Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej

MUZYKA W MEDIACH – studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek: MUZYKA W MEDIACH NOWOŚĆ!

studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą zdobyć tytuł zawodowy magistra na kierunku muzyka w mediach. Nie jest wymagane ukończenie szkoły muzycznej ani umiejętność gry na instrumencie muzycznym.

Kierunek studiów muzyka w mediach ma charakter międzyobszarowy, łączący zakres sztuki muzycznej z obszarem nauk humanistycznych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia w zakresie muzyki w mediach i posiada kwalifikacje:

 • do pracy w rozmaitych zawodach związanych z funkcjonowaniem muzyki w mediach i kulturze;
 • do pracy w charakterze recenzenta, krytyka muzycznego, dziennikarza, publicysty, prelegenta, moderatora, sprawozdawcy radiowego i telewizyjnego, redaktora merytorycznego w prasie i innych mediach itd., w wydawnictwach muzycznych;
 • do pracy publicystycznej i redakcyjnej;
 • do pracy w instytucjach upowszechniania kultury, przy obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych, w animowaniu szeroko pojętej kultury muzycznej;
 • do pracy w instytucjach samorządowych i administracyjnych w zakresie organizowania i podejmowania projektów dotyczących kultury muzycznej.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • wykazuje się umiejętnościami rozumienia obecności i przejawów muzyki w mediach (prasie, radiu, telewizji, Internecie), co pozwala mu na podjęcie pracy w różnych typach instytucji kulturalnych, medialnych i naukowych;
 • posiada wiedzę dotyczącą znajomości rozmaitych kontekstów muzyki (media, relacje społeczne, uwarunkowania kulturowe i społeczne), stylów muzyki klasycznej, popularnej i ludowej, zna w zakresie pogłębionym sposoby funkcjonowania instytucji muzycznych i ich podstawy prawno-organizacyjne;
 • zna teoretycznie i praktycznie techniki multimedialne;
 • ma wiedzę na temat funkcjonowania muzyki w różnych typach sztuk scenicznych (taniec, balet, musical, opera), zna zasady oceny dzieła muzycznego i tradycje wykonawcze dotyczące muzyki;
 • posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności z zakresu operowania warsztatem naukowym pozwalające na prowadzenie samodzielnej pracy badawczej;
 • posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające inicjowanie i realizację projektów z zakresu społecznej i medialnej obecności muzyki, posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie zadań z zakresu publicystyki i popularyzacji muzyki w prasie i innych mediach;
 • potrafi pozyskiwać i umiejętnie przetwarzać informacje; doskonale opanował umiejętność komunikowania się i współpracy przy realizacji zamierzonych celów; dysponuje umiejętnością krytycznego myślenia i cechuje się niezależnością w formułowaniu własnych sądów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
EGZAMIN PISEMNY

dotyczący problematyki muzyki w mediach na poziomie licencjata kierunku muzyka w mediach (wiedza z zakresu historii muzyki i literatury muzycznej).

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

na tematy związane z muzyką i mediami oraz dotycząca zainteresowań profesjonalnych w zakresie muzyki w mediach.

KOMPOZYCJA MUZYKI FILMOWEJ – studia stacjonarne drugiego stopnia

specjalność: KOMPOZYCJA MUZYKI FILMOWEJ NOWOŚĆ

kierunek: kompozycja i teoria muzyki
studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku kompozycja i teoria muzyki, którzy chcą zdobyć tytuł zawodowy magistra w specjalności kompozycja muzyki filmowej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia w specjalności kompozycja muzyki filmowej.

Posiada kwalifikacje:

 • do pracy artystycznej w zakresie twórczości kompozytorskiej w mediach (radio, telewizja) oraz różnych dziedzinach sztuki (film, teatr, utwory instrumentalne), a także aranżacji i montażu muzyki;
 • do pracy przy obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną w zakresie współczesnych technik kompozytorskich;
 • potrafi komponować i rejestrować rozbudowane formy muzyczne (muzyka do filmów i dla teatru);
 • umie tworzyć muzykę przeznaczoną na różne zespoły wykonawcze (solowe, kameralne i orkiestrowe);
 • operuje wiedzą i warsztatem w zakresie nowych technologii komputerowych umożliwiającymi wszechstronną działalność kompozytorską w studiu nagraniowym (zastosowanie systemu MIDI, projekty multimedialne, tworzenie muzyki orkiestrowej z wykorzystaniem technologii komputerowej);
 • wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
KOMPOZYCJA

  Zdających na kompozycję muzyki filmowej obowiązuje przedłożenie co najmniej trzech samodzielnie skomponowanych prac, w tym dwóch potwierdzających doświadczenie w kompozycji muzyki filmowej. Jeden utwór powinien być napisany na zespół (min. 9 wykonawców) lub orkiestrę kameralną i przedstawiony w formie partytury (w tym przypadku nagranie nie jest obowiązkowe). Utwory potwierdzające doświadczenie w zakresie kompozycji muzyki filmowej powinny być przedstawione w formie nagrań audio lub wideo, a partytury nie są obowiązkowe. Przegląd prac odbywa się w obecności kandydatów.

EGZAMIN Z ZAKRESU TEORII MUZYKI

  Sprawdzian pisemny:
 1. Czytanie głosem a vista ćwiczeń melodycznych 1- i 2-głosowych (dwugłos realizowany głosem i na fortepianie);
 2. Realizacja zadań harmonicznych;
 3. Pytania z zakresu literatury muzycznej.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

  dotycząca
 • zainteresowań artystycznych;
 • motywacji i oczekiwań związanych z wybranym kierunkiem studiów.

 

Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu

MUZYKA KOŚCIELNA – studia stacjonarne drugiego stopnia

specjalność: MUZYKA KOŚCIELNA NOWOŚĆ

kierunek: instrumentalistyka
studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Studia adresowane są do kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, którzy reprezentują wiedzę muzyczną oraz posiadają umiejętności w zakresie właściwym dla muzyka kościelnego na poziomie dyplomu pierwszego stopnia akademii muzycznej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent jest wszechstronnie wykształconym artystą-muzykiem kościelnym posiadającym szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną. Posiada kwalifikacje do samodzielnej działalności muzyka kościelnego (katolickiego / ewangelickiego) w zakresie gry literatury solowej, akompaniamentu liturgicznego oraz wykonywania improwizacji podczas liturgii. Posiada również kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia liturgicznych zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych.
Na bazie zdobytych podczas studiów doświadczeń, poprzez świadomy wybór specjalizacji, samodzielnie planuje swoją dalszą karierę zawodową. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia i podyplomowych.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • w oparciu o pogłębioną wiedzę teoretyczną i umiejętności warsztatowe związane ze swoją specjalnością jest przygotowany do samodzielnej, kreatywnej pracy w zawodzie muzyka-kościelnego; potrafi samodzielnie interpretować i wykonywać utwory organowe oraz kierować wykonaniem dzieł wokalnych i wokalno-instrumentalnych w oparciu o własne twórcze motywacje i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z wymaganiami stylistycznymi i odnośnymi przepisami liturgicznymi;
 • wykazuje się umiejętnością budowania i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej specjalności, z możliwością specjalizowania się w wybranym obszarze; posiada umiejętność samodzielnego inicjowania i realizowania projektów artystycznych wymagających elastyczności myślenia i kreatywności w zespołach rożnego typu;
 • doskonale opanował umiejętność komunikowania się i współpracy przy realizacji zamierzonych celów; wykazuje zdolność do zintegrowania wiedzy i umiejętności trafnego interpretowania złożonych zjawisk i problemów, a także wykazuje zdolność do wydawania opinii i sądów oraz do łączenia tych sądów z refleksją dotyczącą artystycznej bądź społecznej i etycznej odpowiedzialności.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
ORGANY

  Program:
 • dwa utwory z XVII-XVIII w.;
 • utwór z XIX-XXI w.;
 • wykonanie improwizowanej przygrywki i akompaniamentu do wybranej przez siebie pieśni kościelnej;
 • wykonanie głosem wybranej przez siebie pieśni kościelnej z własnym akompaniamentem.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

  dotycząca:
 • sylwetki artystycznej kandydata;
 • motywacji kandydata odnośnie wyboru studiów;
 • orientacji kandydata w zagadnieniach współczesnej kultury muzycznej;
 • planów rozwoju artystycznego kandydata.

INSTRUMENTY JAZZOWE – studia stacjonarne drugiego stopnia

specjalność: INSTRUMENTY JAZZOWE NOWOŚĆ

kierunek: instrumentalistyka
studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Studia adresowane są do kandydatów, posiadających dyplom studiów pierwszego stopnia, którzy reprezentują wiedzę muzyczną oraz posiadają umiejętności w grze na instrumencie na poziomie dyplomu licencjackiego akademii muzycznej. Każdy z kandydatów świadomie sam planuje dalszą edukację muzyczną, rozwój muzycznych zainteresowań oraz dalszą karierą zawodową poprzez wybór modułu, czyli grupy specjalistycznych przedmiotów fakultatywnych.

W ramach kierunku instrumentalistyka na Wydziale Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu uczelnia proponuje kandydatom kształcenie w specjalności instrumenty jazzowe: fortepian, elektroniczne instrumenty klawiszowe, skrzypce, gitara elektryczna, gitara basowa, kontrabas, saksofon, puzon, trąbka i zestaw perkusyjny.
Każdy student zdobywa dodatkowe umiejętności, realizując fakultatywne przedmioty specjalistyczne.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia w zakresie gry instrumentalnej w swojej specjalności i może doskonalić swoje umiejętności na studiach podyplomowych lub studiach trzeciego stopnia. Posiada kwalifikacje do solowej i zespołowej działalności artystycznej oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach muzycznych I i II stopnia.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • w oparciu o pogłębioną wiedzę teoretyczną i umiejętności warsztatowe, związane ze swoją specjalnością, jest przygotowany do samodzielnej, twórczej pracy w zawodzie muzyka-instrumentalisty. Posiada umiejętność kreowania i realizowania projektów artystycznych w obszarze muzyki jazzowej i gatunków pokrewnych (często w powiązaniu z innymi dyscyplinami) oraz w sposób świadomy i odpowiedzialny przewodniczy różnym działaniom zespołowym;
 • wykazuje się umiejętnością budowania i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej specjalności, posiada głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami wykształcenia muzycznego oraz zdolność do zintegrowania wiedzy i umiejętności trafnego interpretowania złożonych zjawisk i problemów, a także wykazuje zdolność do wydawania opinii i sądów oraz do łączenia tych sądów z refleksją dotyczącą artystycznej bądź społecznej i etycznej odpowiedzialności;
 • posiada umiejętność budowania artystycznych relacji między współwykonawcami dzieła muzycznego przy zachowaniu priorytetu dla wykonawstwa zespołowego we wszystkich aspektach dotyczących wspólnej interpretacji jak również estetyki muzycznej i indywidualności artystycznej wszystkich wykonawców.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

 
INSTRUMENT GŁÓWNY

Prezentacja recitalu solo lub z zespołem muzycznym z uwzględnieniem improwizacji opartych na stylistyce wykonywanych gatunków muzycznych (czas trwania od 15 do 20 minut). Gra a vista z uwzględnieniem improwizacji.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

  dotycząca:
 • sylwetki artystycznej kandydata;
 • motywacji kandydata odnośnie wyboru studiów;
 • orientacji kandydata w zagadnieniach współczesnej kultury muzycznej;
 • planów rozwoju artystycznego kandydata.