Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej

MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA | MUZYKA W MEDIACH studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA
MUZYKA W MEDIACH

studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia są skierowane do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wykazują zainteresowanie muzyką, posiadają predyspozycje humanistyczne i ogólną orientację w problematyce kulturalnej. Nie jest wymagane ukończenie szkoły muzycznej ani umiejętność gry na instrumencie muzycznym.

Kierunek studiów muzyka w mediach ma charakter międzyobszarowy, łączący zakres sztuki muzycznej z obszarem nauk humanistycznych. Praktyczna wiedza i umiejętności dotyczące muzyki i mediów uzupełniane są refleksją związaną z problematyką kompetencji kulturowej i wiedzą za zakresu wiedzy o sztuce.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku muzyka w mediach posiada kwalifikacje:

 • ddo pracy krytyka muzycznego, dziennikarza, publicysty, sprawozdawcy radiowego i telewizyjnego, redaktora merytorycznego w prasie i innych mediach itd.;
 • do pracy w instytucjach upowszechniania kultury, przy obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych, w animowaniu szeroko pojętej kultury muzycznej;
 • do pracy prelegenta, prezentera, moderatora itp.;
 • do podejmowania różnorodnych projektów popularyzujących kulturę muzyczną w różnych środowiskach, instytucjach samorządowych, jednostkach administrowania kulturą itp.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • wykazuje się umiejętnościami rozumienia obecności i przejawów muzyki w mediach (prasie, radiu, telewizji, Internecie), co pozwala mu na podjęcie pracy w różnych typach instytucji kulturalnych i medialnych;
 • ma uporządkowaną wiedzę o kulturze muzycznej, ogólną znajomość problematyki twórczości muzycznej w aspekcie historycznym, socjologicznym i psychologicznym;
 • posiada wiedzę dotyczącą istoty i znaczenia mediów w różnych dziedzinach kultury, w tym także w kulturze muzycznej;
 • posiada wiedzę dotyczącą finansowych, marketingowych i prawnych aspektów zawodów związanych z muzyką; zna sposoby funkcjonowania instytucji muzycznych i ich podstawy prawno-organizacyjne;
 • orientuje się w sposobach i formach dystrybucji muzyki w społeczeństwie i mediach;
 • potrafi wypowiedzieć się na temat wartości wykonania utworu muzycznego, podjąć dyskusję dotyczącą nagrania, realizacji spektaklu, kreacji w zakresie muzyki popularnej i etnicznej;
 • umie współdziałać w zespole muzyków i teoretyków przy przygotowywaniu wystąpień w mediach, audycji, wspólnego komentowania wydarzeń muzycznych; ma przygotowanie do pracy zespołowej w celu realizowania projektów artystycznych i naukowych;
 • umie podejmować samodzielne, niezależne prace, wykazując się przy tym gromadzeniem, analizowaniem i interpretowaniem repertuaru muzycznego niezbędnego do podejmowania zadań (materiały nutowe, nagrania), kształtowaniem wewnętrznej motywacji i własnej organizacji pracy.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMIN KIERUNKOWY

Praca pisemna: swobodna wypowiedź na jeden z trzech zaproponowanych tematów dotyczących wiedzy ogólnomuzycznej.

EGZAMIN PODSTAWOWY

Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca m.in.

 • problematyki muzyki i mediów,
 • zainteresowań muzycznych kandydata,
 • wiedzy o roli muzyki w kulturze.

MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA | MUZYKA W MEDIACH studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA
MUZYKA W MEDIACH

studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą zdobyć tytuł zawodowy magistra na kierunku muzyka w mediach. Nie jest wymagane ukończenie szkoły muzycznej ani umiejętność gry na instrumencie muzycznym.

Kierunek studiów muzyka w mediach ma charakter międzyobszarowy, łączący zakres sztuki muzycznej z obszarem nauk humanistycznych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia w zakresie muzyki w mediach i posiada kwalifikacje:

 • do pracy w rozmaitych zawodach związanych z funkcjonowaniem muzyki w mediach i kulturze;
 • do pracy w charakterze recenzenta, krytyka muzycznego, dziennikarza, publicysty, prelegenta, moderatora, sprawozdawcy radiowego i telewizyjnego, redaktora merytorycznego w prasie i innych mediach itd., w wydawnictwach muzycznych;
 • do pracy publicystycznej i redakcyjnej;
 • do pracy w instytucjach upowszechniania kultury, przy obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych, w animowaniu szeroko pojętej kultury muzycznej;
 • do pracy w instytucjach samorządowych i administracyjnych w zakresie organizowania i podejmowania projektów dotyczących kultury muzycznej.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • wykazuje się umiejętnościami rozumienia obecności i przejawów muzyki w mediach (prasie, radiu, telewizji, Internecie), co pozwala mu na podjęcie pracy w różnych typach instytucji kulturalnych, medialnych i naukowych;
 • posiada wiedzę dotyczącą znajomości rozmaitych kontekstów muzyki (media, relacje społeczne, uwarunkowania kulturowe i społeczne), stylów muzyki klasycznej, popularnej i ludowej, zna w zakresie pogłębionym sposoby funkcjonowania instytucji muzycznych i ich podstawy prawno-organizacyjne;
 • zna teoretycznie i praktycznie techniki multimedialne;
 • ma wiedzę na temat funkcjonowania muzyki w różnych typach sztuk scenicznych (taniec, balet, musical, opera), zna zasady oceny dzieła muzycznego i tradycje wykonawcze dotyczące muzyki;
 • posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności z zakresu operowania warsztatem naukowym pozwalające na prowadzenie samodzielnej pracy badawczej;
 • posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające inicjowanie i realizację projektów z zakresu społecznej i medialnej obecności muzyki, posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie zadań z zakresu publicystyki i popularyzacji muzyki w prasie i innych mediach;
 • potrafi pozyskiwać i umiejętnie przetwarzać informacje; doskonale opanował umiejętność komunikowania się i współpracy przy realizacji zamierzonych celów; dysponuje umiejętnością krytycznego myślenia i cechuje się niezależnością w formułowaniu własnych sądów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMIN PISEMNY

dotyczący problematyki muzyki w mediach na poziomie licencjata kierunku muzyka w mediach (wiedza z zakresu historii muzyki i literatury muzycznej).

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

na tematy związane z muzyką i mediami oraz dotycząca zainteresowań profesjonalnych w zakresie muzyki w mediach.

DYRYGENTURA | DYRYGENTURA CHÓRALNA        studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: DYRYGENTURA | DYRYGENTURA CHÓRALNA

studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia skierowane są do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wiedzę i umiejętności z zakresu szkoły muzycznej II stopnia.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dyrygentura w zakresie dyrygentury chóralnej i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Posiada kwalifikacje:

 • do pracy artystycznej w dziedzinie dyrygentury chóralnej;
 • do działalności artystycznej w instytucjach kultury i mediach;
 • do pracy przy organizacji festiwali, konkursów i imprez muzycznych.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • jest wyposażony w wiedzę teoretyczną umożliwiającą świadome operowanie środkami warsztatowymi do realizacji projektów dyrygenckich jako chórmistrz;
 • wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu dyrygentury, historii i literatury muzycznej, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego w celu realizacji własnych projektów artystycznych;
 • wykorzystując wiedzę o technice dyrygenckiej i metodach pracy z zespołami muzycznymi, potrafi w sposób właściwy przygotować do publicznej prezentacji utwory chóralne;
 • posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające dalsze doskonalenie warsztatu dyrygenckiego;
 • wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMIN KIERUNKOWY

DYRYGENTURA

 1. Poprowadzenie dwóch zróżnicowanych utworów chóralnych wybranych spośród następujących:
  J. K. Lasocki – wybór z I zeszytu Z pieśnią;
  J. S. Bach – Chorały – wybór;
  Z. Noskowski – Pory roku – wybór;
 2. Rozmowa na tematy związane z chóralistyką.

EMISJA GŁOSU

  Wykonanie dwóch utworów:
 1. aria starowłoska, do wyboru spośród:
  G. B. Bononcini – Per la gloria d’adorarvi (głos średni)
  G. Caccini – Amarilli, mia bella (głos wysoki)
  G. Caccini – Amor ch’attendi (głos wysoki)
  A. Caldara – Come raggio di sol (głos średni, niski)
  G. Carissimi – Vittoria, mio core! (głos wysoki, średni)
  G. Carissimi – Non sisperi (głos niski)
  F. Cavalli – Delizie contente, che l’alma beate (głos wysoki, średni)
  F. Cavalli – Non posso disperar (głos wysoki, średni)
  F. Durante – Vergin, tutto amor (głos wysoki, średni, niski)
  G. Giordani – Caro mio ben (głos wysoki, średni, niski)
  G. B. Pergolesi – Se tu m’ami, se sospiri (głos średni)
  A. Scarlatti – Sento nel core (głos średni)
  A. Scarlatti – Gia il sole dal Gange (głos średni)
  A. Scarlatti – O cessate di piagarmi (głos wysoki, średni, niski)
  A. Scarlatti – Spesso vibra per suo gioco (głos średni)
 2. pieśń z tekstem polskim (np. F. Chopin, S. Moniuszko, Z. Noskowski, M. Karłowicz).
 3. Uczelnia zapewnia akompaniatora.

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

 1. Zapisanie 2-głosowego dyktanda polifonicznego z zastosowaniem chromatyki.
 2. Zapisanie dyktanda rytmicznego.
 3. Zapisanie 1-głosowego dyktanda atonalnego.
 4. Zapisanie 4-głosowego dyktanda harmonicznego.
 5. Zapisanie 1-głosowego dyktanda pamięciowego.
 6. Czytanie a vista głosem – ćwiczenia z zakresu wymagań stawianych uczniom w szkole muzycznej II stopnia.

HARMONIA

 1. Pisemne zharmonizowanie na 4 głosy sfigurowanej melodii.
 2. Granie na fortepianie ćwiczeń harmonicznych (zakres reprezentowany przez podręczniki K. Sikorskiego i F. Wesołowskiego).
 3. Improwizowanie na fortepianie prostych ośmiotaktów.
EGZAMIN PODSTAWOWY

FORTEPIAN

 1. Utwór polifoniczny.
 2. Utwór dowolny.

FORMY MUZYCZNE I LITERATURA MUZYCZNA

  Sprawdzenie wiedzy teoretyczno-muzycznej z zakresu programu szkoły muzycznej II stopnia oraz z zakresu własnych zainteresowań zawodowych.
 1. Egzamin pisemny – krótka wypowiedź na temat wybrany z podanych.
 2. Egzamin ustny.

 

DO POBRANIA

DYRYGENTURA | DYRYGENTURA CHÓRALNA            studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: DYRYGENTURA | DYRYGENTURA CHÓRALNA

studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków: dyrygentura (zakres: symfoniczna, symfoniczno-operowa lub chóralna) oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku dyrygentura w zakresie dyrygentury chóralnej i posiada kwalifikacje:

 • do pracy artystycznej w dziedzinie dyrygentury chóralnej;
 • do kierowania profesjonalnymi i amatorskimi zespołami chóralnymi.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent jest wyposażony w następujące kompetencje:

 • posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną umożliwiającą świadome operowanie środkami warsztatowymi i wyrazowymi dla realizacji projektów dyrygenckich – chóralnych i oratoryjnych;
 • wykorzystuje pogłębioną wiedzę z zakresu dyrygentury, historii muzyki, literatury specjalistycznej i technik kompozytorskich, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego w celu realizacji własnych projektów muzycznych o wyraźnych cechach autorskiej kreacji artystycznej;
 • w oparciu o gruntowną wiedzę z zakresu manualnej techniki dyrygenckiej oraz metod pracy z różnego typu zespołami muzycznymi potrafi przygotować do publicznej prezentacji utwory chóralne i oratoryjne w sposób, który nosi wyraźne cechy autorskiej kreacji artystycznej;
 • posiada gruntowną wiedzę i umiejętności umożliwiające dalsze doskonalenie warsztatu dyrygenckiego;
 • wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów;
 • potrafi kierować pracą zespołów chóralnych – profesjonalnych i amatorskich, poprzez odpowiedni dobór repertuaru, dbanie o wysoki poziom artystyczny zespołu, odpowiedni dobór muzyków.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
DYRYGENTURA

  Poprowadzenie trzech utworów chóralnych, w tym obowiązkowo:
 • jednego utworu z epoki renesansu lub baroku;
 • jednego utworu inspirowanego polską muzyką ludową (folklorem);
 • jednego utworu dowolnego.
 • Dopuszcza się wykonanie części dzieła wokalno-instrumentalnego.

EMISJA GŁOSU

  Wykonanie dwóch utworów solowych (arie lub pieśni), w tym jednego obowiązkowo w języku polskim.
  Uczelnia zapewnia akompaniatora.

EGZAMIN Z ZAKRESU TEORII MUZYKI

 1. Czytanie głosem a vista ćwiczeń melodycznych 1- i 2-głosowych (dwugłos realizowany głosem i na fortepianie).
 2. Realizacja zadań harmonicznych.
 3. Realizacja modulacji (diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej).
 4. Pytania z zakresu historii muzyki z literaturą.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca m.in.:

 • znajomości problematyki dyrygenckiej;
 • orientacji w problemach środowiska polskich dyrygentów chóralnych;
 • wiedzy ogólnomuzycznej;
 • zainteresowań muzycznych kandydata;
 • motywacji wyboru kierunku studiów.

DYRYGENTURA | DYRYGENTURA SYMFONICZNA studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: DYRYGENTURA | DYRYGENTURA SYMFONICZNA

studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia skierowane są do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wiedzę i umiejętności z zakresu szkoły muzycznej II stopnia.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dyrygentura w zakresie dyrygentury symfonicznej i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Posiada kwalifikacje:

 • do pracy artystycznej w dziedzinie dyrygentury;
 • do działalności artystycznej w instytucjach kultury i mediach;
 • do pracy przy organizacji festiwali, konkursów i imprez muzycznych.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • jest wyposażony w wiedzę teoretyczną umożliwiającą świadome operowanie środkami warsztatowymi dla realizacji projektów dyrygenckich;
 • wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu dyrygentury, historii i literatury muzycznej, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego w celu
 • realizacji własnych projektów artystycznych;
 • wykorzystując wiedzę o technice dyrygenckiej i metodach pracy z zespołami muzycznymi, potrafi w sposób właściwy przygotować do publicznej prezentacji utwory symfoniczne;
 • posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające dalsze doskonalenie warsztatu dyrygenckiego;
 • wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMIN KIERUNKOWY

DYRYGENTURA

 1. Poprowadzenie I części dowolnej symfonii klasycznej lub uwertury klasycznej (preferowane utwory W. A. Mozarta i J. Haydna).
 2. Rozmowa na tematy związane z dyrygenturą.

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

 1. Zapisanie 2-głosowego dyktanda polifonicznego z zastosowaniem chromatyki.
 2. Zapisanie dyktanda rytmicznego.
 3. Zapisanie 1-głosowego dyktanda atonalnego.
 4. Zapisanie 4-głosowego dyktanda harmonicznego.
 5. Zapisanie 1-głosowego dyktanda pamięciowego.
 6. Czytanie a vista głosem – ćwiczenia z zakresu wymagań stawianych uczniom w szkole muzycznej II stopnia.

HARMONIA

 1. Pisemne zharmonizowanie na 4 głosy sfigurowanej melodii.
 2. Granie na fortepianie ćwiczeń harmonicznych (zakres reprezentowany przez podręczniki K. Sikorskiego i F. Wesołowskiego).
 3. Improwizowanie na fortepianie prostych ośmiotaktów.
EGZAMIN PODSTAWOWY

FORTEPIAN (dla pianistów)

 1. Utwór polifoniczny (preferowane preludium i fuga ze zbioru Das Wohltemperierte Klavier J. S. Bacha).
 2. I część sonaty klasycznej.
 3. Utwór dowolny.

FORTEPIAN (dla instrumentalistów specjalności innej niż fortepian)

 1. Prosty utwór polifoniczny (np. inwencja dwugłosowa J. S. Bacha).
 2. Utwór dowolny.

INSTRUMENT DODATKOWY (dla instrumentalistów specjalności innej niż fortepian)

 1. Utwór techniczny.
 2. Utwór dowolny o charakterze kantylenowym.

FORMY MUZYCZNE I LITERATURA MUZYCZNA

  Sprawdzenie wiedzy teoretyczno-muzycznej z zakresu programu szkoły muzycznej II stopnia oraz z zakresu własnych zainteresowań zawodowych.
 1. Egzamin pisemny – krótka wypowiedź na temat wybrany z podanych.
 2. Egzamin ustny.

 

DO POBRANIA

DYRYGENTURA | DYRYGENTURA SYMFONICZNO-OPEROWA studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: DYRYGENTURA | DYRYGENTURA SYMFONICZNO-OPEROWA

studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku dyrygentura (symfoniczna lub symfoniczno-operowa).

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku dyrygentura w zakresie dyrygentury symfoniczno-operowej i posiada kwalifikacje:

 • do pracy artystycznej w dziedzinie dyrygentury symfoniczno-operowej;
 • kierowania profesjonalnymi zespołami artystycznymi – symfonicznymi i operowymi.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną umożliwiającą świadome operowanie środkami warsztatowymi i wyrazowymi dla realizacji projektów dyrygenckich – symfonicznych, operowych i oratoryjnych;
 • wykorzystuje pogłębioną wiedzę z zakresu dyrygentury, historii muzyki, literatury specjalistycznej i technik kompozytorskich, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego w celu realizacji własnych projektów dyrygenckich o wyraźnych cechach autorskiej kreacji artystycznej;
 • w oparciu o gruntowną i pogłębioną wiedzę z zakresu manualnej techniki dyrygenckiej oraz metody pracy z różnego typu zespołami muzycznymi potrafi przygotować do publicznej prezentacji i poprowadzić jako dyrygent dzieła muzyczne różnych gatunków ( symfoniczne, operowe, oratoryjne) nadając im wyraźne cechy autorskiej kreacji artystycznej;
 • posiada gruntowną wiedzę i umiejętności umożliwiające dalsze doskonalenie warsztatu dyrygenckiego;
 • wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów;
 • jest przygotowany do kierowania profesjonalnymi zespołami symfonicznymi i operowymi.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
DYRYGENTURA

  Poprowadzenie dwóch dowolnie wybranych, skontrastowanych utworów symfonicznych (np. uwertura + część symfonii, dwie kontrastujące części symfonii, utwory programowe inne niż symfonie i uwertury) z dowolnej epoki. Czas prezentacji 15-20 min.

EGZAMIN Z ZAKRESU TEORII MUZYKI

 1. Czytanie głosem a vista ćwiczeń melodycznych 1- i 2-głosowych (dwugłos realizowany głosem i na fortepianie).
 2. Realizacja zadań harmonicznych.
 3. Realizacja modulacji (diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej).
 4. Pytania z zakresu historii muzyki z literaturą.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca m.in.:

 • znajomości problematyki dyrygenckiej;
 • orientacji w problematyce funkcjonowania polskich filharmonii i teatrów operowych;
 • wiedzy ogólnomuzycznej;
 • zainteresowań muzycznych kandydata;
 • motywacji wyboru kierunku studiów.

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI | KOMPOZYCJA     studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI | KOMPOZYCJA

studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów szkół muzycznych I i II stopnia oraz osób dysponujących wiedzą i umiejętnościami z zakresu szkoły muzycznej II stopnia.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie kompozycji i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Posiada kwalifikacje:

 • do pracy artystycznej w dziedzinie twórczości kompozytorskiej (zwłaszcza chóralnej i kameralnej), aranżacji itp.;
 • do pracy dydaktycznej w szkołach muzycznych I stopnia;
 • do działalności artystycznej w instytucjach kultury i mediach;
 • do pracy przy obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • posiada wiedzę teoretyczną umożliwiającą świadome operowanie środkami warsztatowymi dla realizacji projektów kompozytorskich; dla tworzenia własnych koncepcji artystycznych wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu historii i literatury muzycznej, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego;
 • umie tworzyć kompozycje muzyczne przeznaczone na różne zespoły wykonawcze, aranżacje, wyciągi oraz transkrypcje utworów innych kompozytorów; posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające dalsze doskonalenie warsztatu kompozytorskiego;
 • wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMINY KIERUNKOWE

KOMPOZYCJA

  Zdających na kompozycję obowiązuje przedłożenie co najmniej trzech samodzielnie napisanych prac kompozytorskich, o ile to możliwe na różne zespoły instrumentalne, wokalne lub mieszane. Przegląd prac odbywa się w obecności kandydatów.

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

  Sprawdzian pisemny:
 1. Zapisanie 2-głosowego dyktanda polifonicznego z zastosowaniem chromatyki.
 2. >Zapisanie dyktanda rytmicznego.
 3. Zapisanie 1-głosowego dyktanda atonalnego.
 4. Zapisanie 4-głosowego dyktanda harmonicznego.
 5. Zapisanie 1-głosowego dyktanda pamięciowego.
 6. Czytanie a vista głosem – ćwiczenia z zakresu wymagań stawianych uczniom w szkole muzycznej II stopnia.

HARMONIA

 1. Pisemne zharmonizowanie na 4 głosy sfigurowanej melodii.
 2. Granie na fortepianie ćwiczeń harmonicznych (zakres reprezentowany przez podręczniki K. Sikorskiego i F. Wesołowskiego).
 3. Improwizowanie na fortepianie prostych ośmiotaktów.
EGZAMINY PODSTAWOWE

FORMY MUZYCZNE I LITERATURA MUZYCZNA

  Sprawdzenie wiedzy teoretyczno–muzycznej z zakresu programu szkoły muzycznej II stopnia oraz z zakresu własnych zainteresowań zawodowych.
 1. Egzamin pisemny – krótka wypowiedź na temat wybrany z podanych.
 2. Egzamin ustny.

 

DO POBRANIA

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI | KOMPOZYCJA       studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI | KOMPOZYCJA

studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą zdobyć tytuł zawodowy magistra sztuki na kierunku kompozycja i teoria muzyki, w zakresie kompozycji.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia w zakresie kompozycji i posiada kwalifikacje:

 • do pracy artystycznej w dziedzinie szeroko pojętej twórczości muzycznej;
 • do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym wszystkich stopni, jeżeli ukończył przedmioty kształcenia pedagogicznego zgodnie ze standardami kształcenia dla danej specjalności.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • posiada wiedzę o współczesnych tendencjach stylistycznych i warsztatowych z zakresu kompozycji, potrafi posłużyć się obiegowym katalogiem środków warsztatowych, ale także wzbogacać je i rozwijać dla stworzenia rozwiązań oryginalnych i nowatorskich; posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie zadań z zakresu publicystyki i popularyzacji muzyki w prasie i innych mediach;
 • potrafi tworzyć kompozycje muzyczne przeznaczone na różne zespoły wykonawcze – tradycyjne (z orkiestrą symfoniczną rozbudowaną o środki wokalne włącznie) oraz nowoczesne (instrumentarium elektroniczne); posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające świadome planowanie i realizowanie kariery kompozytorskiej zarówno pod względem artystycznym (rozwój, samokształcenie), jak i organizacyjnym (marketing, reklama, współpraca z mediami);
 • posiada umiejętność inicjowania i realizacji projektów artystycznych wymagających elastyczności myślenia i kreatywności; potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje; doskonale opanował umiejętność komunikowania się i współpracy przy realizacji zamierzonych celów oraz krytycznego myślenia i niezależności w formułowaniu własnych sądów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
KOMPOZYCJA

  Zdających na kompozycję obowiązuje przedłożenie co najmniej trzech samodzielnie napisanych prac kompozytorskich na różne zespoły instrumentalne, wokalne lub mieszane. Jeden utwór powinien być napisany na zespół (min. 7 wykonawców) lub orkiestrę kameralną. Przegląd prac odbywa się w obecności kandydatów.

EGZAMIN Z ZAKRESU TEORII MUZYKI

 1. Czytanie głosem a vista ćwiczeń melodycznych 1- i 2-głosowych (dwugłos realizowany głosem i na fortepianie);
 2. Realizacja zadań harmonicznych;
 3. Realizacja modulacji (diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej);
 4. Pytania z zakresu historii muzyki z literaturą.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca:

 • zainteresowań artystycznych;
 • motywacji i oczekiwań związanych z wybranym kierunkiem studiów.

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI | KOMPOZYCJA MUZYKI FILMOWEJ studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
KOMPOZYCJA MUZYKI FILMOWEJ

studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia są adresowane do absolwentów szkół muzycznych I i II stopnia oraz osób dysponujących wiedzą i umiejętnościami z zakresu szkoły muzycznej II stopnia.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie kompozycji muzyki filmowej i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Posiada kwalifikacje:

 • do pracy artystycznej w zakresie twórczości kompozytorskiej w mediach (radio, telewizja) oraz różnych dziedzinach sztuki (etiudy filmowe, piosenki, krótkie utwory instrumentalne), a także aranżacji i montażu muzyki.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • posiada podstawową wiedzę teoretyczną w zakresie stylów muzycznych oraz technik kompozytorskich, instrumentacji i aranżacji na zespoły kameralne i orkiestrę;
 • potrafi komponować i rejestrować krótkie formy muzyczne (piosenki, muzyka do reklam, audycji radiowych oraz do etiud filmowych);
 • umie tworzyć muzykę przeznaczoną na instrumenty solowe i zespoły kameralne;
 • operuje wiedzą i warsztatem w zakresie technologii komputerowej umożliwiającymi podstawową działalność kompozytorską w studiu nagraniowym (rejestracja dźwięku, podstawowe techniki montażu, zastosowanie systemu MIDI);
 • wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMINY KIERUNKOWE

KOMPOZYCJA

  Zdających na kompozycję obowiązuje przedłożenie co najmniej trzech samodzielnie napisanych prac kompozytorskich, o ile to możliwe na różne zespoły instrumentalne, wokalne lub mieszane. Przegląd prac odbywa się w obecności kandydatów.

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

 1. Sprawdzian pisemny:
  a. Zapisanie 2-głosowego dyktanda polifonicznego z zastosowaniem chromatyki.
  b. Zapisanie dyktanda rytmicznego.
  c. Zapisanie 1-głosowego dyktanda atonalnego.
  d. Zapisanie 4-głosowego dyktanda harmonicznego.
  e. Zapisanie 1-głosowego dyktanda pamięciowego.
 2. Czytanie a vista głosem – ćwiczenia z zakresu wymagań stawianych uczniom w szkole muzycznej II stopnia.

HARMONIA

 1. Pisemne zharmonizowanie na 4 głosy sfigurowanej melodii.
 2. Granie na fortepianie ćwiczeń harmonicznych (zakres reprezentowany przez podręczniki K. Sikorskiego i F. Wesołowskiego).
 3. Improwizowanie na fortepianie prostych ośmiotaktów.
EGZAMINY PODSTAWOWE

FORMY MUZYCZNE I LITERATURA MUZYCZNA

  Sprawdzenie wiedzy teoretyczno–muzycznej z zakresu programu szkoły muzycznej II stopnia oraz z zakresu własnych zainteresowań zawodowych.
 1. Egzamin pisemny – krótka wypowiedź na temat wybrany z podanych.
 2. Egzamin ustny.

 

DO POBRANIA

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI | KOMPOZYCJA MUZYKI FILMOWEJ   studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
KOMPOZYCJA MUZYKI FILMOWEJ

studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku kompozycja i teoria muzyki, którzy chcą zdobyć tytuł zawodowy magistra w zakresie kompozycji muzyki filmowej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia w zakresie kompozycji muzyki filmowej.

Posiada kwalifikacje:

 • do pracy artystycznej w zakresie twórczości kompozytorskiej w mediach (radio, telewizja) oraz różnych dziedzinach sztuki (film, teatr, utwory instrumentalne), a także aranżacji i montażu muzyki;
 • do pracy przy obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną w zakresie współczesnych technik kompozytorskich;
 • potrafi komponować i rejestrować rozbudowane formy muzyczne (muzyka do filmów i dla teatru);
 • umie tworzyć muzykę przeznaczoną na różne zespoły wykonawcze (solowe, kameralne i orkiestrowe);
 • operuje wiedzą i warsztatem w zakresie nowych technologii komputerowych umożliwiającymi wszechstronną działalność kompozytorską w studiu nagraniowym (zastosowanie systemu MIDI, projekty multimedialne, tworzenie muzyki orkiestrowej z wykorzystaniem technologii komputerowej);
 • wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
KOMPOZYCJA

  Zdających na kompozycję muzyki filmowej obowiązuje przedłożenie co najmniej trzech samodzielnie skomponowanych prac, w tym dwóch potwierdzających doświadczenie w kompozycji muzyki filmowej. Jeden utwór powinien być napisany na zespół (min. 9 wykonawców) lub orkiestrę kameralną i przedstawiony w formie partytury (w tym przypadku nagranie nie jest obowiązkowe). Utwory potwierdzające doświadczenie w zakresie kompozycji muzyki filmowej powinny być przedstawione w formie nagrań audio lub wideo, a partytury nie są obowiązkowe. Przegląd prac odbywa się w obecności kandydatów.

EGZAMIN Z ZAKRESU TEORII MUZYKI

 1. Czytanie głosem a vista ćwiczeń melodycznych 1- i 2-głosowych (dwugłos realizowany głosem i na fortepianie);
 2. Realizacja zadań harmonicznych;
 3. Pytania z zakresu literatury muzycznej.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

  dotycząca
 • zainteresowań artystycznych;
 • motywacji i oczekiwań związanych z wybranym kierunkiem studiów.

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI | TEORIA MUZYKI   studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI | TEORIA MUZYKI

studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów szkół muzycznych I i II stopnia oraz osób dysponujących wiedzą i umiejętnościami z zakresu szkoły muzycznej II stopnia.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie teorii muzyki i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Posiada kwalifikacje:

 • do pracy dydaktycznej w szkołach muzycznych I stopnia;
 • do pracy redakcyjnej i publicystycznej;
 • do pracy w instytucjach upowszechniania kultury, przy obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych, do pracy prelegenta, prezentera, animatora itp.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • posiada wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy naukowej; posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie zadań z zakresu publicystyki i popularyzacji muzyki w prasie i innych mediach;
 • posiada praktyczne umiejętności z zakresu teorii muzyki – umie dokonać analizy harmonicznej i formalnej dzieła, umie tworzyć konstrukcje muzyczne w różnych stylach, posiada wiedzę z zakresu historii muzyki i literatury muzycznej, potrafi w sposób właściwy pod względem formy i treści wypowiadać się na temat muzyki; posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające świadome rozwijanie posiadanych zdolności i zainteresowań zawodowych;
 • wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMINY KIERUNKOWE

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

 1. Sprawdzian pisemny:
  a. Zapisanie 2-głosowego dyktanda polifonicznego z zastosowaniem chromatyki.
  b. Zapisanie dyktanda rytmicznego.
  c. Zapisanie 1-głosowego dyktanda atonalnego.
  d. Zapisanie 4-głosowego dyktanda harmonicznego.
  e. Zapisanie 1-głosowego dyktanda pamięciowego.
 2. Czytanie a vista głosem – ćwiczenia z zakresu wymagań stawianych uczniom w szkole muzycznej II stopnia.

HARMONIA

 1. Pisemne zharmonizowanie na 4 głosy sfigurowanej melodii.
 2. Granie na fortepianie ćwiczeń harmonicznych (zakres reprezentowany przez podręczniki K. Sikorskiego i F. Wesołowskiego).
 3. Improwizowanie na fortepianie prostych ośmiotaktów.
EGZAMINY PODSTAWOWE

FORMY MUZYCZNE I LITERATURA MUZYCZNA

  Sprawdzenie wiedzy teoretyczno–muzycznej z zakresu programu szkoły muzycznej II stopnia oraz z zakresu własnych zainteresowań zawodowych.
 1. Egzamin pisemny – krótka wypowiedź na temat wybrany z podanych.
 2. Egzamin ustny.

 

DO POBRANIA

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI | TEORIA MUZYKI   studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI | TEORIA MUZYKI

studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą zdobyć tytuł zawodowy magistra sztuki na kierunku kompozycja i teoria muzyki, w zakresie teorii muzyki.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia w zakresie teorii muzyki i posiada kwalifikacje:

 • do pracy naukowo–badawczej w różnych placówkach akademickich i badawczych;
 • do pracy publicystycznej i redakcyjnej;
 • do pracy dydaktycznej w szkolnictwie muzycznym wszystkich stopni, jeżeli ukończył przedmioty kształcenia pedagogicznego zgodnie ze standardami kształcenia dla danej specjalności.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności z zakresu operowania warsztatem naukowym pozwalające na prowadzenie samodzielnej pracy badawczej; posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające inicjowanie i realizację projektów naukowych; posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie zadań z zakresu publicystyki i popularyzacji muzyki w prasie i innych mediach;
 • wykazuje doskonałe opanowanie praktycznych umiejętności z zakresu teorii muzyki; umie dokonać analizy harmonicznej i formalnej dzieła, posługując się zróżnicowanymi metodami analitycznymi; posiada pogłębioną i szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów teorii muzyki; potrafi operować warsztatem pisarskim w zakresie małych form publicystycznych;
 • potrafi pozyskiwać i umiejętnie przetwarzać informacje; doskonale opanował umiejętność komunikowania się i współpracy przy realizacji zamierzonych celów; opanował umiejętność krytycznego myślenia i niezależności w formułowaniu własnych sądów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMIN Z ZAKRESU TEORII MUZYKI

 1. Czytanie głosem a vista ćwiczeń melodycznych 1- i 2-głosowych (dwugłos realizowany głosem i na fortepianie).
 2. Realizacja zadań harmonicznych.
 3. Realizacja modulacji (diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej).
 4. Pytania z zakresu historii muzyki z literaturą.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca:

 • motywacji podjęcia studiów;
 • zainteresowań profesjonalnych w zakresie teorii muzyki;
 • orientacji w problematyce badawczej dyscypliny związanej z kierunkiem studiów.

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI | RYTMIKA            studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI | RYTMIKA

studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia skierowane są do muzycznie uzdolnionych kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości, którzy są zainteresowani muzyką i ruchem oraz chcą zdobyć kwalifikacje w zakresie rytmiki. Osoby te muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu szkoły muzycznej II stopnia.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kompozycja i teoria muzyki w zakresie rytmiki. Ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Posiada kwalifikacje:

 • do pracy artystycznej w zakresie komponowania ruchu, improwizacji ruchowej, a także tworzenia akompaniamentu do zajęć ruchowych;
 • do pracy dydaktycznej w zakresie prowadzenia zajęć z rytmiki, kształcenia słuchu, zespołu rytmicznego oraz zajęć muzyczno-ruchowych w żłobkach, przedszkolach, szkołach muzycznych I stopnia, szkołach ogólnokształcących i placówkach pozaszkolnych.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy artystycznej (w zakresie tworzenia interpretacji ruchowych utworów muzycznych, improwizacji fortepianowej oraz własnych koncepcji artystycznych);
 • posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy dydaktycznej w żłobkach, przedszkolach, szkołach muzycznych I stopnia, szkołach ogólnokształcących stopnia podstawowego, szkołach baletowych oraz placówkach pozaszkolnych;
 • potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu historii muzyki, literatury muzycznej, harmonii i kontrapunktu oraz metodami pracy z zakresu specjalności;
 • wykazuje zdolność planowania i logicznego myślenia w trakcie realizacji zadań, potrafi komunikować się i współpracować w ramach wspólnych projektów i działań, posiada umiejętność samooceny oraz formułowania konstruktywnej krytyki;
 • posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające świadomy wybór dalszej drogi zawodowej.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMIN KIERUNKOWY

RYTMIKA

 1. Powtarzanie ruchem z jednotaktowym opóźnieniem tematów rytmicznych granych na fortepianie przez prowadzącego (łańcuch realizacji tematów rytmicznych w taktach 3/4, 4/4, 5/4, 6/8).
 2. Reakcja ruchem na zmiany poszczególnych elementów dzieła muzycznego:
  a) improwizacja ruchowa,
  b) improwizacja ruchowa z rekwizytem.
 3. Wykonanie kroków tanecznych prezentowanych przez pedagoga.
 4. Prezentacja wcześniej przygotowanej dowolnej formy ruchowej do wybranego przez siebie utworu.
EGZAMINY PODSTAWOWE

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

 • Część pisemna
  Test badający wiadomości i umiejętności oraz sprawność w posługiwaniu się zapisem nutowym. Zawiera m.in. elementy:
  – rozpoznawanie interwałów,
  – rozpoznawanie akordów,
  – zapis rytmu (uzupełnienie, porównywanie, korekta błędów)
  – zapis melodii jednogłosowej (uzupełnienie i korekta błędów)
  – zapis pionów harmonicznych.
  Zadania oparte są o przykłady z literatury muzycznej.
 • Część ustna
  – Czytanie nut głosem a vista (nazwami solmizacyjnymi lub literowymi),
  – Rozczytanie z nut piosenki z literatury dziecięcej (z tekstem literackim).

FORTEPIAN

  Dla absolwentów szkół muzycznych II stopnia w specjalności rytmika oraz fortepian:
 1. Etiuda z uwzględnieniem techniki obu rąk lub dwie etiudy o różnych problemach technicznych.
 2. Utwór polifoniczny.
 3. Sonata klasyczna, forma sonatowa (część I lub III).
 4. Utwór dowolny.
  Dla pozostałych kandydatów:
 1. Dwa utwory zróżnicowane stylistycznie.

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI | RYTMIKA               studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI | RYTMIKA

studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu muzyki, ruchu i improwizacji.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku kompozycja i teoria muzyki w zakresie rytmiki.

Posiada kwalifikacje:

 • do pracy artystyczno-naukowej w placówkach akademickich;
 • do pracy dydaktycznej w zakresie prowadzenia zajęć z rytmiki, improwizacji fortepianowej, zespołu rytmiki i metodyki oraz akompaniowania do zajęć tanecznych w szkolnictwie ogólnokształcącym, szkolnictwie muzycznym wszystkich stopni, szkołach baletowych i instytucjach kultury.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • potrafi w twórczy sposób realizować własne koncepcje i projekty artystyczne,
 • posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy dydaktycznej w szkolnictwie ogólnokształcącym, szkolnictwie muzycznym podstawowym i średnim, szkolnictwie wyższym, instytucjach kultury,
 • w świadomy sposób potrafi stosować różne metody analizy muzycznej, dysponuje poszerzoną wiedzą z zakresu historii muzyki, literatury muzycznej oraz współczesnych technik kompozytorskich,
 • posiada umiejętność podejmowania współpracy w dużych zespołach, potrafi zastosować mechanizmy psychologiczne wspomagające pracę zawodową,
 • posiada umiejętność poszukiwania obszarów naukowych i artystycznych w celu rozwoju własnej osobowości.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMIN Z ZAKRESU RYTMIKI

 1. Wykonanie rytmów wynikających z nieregularnego podziału taktów 4/4 i 9/8.
 2. Wykonanie polirytmii powstałej z nałożenia 2 i 3; 3 i 4; 4 i 5 jednakowych wartości rytmicznych w tym samym czasie.
 3. Realizacja ruchem polirytmii 2-głosowej, w której jeden plan stanowi ostinato.
 4. Swobodna improwizacja ruchowa do improwizacji fortepianowej.

EGZAMIN Z ZAKRESU IMPROWIZACJI FORTEPIANOWEJ

 1. Swobodna improwizacja fortepianowa na materiale wybranej skali (np. całotonowej, dwunastotonowej, arabsko-perskiej).
 2. Improwizacja oparta na systemie dur-moll w wybranym stylu (np. klasycznym, romantycznym) i formie.
 3. Zilustrowanie narzuconego problemu metrorytmicznego.
 4. Wykonanie a vista akompaniamentu do piosenki z repertuaru dziecięcego.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca:

 • motywacji i oczekiwań związanych z kierunkiem studiów,
 • wiedzy kandydata z zakresu rytmiki.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia skierowane są do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wiedzę muzyczną i umiejętności minimum na poziomie szkoły muzycznej I stopnia (nie jest wymagane świadectwo ukończenia szkoły muzycznej).

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Posiada kwalifikacje:

 • kierowania zespołami muzycznymi (wokalnymi, instrumentalnymi i wokalno-instrumentalnymi) w szkolnictwie muzycznym I stopnia i amatorskim ruchu muzycznym;
 • pracy dydaktycznej w zakresie edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego oraz w ogólnokształcących szkołach podstawowych;
 • pracy przy organizacji festiwali, konkursów i projektów artystycznych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • jest wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu dyrygowania i kierowania zespołami muzycznymi – wokalnymi, instrumentalnymi (z uwzględnieniem instrumentarium Carla Orffa) oraz wokalno-instrumentalnymi w szkolnictwie muzycznym I stopnia i amatorskim ruchu muzycznym; posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą pracę dydaktyczną w zakresie edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego oraz w ogólnokształcących szkołach podstawowych;
 • wykorzystując wiedzę o manualnej technice dyrygenckiej i metodach pracy z zespołem muzycznym, potrafi w sposób właściwy przygotować do publicznej prezentacji utwory wokalne i instrumentalne; współpracując z zespołami muzycznymi, realizuje własne koncepcje dyrygenckie zgodnie z zasadami stylistycznymi danej epoki w oparciu o wiedzę z zakresu historii, literatury i analizy muzycznej; posiada umiejętność gry na fortepianie, improwizacji fortepianowej i akompaniamentu; posiada umiejętności wokalne zgodne z zasadami prawidłowej emisji głosu; potrafi samodzielnie zinstrumentować utwór muzyczny na różne typy zespołów w oparciu o wiedzę z zakresu harmonii, kontrapunktu i instrumentacji; umie prowadzić zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji szkolnej i animacji muzycznej na poziomie przedszkola i ogólnokształcącej szkoły podstawowej;
 • wykazuje się kreatywnością, samodzielnością i umiejętnością planowania i realizowania zadań artystycznych i dydaktycznych; posiada umiejętność logicznego myślenia, samooceny i konstruktywnej krytyki, potrafi współpracować i komunikować się w zespole przy realizacji wspólnych projektów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMINY KIERUNKOWE

KSZTAŁCENIE SŁUCHU Z HARMONIĄ

 1. Sprawdzian pisemny:
  a. Rozpoznawanie interwałów i akordów.
  b. Budowania wskazanego akordu – trójdźwięków i dominanty septymowej (zapis na pięciolinii) od wskazanego dźwięku w określonej postaci; w przypadku D7 z rozwiązaniem i określeniem tonacji.
  c. Dyktando 1-głosowe tonalne (6–8 taktów).
  d. Dyktando 2-głosowe polifoniczne (6–8 taktów).
  e. Dwa dyktanda rytmiczne (2–taktowe).
 2. Sprawdzian praktyczny:
  a. Czytanie a vista głosem ćwiczenia z zakresu szkoły muzycznej I stopnia.
  b. Granie połączeń akordów w stosunku kwinty (po kole kwintowym w górę i w dół) i tercji.
  c. Granie kadencji harmonicznych.

BADANIE PREDYSPOZYCJI MANUALNYCH I GŁOSOWYCH

 1. Sprawdzenie praktycznej znajomości podstawowych schematów dyrygenckich: „2”, „3”, „4”; umiejętności pokazania skrajnych rejestrów dynamicznych (piano i forte) oraz dwóch rodzajów artykulacji (staccato i legato) z wykorzystaniem wymienionych schematów.
 2. Śpiewanie dwóch przygotowanych ćwiczeń ze zbioru Praktyczna metoda śpiewu włoskiego (Metoda pratico di canto Italiano) Nicoli Vaccaia (do wyboru spośród: Gama, Tercje, Kwarty, Kwinty, Seksty) z towarzyszeniem fortepianu (uczelnia zapewnia akompaniatora); dodatkowo badanie skali głosu kandydata.
EGZAMINY PODSTAWOWE

FORTEPIAN (dla pianistów)

 1. Utwór polifoniczny z epoki baroku.
 2. Część I lub część III sonaty lub sonatiny klasycznej.
 3. Utwór dowolny.

FORTEPIAN (dla instrumentalistów specjalności innej niż fortepian)

 1. Prosty utwór polifoniczny.
 2. Utwór dowolny.

GRA NA WYBRANYM INSTRUMENCIE (obowiązkowo dla instrumentalistów specjalności innej niż fortepian)

 1. Utwór techniczny.
 2. Utwór dowolny.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ   EDUKACJA I ANIMACJA MUZYCZNA                                studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
EDUKACJA I ANIMACJA MUZYCZNA

studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej lub kierunków pokrewnych (warunkiem jest posiadanie uprawnień pedagogicznych do prowadzenia zajęć muzycznych w przedszkolach oraz ogólnokształcącym szkolnictwie podstawowym).

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w zakresie edukacji i animacji muzycznej i posiada kwalifikacje do:

 • pracy dydaktycznej w zakresie edukacji muzycznej w szkołach ponadpodstawowych i uczelniach wyższych, animacji muzycznej oraz działalności w instytucjach kultury i mediach;
 • prowadzenia różnego typu zespołów muzycznych (wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych) w szkolnictwie ogólnokształcącym, szkolnictwie muzycznym II stopnia i ruchu amatorskim.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • dysponuje pogłębioną wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na pracę dydaktyczną w zakresie edukacji muzycznej w ponadpodstawowym szkolnictwie ogólnokształcącym i innych placówkach oświatowych; posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na animowanie działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach; posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne do podjęcia zadań z zakresu organizowania festiwali, konkursów, imprez muzycznych i animacji kultury muzycznej w społeczeństwie; jest wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu dyrygowania i samodzielnego kierowania zespołami muzycznymi – wokalnymi, instrumentalnymi i wokalno-instrumentalnymi oraz różnego typu zespołami muzycznymi (np. chórami, orkiestrami i in.) w szkolnictwie muzycznym II stopnia, szkolnictwie ogólnokształcącym i muzycznym ruchu amatorskim;
 • posiada umiejętność zastosowania w praktyce pogłębionej wiedzy z zakresu pedagogiki i edukacji artystycznej oraz promocji, marketingu i komunikacji społecznej; w oparciu o wiedzę z zakresu dyrygowania i praktyczne umiejętności pracy z różnego typu zespołami muzycznymi, potrafi w pełni samodzielnie przygotować oraz poprowadzić amatorski i szkolny zespół muzyczny w zróżnicowanym stylistycznie repertuarze; umie dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieł muzycznych, wykorzystując wiedzę z literatury specjalistycznej i przedmiotów ogólnomuzycznych; potrafi improwizować na fortepianie i aranżować utwory muzyczne na różne zespoły;
 • kreatywnie realizuje własne projekty artystyczne; potrafi organizować pracę zespołu i pełnić w nim wiodącą rolę jako animator i dyrygent; współpracować w środowisku szkolnym; umie inicjować i organizować wydarzenia kulturalne; potrafi rozwijać własne zainteresowania muzyczne; opanował umiejętność krytycznego myślenia i niezależności w formułowaniu własnych sądów; potrafi zastosować mechanizmy psychologiczne wspomagające pracę dyrygencką, pedagogiczną i animatorską.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
DYRYGOWANIE

  Poprowadzenie jednej rozbudowanej pieśni na chór a cappella.

EMISJA GŁOSU

 • wykonanie przygotowanej pieśni kompozytora polskiego z towarzyszeniem fortepianu (uczelnia zapewnia akompaniatora);
 • wykonanie przygotowanej piosenki dziecięcej z akompaniamentem własnym na dowolnym instrumencie (np. gitara, fortepian, akordeon itp.)

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca m.in.:

 • wiedzy z zakresu edukacji muzycznej;
 • problematyki pedagogicznej i psychologicznej;
 • zainteresowań muzycznych kandydata;
 • motywacji wyboru kierunku studiów.

MUZYKOTERAPIA | MUZYKOTERAPIA                 studia niestacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: MUZYKOTERAPIA | MUZYKOTERAPIA

studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia są przeznaczone dla osób posiadających świadectwo dojrzałości oraz wiedzę muzyczną na poziomie szkoły muzycznej I stopnia.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku muzykoterapia. Ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek muzykoterapia lub na inny kierunek studiów humanistycznych związany z dyscypliną psychologii i/lub pedagogiki. Posiada kwalifikacje do:

 • pracy w zakresie: wspomagania leczenia, wspomagania rehabilitacji, profilaktyki, wykorzystując muzykę w różnych formach w zależności od potrzeb,
 • pracy w zakresie animacji muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem celów rehabilitacyjnych i profilaktycznych.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • ma bogatą wiedzę z zakresu literatury muzycznej, charakteryzuje się znajomością skutecznych sposobów pomagania osobom i grupom, elementarną wiedzą dotyczącą efektywności oddziaływania muzyki na odbiorcę, znajomością technik muzykoterapeutycznych oraz warsztatu muzykoterapeuty;
 • ma umiejętności dostrzegania w utworze muzycznym lub jego fragmencie potencjalnych możliwości oddziaływania terapeutycznego, zdolności podejmowania samodzielnej decyzji posługiwania się, dostosowaną do celu działania, techniką muzykoterapeutyczną;
 • zna obowiązujące normy i standardy pomagania, ma zdolność samooceny, potrafi współpracować z personelem medycznym, w tym lekarzem prowadzącym pacjenta; potrafi nawiązać kontakt z uczestnikami zajęć muzykoterapeutycznych, ma umiejętność empatycznego rozumienia pacjenta.

 

EGZAMIN WSTĘPNY

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca:

 • zainteresowań muzycznych kandydata;
 • motywacji podjęcia studiów.

INFORMACJE DODATKOWE

 • System nauki: studia niestacjonarne w systemie weekendowym (zjazdy co 2 tygodnie)
 • Czas trwania nauki: 6 semestrów
 • Opłaty: nie mniej niż 2400 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł

UWAGA!
Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość uzyskania specjalnego stypendium oraz rozłożenia opłaty za studia na dogodne raty.

 

Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu

INSTRUMENTALISTYKA – studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: INSTRUMENTALISTYKA

studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia adresowane są do muzycznie uzdolnionych kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości, którzy chcą kontynuować edukację muzyczną, a przede wszystkim doskonalić umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osoby te muszą wykazać się zarówno umiejętnością gry na instrumencie, jak i ogólną wiedzą muzyczną na poziomie szkoły muzycznej II stopnia.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie gry na określonym instrumencie i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje do działalności muzyka instrumentalisty: solisty i kameralisty oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach muzycznych I stopnia.

W ramach kierunku instrumentalistyka uczelnia proponuje kandydatom kształcenie w następujących zakresach: fortepian, klawesyn, organy, instrumenty dawne: skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, viola da gamba, flet traverso, flet podłużny, obój barokowy, lutnia.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • posiada wiedzę z zakresu podstawowego repertuaru dotyczącego swojej specjalności i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne, dzięki którym potrafi przekazywać informacje i idee artystyczne, zrozumiałe dla specjalistów i osób niezwiązanych z muzyką;
 • umie swobodnie i kreatywnie posługiwać się środkami przekazu artystycznego w obrębie swojej specjalności, a dla tworzenia własnych koncepcji artystycznych wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu historii i literatury muzycznej, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego; uwzględniając najnowsze trendy w sztuce potrafi przygotować interpretację utworu muzycznego i publicznie go wykonać; posiada umiejętności pozwalające realizować wspólne projekty artystyczne w zespołach kameralnych i różnego typu orkiestrach;
 • posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi twórcami dla realizacji wspólnych projektów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMIN KIERUNKOWY

 
INSTRUMENT GŁÓWNY

  Wykonanie programu w zakresie dyplomu szkoły muzycznej II stopnia.

FORTEPIAN

 1. J. S. Bach – Preludium i fuga („Das wohltemperierte Klavier“).
 2. Sonata klasyczna w całości (wskazana sonata L. van Beethovena – Komisja zastrzega sobie wybór dowolnych części).
 3. Etiuda F. Chopina z op. 10 i op. 25 (z wyłączeniem E–dur op. 10 nr 3, es–moll op. 10 nr 6, cis–moll op. 25 nr 7).
 4. Utwór F. Chopina.
 5. Program musi być wykonany z pamięci.

KLAWESYN

 1. J. S. Bach – Preludium i fuga lub Fantazja i fuga lub utwór zawierający fugę.
 2. Sonata przedklasyczna lub klasyczna
  (np. J. Ch. Bach, W. F. Bach, C. Ph. E. Bach, J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven).
 3. Utwór wirtuozowski.
 4. Utwór dowolny.
 5. Uwaga! Program można wykonać na fortepianie lub klawesynie.

ORGANY

 1. Utwór z epoki przedbachowskiej.
 2. J. S. Bach – duża forma.
 3. J. S. Bach – I lub III część dowolnej sonaty.
 4. Utwór kompozytora XIX–XXI wieku.

SKRZYPCE BAROKOWE

  Wszystkie utwory mogą być wykonywane na instrumencie współczesnym lub historycznym, w stroju a’ 415 lub 440, z towarzyszeniem klawesynu lub fortepianu.
 1. Dwie kontrastujące części z Sonat i Partit na skrzypce solo J. S. Bacha. (wyłączając fugi) lub cała Fantasia na skrzypce solo G. Ph. Telemanna.
 2. Dowolna sonata XVIII-wieczna z basso continuo (całość).

ALTÓWKA BAROKOWA

  Wszystkie utwory mogą być wykonywane na instrumencie współczesnym lub historycznym, w stroju a’ 415 lub 440, z towarzyszeniem klawesynu lub fortepianu.
 1. Dwie kontrastujące części ze suity J. S. Bacha na wiolonczelę solo lub cała fantazja G. Ph. Telemanna na skrzypce solo w transkrypcji na altówkę solo
 2. XVIII-wieczna sonata lub suita na skrzypce i b.c. (lub violę da gamba albo wiolonczelę) w transkrypcji na altówkę i b.c.

WIOLONCZELA BAROKOWA

  Wszystkie utwory mogą być wykonywane na instrumencie współczesnym lub historycznym, w stroju a’ 415 lub 440, z towarzyszeniem klawesynu lub fortepianu.
 1. J. S. Bach – Preludium oraz jedna dowolnie wybrana część z Suity na wiolonczelę solo (BWV 1007-1011).
 2. Barokowa sonata na wiolonczelę i basso continuo w stylu włoskim.
 3. Dowolny utwór XVII- lub XVIII-wieczny (solowy, z basso continuo, kontrastujący w stylu i epoce z pozycją nr 2).
 4. Uwaga: Pozycja 1. powinna być wykonana z pamięci, pozycje 2. i 3. mogą być wykonane z nut.

VIOLA DA GAMBA

  Wszystkie utwory mogą być wykonywane na instrumencie współczesnym (wiolonczeli lub innym instrumencie smyczkowym, także na gitarze) lub historycznym, w stroju a’ 415 lub 440, z towarzyszeniem klawesynu lub fortepianu.
 1. Utwór solowy XVII- lub XVIII-wieczny w formie suity.
 2. Dwie części barokowej sonaty.
 3. Utwór XVI- lub XVII-wieczny w formie wariacji lub koncertu.

FLET TRAVERSO

  Dopuszczalne wykonanie programu na współczesnym instrumencie dętym drewnianym (flecie poprzecznym, oboju, klarnecie, saksofonie, fagocie).
 1. Sonata barokowa włoska lub niemiecka (całość).
 2. Utwór dowolny – solowy lub z akompaniamentem.

FLET PODŁUŻNY

  Dopuszczalne wykonanie programu na współczesnym instrumencie dętym drewnianym (flecie poprzecznym, oboju, klarnecie, saksofonie, fagocie).
 1. Późnobarokowa sonata w stylu włoskim (Haendel, Telemann, Corelli, Marcello, Valentine, itp.).
 2. Fantazja fletowa G. Ph. Telemanna (dowolna).

OBÓJ BAROKOWY

  Dopuszczalne wykonanie programu na współczesnym instrumencie dętym drewnianym (flecie poprzecznym, oboju, klarnecie, saksofonie, fagocie).
 1. Sonata barokowa – wszystkie części.
 2. Koncert barokowy lub klasyczny – część I i II.

LUTNIA

  Program (15-20 minut) może być wykonany na gitarze klasycznej lub lutni (lutnia renesansowa, lutnia barokowa lub teorba).
  Program wykonany na gitarze klasycznej:
 1. Utwór swobodny (fantazja, preludium lub intawolacja).
 2. Dwie kontrastujące części sonaty lub suity.
 3. Utwór dowolny z okresu XVI-XXI wieku.
  Program wykonany na lutni renesansowej, lutni barokowej lub teorbie:
 1. Utwór swobodny (fantazja, preludium lub intawolacja).
 2. Utwór taneczny z podziałam dwudzielnym (dotyczy lutni renesansowej i teorby).
 3. Utwór taneczny z podziałem trójdzielnym (dotyczy lutni renesansowej i teorby).
 4. Dwie kontrastujące części sonaty lub suity (dotyczy lutni barokowej).
 5. Utwór dowolny z okresu XVI-XXI wieku.
 
EGZAMINY PODSTAWOWE

 
SAMODZIELNE PRZYGOTOWANIE UTWORU(w ciągu jednej godziny).

CZYTANIE A VISTA

 
BADANIE UMIEJĘTNOŚCI Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU

INSTRUMENTALISTYKA – studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: INSTRUMENTALISTYKA

studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Studia adresowane są do kandydatów, posiadających dyplom studiów pierwszego stopnia, którzy reprezentują wiedzę muzyczną oraz posiadają umiejętności w grze na instrumencie na poziomie dyplomu licencjackiego akademii muzycznej. Każdy z kandydatów świadomie sam planuje dalszą edukację muzyczną, rozwój muzycznych zainteresowań oraz dalszą karierą zawodową poprzez wybór modułu, czyli grupy specjalistycznych przedmiotów fakultatywnych.

W ramach kierunku instrumentalistyka na Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu uczelnia proponuje kandydatom kształcenie w następujących zakresach: fortepian, klawesyn, organy, instrumenty dawne: skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, viola da gamba, flet traverso, flet podłużny, obój barokowy, lutnia oraz instrumenty jazzowe: fortepian, elektroniczne instrumenty klawiszowe, skrzypce, gitara elektryczna, gitara basowa, kontrabas, saksofon, puzon, trąbka i zestaw perkusyjny.

  Każdy student zdobywa dodatkowe umiejętności, realizując w trakcie 2-letnich studiów drugiego stopnia, obok przedmiotów obowiązkowych, jeden z modułów przedmiotów specjalistycznych..
  Dla fortepianu:
 • wirtuozowski,
 • kameralny,
 • jazzowy,
 • korektor-stroiciel.
 • Dla klawesynu i organów:
 • wirtuozowski,
 • kameralny.
 • W ramach specjalności instrumenty dawne, muzyka kościelna oraz instrumenty jazzowe student zdobywa dodatkowe umiejętności, realizując fakultatywne przedmioty specjalistyczne.
SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia adresowane są do kandydatów, posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, którzy reprezentują wiedzę muzyczną oraz posiadają umiejętności w grze na instrumencie na poziomie dyplomu pierwszego stopnia akademii muzycznej. Absolwent jest wszechstronnie wykształconym artystą muzykiem, instrumentalistą posiadającym szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą samodzielną działalność estradową. Na bazie zdobytych podczas studiów doświadczeń, poprzez świadomy wybór specjalizacji, samodzielnie planuje swoją dalszą karierę zawodową. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia i podyplomowych.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • w oparciu o pogłębioną wiedzę teoretyczną i umiejętności warsztatowe, związane ze swoją specjalnością, jest przygotowany do samodzielnej, kreatywnej pracy w zawodzie muzyka-instrumentalisty; potrafi samodzielnie interpretować i wykonywać utwory muzyczne w oparciu o własne twórcze motywacje i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z wymaganiami stylistycznymi;
 • wykazuje się umiejętnością budowania i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej specjalności, z możliwością specjalizowania się w wybranym obszarze; posiada umiejętność samodzielnego inicjowania i realizowania projektów artystycznych wymagających elastyczności myślenia i kreatywności w zespołach kameralnych i różnego typu orkiestrach;
 • doskonale opanował umiejętność komunikowania się i współpracy przy realizacji zamierzonych celów; wykazuje zdolność do zintegrowania wiedzy i umiejętności trafnego interpretowania złożonych zjawisk i problemów, a także wykazuje zdolność do wydawania opinii i sądów oraz do łączenia tych sądów z refleksją dotyczącą artystycznej bądź społecznej i etycznej odpowiedzialności.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
INSTRUMENT GŁÓWNY

 
FORTEPIAN

 1. Sonata klasyczna w całości.
 2. Utwór wirtuozowski (wskazana etiuda).
 3. Dowolny utwór romantyczny.
 4. Program musi być wykonany z pamięci.

ORGANY

 1. Utwór z okresu przedbachowskiego.
 2. J. S. Bach – duża forma do wyboru.
 3. Utwór dowolny (XIX-XXI wiek).

KLAWESYN

 1. J. S. Bach – duża forma.
 2. Utwór z okresu francuskiego baroku.
 3. Utwór dowolny.

SKRZYPCE BAROKOWE

  Program powinien być wykonany na instrumencie historycznym z towarzyszeniem klawesynu.
  Trzy dowolnie wybrane sonaty lub suity w zróżnicowanych stylach, w tym jeden utwór XVII-wieczny.

ALTÓWKA BAROKOWA

  Program powinien być wykonany na instrumencie historycznym z towarzyszeniem klawesynu.
 1. Utwór XVII-wieczny na skrzypce i b.c. w transkrypcji na altówkę i b.c.
 2. XVIII-wieczna sonata lub suita na skrzypce i b.c. (lub violę da gamba albo wiolonczelę) w transkrypcji na altówkę i b.c.
 3. G. Ph. Telemann – Koncert G-dur TWV 51:G9 na altówkę solo, smyczki i b.c.

WIOLONCZELA BAROKOWA

  Program powinien być wykonany na instrumencie historycznym z towarzyszeniem klawesynu.
 1. J. S. Bach – Preludium oraz dwie kontrastujące dowolnie wybrane części z Suity na wiolonczelę solo (BWV 1007-1011).
 2. Utwór XVII-wieczny (solo lub z basso continuo).
 3. XVIII-wieczna sonata w stylu francuskim.
 4. XVIII-wieczna sonata w stylu włoskim lub niemieckim.
 5. Uwaga: Pozycja 1. powinna być wykonana z pamięci, pozostałe utwory mogą być wykonane z nut.

VIOLA DA GAMBA

  Program powinien być wykonany na instrumencie historycznym z towarzyszeniem klawesynu.
 1. Część utworu solowego na viola da gamba.
 2. Utwór XVI- lub XVII-wieczny w formie wariacji.
 3. XVIII-wieczna sonata lub koncert.
 4. XVII- lub XVIII-wieczny utwór w stylu francuskim.

FLET TRAVERSO

  Program powinien być wykonany na instrumencie historycznym z towarzyszeniem klawesynu.
 1. Fantazja solowa G. Ph. Telemanna.
 2. Suita francuska.
 3. Sonata włoska lub niemiecka.

FLET PODŁUŻNY

  Preferowane wykonanie programu na flecie podłużnym, dopuszczalne instrumenty współczesne lub inne dawne instrumenty dęte drewniane (flet traverso, obój barokowy, cynk).
 1. Wariacje Jacoba van Eycka ze zbioru Der Fluiten-Lusthof (do wyboru z: Comagain, Daphne, Wat zal man op den Avond doen, Pavaen Lachrimae, Prins Robert Masco) albo solowa ricercata Giovanniego Bassano.
 2. Wczesnobarokowa sonata włoska (Castello, Fontana, Marini, Uccelini, itp.) lub późnobarokowa suita w stylu francuskim (Hotteterre, Dieupart, Dornel).

OBÓJ BAROKOWY

  Program powinien być wykonany na instrumencie historycznym z towarzyszeniem klawesynu.
 1. Sonata barokowa (włoska lub niemiecka – wszystkie części).
 2. Dowolny utwór francuski z epoki baroku.
 3. Jedna część koncertu barokowego.

LUTNIA

  Wykonanie programu solowego (ok. 20 minut) na lutni renesansowej, lutni barokowej lub teorbie.
  Lutnia renesansowa:
 1. Jakub Polak: Preludium lub Fantazja, Courant, Volta.
 2. John Dowland: Lacrimae Pavan & Gagliard.
 3. Dowolna kompozycja oparta na ostinatowym basie lub harmonii.
  Lutnia barokowa
 1. Trzy utwory kompozytorów francuskich (style brisé).
 2. S. L. Weiss – cztery części dowolnej suity (Allemande – Courante – Sarabande – Gigue lub Presto).
 3. Dowolna kompozycja oparta na ostinatowym basie lub harmonii.
  Teorba
 1. R. de Visée – dwie kontrastujące ze sobą kompozycje.
 2. A. Piccinini – dwie kontrastujące ze sobą kompozycje.
 3. G. Kapsberger – dwie kontrastujące ze sobą kompozycje.
 
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca:
 • motywacji kandydata odnośnie kontynuacji studiów;
 • ukierunkowania zainteresowań specjalistycznych kandydata;
 • oczekiwań związanych z wybraną przez kandydata specjalizacją;
 • planów zawodowych kandydata.

INSTRUMENTALISTYKA | MUZYKA KOŚCIELNA     studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: INSTRUMENTALISTYKA | MUZYKA KOŚCIELNA

studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

W ramach kierunku instrumentalistyka uczelnia proponuje kandydatom kształcenie w zakresie muzyki kościelnej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie muzyka kościelna i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje do działalności muzyka kościelnego (katolickiego/ewangelickiego) w zakresie gry literatury solowej, akompaniamentu liturgicznego oraz do wykonywania improwizacji podczas liturgii. Posiada również kwalifikacje do prowadzenia liturgicznych zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych.

Umiejętności pedagogiczne związane z zakresem studiów uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • posiada wiedzę z zakresu podstawowego repertuaru dotyczącego swojej specjalności i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne, dzięki którym potrafi przekazywać informacje i idee artystyczne, zrozumiałe dla specjalistów i osób niezwiązanych z muzyką; posiada umiejętności pozwalające na przygotowanie oraz koordynację działań zmierzających do właściwego wykonania muzyki podczas celebracji liturgicznej, z wykorzystaniem wiedzy z liturgiki i teologii (katolicka/ewangelicka);
 • umie swobodnie i kreatywnie posługiwać się środkami przekazu artystycznego w obrębie swojej specjalności, a dla tworzenia własnych koncepcji artystycznych wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu historii i literatury muzycznej, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego; uwzględniając najnowsze trendy w sztuce potrafi przygotować interpretację utworu muzycznego i publicznie go wykonać;
 • posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi twórcami dla realizacji wspólnych projektów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMIN KIERUNKOWY

 
ORGANY

 1. Utwór przedbachowski.
 2. Utwór J. S. Bacha.
 3. Utwór dowolny (XIX-XXI wiek).
 
EGZAMINY PODSTAWOWE

 
SAMODZIELNE PRZYGOTOWANIE UTWORU (w ciągu jednej godziny)

CZYTANIE A VISTA

 
BADANIE UMIEJĘTNOŚCI Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU

INSTRUMENTALISTYKA | MUZYKA KOŚCIELNA          studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: INSTRUMENTALISTYKA | MUZYKA KOŚCIELNA

studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Studia adresowane są do kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, którzy reprezentują wiedzę muzyczną oraz posiadają umiejętności w zakresie właściwym dla muzyka kościelnego na poziomie dyplomu pierwszego stopnia akademii muzycznej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent jest wszechstronnie wykształconym artystą-muzykiem kościelnym posiadającym szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną. Posiada kwalifikacje do samodzielnej działalności muzyka kościelnego (katolickiego/ewangelickiego) w zakresie gry literatury solowej, akompaniamentu liturgicznego oraz wykonywania improwizacji podczas liturgii. Posiada również kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia liturgicznych zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych.
Na bazie zdobytych podczas studiów doświadczeń, poprzez świadomy wybór specjalizacji, samodzielnie planuje swoją dalszą karierę zawodową. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia i podyplomowych.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • w oparciu o pogłębioną wiedzę teoretyczną i umiejętności warsztatowe związane ze swoją specjalnością jest przygotowany do samodzielnej, kreatywnej pracy w zawodzie muzyka-kościelnego; potrafi samodzielnie interpretować i wykonywać utwory organowe oraz kierować wykonaniem dzieł wokalnych i wokalno-instrumentalnych w oparciu o własne twórcze motywacje i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z wymaganiami stylistycznymi i odnośnymi przepisami liturgicznymi;
 • wykazuje się umiejętnością budowania i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej specjalności, z możliwością specjalizowania się w wybranym obszarze; posiada umiejętność samodzielnego inicjowania i realizowania projektów artystycznych wymagających elastyczności myślenia i kreatywności w zespołach rożnego typu;
 • doskonale opanował umiejętność komunikowania się i współpracy przy realizacji zamierzonych celów; wykazuje zdolność do zintegrowania wiedzy i umiejętności trafnego interpretowania złożonych zjawisk i problemów, a także wykazuje zdolność do wydawania opinii i sądów oraz do łączenia tych sądów z refleksją dotyczącą artystycznej bądź społecznej i etycznej odpowiedzialności.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
ORGANY

  Program:
 • dwa utwory z XVII-XVIII w.;
 • utwór z XIX-XXI w.;
 • wykonanie improwizowanej przygrywki i akompaniamentu do wybranej przez siebie pieśni kościelnej;
 • wykonanie głosem wybranej przez siebie pieśni kościelnej z własnym akompaniamentem.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca:

 • sylwetki artystycznej kandydata;
 • motywacji kandydata odnośnie wyboru studiów;
 • orientacji kandydata w zagadnieniach współczesnej kultury muzycznej;
 • planów rozwoju artystycznego kandydata.

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA | INSTRUMENTY JAZZOWE   studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA | INSTRUMENTY JAZZOWE

studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia adresowane są do muzycznie uzdolnionych kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości, którzy chcą kontynuować edukację muzyczną, a przede wszystkim doskonalić umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osoby te muszą wykazać się zarówno umiejętnością gry na instrumencie, jak i ogólną wiedzą muzyczną na poziomie szkoły muzycznej II stopnia.

Na kierunku jazz i muzyka estradowa uczelnia oferuje studia w zakresie instrumentów jazzowych: fortepian, skrzypce, kontrabas, saksofon, puzon, trąbka, perkusja, gitara jazzowa, gitara basowa.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie gry na określonym instrumencie jazzowym i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia. Posiada kwalifikacje do działalności muzyka jazzowego: solisty i kameralisty (uczestnika zespołów jazzowych) oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach muzycznych I stopnia.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Ponadto absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • posiada wiedzę z zakresu podstawowego repertuaru dotyczącego swojej specjalności i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne, dzięki którym potrafi przekazywać informacje i idee artystyczne, zrozumiałe dla specjalistów i osób niezwiązanych z muzyką; posiada znajomość i zrozumienie podstawowych wzorców leżących u podstaw improwizacji i aranżacji, posiada podstawowe umiejętności kształtowania i tworzenia muzyki w sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu nutowego;
 • umie swobodnie i kreatywnie posługiwać się środkami przekazu artystycznego w obrębie swojej specjalności, a dla tworzenia własnych koncepcji artystycznych wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu harmonii i aranżacji muzycznej, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego; uwzględniając najnowsze trendy w sztuce potrafi przygotować interpretację utworu muzycznego i publicznie go wykonać; posiada umiejętności pozwalające realizować wspólne projekty artystyczne w zespołach jazzowych;
 • posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMIN KIERUNKOWY

 
INSTRUMENT GŁÓWNY

  Wszystkie specjalności jazzowe
 1. Dwa standardy jazzowe zróżnicowane pod względem stylistycznym, wykonane z sekcją rytmiczną (możliwy udział własnej sekcji rytmicznej kandydata).
 2. Utwór dowolny.
 3. Łączny czas trwania całego programu nie powinien przekraczać 15 minut.
 
EGZAMINY PODSTAWOWE

 
CZYTANIE A VISTA

 
BADANIE UMIEJĘTNOŚCI Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA | INSTRUMENTY JAZZOWE   studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA | INSTRUMENTY JAZZOWE

studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Studia adresowane są do kandydatów, posiadających dyplom studiów pierwszego stopnia, którzy reprezentują wiedzę muzyczną oraz posiadają umiejętności w grze na instrumencie na poziomie dyplomu licencjackiego akademii muzycznej. Każdy z kandydatów świadomie sam planuje dalszą edukację muzyczną, rozwój muzycznych zainteresowań oraz dalszą karierą zawodową poprzez wybór modułu, czyli grupy specjalistycznych przedmiotów fakultatywnych. W ramach kierunku jazz i muzyka estradowa uczelnia proponuje kandydatom kształcenie w zakresie instrumentów jazzowych: fortepian, elektroniczne instrumenty klawiszowe, skrzypce, gitara elektryczna, gitara basowa, kontrabas, saksofon, puzon, trąbka i zestaw perkusyjny.
Każdy student zdobywa dodatkowe umiejętności, realizując fakultatywne przedmioty specjalistyczne.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia w zakresie gry na instrumencie jazzowym i może doskonalić swoje umiejętności na studiach podyplomowych. Posiada kwalifikacje do solowej i zespołowej działalności artystycznej oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach muzycznych I i II stopnia.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • w oparciu o pogłębioną wiedzę teoretyczną i umiejętności warsztatowe, związane ze swoją specjalnością, jest przygotowany do samodzielnej, twórczej pracy w zawodzie muzyka-instrumentalisty. Posiada umiejętność kreowania i realizowania projektów artystycznych w obszarze muzyki jazzowej i gatunków pokrewnych (często w powiązaniu z innymi dyscyplinami) oraz w sposób świadomy i odpowiedzialny przewodniczy różnym działaniom zespołowym;
 • wykazuje się umiejętnością budowania i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej specjalności, posiada głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami wykształcenia muzycznego oraz zdolność do zintegrowania wiedzy i umiejętności trafnego interpretowania złożonych zjawisk i problemów, a także wykazuje zdolność do wydawania opinii i sądów oraz do łączenia tych sądów z refleksją dotyczącą artystycznej bądź społecznej i etycznej odpowiedzialności;
 • posiada umiejętność budowania artystycznych relacji między współwykonawcami dzieła muzycznego przy zachowaniu priorytetu dla wykonawstwa zespołowego we wszystkich aspektach dotyczących wspólnej interpretacji jak również estetyki muzycznej i indywidualności artystycznej wszystkich wykonawców.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
INSTRUMENT GŁÓWNY

Prezentacja recitalu solo lub z zespołem muzycznym z uwzględnieniem improwizacji opartych na stylistyce wykonywanych gatunków muzycznych (czas trwania od 15 do 20 minut). Gra a vista z uwzględnieniem improwizacji.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca:

 • sylwetki artystycznej kandydata;
 • motywacji kandydata odnośnie wyboru studiów;
 • orientacji kandydata w zagadnieniach współczesnej kultury muzycznej;
 • planów rozwoju artystycznego kandydata.

INSTRUMENTALISTYKA     STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE INSTRUMENTALISTYKI         studia niestacjonarne 

kierunek: INSTRUMENTALISTYKA
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE INSTRUMENTALISTYKI

studia niestacjonarne (1–roczne)

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów muzycznych posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia w ramach kierunku. Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy warsztatowej, poszerzenie repertuaru literatury instrumentalnej i wokalnej oraz przygotowywanie kandydatów do konkursów wykonawczych.

 

EGZAMIN WSTĘPNY

Wykonanie 3 utworów w różnych stylach.

INFORMACJE DODATKOWE

 • System nauki: studia niestacjonarne w systemie indywidualnym
 • Czas trwania nauki: 2 semestry (z możliwością rozszerzenia o kolejne)
  – Instrument – 2 godz. tygodniowo
  – Akompaniament – 0,5 godz. tygodniowo
  – Dwa humanistyczne przedmioty fakultatywne po 2 godz. tygodniowo każdy
 • Opłaty: nie mniej niż 7200 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł

INSTRUMENTALISTYKA STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PROWADZENIA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH   studia niestacjonarne

kierunek: INSTRUMENTALISTYKA
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PROWADZENIA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH

studia niestacjonarne (1–roczne)

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych szkół muzycznych posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia w ramach kierunku, nauczycieli szkół muzycznych, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zespołów kameralnych na wszystkich poziomach kształcenia.

 

EGZAMIN WSTĘPNY

Wykonanie 8-10 minutowego programu (utwory do wyboru) oraz rozmowa kwalifikacyjna.

INFORMACJE DODATKOWE

 • System nauki: studia niestacjonarne, 7-8 zjazdów weekendowych w semestrze
 • Czas trwania nauki: 2 semestry
 • Opłaty: nie mniej niż 3200 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł

Dodatkowo istnieje możliwość realizacji przedmiotu fakultatywnego: edycja tekstu nutowego. Koszt realizacji w przypadku zgłoszenia tylko jednego uczestnika wynosi 900 zł, w przypadku większej ilości osób koszt fakultetu będzie niższy.

UWAGA
Studia zostaną uruchomione przy przyjęciu minimum 6 osób.

 

Wydział Instrumentalny

INSTRUMENTALISTYKA – studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: INSTRUMENTALISTYKA

studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia adresowane są do muzycznie uzdolnionych kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości, którzy chcą kontynuować edukację muzyczną, a przede wszystkim doskonalić umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osoby te muszą wykazać się zarówno umiejętnością gry na instrumencie, jak i ogólną wiedzą muzyczną na poziomie szkoły muzycznej II stopnia. W ramach kierunku instrumentalistyka uczelnia oferuje studia w zakresie: skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, fletu, oboju, klarnetu, fagotu, saksofonu, rogu, tuby, puzonu, trąbki, perkusji, harfy, gitary, akordeonu.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie gry na określonym instrumencie i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje do działalności muzyka instrumentalisty: solisty i kameralisty oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach muzycznych I stopnia.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • posiada wiedzę z zakresu podstawowego repertuaru dotyczącego swojej specjalności i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne, dzięki którym potrafi przekazywać informacje i idee artystyczne, zrozumiałe dla specjalistów i osób niezwiązanych z muzyką;
 • umie swobodnie i kreatywnie posługiwać się środkami przekazu artystycznego w obrębie swojej specjalności, a dla tworzenia własnych koncepcji artystycznych wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu historii i literatury muzycznej, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego; uwzględniając najnowsze trendy w sztuce potrafi przygotować interpretację utworu muzycznego i publicznie go wykonać; posiada umiejętności pozwalające realizować wspólne projekty artystyczne w zespołach kameralnych i różnego typu orkiestrach;
 • posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi twórcami dla realizacji wspólnych projektów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMIN KIERUNKOWY

 
INSTRUMENT GŁÓWNY

  Wykonanie programu w zakresie dyplomu szkoły muzycznej II stopnia.

SKRZYPCE

 1. J. S. Bach – dwie części dowolnej sonaty lub partity na skrzypce solo.
 2. Jeden kaprys.
 3. Koncert (część I lub II i III).

ALTÓWKA

 1. J. S. Bach – dwie części z dowolnej suity wiolonczelowej (w transkrypcji na altówkę solo) lub J. S. Bach – dwie części dowolnej sonaty lub partity na skrzypce solo (w transkrypcji na altówkę solo).
 2. Jeden kaprys.
 3. Koncert (część I lub II i III).
 4. Program wykonuje się na altówce. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może wyrazić zgodę na wykonanie programu na skrzypcach na wniosek kandydata deklarującego chęć podjęcia studiów w specjalności – gra na altówce (przy spełnieniu pozostałych warunków zawartych w regulaminie rekrutacyjnym).

WIOLONCZELA

 1. J. S. Bach – jedna część z suity na wiolonczelę solo.
 2. Kaprys – A. Piatti lub etiuda dwudźwiękowa.
 3. Dwie kontrastujące części z sonaty lub koncert (cz. I z kadencją lub II i III).

KONTRABAS

 1. Dwie gamy jednoimienne (dur, moll), pasaże.
 2. Utwór o charakterze wirtuozowskim (etiuda, kaprys, tarantella lub wariacje).
 3. Dwie części sonaty.
 4. Koncert (I i II część lub II i III część).
 5. Utwór o charakterze kantylenowym.

INSTRUMENTY DĘTE

  (flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba)
 1. Gamy dur i moll w różnych wariantach.
 2. Jeden-dwa utwory techniczne (etiuda, kaprys).
 3. Koncert lub sonata (reprezentujące różne style).
 4. Utwór dowolny.

GITARA

 1. Jedna sonata.
 2. Dwie etiudy o różnych problemach technicznych.
 3. Utwór z okresu baroku (zalecany J. S. Bach).
 4. Dwa utwory dowolne.

HARFA

 1. Część I koncertu na harfę.
 2. Etiuda koncertowa.
 3. Utwór barokowy.
 4. Sonata, suita lub fantazja do wyboru.

PERKUSJA

 1. Dwa utwory na instrumenty melodyczne: jeden na wibrafon, drugi na marimbę lub ksylofon.
 2. Jeden utwór melodyczny (w transkrypcji) z epoki baroku lub klasycyzmu.
 3. Kotły – tremolo i utwór (solo lub z akompaniamentem).
 4. Werbel – tremolo i utwór (solo lub z akompaniamentem).
 5. Zestaw instrumentów – utwór dowolny.

AKORDEON

 1. Utwór kompozytora z okresu baroku zawierający fugę 3– lub 4-głosową.
 2. D. Scarlatti – sonata.
 3. Oryginalny utwór cykliczny lub wariacje (w całości).
 4. Dwa utwory dowolne, w tym jeden o charakterze wirtuozowskim.
 5. Jeden spośród utworów dowolnych musi być kompozycją oryginalną na akordeon (program musi być wykonany z pamięci).
 
EGZAMINY PODSTAWOWE

 
SAMODZIELNE PRZYGOTOWANIE UTWORU (w ciągu jednej godziny).

CZYTANIE A VISTA

 
BADANIE UMIEJĘTNOŚCI Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU

INSTRUMENTALISTYKA – studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: INSTRUMENTALISTYKA

studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Studia adresowane są do kandydatów, posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, którzy reprezentują wiedzę muzyczną oraz posiadają umiejętności w grze na instrumencie na poziomie dyplomu pierwszego stopnia akademii muzycznej. Każdy z kandydatów świadomie sam planuje dalszą edukację muzyczną, rozwój muzycznych zainteresowań oraz dalszą karierą zawodową poprzez wybór modułu, czyli grupy specjalistycznych przedmiotów fakultatywnych.

W ramach kierunku instrumentalistyka uczelnia proponuje kandydatom kształcenie w zakresie: skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, fletu, oboju, klarnetu, fagotu, saksofonu, rogu, tuby, puzonu, trąbki, perkusji, harfy, gitary i akordeonu.

Każdy student zdobywa dodatkowe umiejętności, realizując w trakcie 2–letnich studiów drugiego stopnia, obok przedmiotów obowiązkowych, jeden z modułów przedmiotów specjalistycznych.

W ramach wszystkich specjalności do wyboru są następujące moduły przedmiotów specjalistycznych:

 • wirtuozowski,
 • kameralny,
 • orkiestrowy (nie dotyczy akordeonu i gitary).
SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia w zakresie gry na określonym instrumencie i może doskonalić swoje umiejętności na studiach podyplomowych lub studiach trzeciego stopnia. Absolwent jest wszechstronnie wykształconym artystą muzykiem, instrumentalistą posiadającym szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą samodzielną działalność estradową. Na bazie zdobytych podczas studiów doświadczeń, poprzez świadomy wybór specjalizacji, samodzielnie planuje swoją dalszą karierę zawodową.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • w oparciu o pogłębioną wiedzę teoretyczną i umiejętności warsztatowe, związane ze swoją specjalnością, jest przygotowany do samodzielnej, kreatywnej pracy w zawodzie muzyka-instrumentalisty; potrafi samodzielnie interpretować i wykonywać utwory muzyczne w oparciu o własne twórcze motywacje i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z wymaganiami stylistycznymi;
 • wykazuje się umiejętnością budowania i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej specjalności, z możliwością specjalizowania się w wybranym obszarze; posiada umiejętność samodzielnego inicjowania i realizowania projektów artystycznych wymagających elastyczności myślenia i kreatywności w zespołach kameralnych i różnego typu orkiestrach;
 • doskonale opanował umiejętność komunikowania się i współpracy przy realizacji zamierzonych celów; wykazuje zdolność do zintegrowania wiedzy i umiejętności trafnego interpretowania złożonych zjawisk i problemów, a także wykazuje zdolność do wydawania opinii i sądów oraz do łączenia tych sądów z refleksją dotyczącą artystycznej bądź społecznej i etycznej odpowiedzialności.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
INSTRUMENT GŁÓWNY

SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA*

 1. Kaprys lub etiuda solo na pamięć.
 2. Dwie części utworu cyklicznego na instrument solo (sonaty, partity lub suity) na pamięć.
 3. Pierwsza część koncertu, lub druga i trzecia, z towarzyszeniem fortepianu na pamięć lub pierwsza część sonaty z fortepianem (od klasycyzmu do współczesności) – dopuszcza się wykonanie z nut.
 4. Utwory muszą prezentować trzy różne style muzyczne.
  * Program wykonuje się na altówce. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może wyrazić zgodę na wykonanie programu na skrzypcach na wniosek kandydata deklarującego chęć podjęcia studiów w specjalności – gra na altówce (przy spełnieniu pozostałych warunków zawartych w regulaminie rekrutacyjnym).

KONTRABAS

 1. Koncert z towarzyszeniem fortepianu w całości.
 2. Utwór dowolny z fortepianem.
 3. Program musi być wykonany z pamięci.

INSTRUMENTY DĘTE

  (flet, obój, fagot, klarnet, saksofon, puzon, trąbka, róg, tuba)
  1. Trzy utwory w różnych stylach i formach, przy czym jeden utwór obowiązkowo wykonany z pamięci.

  PERKUSJA

  1. Pięć utworów w różnych stylach, w tym po jednym na marimbę, wibrafon, werbel, kotły, zestaw perkusyjny (w tym obowiązkowo jedna transkrypcja utworu J. S. Bacha).

  GITARA KLASYCZNA

  1. Wybrana większa forma powstała po 1800 r. (sonata, suita lub wariacje).
  2. Dowolnie wybrana etiuda.
  3. Utwór muzyki dawnej.
  4. Utwór muzyki współczesnej (po 1900 r.).
  5. Dowolnie wybrana miniatura muzyczna.
  6. Program musi być wykonany z pamięci.

  HARFA

  1. Etiuda wirtuozowska.
  2. Koncert lub sonata (XIX – XX wiek).
  3. Kadencja z utworów symfonicznych lub operowych.
  4. Utwór dowolny.

  AKORDEON

  1. Utwór kompozytora z okresu baroku zawierający fugę 3– lub 4–głosową.
  2. D. Scarlatti – sonata.
  3. Oryginalny utwór cykliczny lub wariacje (w całości).
  4. Dwa utwory dowolne, w tym jeden o charakterze wirtuozowskim.
  5. Jeden spośród utworów dowolnych musi być kompozycją oryginalną na akordeon.
   Program musi być wykonany z pamięci.
   
  ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca:
  • motywacji kandydata odnośnie kontynuacji studiów;
  • ukierunkowania zainteresowań specjalistycznych kandydata;
  • oczekiwań związanych z wybraną przez kandydata specjalizacją;
  • planów zawodowych kandydata.

INSTRUMENTALISTYKA     STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE INSTRUMENTALISTYKI          studia niestacjonarne 

kierunek: INSTRUMENTALISTYKA
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE INSTRUMENTALISTYKI

studia niestacjonarne (1–roczne)

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów muzycznych posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia w ramach kierunku. Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy warsztatowej, poszerzenie repertuaru literatury instrumentalnej i wokalnej oraz przygotowywanie kandydatów do konkursów wykonawczych.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 • Wykonanie 3 utworów w różnych stylach.
 • Rozmowa kwalifikacyjna.

 
INFORMACJE DODATKOWE

 • System nauki: studia niestacjonarne w systemie indywidualnym
 • Czas trwania nauki: 2 semestry (z możliwością rozszerzenia o kolejne)
  – Instrument – 2 godz. tygodniowo
  – Akompaniament – 0,5 godz. tygodniowo
  – Dwa humanistyczne przedmioty fakultatywne – każdy po 2 godz. tygodniowo
 • Opłaty: nie mniej niż 7200 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł

INSTRUMENTALISTYKA STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PROWADZENIA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH   studia niestacjonarne

kierunek: INSTRUMENTALISTYKA
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PROWADZENIA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH

studia niestacjonarne (1–roczne)

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych szkół muzycznych posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia w ramach kierunku, nauczycieli szkół muzycznych, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zespołów kameralnych na wszystkich poziomach kształcenia.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

Wykonanie 8-10 minutowego programu (utwory do wyboru) oraz rozmowa kwalifikacyjna.

 
INFORMACJE DODATKOWE

 • System nauki: studia niestacjonarne, 7-8 zjazdów weekendowych w semestrze
 • Czas trwania nauki: 2 semestry
 • Opłaty: nie mniej niż 3200 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł

Dodatkowo istnieje możliwość realizacji przedmiotu fakultatywnego: edycja tekstu nutowego. Koszt realizacji w przypadku zgłoszenia tylko jednego uczestnika wynosi 900 zł, w przypadku większej ilości osób koszt fakultetu będzie niższy.

UWAGA
Studia zostaną uruchomione przy przyjęciu minimum 6 osób.

INSTRUMENTALISTYKA | STUDIA PODYPLOMOWE WYKONAWSTWA MUZYKI NOWEJ   studia niestacjonarne

kierunek: INSTRUMENTALISTYKA
STUDIA PODYPLOMOWE WYKONAWSTWA MUZYKI NOWEJ

studia niestacjonarne (1-roczne)

Studia skierowane są do absolwentów uczelni muzycznych I i II stopnia, którzy zamierzają rozwijać swoje umiejętności w zakresie wykonawstwa muzyki nowej i pragną pogłębiać swoją wiedzę i praktykę pod kierunkiem specjalistów.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie wykonawstwa muzyki nowej jest przygotowany do podjęcia pracy w zespołach kameralnych jak i podjęcia działalności solowej. Zna podstawy technik wykonania muzyki nowej oraz posiada niezbędne umiejętności techniczne w grze na wybranym instrumencie umożliwiające fachową interpretację muzyki współczesnej. Zna główne pozycje literatury muzycznej II połowy XX wieku oraz XXI wieku. Potrafi w sposób płynny wykonać improwizacje w muzyce nowej.

 
EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMIN Z INSTRUMENTU KIERUNKOWEGO

Dwie kompozycje z pośród trzech różnych okresów muzycznych o łącznym czasie nieprzekraczającym 20 min.

 1. Utwór napisany w latach 1950-1990.
 2. Utwór napisany w latach 1991-2000.
 3. Utwór napisany w latach 2001-2017.

Podczas egzaminu program może być wykonywany z nut. Dopuszcza się możliwość wykonania utworów z taśmą po wcześniejszym zadeklarowaniu.

 
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca:
 • wiedzy o muzyce współczesnej;
 • zainteresowań muzycznych kandydata;
 • motywacji podjęcia studiów.
 
INFORMACJE DODATKOWE

System nauki: studia niestacjonarne w systemie weekendowym (zjazdy co 2 tygodnie)
Czas trwania nauki: 2 semestry
Opłaty: nie mniej niż 2500 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł

 

Wydział Wokalno-Aktorski

SZTUKI SCENICZNE | ZAKRES WOKALNO-AKTORSKI studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: SZTUKI SCENICZNE | ZAKRES WOKALNO-AKTORSKI

studia stacjonarne pierwszego stopnia (4–letnie)

Studia skierowane są do absolwentów szkół średnich (licea, technika, szkoły muzyczne), którzy pomyślnie zdali egzaminy maturalne, mają predyspozycje wokalne oraz aktorskie i są zainteresowani doskonaleniem swoich uzdolnień.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Oferta studiów pierwszego stopnia jest przeznaczona dla uzdolnionych absolwentów szkół średnich muzycznych i ogólnokształcących, obdarzonych uzdolnieniami muzycznymi i potencjałem intelektualnym. Celem studiów pierwszego stopnia jest przygotowanie studenta do pracy w zawodach bezpośrednio związanych ze śpiewem w teatrach muzycznych. Ukończenie tych studiów pozwala na podjęcie pracy w placówkach kultury przy organizacji imprez i prowadzeniu koncertów, a także na pracę z młodzieżą w ramach zajęć o profilu artystycznym.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • posiada wiedzę teoretyczną i dysponuje umiejętnościami, które pozwalają tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne; posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą historii muzyki, wykazuje się znajomością stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych; wykazuje się znajomością reprezentatywnego repertuaru wokalnego;
 • posiada umiejętność efektywnego ćwiczenia techniki wokalnej, przez co ma możliwość rozwoju artystycznego poprzez samodzielną pracę; wykazuje się umiejętnością pracy w zespole i tworzenia wspólnych projektów artystycznych; posiada podstawową wiedzę teoretyczną dotyczącą fizjologii, budowy i higieny aparatu głosowego; posiada umiejętność w zakresie słuchowego rozpoznawania materiału muzycznego, potrafi go zapamiętać i swobodnie nim operować; posiada podstawową wiedzę teoretyczną i wykazuje się umiejętnościami w zakresie podstaw gry aktorskiej i wymowy scenicznej oraz ruchu scenicznego, co umożliwia mu wykonywanie zadań artystycznych związanych z pracą na scenie i na estradzie; wykazuje się umiejętnością tworzenia wizerunku scenicznego adekwatnego do realizowanego przedsięwzięcia artystycznego; wykazuje się podstawową znajomością języka włoskiego i innych języków obcych, co umożliwia przyswojenie i prawidłową interpretację utworów ze światowej literatury wokalnej;
 • wykazuje się kreatywnością, umiejętnością planowania i efektywnego komunikowania się, zdolnością elastycznego myślenia i formułowania własnych idei.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMIN KIERUNKOWY

 
ŚPIEW SOLOWY

  Należy przygotować minimum trzy utwory wokalne z akompaniamentem (preferowane dwie arie i jedna pieśń lub jedna aria i dwie pieśni – w tym minimum jeden utwór w języku polskim). Egzamin jest dwustopniowy: w I etapie wykonuje się dwa utwory, w II etapie również dwa – jeden z nich może być powtórzeniem z I etapu. Tekst nutowy wykonywanych utworów należy przedłożyć przed egzaminem dla użytku akompaniatorów.
 
EGZAMINY PODSTAWOWE

 
PODSTAWY GRY AKTORSKIEJ I BADANIE PREDYSPOZYCJI RUCHOWYCH
Należy przygotować jeden krótki wiersz i krótką prozę (3 minuty – 1 strona).
Na egzaminie taneczno-ruchowym kandydaci winni posiadać kostium gimnastyczny i odpowiednie obuwie.

BADANIE PREDYSPOZYCJI SŁUCHOWYCH
Kandydaci, którzy posiadają przygotowanie muzyczne w zakresie szkoły muzycznej I bądź II stopnia będą poddawani badaniu predyspozycji słuchowych zgodnie z wcześniejszym przygotowaniem.

SZTUKI SCENICZNE | ZAKRES WOKALNO-AKTORSKI studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: SZTUKI SCENICZNE | ZAKRES WOKALNO-AKTORSKI

studia stacjonarne drugiego stopnia (2–letnie)

Oferta studiów drugiego stopnia jest przeznaczona dla uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia, obdarzonych wyróżniającymi uzdolnieniami wokalnymi, wyróżniającą wiedzą muzyczną, jak również wysokim potencjałem artystycznym i intelektualnym, gwarantującym optymalne efekty kształcenia praktycznego i teoretycznego. Celem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie studenta do samodzielnej działalności artystycznej. Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze solisty śpiewaka do działalności estradowej, scenicznej i koncertowej oraz do współpracy z zespołami wokalnymi, operowymi, operetkowymi czy oratoryjnymi.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku sztuki sceniczne i może doskonalić swoje umiejętności na studiach podyplomowych. Posiada umiejętności praktyczne, umożliwiające samodzielną działalność artystyczną. Absolwent jest przygotowany – jako solista – do działalności estradowej, scenicznej i koncertowej we współpracy z zespołami wokalnymi, operowymi czy oratoryjnymi. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach muzycznych II stopnia. Posiada zdolność tworzenia i realizacji własnych koncepcji artystycznych. Na bazie zdobytych podczas studiów doświadczeń, a poprzez świadomy wybór specjalizacji, samodzielnie planuje swoją dalszą karierę zawodową.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • wykazuje się wysoko rozwiniętą osobowością artystyczną, która dzięki rozległej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym pozwala na tworzenie i realizowanie własnych koncepcji artystycznych; posiada poszerzoną wiedzę teoretyczną dotyczącą szeroko pojętej literatury wokalnej oraz jej związków z innymi dziedzinami życia;
 • posiada umiejętność realizowania obszernego repertuaru wokalnego; wykazuje się swobodą interpretacji popartą znajomością stylów muzycznych i tradycji wykonawczych; posiada umiejętność pracy w zespole i współdziałania w zakresie tworzenia wspólnych projektów artystycznych; posiada umiejętność prezentowania publicznie swoich koncepcji i programów artystycznych, nawiązywania kontaktu z publicznością, poprzez sugestywne i przekonujące oddanie idei dzieła muzycznego; posiada umiejętność opanowania pamięciowego i prezentacji publicznej partii wokalnej w dziele scenicznym (opera, operetka) lub estradowym (kantata, oratorium, cykl pieśni);
 • wykazuje się kreatywnością, niezależnością w konstruowaniu myśli i przekonań, oraz zdolnością do krytycyzmu i samooceny; wykazuje się umiejętnością tworzenia rozbudowanych prezentacji słownych w formie pisemnej i ustnej na tematy związane ze swoją specjalnością.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
ŚPIEW SOLOWY
  Kandydat wykonuje cztery dowolne utwory.
 
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca:
 • motywacji kandydata odnośnie kontynuacji studiów;
 • ukierunkowania zainteresowań specjalistycznych kandydata;
 • oczekiwań związanych z wybraną przez kandydata specjalizacją;
 • planów zawodowych kandydata.

SZTUKI SCENICZNE | STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE WOKALISTYKI studia niestacjonarne

kierunek: SZTUKI SCENICZNE
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE WOKALISTYKI

studia niestacjonarne (1–roczne)

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów muzycznych posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia w ramach kierunku. Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy warsztatowej, poszerzenie repertuaru literatury instrumentalnej i wokalnej oraz przygotowywanie kandydatów do konkursów wykonawczych.

 

EGZAMIN WSTĘPNY

  Wykonanie 3 utworów w różnych stylach.

 
INFORMACJE DODATKOWE

 • System nauki: studia niestacjonarne w systemie indywidualnym
 • Czas trwania nauki: 2 semestry (z możliwością rozszerzenia o kolejne):
  – śpiew – 2 godz. tygodniowo
  – akompaniament – 0,5 godz. tygodniowo
  – dwa humanistyczne przedmioty fakultatywne każdy po 2 godz. tygodniowo
 • Opłaty: nie mniej niż 7200 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł

SZTUKI SCENICZNE | STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PROWADZENIA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH – studia niestacjonarne

kierunek: SZTUKI SCENICZNE
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PROWADZENIA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH

studia niestacjonarne (1–roczne)

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych szkół muzycznych posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia w ramach kierunku, nauczycieli szkół muzycznych, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zespołów kameralnych na wszystkich poziomach kształcenia.

 

EGZAMIN WSTĘPNY

  Wykonanie programu trwającego od 8 do 10 minut (utwory do wyboru) oraz rozmowa kwalifikacyjna.

 
INFORMACJE DODATKOWE

 • System nauki: studia niestacjonarne, 7-8 zjazdów weekendowych w semestrze
 • Czas trwania nauki: 2 semestry
 • Opłaty: nie mniej niż 3600 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł

Dodatkowo istnieje możliwość realizacji przedmiotu fakultatywnego: edycja tekstu nutowego. Koszt realizacji w przypadku zgłoszenia tylko jednego uczestnika wynosi 900 zł, w przypadku większej ilości osób koszt fakultetu będzie niższy.

UWAGA
Studia zostaną uruchomione przy przyjęciu minimum 6 osób.

SZTUKI SCENICZNE | STUDIA W RAMACH EUROPEJSKIEJ AKADEMII OPEROWEJ studia niestacjonarne

kierunek: SZTUKI SCENICZNE
STUDIA W RAMACH EUROPEJSKIEJ AKADEMII OPEROWEJ

studia niestacjonarne (3-miesięczne)

Studia realizowane w ramach modułów Europejskiej Akademii Operowej (European Opera Academy), dostępne także w ramach wymiany Erasmus+.

We wrześniu 2016 roku ruszył międzynarodowy projekt operowy pod nazwą „European Opera Academy”, którego inicjatorem jest Konserwatorium w Maastricht. Powstała platforma edukacyjna łączy w sobie wymianę doświadczeń w dziedzinie opery i współczesnego teatru oraz rozwijanie indywidualnych potrzeb i talentów korzystających z niej studentów. Oferuje ona niezwykłe doświadczenia szkoleniowe poprzez zróżnicowane moduły nauczania w wybranych uczelniach muzycznych w całej Europie.

Studia przeznaczone są dla studentów i absolwentów wyższych szkół muzycznych posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, których celem jest poszerzenie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie scenicznego opracowania partii operowej.

W roku akademickim 2019/2020 studia w ramach Europejskiej Akademii Operowej gwarantują kandydatowi zdobycie doświadczenia w zakresie profesjonalnego przygotowania wybranej roli pod okiem wytrawnych specjalistów, a następnie wykonanie jej na scenie w ramach spektaklu.

 

EGZAMIN WSTĘPNY

  Kwalifikacja na studia dokonywana jest przez grono pedagogów na podstawie przesłanych materiałów video.
  Szczegółowe informacje na temat wymogów dotyczących przesyłanych materiałów video będą zamieszczone na stronie www.europeanopera.academy
  Rekrutacja na wszystkie moduły dostępne w ramach „European Opera Academy” odbywa się przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.europeanopera.academy, zgodnie z podanymi tam zasadami.

SZTUKI SCENICZNE | MUSICAL – studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: SZTUKI SCENICZNE | MUSICAL

studia stacjonarne pierwszego stopnia (3–letnie)

Studia skierowane są do absolwentów szkół średnich, którzy posiadają predyspozycje wokalne, aktorskie i taneczne oraz pragną rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania w zakresie musicalu.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje dyplom licencjata na kierunku sztuki sceniczne w zakresie musicalu. Studia przygotowują artystę wykształconego w zakresie śpiewu, gry aktorskiej i tańca, do pracy na scenie, w spektaklach muzycznych i tanecznych, a także do działalności estradowej, koncertowej. Absolwent w sposób świadomy i profesjonalny potrafi prezentować własną działalność artystyczną. Ukończenie studiów pozwala na podjęcie pracy w placówkach kultury przy organizacji imprez, tworzeniu autorskich spektakli muzyczno-tanecznych, a także na pracę z młodzieżą w ramach zajęć o profilu muzyczno-tanecznym.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • posiada znajomość podstawowego repertuaru musicalowego; posiada umiejętność wykonywania reprezentatywnego repertuaru wokalnego i tanecznego w zakresie musicalu; zna zasady funkcjonowania aparatu głosowego, higieny i impostacji głosu w zadaniach wokalno-aktorskich; posiada wiedzę i umiejętności dotyczące technik wokalnych wykorzystywanych w musicalu; dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do prawidłowej dykcji i wymowy scenicznej;
 • posiada ogólną wiedzę w zakresie gatunków i stylów tanecznych; swobodnie wykorzystuje i łączy wszystkie elementy musicalowej formy teatralnej; posiada podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące technik i zadań aktorskich; zna i stosuje sposoby pracy z emocjami w celu wzbogacenia warsztatu wyrazowego; posiada umiejętność wykorzystywania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w obszarze ekspresji artystycznej; umie czerpać inspirację z różnych form pracy zespołowej;
 • potrafi formułować polecenia w sposób czytelny i konkretny; wykazuje umiejętność samooceny i konstruktywnej krytyki w obszarze działań muzycznych, aktorskich i tanecznych; potrafi zorganizować własne działania artystyczne oraz działać przy pracach organizacyjnych i artystycznych związanych z różnymi przedsięwzięciami kulturalnymi.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMINY KIERUNKOWE

 
BADANIE PREDYSPOZYCJI WOKALNYCH

  Należy przygotować:
 1. utwór utrzymany w stylistyce musicalowej,
 2. piosenkę ze światowego repertuaru lub utrzymaną w stylistyce piosenki aktorskiej.
 3. Obowiązuje wykonanie programu z pamięci. Uczelnia zapewnia pianistę – wymagane jest wcześniejsze dostarczenie materiałów nutowych. W przypadku wykonania utworu musicalowego z podkładem muzycznym wymagane jest wcześniejsze dostarczenie materiału na płycie CD.

BADANIE PREDYSPOZYCJI RUCHOWYCH I AKTORSKICH

  Na egzamin składają się:
 1. prezentacja 2-minutowej etiudy ruchowej w dowolnym stylu,
 2. lekcja tańca klasycznego,
 3. przygotowany wiersz i fragment prozy,
 4. drobne zadania aktorskie w oparciu o przygotowane teksty.
 5. Wymagany strój ćwiczebny i miękkie obuwie.
  Do etiudy ruchowej należy dostarczyć podkład muzyczny na płycie CD.
 
EGZAMINY PODSTAWOWE

 
BADANIE PREDYSPOZYCJI SŁUCHOWYCH

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
dotycząca ogólnej znajomości wybranego kierunku studiów.

SZTUKI SCENICZNE | MUSICAL – studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: SZTUKI SCENICZNE | MUSICAL

studia stacjonarne drugiego stopnia (2–letnie)

Studia skierowane są do absolwentów studiów I stopnia na poziomie licencjackim, obdarzonych wyróżniającymi się uzdolnieniami wokalnymi, aktorskimi i tanecznymi. Celem studiów jest przygotowanie studenta do samodzielnej działalności artystycznej związanej z musicalem.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku sztuki sceniczne w zakresie musicalu. Posiada umiejętności praktyczne z zakresu śpiewu, tańca, gry aktorskiej, umożliwiające samodzielną, profesjonalną działalność artystyczną. Potrafi swobodnie tworzyć i kształtować własne, oryginalne koncepcje artystyczne.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • potrafi w sposób profesjonalny realizować zadania związane z prezentacjami artystycznymi; wykazuje się ciekawą, wysoko rozwiniętą osobowością artystyczną; samodzielnie łączy i wykorzystuje wszystkie elementy musicalowej formy teatralnej; posiada profesjonalną wiedzę i umiejętności dotyczące technik wokalnych stosowanych w musicalu;
 • posiada szeroką wiedzę dotyczącą technik i zadań aktorskich oraz wzajemnych zależności, jakie mogą wystąpić w połączeniu śpiewu, ruchu, recytacji i zadań aktorskich; posiada obszerną wiedzę dotyczącą działań interdyscyplinarnych w kontekście tworzenia spektakli musicalowych i umiejętność niezależnej wypowiedzi artystycznej; potrafi wykorzystywać swoją osobowość artystyczną do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych; potrafi budować zróżnicowany repertuar, pogłębiając go w obszarze związanym z kierunkiem studiów i specjalnością oraz swobodnie interpretować utwory różnorodne stylistycznie; rozpoznaje i definiuje zasady tworzenia dzieła artystycznego i kreowania działań artystycznych o wysokim stopniu oryginalności; posiada obszerną wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii stosowanych w muzyce i działaniach scenicznych;
 • posiada twórczą postawę, wrażliwość estetyczną, potrafi dokonać samooceny, formułuje konstruktywną krytykę, potrafi komunikować się i współpracować w ramach wspólnych projektów i działań;
 • wypełnia rolę społeczną absolwenta uczelni artystycznej oraz efektywnie komunikuje się i inicjuje działania w społeczeństwie.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
BADANIE PREDYSPOZYCJI WOKALNYCH

  Należy przygotować 2 utwory z repertuaru musicalowego.
  Obowiązuje wykonanie programu z pamięci.
  Uczelnia zapewnia pianistę – wymagane jest wcześniejsze dostarczenie materiałów nutowych.
  W przypadku wykonywania utworu musicalowego z podkładem muzycznym wymagane jest wcześniejsze dostarczenie materiału na płycie CD.

BADANIE PREDYSPOZYCJI RUCHOWYCH I AKTORSKICH

  Na egzamin składają się:
 • prezentacja 2-minutowej etiudy ruchowej w dowolnym stylu,
 • lekcja tańca klasycznego,
 • prezentacja wiersza i fragmentu prozy,
 • zadania aktorskie w oparciu o przygotowane teksty.
 • Wymagany strój ćwiczebny i miękkie obuwie.
  Do etiudy ruchowej należy dostarczyć podkład muzyczny na płycie CD.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
dotycząca znajomości wybranego kierunku studiów.

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA | WOKALISTYKA ESTRADOWA studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA | WOKALISTYKA ESTRADOWA

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów szkół średnich którzy posiadają wyjątkowe predyspozycje wokalne i pragną pogłębiać swoją wiedzę i praktykę pod kierunkiem wybitnych specjalistów w obszarze szeroko rozumianej wokalistyki estradowej.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie wokalistyki estradowej. Studia przygotowują wokalistę wielowymiarowo i wszechstronnie do pracy zarówno solisty, wokalisty sesyjnego (praca w studiu, np. background vocal), solisty lub chórzysty w spektaklach muzycznych (np. współczesny musical), jak i pedagoga. Absolwent potrafi świadomie określić swoje preferencje stylistyczne w wokalnej muzyce estradowej i w sposób profesjonalny prezentować własną działalność artystyczną. Może także podejmować działania o profilu artystyczno-organizacyjnym w placówkach kultury.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • potrafi być w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności wokalistyka estradowa;
 • w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować własną działalność artystyczną zarówno w aspekcie twórczym, jak i dydaktycznym;
 • potrafi inicjować działania artystyczne w zakresie szeroko pojętej kultury;
 • posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych;
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMIN KIERUNKOWY

 
BADANIE PREDYSPOZYCJI WOKALNYCH
Należy przygotować 2 piosenki zróżnicowane stylistycznie (oprócz singli musicalowych), jedną w języku polskim, drugą w języku angielskim.
Obowiązuje wykonanie programu z pamięci.
Jeśli kandydat nie występuje z własnym akompaniatorem, zobowiązany jest dostarczyć podkład muzyczny, znajdujący na płycie CD (w formacie audio). Uczelnia nie zapewnia akompaniatora.

 
EGZAMINY PODSTAWOWE

 
BADANIE PREDYSPOZYCJI MUZYCZNYCH

EGZAMIN Z DYKCJI I RECYTACJI
Należy przygotować wiersz lub fragment prozy o czasie trwania ok. 1,5 minuty

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
dotycząca ogólnej znajomości wybranego kierunku studiów.

 
INFORMACJE DODATKOWE

(dla studiów niestacjonarnych)

 • System nauki: studia w systemie weekendowym (zjazdy co 2 tygodnie)
 • Czas trwania nauki: 6 semestrów
 • Opłaty: nie mniej niż 5100 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA | WOKALISTYKA ESTRADOWA studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

kierunek: JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA | WOKALISTYKA ESTRADOWA

studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, obdarzonych wyróżniającymi się predyspozycjami wokalnymi oraz poruszających się swobodnie w podstawowych stylistykach z obszaru muzyki estradowej. Celem studiów jest przygotowanie studenta do samodzielnej działalności artystycznej związanej z wokalistyką estradową.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa w zakresie wokalistyki estradowej. Posiada następujące kwalifikacje: jako profesjonalista może podjąć samodzielną pracę solisty i pracę zespołową (background vocal), zarówno na estradzie, jak i w warunkach studyjnych; posiada umiejętność samodzielnego tworzenia i kształtowania utworu słowno-muzycznego jako autorskiego dzieła artystycznego, a także w sposób profesjonalny prezentować swoją twórczość (recitale autorskie); może współtworzyć spektakle muzyczne jako solista lub chórzysta (musical współczesny); może podjąć samodzielną pracę jako pedagog emisji głosu w szkołach muzycznych lub instruktor w placówkach kultury (domy kultury).

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • jest w pełni profesjonalnym i samodzielnym artystą, zdolnym do wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności zarówno na polu specjalności wokalistyka estradowa (solista, wokalista sesyjny, chórzysta), jak również w ramach innych działań kulturotwórczych, np. organizowanie i opieka artystyczna imprez kulturalnych;
 • jest kompetentny, aby współdziałać w ramach projektów o charakterze interdyscyplinarnym lub wymagających współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki i nauki (spektakle muzyczne, widowiska itp.);
 • świadomie potrafi zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej na podstawie zdobytych na studiach umiejętności i wiedzy.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
BADANIE PREDYSPOZYCJI WOKALNYCH
Należy przygotować 2 zróżnicowane stylistycznie utwory z obszaru wokalistyki estradowej (oprócz singli musicalowych) – w języku polskim i w języku angielskim.
Obowiązuje wykonanie programu z pamięci.
Jeśli kandydat nie występuje z własnym akompaniatorem, zobowiązany jest dostarczyć podkład muzyczny, znajdujący na płycie CD (w formacie audio). Uczelnia nie zapewnia akompaniatora.

BADANIE PREDSPOZYCJI AKTORSKICH
Recytacja jednego tekstu prozą napisanego po 1945 roku (czas recytacji do 2 min.).

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca:

 • znajomości tematyki z zakresu wybranego kierunku studiów,
 • ukierunkowania zainteresowań specjalistycznych kandydata,
 • oczekiwań związanych z wybraną przez kandydata specjalnością,
 • planów zawodowych kandydata.

 
INFORMACJE DODATKOWE

(dla studiów niestacjonarnych)

 • System nauki: studia w systemie weekendowym (zjazdy co 2 tygodnie)
 • Czas trwania nauki: 6 semestrów
 • Opłaty: nie mniej niż 5400 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł

SZTUKI SCENICZNE | CHOREOGRAFIA I TECHNIKI TAŃCA studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: SZTUKI SCENICZNE | CHOREOGRAFIA I TECHNIKI TAŃCA

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów szkół baletowych, osób, które ukończyły kursy kwalifikacyjne lub inne szkolenia w zakresie tańca, tancerzy działających w zespołach tanecznych, formacjach i teatrach tańca, wszystkich zainteresowanych sprawnych fizycznie, którzy chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe pierwszego stopnia w zakresie tworzenia choreografii oraz doskonalenia technik tanecznych.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie choreografii i technik tańca. Posiada kwalifikacje:

 • do pracy artystycznej i twórczej w zakresie wykonawstwa oraz kompozycji tańca, tworzenia spektakli tanecznych w placówkach kultury;
 • do pracy dydaktycznej w zakresie prowadzenia zespołów tanecznych w placówkach edukacyjnych, ośrodkach sportu i rekreacji;
 • do pracy animatora kultury tanecznej w społeczeństwie.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • potrafi wypowiadać się ruchem w technikach tanecznych i kompozycyjnych zrealizowanych w ramach programu studiów, posiada umiejętność pracy w różnych zespołach twórczych i wykonawczych, potrafi improwizować ruchem, potrafi posługiwać się słuchem muzycznym dla potrzeb tworzenia choreografii oraz ruchu scenicznego w spektaklach teatralnych, posiada umiejętność operowania oddechem i głosem w celu poszerzenia środków ekspresji w zadaniach scenicznych, posiada wiedzę umożliwiającą wybór dalszej drogi zawodowej;
 • posiada umiejętność realizacji własnych koncepcji artystycznych w oparciu o wiedzę z zakresu historii tańca i obowiązujących kanonów wykonawczych, potrafi zastosować stylizacje w różnych technikach i formach tanecznych, potrafi umieszczać w przestrzeni historycznej style i gatunki muzyczne, wykazuje zdolność nazywania i stosowania elementów dzieła muzycznego w kompozycji ruchu;
 • wykazuje postawę twórczą, posiada wrażliwość estetyczną, potrafi dokonać samooceny, formułuje konstruktywną krytykę, potrafi komunikować się i współpracować w ramach wspólnych projektów i działań.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMINY KIERUNKOWE

 
BADANIE PREDYSPOZYCJI CHOREOGRAFICZNYCH
prezentacja 60-sekundowej etiudy choreograficznej w dowolnym stylu.

BADANIE PREDYSPOZYCJI RUCHOWYCH
lekcja tańca z elementami różnych technik wykonawczych.

 
EGZAMINY PODSTAWOWE

 
BADANIE MUZYKALNOŚCI
poprzez realizowanie ćwiczeń słuchowo-wokalnych.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
dotycząca ogólnej znajomości wybranego kierunku.

 
INFORMACJE DODATKOWE

(dla studiów niestacjonarnych)

 • System nauki: studia w systemie weekendowym (zjazdy co 2 tygodnie),
 • zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele
 • Czas trwania nauki: 6 semestrów
 • Opłaty: nie mniej niż 2500 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł

SZTUKI SCENICZNE | CHOREOGRAFIA studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

kierunek: SZTUKI SCENICZNE | CHOREOGRAFIA

studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Oferta studiów drugiego stopnia jest skierowana do absolwentów studiów pierwszego stopnia obdarzonych wyróżniającymi się uzdolnieniami choreograficznymi. Celem studiów jest przygotowanie studenta do samodzielnej działalności artystycznej w zakresie tworzenia choreografii.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia w zakresie choreografii. Posiada kwalifikacje:

 • do pracy artystycznej i twórczej w zakresie choreografii, tworzenia ruchu scenicznego i spektakli tanecznych w teatrach i szeroko pojętych placówkach kultury;
 • do pracy dydaktycznej w zakresie prowadzenia zespołów tanecznych w placówkach edukacyjnych, ośrodkach sportu i rekreacji;
 • do pracy animatora kultury tanecznej w społeczeństwie.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • potrafi w pełni wypowiadać się ruchem w kompozycjach zrealizowanych w ramach programu studiów, posiada umiejętność pracy w różnych zespołach twórczych i wykonawczych, potrafi improwizować ruchem i tworzyć poprzez improwizację zna różne sposoby komponowania i tworzenia choreografii, potrafi dokonać analizy dzieła muzycznego dla potrzeb tworzenia choreografii, potrafi posługiwać się słuchem muzycznym dla potrzeb tworzenia choreografii oraz ruchu scenicznego w spektaklach teatralnych, posiada umiejętność operowania oddechem i głosem w celu poszerzenia środków ekspresji w zadaniach scenicznych, posiada wiedzę umożliwiającą wybór dalszej drogi zawodowej;
 • posiada umiejętność realizacji własnych koncepcji artystycznych w oparciu o wiedzę z zakresu historii tańca i obowiązujących kanonów wykonawczych, potrafi zastosować stylizacje w różnych technikach i formach tanecznych, potrafi umieszczać w przestrzeni historycznej style i gatunki muzyczne, potrafi stosować elementy dzieła muzycznego w komponowaniu ruchu;
 • posiada postawę twórczą, wrażliwość estetyczną, potrafi dokonać samooceny, formułuje konstruktywną krytykę, potrafi komunikować się i współpracować w ramach wspólnych projektów i działań.

 

EGZAMINY WSTĘPNE (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 
BADANIE PREDYSPOZYCJI CHOREOGRAFICZNYCH
skomponowanie etiudy choreograficznej na żywo na zadany temat.

BADANIE PREDYSPOZYCJI RUCHOWYCH
lekcja tańca z elementami różnych technik wykonawczych.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca:

 • motywacji kandydata odnośnie kontynuacji studiów,
 • ukierunkowania zainteresowań specjalistycznych kandydata,
 • oczekiwań związanych przez kandydata specjalizacją oraz planów zawodowych kandydata.

 
INFORMACJE DODATKOWE

(dla studiów niestacjonarnych)

 • System nauki: studia w systemie weekendowym (zjazdy co 2 tygodnie), zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele
 • Czas trwania nauki: 4 semestrów
 • Opłaty: nie mniej niż 2990 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł

SZTUKI SCENICZNE | SOMATYKA W TAŃCU I TERAPII studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: SZTUKI SCENICZNE | SOMATYKA W TAŃCU I TERAPII

studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Studia przeznaczone dla osób zainteresowanych terapeutycznym aspektem pracy z ciałem i ruchem takich, jak instruktorzy tańca, choreografowie, fizjoterapeuci czy psycholodzy, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I stopnia.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia w zakresie terapii tańcem. Posiada kwalifikacje do:

 • pracy w zakresie animacji tanecznej ze szczególnym uwzględnieniem celów rehabilitacyjnych i profilaktycznych w działaniach przez sztukę,
 • pracy w zakresie: profilaktyki, wspomagania leczenia, wspomagania rehabilitacji, wykorzystując taniec w różnych formach w zależności od potrzeb.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • ma bogatą wiedzę z zakresu literatury tanecznej, charakteryzuje się znajomością skutecznych sposobów pomagania osobom i grupom, elementarną wiedzą dotyczącą efektywności oddziaływania tańca na odbiorcę, znajomością technik pracy z ciałem oraz warsztatu choreoterapeuty;
 • ma umiejętności dostrzegania w tańcu potencjalnych możliwości oddziaływania terapeutycznego, zdolności podejmowania samodzielnej decyzji posługiwania się, dostosowaną do celu działania metodą pracy z ciałem;
 • zna obowiązujące normy i standardy pomagania, ma zdolność samooceny, potrafi współpracować ze specjalistą prowadzącym proces leczenia
 • ma umiejętność empatycznego porozumiewania się z uczestnikami zajęć terapeutycznych.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
BADANIE PREDYSPOZYCJI CHOREOGRAFICZNYCH
skomponowanie etiudy choreograficznej na żywo na zadany temat.

BADANIE PREDYSPOZYCJI RUCHOWYCH I OBSERWACJI RUCHU
w formie lekcji grupowej prowadzonej z kandydatami na studia przez członka komisji egzaminacyjnej.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
dotycząca motywacji kandydata odnośnie kontynuacji studiów, ukierunkowania zainteresowań specjalistycznych kandydata, oczekiwań związanych z wybraną przez kandydata specjalizacją oraz planów zawodowych kandydata.

SZTUKI SCENICZNE | TANIEC NOWOCZESNY studia niestacjonarne pierwszego stopnia     

kierunek: SZTUKI SCENICZNE | TANIEC NOWOCZESNY

studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów szkół baletowych, osób, które ukończyły kursy kwalifikacyjne lub inne szkolenia w zakresie tańca, tancerzy działających w zespołach tanecznych, formacjach i teatrach tańca, wszystkich zainteresowanych sprawnych fizycznie, którzy chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe pierwszego stopnia w zakresie tworzenia choreografii oraz doskonalenia techniki tańca nowoczesnego.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie tańca nowoczesnego. Posiada kwalifikacje do:

 • pracy artystycznej i twórczej w zakresie wykonawstwa oraz kompozycji tańca, tworzenia spektakli tanecznych w placówkach kultury;
 • pracy dydaktycznej w zakresie prowadzenia zespołów tanecznych w placówkach edukacyjnych, ośrodkach sportu i rekreacji;
 • pracy animatora kultury tanecznej w społeczeństwie.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • potrafi wypowiadać się ruchem w technikach tańców nowoczesnych i kompozycyjnych zrealizowanych w ramach programu studiów, posiada umiejętność pracy w różnych zespołach twórczych i wykonawczych, potrafi improwizować ruchem, potrafi posługiwać się słuchem muzycznym dla potrzeb tworzenia choreografii oraz ruchu scenicznego w spektaklach teatralnych, posiada umiejętność operowania oddechem i głosem w celu poszerzenia środków ekspresji w zadaniach scenicznych, posiada wiedzę umożliwiającą wybór dalszej drogi zawodowej;
 • posiada umiejętność realizacji własnych koncepcji artystycznych w oparciu o wiedzę z zakresu historii tańca i obowiązujących kanonów wykonawczych, potrafi zastosować stylizacje w różnych technikach i formach tanecznych, potrafi umieszczać w przestrzeni historycznej style i gatunki muzyczne, wykazuje zdolność nazywania i stosowania elementów dzieła muzycznego w kompozycji ruchu;
 • wykazuje postawę twórczą, posiada wrażliwość estetyczną, potrafi dokonać samooceny, formułuje konstruktywną krytykę, potrafi komunikować się i współpracować w ramach wspólnych projektów i działań.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMINY KIERUNKOWE

BADANIE PREDYSPOZYCJI CHOREOGRAFICZNYCH
prezentacja 60-sekundowej etiudy choreograficznej na bazie tańca nowoczesnego.

BADANIE PREDYSPOZYCJI RUCHOWYCH
ekcja tańca z elementami różnych technik wykonawczych.

 
EGZAMINY PODSTAWOWE

BADANIE MUZYKALNOŚCI
poprzez realizowanie ćwiczeń rytmicznych.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
dotycząca ogólnej znajomości wybranego kierunku.

INFORMACJE DODATKOWE

 • System nauki: studia w systemie weekendowym (zjazdy co 2 tygodnie),
 • Zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele
 • Czas trwania nauki: 6 semestrów
 • Opłaty: nie mniej niż 2500 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł

SZTUKI SCENICZNE | STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE TEORII I KRYTYKI TAŃCA studia niestacjonarne

kierunek: SZTUKI SCENICZNE
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE TEORII I KRYTYKI TAŃCA

studia niestacjonarne (1-roczne)

Studia podyplomowe w zakresie teorii i krytyki tańca zostały zaprojektowane z myślą o wszystkich, którzy chcą w przyszłości pisać o tańcu. Są skierowane do osób, dla których kategoria tańca jest istotna podczas różnego rodzaju badań naukowych oraz tych, które zamierzają w przyszłości zajmować się krytyką tańca. Przedmioty podzielone są na dwa bloki: teoretyczny i praktyczny, przewidziane są również zajęcia z tańca.

Absolwent po zrealizowaniu całości programu studiów otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

EGZAMIN WSTĘPNY

Rozmowa kwalifikacyjna

 
INFORMACJE DODATKOWE

 • System nauki: studia niestacjonarne, 7-8 trwają zjazdów weekendowych w semestrze
 • Czas trwania nauki: 2 semestry
 • Opłaty: nie mniej niż 3800 zł + 180 zł wpisowe

MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA | PRODUKCJA MUZYCZNA studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA
PRODUKCJA MUZYCZNA

studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia są skierowane do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wykazują zainteresowania w kierunku organizacji produkcji muzycznej. Osoby te muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu szkoły muzycznej II stopnia.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie produkcji muzycznej i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje do pracy w charakterze producenta:

 • spektakli operowych i operetkowych;
 • spektakli musicalowych;
 • widowisk muzycznych;
 • nagrań muzycznych;
 • nagrań audio, video, clipów muzycznych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • posiada szeroką wiedzę muzyczną, wiedzę z zakresu prawa, finansów, zarządzania i psychologii;
 • wykorzystuje posiadaną wiedzę do przygotowania projektów artystycznych pod kątem ich produkcji;
 • potrafi organizować i zarządzać imprezami muzycznymi o różnej specyfice;
 • potrafi posługiwać się najnowszymi elementami współczesnej techniki;
 • zna nowe technologie i potrafi ich użyć w przygotowywanych realizacjach;
 • wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, posiada umiejętność planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne, mediacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 

EGZAMINY KIERUNKOWE

 
EGZAMIN Z WIEDZY OGÓLNOMUZYCZNEJ
wypowiedź pisemna na wybrany z podanych tematów

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

 
EGZAMINY PODSTAWOWE

 
TEST PISEMNY SPRAWDZAJĄCY PREDYSPOZYCJE KANDYDATA DO WYKONYWANIA ZAWODU PRODUCENTA MUZYCZNEGO

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
dotycząca zainteresowań muzycznych kandydata, jego wiedzy o roli muzyki w kulturze i mediach.

MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA | REALIZACJA DŹWIĘKU studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA
REALIZACJA DŹWIĘKU

studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia są skierowane do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wykazują zainteresowania w kierunku realizacji dźwięku w zakresie muzyki klasycznej, rozrywkowej i elektroakustycznej. Osoby te muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu szkoły muzycznej II stopnia. Od kandydata wymagany jest pozytywny wynik badania audiometrycznego.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie realizacji dźwięku i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje:

 • do pracy w charakterze realizatora nagrań muzycznych;
 • do montażu i masteringu nagrań muzycznych;
 • do pracy w charakterze realizatora dźwięku scenicznego;
 • do pracy przy obsłudze wydarzeń multimedialnych.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą świadome operowanie środkami technicznymi przy realizacji dźwięku w projektach artystycznych;
 • potrafi zrealizować nagranie w warunkach studyjnych oraz koncertowych;
 • potrafi zrealizować nagłośnienie koncertów muzyki klasycznej, rozrywkowej i elektroakustycznej;
 • posiada umiejętność konfiguracji i łączenia sprzętu elektroakustycznego;
 • posiada umiejętność obsługi programów do edycji dźwięku;
 • wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 

EGZAMINY KIERUNKOWE

 
KSZTAŁCENIE SŁUCHU (pisemny i ustny)

TEST SPRAWDZAJĄCY PREDYSPOZYCJE KANDYDATA DO WYKONYWANIA ZAWODU REALIZATORA DŹWIĘKU
Test w części muzycznej sprawdza wiedzę w zakresie znajomości barw instrumentów, stylów i form muzycznych oraz umiejętności słyszenia selektywnego, pozwalającego na zaznaczanie w tekście nutowym błędów wykonawczych.
W części matematyczno-fizycznej należy rozwiązać zadania dotyczące figur przestrzennych, funkcji wykładniczych i logarytmicznych, przepływu prądu w układach liniowych, rozchodzenia się fal, ruchu jednostajnego.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
dotycząca zainteresowań muzycznych kandydata, jego wiedzy o roli muzyki w kulturze i mediach, połączona ze sprawdzeniem słyszenia barwowego kandydata.

 
EGZAMINY PODSTAWOWE

 
EGZAMIN Z GRY NA INSTRUMENCIE
Program 15-minutowy zawierający utwory w różnych stylach.
Ocenie podlega wyobraźnia muzyczna, wrażliwość i intuicja.

EGZAMIN PISEMNY Z WIEDZY OGÓLNOMUZYCZNEJ
Krótka wypowiedź pisemna na wybrany z podanych tematów.