pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (dalej zwanej również Akademią) oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie do dnia 14 kwietnia 2020 r.

 
[aktualizacja 1 kwietnia 2020 – punkt 3. komunikatu]

W nawiązaniu do wcześniejszych zarządzeń i komunikatów Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi poleca się, co następuje:

 1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie pracowników dydaktycznych, badawczych i badawczo-dydaktycznych zobowiązani są do realizacji zajęć dydaktycznych oraz pracy w możliwie najszerszym zakresie, wykorzystując wszystkie dostępne narzędzia, metody i techniki pracy i kształcenia na odległość.
 2. W ramach komunikacji wewnętrznej, w tym realizacji zajęć dydaktycznych, nauczyciele akademiccy zobowiązani są do korzystania z systemu wewnętrznej poczty elektronicznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
 3. W celu umożliwienia Akademii kontroli przebiegu i weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestracji, nauczyciele akademiccy zobowiązani są do dokumentowania realizacji zajęć dydaktycznych i informowania przełożonych o ich realizacji, składając w ostatnim dniu danego miesiąca oświadczenie o zrealizowaniu zajęć sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu. Pedagodzy zatrudnieni na umowy zlecenia składają oświadczenie razem z rachunkiem, a zatrudnieni na umowy o pracę składają oświadczenie po zakończeniu okresu trybu przeprowadzania zajęć w formie pracy zdalnej.
 4. Nauczyciele akademiccy, którzy z przyczyn technicznych lub ze względu na specyfikę przedmiotu nie mogą realizować zajęć, zobligowani są do uzupełnienia programu kształcenia, zgodnie z zakładanymi efektami uczenia się dla kierunku lub specjalności, do końca roku akademickiego 2019/2020. Zgodę na realizację przedmiotu w kolejnym roku akademickim 2020/2021 może wyrazić Dziekan Wydziału.
 5. Studenci, którym nie uda się uzyskać wymaganej liczby punktów ECTS z przyczyn nie zawinionych przez studenta, będą mogli uzupełnić braki w kolejnym semestrze lub roku akademickim bez konsekwencji tzw. zaliczenia warunkowego.
 6. Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych zobowiązani są do sprawowania nadzoru nad realizacją obowiązków, o którym mowa wyżej.
 7. Pracę pracowników niebędących nauczycielami akademickimi należy zorganizować w sposób zapewniający ciągłość pracy Akademii w zakresie obsługi Administracyjnej i Technicznej. Obowiązki pracownicze wykonywane powinny być w sposób zdalny, a za koordynację, prawidłową organizację pracy i ciągłość działania odpowiedzialny jest kierownik danej jednostki organizacyjnej Akademii. Pracownicy mogą korzystać z urlopów wypoczynkowych, za zgodą kierownika danej jednostki organizacyjnej. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do codziennego monitorowania służbowych skrzynek pocztowych i bycia w gotowości na ewentualne dyspozycje bezpośrednio od przełożonego.
 8. Kanclerz jest zobowiązany do nadzoru nad ciągłością obsługi administracyjnej i technicznej Akademii, jak również za bezpieczeństwo na terenie Akademii, w tym w jej budynkach. Kanclerz jest wyłącznie uprawniony do wyrażania zgody na przebywanie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na terenie Akademii, która to zgoda może być wyrażona wyjątkowo, w sytuacji gdy nie jest możliwe realizowanie ciągłości obsługi Akademii w sposób zdalny.
 9. Kwestor jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości obsługi finansowo-księgowej, realizacji płatności i innych zobowiązań Akademii.
 10. Komunikat wchodzi w życie z dniem 27 marca 2020 r. i obowiązuje do dnia 14 kwietnia 2020 r., chyba że ograniczenia określone w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostaną przedłużone na dalszy okres.

 

 
[aktualizacja 30 marca 2020]

Oświadczenie stanowiące treść Załącznika nr 1 do komunikatu Rektora z dnia 27 marca 2020 roku należy, po wypełnieniu, przesłać na adres mailowy:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

oraz na adres mailowy właściwego dziekana:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.