4 grudnia 2015, piątek, godz. 10.00-20.00
Sala kameralna Akademii Muzycznej, al. 1 Maja 4, wstęp wolny

godz. 12.00 - 17.00: KONSULTACJE
Bezpłatne konsultacje dla uczniów szkół muzycznych II stopnia z pedagogami Międzyuczelnianej Katedry Gitary Klasycznej.
Zajęcia poprowadzą: dr hab. Jacek Dulikowski, prof. AM oraz dr Maciej Staszewski.

Chęć udziału w zajęciach można zgłaszać do 2 grudnia 2015 pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godz. 18.00: WYKŁAD ILUSTROWANY
Utwory kompozytorów hiszpańskich na gitarach z XIX i XX wieku - porównanie brzmień.
prof. UMFC dr hab. Marcin Zalewski (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)
Iilustracje muzyczne: as. Aleksander Wilgos

godz. 19.00: RECITAL GITAROWY
Aleksander Wilgos (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)

program
Fernando Sor - Introduction et Variations sur l'Air Malbrough op.28

Agustin Barrios Mangoré - La Catedral
     Preludio
     Andante religioso     
     Allegro solemne

Joaquín Turina - Sonata Op. 61
      I. Lento - Allegro - Allegretto tranquillo     
     II. Andante     
     III. Allegro vivo - Allegretto - Allegro vivo


marcin zalewskiprof. UMFC dr hab. Marcin Zalewski
jest czo­ło­wym pol­skim gita­rzy­stą, lut­ni­stą i gam­bi­stą. Studiował grę na gita­rze kla­sycz­nej w PWSM w Łodzi w kla­sie prof. Aleksandra Kowalczyka oraz grę na violi da gamba w Dresdner Akademie für Alte Musik w kla­sie Jaapa ter Lindena i Jonathana Mansona. Brał udział w kon­kur­sach w Łodzi i Belgradzie, kon­cer­to­wał i nagry­wał jako soli­sta i z reno­mo­wa­nymi zespo­łami. Brał udział w pra­wy­ko­na­niach utwo­rów kom­po­zy­to­rów współ­cze­snych. Wziął udział w nagra­niu 21 płyt CD. Uczestniczył w więk­szo­ści pol­skich festi­wali muzyki daw­nej i współczesnej.
Od 1976 roku pro­wa­dzi klasę gitary w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Wśród jego uczniów są wybitni soli­ści, peda­go­dzy i kom­po­zy­to­rzy (R. Bałauszko, Ch. Sarropoulos, J. Łozak, L. Potasiński, K. Celiński, M. Maszkiewicz, M. Nagy, L. Rojsza, M. Majerczyk, G. Krawiec). Był w jury wielu kon­kur­sów gita­ro­wych. Jest auto­rem szkoły na gitarę.
Od roku aka­de­mic­kiego 2009/2010 prof. Marcin Zalewski jest kie­row­ni­kiem Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji war­szaw­skiej uczelni.


aleksander wilgosAleksander Wilgos
Naukę gry na gita­rze roz­po­czął w Państwowej Szkole Muzycznej w Grodzisku Mazowieckim pod kie­run­kiem Mirosława Rogalskiego. Ukończył Liceum Muzyczne im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, w kla­sie Krzysztofa Celińskiego. W 2008 roku otrzy­mał dyplom Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (klasa Ryszarda Bałauszko) wraz z meda­lem Magna Cum Laude. W latach 2008–2010 odbył stu­dia w Konserwatorium Muzycznym w Maastricht w Holandii, w kla­sie Carlo Marchione.
Jest lau­re­atem wielu nagród w kon­kur­sach gita­ro­wych. Są to mię­dzy innymi: I nagroda w Międzynarodowym Konkursie Gitarowym w Sinaia (Rumunia, 2008), I nagroda w Międzynarodowym Konkursie Gitarowym w Krzyżowej (2007), I nagroda w Międzynarodowym Konkursie Gitarowym  im. Cz. Droździewicza w Krynicy-Zdrój (2006). W duecie gita­ro­wym z Andrzejem Olewińskim zdo­był I nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Gitarowym im. J. Rodrigo w Bojano (Włochy, 2008) oraz I miej­sca w Konkursach Zespołów Kameralnych w Świd­nicy (2005) i Lublinie (2006).
Aleksander Wilgos wystę­po­wał w salach Filharmonii: Narodowej i Lubelskiej, w Studiu Koncertowym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, a także w wielu kra­jach Europy (Hiszpania, Holandia, Niemcy, Rumunia, Słowacja, Węgry, Włochy). Współpracował z Polską Orkiestrą Radiową, Orkiestrą Filharmonii Świę­to­krzy­skiej, Warszawskimi Solistami Concerto Avenna pod dyrek­cją Andrzeja Mysińskiego oraz z muzy­kami takimi jak: Jadwiga Rappé, Andrzej Bauer i Leszek Potasiński.
Aleksander Wilgos jest zatrud­niony w Zakładzie Harfy, Gitary i Perkusji na sta­no­wi­sku asy­stenta. Jest także słu­cha­czem Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, jego opie­ku­nem arty­stycz­nym jest Marcin Zalewski, prof. UMFC.
Otrzymał sty­pen­dium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz sty­pen­dium Keimyung Research Foundation i Stowarzyszenia Pro-Polonia. Jest lau­re­atem pro­gramu sty­pen­dial­nego Młoda Polska.
(fot. Grzegorz Korzeniowski)

Źródło: http://www.chopin.edu.pl/