminu z predyspozycji wokalnych;
  • specjalność wokalno-aktorska (śpiew klasyczny) – program egzaminu ze śpiewu oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut, oznacza to, że zapewnia akompaniatora we własnym zakresie;
  • musical – program egzaminu z predyspozycji wokalnych oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut, oznacza to, że zapewnia akompaniatora we własnym zakresie lub podkład muzyczny znajduje się na płycie CD (w formacie audio), którą kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny;
  • choreografia i techniki tańca – muzyka do etiudy choreograficznej na płycie CD (w formacie audio), którą kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny;
  • taniec nowoczesny – muzyka do etiudy choreograficznej na płycie CD (w formacie audio), którą kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny.
 7. W przypadku niepełnoletniego kandydata na studia pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego do przystąpienia do rekrutacji.

NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ KANDYDACI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

 1. Wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie na studia (dostępne po ukończeniu rekrutacji online).
 2. Oryginał, odpis lub kopia notarialna świadectwa dojrzałości celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem przez Akademię Muzyczną w Łodzi.
 3. Oryginał, odpis lub kopia notarialna dyplomu ukończenia studiów celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem przez Akademię Muzyczną w Łodzi.
  UWAGA! Absolwenci z 2021 roku składają zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów wraz z oceną, potwierdzone przez dziekana wydziału. W razie przedłożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów kopię dyplomu (zgodnie z punktem 3) należy dostarczyć do końca września.
 4. Kopia suplementu do dyplomu.
 5. Jedna aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (wymiary 35 mm x 45 mm, na jasnym tle, itd.), podpisana na odwrocie oraz jedno zdjęcie w formie elektronicznej (potrzebne wyłącznie do rejestracji elektronicznej – prosimy o niedołączanie zdjęcia na płycie do dokumentów).
 6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za egzamin wstępny, a także:
  • kompozycja – partytury własnych utworów;
  • muzyka w mediach – własne teksty o muzyce w formie pisemnej lub nagrania autorskich audycji o tematyce muzycznej (audio lub video);
  • zarządzanie produkacją muzyczną – projekt organizacji produkcji muzycznej: opis wraz z kosztorysem i harmonogramem działań;
  • realizacja dźwięku – autorskie nagrania na płycie CD (wraz z partyturami, jeśli są dostępne); kandydat jest zobowiązany do przedstawienia pozytywnego wyniku badania audiometrycznego tonalnego. Uczelnia nie zapewnia badań w tym zakresie;
  • kompozycja muzyki filmowej – partytury własnych kompozycji oraz nagrania audio lub wideo własnych kompozycji muzyki filmowej;
  • teoria muzyki – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  • dyrygentura chóralna – program egzaminu z dyrygentury oraz program egzaminu z emisji głosu i nuty dla akompaniatora;
  • dyrygentura symfoniczno-operowa – program egzaminu z dyrygentury;
  • rytmika w edukacji i profilaktyce zdrowia – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  • edukacja i animacja muzyczna – program egzaminu z zakresu dyrygowania i program egzaminu z zakresu emisji głosu oraz nuty dla akompaniatora;
  • instrumentalistyka: fortepian, fortepian jazzowy, fortepian kameralny, klawesyn, organy, muzyka kościelna, gitara, akordeon – program egzaminu z instrumentu;
  • instrumentalistyka: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba, harfa, perkusja, instrumenty dawne – program egzaminu z instrumentu oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut oznacza to, że zapewnia akompaniatora we własnym zakresie;
  • na kierunek jazz i muzyka estradowa – instrumenty jazzowe – program na egzamin z instrumentu oraz nuty dla akompaniatora (jeśli są niezbędne). Jeśli kandydat nie złoży nut oznacza to, że zapewnia akompaniament we własnym zakresie. Akademia nie zapewnia sekcji akompaniującej, nie można też grać z podkładami;
  • wokalistyka estradowa – program na egzamin z predyspozycji wokalnych;
  • specjalność wokalno-aktorska (śpiew klasyczny) – program egzaminu ze śpiewu oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut oznacza to, że zapewnia akompaniatora we własnym zakresie;
  • musical – program egzaminu z predyspozycji wokalnych oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut, oznacza to, że zapewnia akompaniatora we własnym zakresie lub podkład muzyczny znajduje się na płycie CD (w formacie audio), którą kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny;
  • choreografia – wykaz osiągnięć tanecznych i choreograficznych;
  • somatyka w tańcu i terapii – brak wymagań dodatkowych dokumentów.

NA STUDIA PODYPLOMOWE

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ KANDYDACI NA STUDIA PODYPLOMOWE

 
UWAGA!
Kandydaci obowiązani są dokonywać rejestracji drogą internetową, przez stronę www.amuz.lodz.pl, z wyjątkiem kandydatów na Europejskie Podyplomowe Studia Operowe.
Rekrutacja na Europejskie Podyplomowe Studia Operowe odbywa się drogą internetową przez stronę www.europeanopera.academy

 

 1. Wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie na studia (dostępne po ukończeniu rekrutacji online).
 2. Życiorys.
 3. Dwie aktualne fotografie, podpisane na odwrocie.
 4. Oryginał, odpis lub kopia notarialna dyplomu ukończenia studiów celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem przez Akademię Muzyczną w Łodzi.
  UWAGA! Absolwenci z 2021 roku składają zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów wraz z oceną, potwierdzone przez dziekana wydziału. W razie przedłożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów kopię dyplomu (zgodnie z punktem 4) należy dostarczyć do końca września.
 5. Kopia suplementu do dyplomu.
 6. Program (spis) wykonywanych utworów na egzamin wstępny. Akompaniator we własnym zakresie.
 7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za egzamin wstępny.

 
PROSIMY WSZYSTKICH KANDYDATÓW O PRZESYŁANIE KAŻDEGO DOKUMENTU JAKO OSOBNEGO PLIKU NAJLEPIEJ W FORMACIE PDF LUB JPG/JPEG, o nazwie nadanej według poniższego schematu:
Jan_Kowalski_numerkandydata_podanie.pdf
Jan_Kowalski_numerkandydata_potwierdzenie opłaty.pdf
Jan_Kowalski_numerkandydata_świadectwo/zaświadczenie.pdf
Jan_Kowalski_numerkandydata_program.pdf

 
DOKUMENTY NALEŻY WYSŁAĆ W PAKIECIE – WSZYSTKIE ZGODNIE Z WYKAZEM.
BRAK DOKUMENTU SPOWODUJE ANULOWANIE ZGŁOSZENIA.
 
WYSYŁAJĄC ZESKANOWANE DOKUMENTY NALEŻY W TYTULE WIADOMOŚCI PODAĆ
IMIĘ, NAZWISKO I NUMER KANDYDATA
(zostaje nadany po zakończeniu rejestracji on-line).

 

DO POBRANIA