kierunek: WOKALISTYKA
specjalność: wokalno-aktorska
studia stacjonarne pierwszego stopnia (4–letnie)

Studia skierowane są do absolwentów szkół średnich (licea, technika, szkoły muzyczne),którzy pomyślnie zdali egzaminy maturalne, mają predyspozycje wokalne oraz aktorskiei są zainteresowani doskonaleniem swoich uzdolnień.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Oferta studiów pierwszego stopnia jest przeznaczona dla uzdolnionych absolwentówszkół średnich muzycznych i ogólnokształcących, obdarzonych uzdolnieniami
muzycznymi i potencjałem intelektualnym. Celem studiów pierwszego stopnia jest przygotowanie studenta do pracy w zawodach bezpośrednio związanych ze śpiewem, w teatrach muzycznych. Ukończenie tych studiów pozwala na podjęcie pracy w placówkach kultury przy organizacji impreza i prowadzeniu koncertów, a także na pracę z młodzieżą w ramach zajęć o profilu artystycznym.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:
  • posiada wiedzę teoretyczną i dysponuje umiejętnościami, które pozwalają tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne; posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą historii muzyki, wykazuje się znajomością stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych; wykazuje się znajomością reprezentatywnego repertuaru wokalnego;
  • posiada umiejętność efektywnego ćwiczenia techniki wokalnej, przez co ma możliwość rozwoju artystycznego poprzez samodzielną pracę; wykazuje się umiejętnością pracy w zespole i tworzenia wspólnych projektów artystycznych; posiada podstawową wiedzę teoretyczna dotycząca fizjologii, budowy i higieny aparatu głosowego; posiada umiejętność w zakresie słuchowego rozpoznawania materiału muzycznego, potrafi go zapamiętać i swobodnie nim operować; posiada podstawową wiedzę teoretyczną i wykazuje się umiejętnościami w zakresie podstaw gry aktorskiej i wymowy scenicznej oraz ruchu scenicznego, co umożliwia mu wykonywanie zadań artystycznych związanych z pracą na scenie i na estradzie; wykazuje się umiejętnością tworzenia wizerunku scenicznego adekwatnego do realizowanego przedsięwzięcia artystycznego; wykazuje się podstawową znajomością języka włoskiego i innych języków obcych, co umożliwia przyswojenie i prawidłową interpretację utworów ze światowej literatury wokalnej;
  • wykazuje się kreatywnością, umiejętnością planowania i efektywnego komunikowania się, zdolnością elastycznego myślenia i formułowania własnych idei.
EGZAMINY WSTĘPNE
  • EGZAMIN KIERUNKOWY
ŚPIEW SOLOWY
Należy przygotować minimum trzy utwory wokalne z akompaniamentem (preferowanebdwie arie i jedna pieśń lub jedna aria i dwie pieśni – w tym minimum jeden utwór w języku polskim). Egzamin jest dwustopniowy: w I etapie wykonuje się dwa utwory, w II etapie również dwa – jeden z nich może być powtórzeniem z I etapu. Tekst nutowy wykonywanych utworów należy przedłożyć przed egzaminem dla użytku akompaniatorów.
  • EGZAMINY PODSTAWOWE
PODSTAWY GRY AKTORSKIEJ I BADANIE PREDYSPOZYCJI RUCHOWYCH
Należy przygotować jeden krótki wiersz i krótką prozę (3 minuty – 1 strona).
Na egzaminie taneczno-ruchowym kandydaci winni posiadać kostium gimnastyczny i odpowiednie obuwie.
BADANIE PREDYSPOZYCJI SŁUCHOWYCH
Kandydaci, którzy posiadają przygotowanie muzyczne w zakresie szkoły muzycznej I bądź II stopnia będą poddawani badaniu predyspozycji słuchowych zgodnie z wcześniejszym przygotowaniem.