specjalność: instrumenty jazzowe
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3–letnie)

jazzowe specjalności: skrzypce, kontrabas, saksofon, puzon, trąbka, perkusja, gitara, gitara basowa

Studia adresowane są do muzycznie uzdolnionych kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości, którzy chcą kontynuować edukację muzyczną, a przede wszystkim doskonalić umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osoby te muszą wykazać się zarówno umiejętnością gry na instrumencie, jak i ogólną wiedzą muzyczną na poziomie szkoły muzycznej II stopnia.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent studiów I stopnia otrzymuje dyplom licencjata w zakresie gry na określonym instrumencie w specjalności jazzowej i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia. Posiada kwalifikacje do działalności muzyka jazzowego: solisty i kameralisty (uczestnika zespołów jazzowych) oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach muzycznych I stopnia.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Ponadto absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:
  • posiada wiedzę z zakresu podstawowego repertuaru dotyczącego swojej specjalności i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne, dzięki którym potrafi przekazywać informacje i idee artystyczne, zrozumiałe dla specjalistów i osób niezwiązanych z muzyką; posiada znajomość i zrozumienie podstawowych wzorców leżących u podstaw improwizacji i aranżacji, posiada podstawowe umiejętności kształtowania i tworzenia muzyki w sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu nutowego.
  • umie swobodnie i kreatywnie posługiwać się środkami przekazu artystycznego w obrębie swojej specjalności, a dla tworzenia własnych koncepcji artystycznych wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu harmonii i aranżacji muzycznej, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego; uwzględniając najnowsze trendy w sztuce potrafi przygotować interpretację utworu muzycznego i publicznie go wykonać; posiada umiejętności pozwalające realizować wspólne projekty artystyczne w zespołach jazzowych;
  • posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.
EGZAMINY WSTĘPNE

  • EGZAMIN KIERUNKOWY
INSTRUMENT GŁÓWNY
Wszystkie specjalności jazzowe


1. Dwa standardy jazzowe zróżnicowane pod względem stylistycznym, wykonane z sekcją rytmiczną (możliwy udział własnej sekcji rytmicznej kandydata).
2. Utwór dowolny.
Łączny czas trwania całego programu nie powinien przekraczać 15 minut.

  • EGZAMIN PODSTAWOWY

CZYTANIE A VISTA

  • BADANIE UMIEJĘTNOŚCI Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU