uszczegóławiający zasady rozliczania pracy w trybie zdalnym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu Rektora i w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, oraz Rozporządzeniem MNiSW z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wyjaśnia się, co następuje:

  1. Zleceniobiorcy zobowiązani są do przedstawienia Akademii rachunku wystawionego do umowy zlecenia za czynności wykonane na podstawie tej umowy.
  2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wysłania zeskanowanego rachunku z podpisem oryginalnym Zleceniobiorcy na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w wyjątkowych sytuacjach, gdy Zleceniobiorca ma ograniczenia techniczne związane z brakiem możliwości wydrukowania rachunku w celu jego podpisu i przesłania, Akademia dopuszcza możliwość wypełniania rachunku i przesłanie go wraz z podpisem komputerowym na wskazany adres.
  3. Akademia w wyjątkowych sytuacjach, związanych z brakiem możliwości zeskanowania dokumentu rachunku do umowy zlecenia, wynikających z ograniczeń technicznych Zleceniobiorcy, przyjmie od Zleceniobiorcy zdjęcie rachunku wystawionego do umowy zlecenia, przy zachowaniu zasad wskazanych w ust. 2, przesłanego na adres tam wskazany.
  4. Dział Kadr po otrzymaniu rachunku, o którym mowa w ust. 2 i 3 potwierdzi istnienie umowy uprawniającej do wystawienia rachunku oraz prześle rachunek do właściwego dziekana Akademii w celu potwierdzenia dokonania czynności przez Zleceniobiorcę.
  5. Zleceniobiorca do rachunku wystawionego do umowy zlecenia dołączy oświadczenie o dokonaniu czynności objętych umową zlecenia w trybie zdalnego nauczania lub o braku możliwości przeprowadzenia niektórych zajęć w ten sposób.
  6. Dziekani Akademii zobowiązani są do potwierdzenia dokonanych czynności przez Zleceniobiorcę w oparciu o zawartą umowę i przesłanie mailowo informacji w tym zakresie, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  7. Dział Kadr po uzyskaniu zwrotnej informacji przekaże wydrukowany rachunek wraz z mailem potwierdzającym dokonanie czynności objętych rachunkiem do działu księgowości w celu dokonania wypłaty wynagrodzenia.
  8. Akademia zobowiązuje Zleceniobiorcę do dostarczenia oryginału rachunku wystawionego do umowy zlecenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończeniu okresu trybu przeprowadzania zajęć w formie pracy zdalnej.

 
prof. dr hab. Cezary Sanecki
Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi