Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w roku akademickim 2021/2022:

  1. Zajęcia na studiach I i II stopnia odbywają się w trybie stacjonarnym. Wybrane przedmioty mogą odbywać się w systemie hybrydowym lub online.
  2. Sposób realizacji przedmiotów określa plan zajęć na rok akademicki 2021/2022.
§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. nauki i dydaktyki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Jednocześnie tracą moc wszystkie wcześniejsze Zarządzenia Rektora dotyczące zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

KOMUNIKAT REKTOR

W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną oraz ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19, zobowiązuje się wszystkich studentów i doktorantów, jak również pracowników Akademii Muzycznej w Łodzi we wszystkich obiektach Akademii do:

  1. stosowania się do zaleceń wydawanych przez odpowiednie władze administracji państwowej dot. COVID-19,
  2. dezynfekcji rąk,
  3. zakrywania ust w przestrzeniach wspólnych,
  4. wietrzenia pomieszczeń przed zajęciami i zaraz po nich.

Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM