ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OD STYCZNIA 2022 ROKU

na podstawie Ustawy z dnia 29 października 2021 r.

 
1. Kwota wolna od podatku w roku 2022 wynosi 30 000 zł.
 
2. Progi podatkowe w roku 2022
 • Dochód do 120 000 zł       – PODATEK 17%
 • Dochód ponad 120 000 zł – PODATEK 32 %
 
3. Zwiększona ulga podatkowa

od 2022 roku wynosi 425,00 zł miesięcznie (5 100 zł rocznie).

Ulga ta u pracodawcy może być zastosowana, jeżeli pracownik:

 • nie otrzymuje emerytury lub renty,
 • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
 • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • nie osiąga innych dochodów.
 
4. Limit kosztów autorskich w roku 2022 wynosi 120 000 zł.
 
5. Wprowadzona została ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ

która przysługuje, jeżeli:

 • przychód w miesiącu wynosi: od 5 701 zł i nie przekracza kwoty 11 141,00 zł,
 • przychód w roku wynosi: od 68 412 zł i nie przekracza kwoty 133 692 zł.

W rozliczeniu rocznym przysługuje jedna ulga – dotycząca wszystkich źródeł wynagrodzeń podatnika. Jeśli podatnik posiada dwa lub więcej tytuły zarobkowania, które samodzielnie nie dają mu prawa do ulgi, ale łącznie przychód podatnika znajduje się w przedziale, pomiędzy 68 412 a 133,692,01 zł, podatnik ma prawo zastosować ulgę w rocznym rozliczeniu PIT i otrzymać zwrot podatku.

Może być też sytuacja odwrotna, w poszczególnych miejscach pracy ulga może przysługiwać, a po skumulowaniu wszystkich źródeł zarobkowania podatnik przekroczy roczny limit do ulgi i będzie zobowiązany dopłacić podatek w rocznym rozliczeniu PIT.

Zastosowanie ulgi może skutkować dopłatą podatku w rocznym rozliczeniu PIT.

W związku z powyższym sugerujemy, aby podatnik w przypadku, gdy nie jest pewien, czy jego przychody roczne z różnych stosunków pracy znajdą się w powyższym przedziale przychodu, złożył WNIOSEK o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla klasy średniej i rozliczył ulgę indywidualnie w zeznaniu rocznym PIT.
WNIOSEK stanowiący załącznik do poniższego komunikatu składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego w Dziale Płac pok. 3.16 (Kwestura).

 
6. Z dniem 1 stycznia 2022 r. nie będzie możliwości skorzystania z prawa do podwójnej ulgi dla osób samotnie wychowujących dziecko

Wprowadzono natomiast, dla tych osób, prawo do odliczenia w rozliczeniu rocznym kwoty 1 500,00 zł od podatku bez względu na liczbę dzieci.

 
7. Nowe zwolnienia od podatku od 2022 roku

Z nowych zmian mogą skorzystać:

 • Art. 21 ust. 1 pkt 152 – osoby powracające z zagranicy, które przez minimum 3 lata mieszkały i pracowały za granicą i które zdecydowały się na powrót i przeniosły rozliczenie podatkowe do Polski do kwoty 85 528,00 zł ze stosunku pracy, umów zlecenia, pozarolniczej działalności gospodarczej, przez okres czterech kolejno po sobie następujących lat podatkowych;
 • Art. 21 ust. 1 pkt 153 osoby wychowujące 4 i więcej dzieci do wysokości 85 528,00 zł. Jest to ulga dla rodziców, osób pełniących funkcję opiekuna prawnego (pod warunkiem zamieszkania z dzieckiem) i sprawujących funkcję rodziny zastępczej dla co najmniej 4 dzieci, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci wykonujących ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawujących funkcję rodziny zastępczej;
 • Art. 21 ust.1 pkt 154 dla kobiet, które ukończyły 60. rok życia oraz mężczyzn, którzy ukończyli 65. rok życia, czyli osób, które nabyły prawo do emerytury i renty i nie pobierają świadczenia, zwolnione są przychody ze stosunku pracy, umowy zlecenia i przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej do wysokości 85 528,00 zł, pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów składkom na ubezpieczenia społecznie.

Aby skorzystać z ww. zwolnień, pracownik jest zobowiązany do złożenia w Dziale Płac stosownego oświadczenia. Złożone oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 K.K.).
Wzory oświadczeń są dostępne w niniejszym komunikacie.

Termin złożenia oświadczenia dot. zwolnień z pkt 6 w Dziale Płac (Kwestura) Akademii Muzycznej w Łodzi w formie papierowej – do 22 grudnia 2021 r. 

 
8. Zmiana dotycząca składki zdrowotnej

Składkę zdrowotną w wysokości 9% opłaca pracownik, nie podlega ona odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych i pomniejsza wypłacone wynagrodzenie.

 
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Płac (tel. 42 662 16 96).
 
 
ZAŁĄCZNIKI
   
 • Wniosek o rezygnację z ulgi dla klasy średniej pobierz
 • Wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodów pobierz
 • Oświadczenie dla osób powracających na terytorium RP pobierz
 • Oświadczenie dla osób wielodzietnych pobierz
 • Oświadczenie dla emerytów i rencistów pobierz