DODATKOWA REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE
  odbędzie się we wrześniu 2018 roku na następujące kierunki i specjalności:
  studia I stopnia
 • rytmika
 • fortepian jazzowy
 • klawesyn
 • instrumenty dawne
 • trąbka
 • kontrabas

 • studia II stopnia
 • fortepian
Rejestracja internetowa na rekrutację wrześniową już trwa.

Termin na złożenie dokumentów upływa 10 września.

Rekrutacja na studia niestacjonarne, doktoranckie i podyplomowe odbywa się zgodnie z kalendarzem.

 

UWAGA!
Kandydaci obowiązani są dokonywać rejestracji drogą internetową

 

 • W trakcie procesu rejestracji w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym zostaniecie Państwo poproszeniu o dołączenie zdjęcia Kandydata. Wymiary zdjęcia: 287-387 piskeli szerokość i 346-446 pikseli wysokość, format jpg, nazwa – nr PESEL kandydata.
  Instrukcja jak odpowiednio przygotować zdjęcie TUTAJ.
 • Prosimy o nie używanie znaku spacji w haśle, powoduje to błąd – login 0.
 • Pola, w których istnieje możliwość rozwinięcia i wybrania odpowiedzi należy wypełniać poprzez wybranie odpowiedniej kolumny. Wpisanie ręcznie odpowiedzi w takie pole również generuje błąd – login 0.
 • Edycja danych wprowadzonych w rekrutacji online możliwa jest tylko w dniu rejestracji. Już następnego dnia nie można zmienić wprowadzonych wcześniej informacji.
 • Po dokonaniu rejestracji elektronicznej należy złożyć komplet dokumentów zgodnie z wykazem podanym poniżej.
TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  do 30 maja 2018 r.
 • studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  do 30 maja 2018 r. lub do 10 września 2018 r.
 • studia stacjonarne trzeciego stopnia
  do 10 września 2018 r.
 • studia podyplomowe w zakresie instrumentalistyki, wokalistyki, prowadzenia zespołów kameralnych oraz teorii i krytyki tańca
  do 10 września 2018 r.
 • studia w ramach Europejskiej Akademii Operowej
  informacje na stronie internetowej www.europeanopera.academy
 • staże artystyczne
  do 10 września 2018 r. lub do 1 lutego 2019 r.

Dokumenty można składać osobiście lub wysłać pocztą na adres:
Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź
z dopiskiem REKRUTACJA

Proszę pamiętać, że wysyłając dokumenty pocztą lub kurierem należy dołączyć oryginały dokumentów (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów).

Dział Nauczania przyjmuje dokumenty w budynku ROKEiDM przy al. 1 Maja 4 wyłącznie w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 11.00-14.00.

 

Informacja dla kandydatów na studia drugiego stopnia spoza naszej Akademii

Do końca maja razem z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć zaświadczenie z Uczelni o planowanej dacie ukończenia studiów (data musi być sprzed rozpoczęcia egzaminów w naszej Akademii) podpisane przez Dziekana.
Następnie, przed rozpoczęciem egzaminów wstępnych w naszej Akademii należy złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów z oceną podpisane przez Dziekana.

 

UWAGA!!!
Przypominamy, że dostarczone przez kandydata nuty dla akompaniatorów MUSZĄ BYĆ SKLEJONE.

 

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

 • studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  do 30 maja 2018 r.
 • studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  do 30 maja 2018 r. lub do 10 września 2018 r.
 • studia stacjonarne trzeciego stopnia
  do 10 września 2018 r.
 • studia podyplomowe w zakresie instrumentalistyki, wokalistyki, prowadzenia zespołów kameralnych oraz teorii i krytyki tańca
  do 10 września 2018 r.
 • studia w ramach Europejskiej Akademii Operowej
  informacje na stronie internetowej www.europeanopera.academy
 • staże artystyczne
  do 10 września 2018 r. lub 1 lutego 2019 r.

TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 • studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  18 czerwca – 1 lipca 2018 r.
 • studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  23 czerwca 2018 r. i 22 września 2018 r.
 • studia stacjonarne trzeciego stopnia
  22 września 2018 r.
 • studia podyplomowe w zakresie instrumentalistyki, wokalistyki, prowadzenia zespołów kameralnych oraz teorii i krytyki tańca
  22 września 2018 r.
 • studia w ramach Europejskiej Akademii Operowej
  informacje na stronie internetowej www.europeanopera.academy

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW na studia pierwszego stopnia

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ KANDYDACI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 
UWAGA!
Kandydaci obowiązani są dokonywać rejestracji drogą internetową, przez stronę www.amuz.lodz.pl

 

 1. Wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie na studia (dostępne po ukończeniu rekrutacji online).
 2. Kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Akademię Muzyczną w Łodzi – oryginał świadectwa kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu podczas składania dokumentów. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą należy oprócz kopii dołączyć oryginały.
  Wszyscy kandydaci posiadający potwierdzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Świadectwo Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate), lub zaświadczenie wydane przez Biuro IB w Genewie, podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.
  UWAGA! Maturzyści z 2018 roku składają zaświadczenie, potwierdzone wyłącznie przez dyrektora szkoły, o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości. Kopię świadectwa maturalnego (zgodnie z punktem 3.) należy złożyć w ciągu 5 dni po terminie ogłoszonym oficjalnie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną.
 3. Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku „nowej matury”.
 4. Dwie aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (wymiary 35 mm x 45 mm, na jasnym tle, itd.), podpisane na odwrocie oraz jedno zdjęcie w formie elektronicznej (potrzebne wyłącznie do rejestracji elektronicznej – prosimy o niedołączanie zdjęcia na płycie do dokumentów).
 5. Kserokopię dowodu osobistego (w formacie 1x1).
 6. Dyplom ukończenia szkoły muzycznej I lub II stopnia – nieobowiązkowo.
 7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za egzamin wstępny, a także:
  • na kierunek muzyka w mediach – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  • na specjalność kompozycja – partytury własnych utworów;
  • na specjalność kompozycja muzyki filmowej – partytury własnych utworów;
  • na specjalność teoria muzyki – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  • na specjalność dyrygentura chóralna – program egzaminu z dyrygentury, program egzaminu z emisji głosu oraz nuty dla akompaniatora, program egzaminu z fortepianu;
  • na specjalność dyrygentura symfoniczna – program egzaminu z dyrygentury, program egzaminu z fortepianu i/lub instrumentu dodatkowego (jeśli dotyczy);
  • na specjalność rytmika – program egzaminu z fortepianu;
  • na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – program egzaminu z fortepianu oraz program egzaminu z gry na wybranym instrumencie (jeśli dotyczy);
  • na kierunek muzykoterapia – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  • na kierunek instrumentalistyka, specjalności: fortepian, klawesyn, organy, muzyka kościelna, gitara, akordeon – program egzaminu z instrumentu;
  • na kierunek instrumentalistyka, specjalności: instrumenty dawne, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba, harfa, perkusja – program egzaminu z instrumentu oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut, oznacza to, że zapewnia akompaniatora we własnym zakresie;
  • na kierunek instrumentalistyka, specjalności jazzowe – program egzaminu z instrumentu oraz nuty dla sekcji rytmicznej; jeśli kandydat nie złoży nut, oznacza to, że zapewnia sekcję rytmiczną we własnym zakresie lub podkład muzyczny znajduje się na płycie CD (w formacie audio), którą kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny;
  • na specjalność wokalno-aktorską – program egzaminu ze śpiewu oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut, oznacza to, że zapewnia akompaniatora we własnym zakresie;
  • na specjalność musical – program egzaminu z predyspozycji wokalnych oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut, oznacza to, że zapewnia akompaniatora we własnym zakresie lub podkład muzyczny znajduje się na płycie CD (w formacie audio), którą kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny;
  • na specjalność choreografia i techniki tańca – muzyka do etiudy choreograficznej na płycie CD (w formacie audio), którą kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny;
  • na specjalność wokalistyka estradowa – program egzaminu z predyspozycji wokalnych oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut, oznacza to, że zapewnia akompaniatora we własnym zakresie lub podkład muzyczny znajduje się na płycie CD (w formacie audio), którą kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny;
  • na specjalność produkcja muzyczna – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  • na specjalność realizacja dźwięku – program egzaminu z instrumentu oraz w miarę potrzeby nuty dla akompaniatora; kandydat jest zobowiązany do przedstawienia pozytywnego wyniku badania audiometrycznego tonalnego. Uczelnia nie zapewnia badań w tym zakresie.
 8. W przypadku niepełnoletniego kandydata na studia zgoda rodzica lub opiekuna prawnego do przystąpienia do rekrutacji.

KANDYDACI OBCOKRAJOWCY WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW na studia pierwszego stopnia

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ OBCOKRAJOWCY – KANDYDACI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

 1. Podpisany wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w rekrutacji on-line).
 2. Kopia paszportu (oryginał należy okazać).
 3. Kopia Karty Pobytu (jeśli kandydat posiada; oryginał należy okazać).
 4. Kopia Karty Polaka (jeśli kandydat posiada; oryginał należy okazać).
 5. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego na cały okres kształcenia (jeśli ubezpieczenie zostało zawarte na okres krótszy niż okres kształcenia należy złożyć oświadczenie, zobowiązujące kandydata do przedłużenia ubezpieczenia).
 6. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku i formie kształcenia.
 7. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
 8. 2 zdjęcia (zdjęcia muszą odpowiadać wymogom zdjęć do dowodu osobistego) i jedno w wersji elektronicznej.
 9. Dyplom ukończenia szkoły średniej (zalegalizowane lub opatrzone apostille).
 10. Świadectwo dojrzałości (zalegalizowane lub opatrzone apostille).
 11. Zaświadczenie, że dane świadectwo uprawnia do podjęcia studiów na uczelniach wyższych w kraju, w którym zostały wydane (zaświadczenie jest konieczne jeśli taki zapis nie widnieje na świadectwie/dyplomie).
 12. Dokumentacja przebiegu nauczania w szkole średniej, zawierająca wykaz zajęć edukacyjnych, uzyskane oceny, liczba godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych zajęć edukacyjnych (zalegalizowane lub opatrzone apostille).
 13. Nostryfikacja świadectwa (jeśli kandydat nie posiada nostryfikacji, musi ona zostać dostarczona do końca pierwszego semestru studiów).
 14. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (nieobowiązkowo).
 15. (Jeśli kandydat nie ukończył 18 lat) Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w procesie rekrutacji oraz podpisanie umowy w przypadku przyjęcia na studia. Zgoda powinna być podpisana w sposób czytelny oraz przetłumaczona na j. polski.
 16. Certyfikat znajomości języka angielskiego (dla studiów w języku angielskim)
  • CE (First Certificate in English)
  • CAE (Certificate in Advanced English)
  • CPE (Certificate of Proficiency in English)
  • BEC 2 (Business English Certificate 2)
  • BEC 3 (Business English Certificate 3)
  • CEIBT (Certificate in English for International Business and Trade)
  • IELTS (International English Language Testing System)
   • powyżej 6 punktów
  • TOEFL
   • minimum 500 punktów z testu papierowego (PBT)
   • minimum 200 z egzaminu ustnego (TSE)
   • minimum 3,5 punkta z pracy pisemnej (TWE)
 17. Ponadto:
  • na specjalność kompozycja – partytury własnych utworów;
  • na specjalność kompozycja muzyki filmowej – partytury własnych utworów;
  • na kierunek dyrygentura – program egzaminu z dyrygentury i program egzaminu z fortepianu;
  • na specjalność rytmika – program egzaminu z fortepianu;
  • na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – program egzaminu z gry na wybranym instrumencie i program egzaminu z fortepianu;
  • na kierunek instrumentalistyka, specjalności fortepian, fortepian jazzowy, klawesyn, organy, muzyka kościelna, gitara, gitara jazzowa, gitara basowa, akordeon – program egzaminu z instrumentu;
  • na kierunek instrumentalistyka, specjalności: instrumenty dawne, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba, harfa, perkusja, specjalności jazzowe – program egzaminu z instrumentu oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut, oznacza to, że zapewnia akompaniatora we własnym zakresie;
  • na specjalność wokalno-aktorską – program egzaminu ze śpiewu oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut, oznacza to, że zapewnia akompaniatora we własnym zakresie;
  • na specjalność musical – program egzaminu z predyspozycji wokalnych oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut, oznacza to, że zapewnia akompaniatora we własnym zakresie lub podkład muzyczny znajduje się na płycie CD (w formacie audio), którą kandydat zobowiązany jest przynieść ze sobą na egzamin wstępny;
  • na specjalność choreografia i techniki tańca – muzyka do etiudy choreograficznej na płycie CD (w formacie audio), którą kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny;
  • na specjalność wokalistyka estradowa – program egzaminu z predyspozycji wokalnych oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut, oznacza to, że zapewnia akompaniatora we własnym zakresie lub podkład muzyczny znajduje się na płycie CD (w formacie audio), którą kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny.
UWAGA!!!

Dokumenty musza być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP, urzędującego w danym państwie.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW na studia drugiego stopnia

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ KANDYDACI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 
UWAGA!
Kandydaci obowiązani są dokonywać rejestracji drogą internetową, przez stronę www.amuz.lodz.pl

 

 1. Wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie na studia (dostępne po ukończeniu rekrutacji online).
 2. Kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Akademię Muzyczną w Łodzi – oryginał świadectwa kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu przy składaniu dokumentów. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą należy oprócz kopii dołączyć oryginały.
 3. Kopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów poświadczona przez Akademię Muzyczną w Łodzi – oryginał dyplomu (odpisu) wydane przez szkołę wyższą kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu podczas składania dokumentów. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą należy oprócz kopii dołączyć oryginały.
  UWAGA! Absolwenci z 2018 roku składają zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów wraz z oceną, potwierdzone przez dziekana wydziału. W razie przedłożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów kopię dyplomu (zgodnie z punktem 3) należy dostarczyć do końca września.
 4. Kopia suplementu do dyplomu (tylko jeśli suplement stanowi część B dyplomu).
 5. Dwie aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie oraz jedno zdjęcie w formie elektronicznej (wyłącznie do rejestracji elektronicznej).
 6. Kserokopię dowodu osobistego (w formacie 1x1).
 7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za egzamin wstępny, a także:
  • na specjalność kompozycja – partytury własnych utworów;
  • na kierunek muzyka w mediach – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  • na specjalność kompozycja muzyki filmowej – partytury własnych kompozycji oraz nagrania audio lub wideo własnych kompozycji muzyki filmowej;
  • na specjalność teoria muzyki – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  • na specjalność dyrygentura chóralna – program egzaminu z dyrygentury oraz program egzaminu z emisji głosu i nuty dla akompaniatora;
  • na specjalność dyrygentura symfoniczno-operowa – program egzaminu z dyrygentury;
  • na specjalność rytmika – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  • na specjalność edukacja i animacja muzyczna – program egzaminu z zakresu dyrygowania i program egzaminu z zakresu emisji głosu oraz nuty dla akompaniatora;
  • na kierunek instrumentalistyka, specjalności: fortepian, fortepian jazzowy, fortepian kameralny, klawesyn, organy, muzyka kościelna, gitara, akordeon – program egzaminu z instrumentu;
  • na kierunek instrumentalistyka, specjalności: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba, harfa, perkusja, instrumenty dawne, instrumenty jazzowe – program egzaminu z instrumentu oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut oznacza to, że zapewnia akompaniatora jest we własnym zakresie;
  • na specjalność wokalno-aktorską – program egzaminu ze śpiewu oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut oznacza to, że zapewnia akompaniatora we własnym zakresie;
  • na specjalność musical – program egzaminu z predyspozycji wokalnych oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut, oznacza to, że zapewnia akompaniatora we własnym zakresie lub podkład muzyczny znajduje się na płycie CD (w formacie audio), którą kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny;
  • na specjalność choreografia – wykaz osiągnięć tanecznych i choreograficznych;
  • na specjalność wokalistyka estradowa – program na egzamin z predyspozycji wokalnych oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut oznacza to, że występuje z własnym akompaniatorem lub podkład muzyczny znajduje się na płycie CD (w formacie audio), którą kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny.

KANDYDACI OBCOKRAJOWCY WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW na studia drugiego stopnia

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ OBCOKRAJOWCY – KANDYDACI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

 1. Podpisany wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w rekrutacji on-line).
 2. Kopia paszportu (oryginał należy okazać).
 3. Kopia karty pobytu (jeśli kandydat posiada; oryginał należy okazać).
 4. Kopia Karty Polaka (jeśli kandydat posiada; oryginał należy okazać).
 5. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego na cały okres kształcenia (jeśli ubezpieczenie zostało zawarte na okres krótszy niż okres kształcenia należy złożyć oświadczenie, zobowiązujące kandydata do przedłużenia ubezpieczenia).
 6. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku i formie kształcenia.
 7. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
 8. 2 zdjęcia (zdjęcia muszą odpowiadać wymogom zdjęć do dowodu osobistego) + 1 zdjęcie w formie elektronicznej.
 9. Dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (zalegalizowany lub opatrzony apostille).
 10. Suplement czyli dokument, który zawiera informacje jakie przedmioty zostały zaliczone przez kandydata, jakie oceny zostały uzyskane, ilość punktów ECTS, liczba zrealizowanych godzin (zalegalizowany lub opatrzony apostille).
 11. Zaświadczenie potwierdzające, że świadectwo/dyplom kandydata uprawnia go do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo/dyplom (zaświadczenie jest konieczne jeśli taki zapis nie widnieje na świadectwie/dyplomie).
 12. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (w przypadku braku zaświadczenia należy zgłosić ten fakt osobie przyjmującej dokumenty).
 13. Ponadto:
  • na specjalność kompozycja – partytury własnych utworów;
  • na specjalność teoria muzyki – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  • na specjalność rytmika – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  • na specjalność edukacja i animacja muzyczna – program egzaminu z zakresu dyrygowania i program egzaminu z zakresu emisji głosu oraz nuty dla akompaniatora;
  • na specjalność dyrygentura chórów i zespołów instrumentalnych – program egzaminu z zakresu dyrygowania i program egzaminu z zakresu emisji głosu oraz nuty dla akompaniatora;
  • na kierunek instrumentalistyka, specjalności fortepian, klawesyn, organy, gitara, akordeon – program egzaminu z instrumentu;
  • na kierunek instrumentalistyka, specjalności: instrumenty dawne, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba, harfa, perkusja – program egzaminu z instrumentu oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut oznacza to, że zapewnia akompaniatora jest we własnym zakresie;
  • na specjalność wokalno-aktorską – program egzaminu ze śpiewu oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut oznacza to, że zapewnia akompaniatora we własnym zakresie;
  • na specjalność choreografia – własne prace choreograficzne zarejestrowane na nośniku elektronicznym, który kandydat zobowiązany jest dostarczyć razem z dokumentami; muzykę do etiudy na płycie CD (w formacie audio) kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny.
UWAGA!!!

Dokumenty musza być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP, urzędującego w danym państwie.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW na studia trzeciego stopnia

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ KANDYDACI NA STUDIA TRZECIEGO STOPNIA

 
UWAGA!
Kandydaci obowiązani są dokonywać rejestracji drogą internetową, przez stronę www.amuz.lodz.pl

 

 1. Wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie na studia (dostępne po ukończeniu rekrutacji online).
 2. Życiorys.
 3. Kopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich poświadczona przez Akademię Muzyczną w Łodzi – oryginał dyplomu (odpisu) kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu podczas składania dokumentów. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą należy oprócz kopii dołączyć oryginały.
  UWAGA! Absolwenci z 2018 roku składają zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów wraz z oceną, potwierdzone przez dziekana wydziału. W razie przedłożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów kopię dyplomu i suplementu (zgodnie z punktem 3.) należy dostarczyć do końca września.
 4. Kopia suplementu do dyplomu (tylko jeśli stanowi część B dyplomu).
 5. Dwie aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie oraz jedno zdjęcie w formie elektronicznej (wyłącznie do rejestracji elektronicznej).
 6. Kserokopię dowodu osobistego (w formacie 1x1).
 7. Spis dotychczasowych dokonań artystycznych i naukowych (nagrody na konkursach, uczestnictwo w kursach mistrzowskich, nagrania płytowe, publikacje i inne).
 8. Program (spis) wykonywanych utworów na egzamin wstępny. Akompaniator we własnym zakresie.
 9. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za egzamin wstępny.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW na studia podyplomowe

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ KANDYDACI NA STUDIA PODYPLOMOWE

 
UWAGA!
Kandydaci obowiązani są dokonywać rejestracji drogą internetową, przez stronę www.amuz.lodz.pl, z wyjątkiem kandydatów na Europejskie Podyplomowe Studia Operowe.
Rekrutacja na Europejskie Podyplomowe Studia Operowe odbywa się drogą internetową przez stronę www.europeanopera.academy

 

 1. Wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie na studia (dostępne po ukończeniu rekrutacji online).
 2. Życiorys.
 3. Dwie aktualne fotografie, podpisane na odwrocie.
 4. Kopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów poświadczona przez Akademię Muzyczną w Łodzi – oryginał dyplomu (odpisu) kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu podczas składania dokumentów. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą należy oprócz kopii dołączyć oryginały.
  UWAGA! Absolwenci z 2018 roku składają zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów wraz z oceną, potwierdzone przez dziekana wydziału. W razie przedłożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów kopię dyplomu i suplementu (zgodnie z punktem 4.) należy dostarczyć do końca września.
 5. Kopia suplementu do dyplomu (tylko jeśli stanowi część B dyplomu).
 6. Kserokopię dowodu osobistego (w formacie 1x1).
 7. Program (spis) wykonywanych utworów na egzamin wstępny. Akompaniator we własnym zakresie.
 8. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za egzamin wstępny.

EGZAMINY WSTĘPNE - informacje dodatkowe (w tym opłaty za egzamin wstępny)

 
OPŁATY ZA EGZAMIN WSTĘPNY

Za egzamin wstępny obowiązuje opłata w wysokości ustalonej przez władze Uczelni (zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i wynosi 140 zł dla wszystkich rodzajów i kierunków studiów.

Wpłat dokonuje się na konto:
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 270, 90–361 Łódź
971240 3028 1111 0000 2822 1999

 
ZAKWATEROWANIE W CZASIE EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

Istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w Domu Studenckim na czas egzaminów wstępnych.

 
ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

 1. Wszystkie egzaminy mają charakter konkursowy.
 2. We wszystkich egzaminach stosowany jest system punktowy.
 3. Laureaci ogólnopolskich konkursów muzycznych w zakresie instrumentalistyki (nagrody I, II i III) oraz w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych mogą być zwolnieni z egzaminów w danej specjalności na studia pierwszego i drugiego stopnia.
 4. Ostateczne wyniki egzaminów wstępnych ogłaszają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.