Letnia Akademia Muzyki to kursy prowadzone przez pedagogów i gości Akademii Muzycznej w Łodzi, przeznaczone dla uczniów, studentów i absolwentów szkół oraz uczelni muzycznych. Do zajęć w specjalnościach: śpiew klasyczny, śpiew musicalowy i wokalistyka estradowa mogą zostać zakwalifikowani także uczestnicy, którzy kształcili się wokalnie poza systemem szkolnictwa muzycznego.
Nowością w tegorocznej ofercie wakacyjnych kursów mistrzowskich są I Łódzkie Spotkania Kameralne adresowane do młodych artystów, którzy chcą się rozwijać w dziedzinie kameralistyki.

Letnia Akademia Muzyki – Regulamin uczestnictwa

LETNIA AKADEMIA MUZYKI – REGULAMIN UCZESTNICTWA

   
 1. Organizatorem Letniej Akademii Muzyki zwanej dalej LAM jest Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi zwana dalej Akademią.
 2. W ramach Letniej Akademii Muzyki mogą być organizowane:
  • Letnie Kursy Mistrzowskie,
  • Letnia Akademia Organowa,
  • Międzynarodowy Letni Kurs Mistrzowski dla Instrumentów Dętych,
  • Łódzkie Spotkania Kameralne,
  • zwane dalej kursami.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się regulaminy uczestnictwa w poszczególnych kursach, o ile takie zostały ogłoszone.
 4. W zajęciach oferowanych w ramach LAM mogą brać udział studenci akademii muzycznych oraz uczniowie szkół muzycznych wszystkich szczebli, zwani dalej uczestnikami.
  • Uczestnicy mogą brać udział w zajęciach jako uczestnicy czynni lub bierni.
  • Uczestnikami biernymi mogą być także pedagodzy, których uczniowie biorą czynny udział w zajęciach.
  • Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 lat mogą brać udział w kursach pod warunkiem dostarczenia Akademii wraz z formularzem zgłoszeniowym wydanej na piśmie zgody opiekuna prawnego na udział w wybranym kursie.
 5. Zajęcia LAM odbywają się w okresie od lipca do września danego roku. Szczegółowy termin poszczególnych kursów podawany jest do wiadomości na stronie internetowej Akademii nie później niż do dnia 15 marca.
 6. Szczegółowy wykaz specjalności, w jakich prowadzone będą zajęcia w kolejnych edycjach LAM oraz wykaz pedagogów prowadzących zajęcia podawany jest do wiadomości na stronie internetowej Akademii w terminie do dnia 15 kwietnia.
 7. Warunkiem uczestnictwa w kursach jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Do formularza należy dołączyć dowód wpłaty opłaty wpisowego za wybrany kurs. Terminy przesyłania formularzy, adresy poczty elektronicznej, wysokość opłat wpisowego, nr rachunku bankowego, na który należy przesłać wpisowe oraz termin zapłaty wpisowego dla każdego kursu podawany jest na stronie Akademii w terminie do dnia 15 kwietnia.
 8. Przesłanie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika, a w przypadku uczestników niepełnoletnich podpisanego przez opiekuna prawnego formularza oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz regulaminu odpowiedniego kursu.
 9. Wpisowe obejmuje wyłącznie opłatę za udział w zajęciach kursu.
  • Akademia nie pokrywa kosztów podróży, zakwaterowania ani wyżywienia uczestników.
  • Akademia nie pośredniczy w organizacji transportu, noclegów, wyżywienia uczestników.
  • Akademia może udostępnić odpłatnie dla uczestników kursów pewną liczbę miejsc w Domu Studenta Akademii Muzycznej w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2a.
 10. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie wpisowe nie podlega zwrotowi.
 11. Liczba czynnych uczestników jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się do grona czynnych uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 12. W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń uczestników czynnych w danej specjalności, Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w tej specjalności. O odwołaniu zajęć w danej specjalności uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Akademii. W przypadku odwołania zajęć w danej specjalności uczestnik otrzymuje zwrot wpisowego.

 
I Łódzkie Spotkania Kameralne
Akademia Muzyczna w Łodzi, 1–6 lipca 2018

Akademia Muzyczna w Łodzi zaprasza na I Łódzkie Spotkania Kameralne – koncerty, warsztaty, spotkania z wybitnymi pedagogami i utalentowanymi młodymi muzykami. Główną oś wydarzenia będzie stanowić muzyka kameralna, dająca – bez względu na czas powstania i aparat wykonawczy – możliwość indywidualnej, intymnej wręcz wypowiedzi artystycznej, połączonej z radością współtworzenia sztuki najwyższej próby. Ideą Łódzkich Spotkań Kameralnych jest połączenie warsztatów, prowadzonych przez wybitnych muzyków, pedagogów łódzkiej Akademii Muzycznej w Łodzi, z cyklem koncertów, które odbędą się w salach koncertowych Łodzi.

Pedagodzy

PEDAGODZY

   
 • dr hab. Adam Manijak, prof. AM – fortepian
 • dr hab. Hanna Holeksa – fortepian
 • dr Mikołaj Pacholczyk – fortepian
 • dr Ludwika Maja Tomaszewska – skrzypce
 • dr Magdalena Kling-Fender – skrzypce
 • dr Robert Fender – wiolonczela

Regulamin uczestnictwa

REGULAMIN UCZESTNICTWA

   
 1. Organizatorem I Łódzkich Spotkań Kameralnych zwanych dalej ŁSK jest Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi zwana dalej Akademią.
 2. Oferta ŁSK jest skierowana do:
  • istniejących zespołów kameralnych, w których skład wchodzą studenci akademii muzycznych lub uczniowie szkół muzycznych II stopnia;
  • studentów akademii muzycznych lub uczniów szkół muzycznych II stopnia w specjalnościach: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, niezrzeszonych w stałych formacjach kameralnych, chcących w trakcie warsztatów współpracować z innymi uczestnikami oraz pedagogami kursu w ramach jednego zespołu.
 3. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 lat mogą brać udział w ŁSK pod warunkiem dostarczenia Akademii wraz z formularzem zgłoszeniowym wydanej na piśmie zgody opiekuna prawnego na udział w zajęciach.
 4. Zajęcia ŁSK odbywają się w okresie od 1 do 6 lipca 2018 r.
 5. Każdy zespół (A) lub indywidualny uczestnik warsztatów (B) ma zagwarantowane trzy 60-minutowe lekcje z wybranym pedagogiem. Lista pedagogów ogłaszana jest na stronie Akademii. Wybór pedagoga następuje poprzez wypełnienie właściwej rubryki na karcie zgłoszenia. W przypadku braku wyboru pedagoga organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wskazania pedagoga prowadzącego zajęcia.
 6. Każdy zespół (A) lub indywidualny uczestnik warsztatów (B) może, po wcześniejszej kwalifikacji, uczestniczyć w koncertach organizowanych w ramach trwania ŁSK, także poza siedzibą Akademii. Udział w takich koncertach jest bezpłatny.
 7. Uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrację fotograficzną, fonograficzną lub audiowizualną zajęć/koncertów z ich udziałem w ramach trwania ŁSK dla celów reklamowych lub archiwizacyjnych Akademii.
 8. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w ŁSK.
 9. Warunkiem uczestnictwa w kursach jest przesłanie w terminie do 20 czerwca 2018 r. (decyduje data wpłynięcia do Akademii) wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie wiadomości „Łódzkie Spotkania Kameralne” lub pocztą tradycyjną na adres: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź – koniecznie z dopiskiem „Łódzkie Spotkania Kameralne”. Do formularza należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego za wybrany kurs.
 10. Wysokość wpisowego dla uczestników czynnych wynosi:
  • dla zespołów kameralnych – 300 PLN od każdego członka zespołu;
  • dla uczestników indywidualnych – 500 PLN
 11. Wysokość wpisowego dla uczestników biernych wynosi 100 PLN
 12. Wpisowe należy wpłacić na rachunek Akademii:
  Bank PEKAO SA II O/Łódź – 97 1240 3028 1111 0000 2822 1999
  W tytule wpłaty należy wpisać: „I Łódzkie Spotkania Kameralne”
  • Wpisowe obejmuje wyłącznie opłatę za udział w zajęciach kursu.
  • Wszystkie koszty związane z obsługą przelewu bankowego ponoszą uczestnicy.
  • Akademia nie pokrywa kosztów podróży, zakwaterowania ani wyżywienia uczestników.
  • Akademia nie pośredniczy w organizacji transportu, noclegów, wyżywienia uczestników.
  • Akademia może udostępnić odpłatnie dla uczestników kursów pewną liczbę miejsc w Domu Studenta Akademii Muzycznej w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2a. Rezerwacja miejsc w Domu Studenta oraz informacja o cenie za nocleg jest dostępna począwszy od miesiąca czerwca pod numerem telefonu: 42 662-17-01.
 13. Przesłanie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika, a w przypadku uczestników niepełnoletnich podpisanego przez opiekuna prawnego formularza oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 14. Indywidualni uczestnicy warsztatów wybierają utwór/utwory, nad którymi chcą pracować poprzez zaznaczenie odpowiednich pozycji w wykazie podanym na karcie zgłoszenia. Warunkiem uczestnictwa w takiej formie pracy jest opanowanie przez uczestnika swojej partii w stopniu pozwalającym na wykonanie dzieła podczas koncertów, odbywających się w trakcie ŁSK.
 15. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie wpisowe nie podlega zwrotowi.
 16. Liczba czynnych uczestników jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się do grona czynnych uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 17. W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń uczestników czynnych w danej specjalności, Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w tej specjalności. O odwołaniu zajęć w danej specjalności uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Akademii. W przypadku odwołania zajęć w danej specjalności uczestnik otrzymuje zwrot wpisowego.
 18. Dodatkowe informacje dotyczące ŁSK można uzyskać pisząc na adres:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając w temacie wiadomości: „Łódzkie Spotkania Kameralne”.

Do pobrania

DO POBRANIA

 

 
VI Letnia Akademia Organowa w Pasłęku
Kościół św. Bartłomieja w Pasłęku, 3–6 lipca 2018

Zajęcia w ramach VI Letniej Akademii Organowej w Pasłęku odbywają się w kościele św. Bartłomieja, na historycznych organach w stylu gdańskim z warsztatu Andreasa Hildebrandta, 1719 (36/II+P), renowacja 2010-2013 (Orgelwerkstatt Wegscheider / Dresden).
Szczegółowe informacje o instrumencie na stronie www.hildebrandt-paslek.pl.

Pedagodzy

PEDAGODZY

   
 • dr hab. Krzysztof Urbaniak – organy
 • mgr Łukasz Mosur – organy

Regulamin uczestnictwa

REGULAMIN UCZESTNICTWA

   
 1. Organizatorem VI Letniej Akademii Organowej zwanej dalej LAO jest Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi zwana dalej Akademią.
 2. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 lat mogą brać udział w LAO pod warunkiem dostarczenia Akademii wraz z formularzem zgłoszeniowym wydanej na piśmie zgody opiekuna prawnego na udział w zajęciach.
 3. Zajęcia VI LAO odbywają się w okresie od 3 do 6 lipca 2018 r. w kościele św. Bartłomieja w Pasłęku przy Placu św. Wojciecha 11.
 4. Każdy uczestnik ma zagwarantowane lekcje indywidualne na historycznych organach w stylu gdańskim z warsztatu Andreasa Hildebrandta, 1719 (36/II+P), renowacja 2010-2013. z wybranym pedagogiem. Lista pedagogów ogłaszana jest na stronie Akademii. Wybór pedagoga następuje poprzez wypełnienie właściwej rubryki na karcie zgłoszenia. W przypadku braku wyboru pedagoga organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wskazania pedagoga prowadzącego zajęcia.
 5. Repertuar realizowany podczas zajęć jest dowolny (może obejmować utwory muzyki dawnej, romantycznej i współczesnej). Uczestnicy we własnym zakresie zobowiązani są zagwarantować materiał nutowy realizowanego repertuaru.
 6. Uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrację fotograficzną, fonograficzną lub audiowizualną zajęć/koncertów z ich udziałem w ramach trwania LAO dla celów reklamowych lub archiwizacyjnych Akademii.
 7. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w LAO.
 8. Warunkiem uczestnictwa w kursach jest przesłanie w terminie do 30 czerwca 2018 r. (decyduje data wpłynięcia do Akademii) wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie wiadomości „VI Letnia Akademia Organowa – Pasłęk 2018” lub pocztą tradycyjną na adres: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź – koniecznie z dopiskiem „VI Letnia Akademia Organowa – Pasłęk 2018”. Do formularza należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego za wybrany kurs.
 9. Wysokość wpisowego dla uczestników czynnych wynosi 250 PLN
 10. Wysokość wpisowego dla uczestników biernych wynosi 100 PLN
 11. Wpisowe należy wpłacić na rachunek Akademii:
  Bank PEKAO SA II O/Łódź – 97 1240 3028 1111 0000 2822 1999
  W tytule wpłaty należy wpisać: „VI Letnia Akademia Organowa – Pasłęk 2018”
  • Wpisowe obejmuje wyłącznie opłatę za udział w zajęciach kursu.
  • Wszystkie koszty związane z obsługą przelewu bankowego ponoszą uczestnicy.
  • Akademia nie pokrywa kosztów podróży, zakwaterowania ani wyżywienia uczestników.
  • Akademia nie pośredniczy w organizacji transportu, noclegów, wyżywienia uczestników.
  • Organizator na życzenie może pomóc w rezerwacji noclegów w schronisku młodzieżowym w Pasłęku (koszt: ok. 25 zł za dobę dla osoby).
 12. Przesłanie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika, a w przypadku uczestników niepełnoletnich podpisanego przez opiekuna prawnego formularza oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 13. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie wpisowe nie podlega zwrotowi.
 14. Liczba czynnych uczestników ograniczona jest do 10 osób. O zakwalifikowaniu się do grona czynnych uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba uczestników biernych jest nieograniczona.
 15. W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń uczestników czynnych w danej specjalności, Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w tej specjalności. O odwołaniu zajęć w danej specjalności uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Akademii. W przypadku odwołania zajęć w danej specjalności uczestnik otrzymuje zwrot wpisowego.
 16. Dodatkowe informacje dotyczące LAO można uzyskać pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do pobrania

DO POBRANIA

 

 
VIII Letnie Kursy Mistrzowskie

fortepian | instrumenty smyczkowe | akordeon | gitara | perkusja
śpiew klasyczny | śpiew musicalowy | wokalistyka estradowa

Akademia Muzyczna w Łodzi, 4–8 lipca 2018

Kurs odbędzie w 10 specjalnościach i jest przeznaczony dla uczniów, studentów i absolwentów szkół oraz uczelni muzycznych. Do zajęć w specjalnościach: śpiew klasyczny, śpiew musicalowy i wokalistyka estradowa mogą zostać zakwalifikowani także uczestnicy, którzy kształcili się wokalnie poza systemem szkolnictwa muzycznego.

Spotkanie inauguracyjne

Uczestników kursów zapraszamy na pierwsze organizacyjne spotkanie w środę 4 lipca do Sali 12 w Pałacu Akademii Muzycznej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 32. Początek o godz. 11.00.

Koncert finałowy

VIII Letnie Kursy Mistrzowskie zakończą się koncertem finałowym w niedzielę 8 lipca o godz. 13.00 w Sali Kameralnej Akademii przy al. 1 Maja 4 (budynek ROKEiDM w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu). Wstęp wolny!

Pedagodzy

PEDAGODZY

 
fortepian
 • prof. dr hab. Beata Cywińska
 • prof. dr hab. Anna Wesołowska-Firlej
 • prof. dr hab. Cezary Sanecki
 • dr Łukasz Kwiatkowski
 • dr Wojciech Kubica
 • dr Kinga Firlej-Kubica
 • dr Michał Drewnowski
skrzypce
 • dr Anna Ceglińska
 • dr Magdalena Kling-Fender
 • dr Ludwika Maja Tomaszewska
 • as. Dominika Przech
altówka
 • dr hab. Róża Wilczak-Płaziuk, prof. AM
wiolonczela
 • dr Robert Fender
perkusja
 • prof. dr hab. Piotr Sutt
akordeon
 • prof. dr hab. Bogdan Dowlasz
gitara
 • dr hab. Jacek Dulikowski
 • dr hab. Maciej Staszewski
śpiew klasyczny
 • prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos
 • prof. dr hab. Włodzimierz Zalewski
 • prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak
 • dr hab. Aleksandra Bubicz-Mojsa
 • dr hab. Anna Dzionek-Kwiatkowska
 • dr Danuta Dudzińska
 • dr Przemysław Rezner
 • dr Anna Werecka
śpiew musicalowy
 • dr hab. Anna Dzionek-Kwiatkowska
 • dr Przemysław Rezner
 • mgr Marta Wilk
wokalistyka estradowa
 • prof. dr hab. Renata Danel
 • dr Anna Kamalska

Regulamin uczestnictwa

REGULAMIN UCZESTNICTWA

   
 1. Organizatorem VIII Letnich Kursów Mistrzowskich zwanych dalej LKM jest Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi zwana dalej Akademią.
 2. VIII LKM są organizowane w następujących specjalnościach:
  • fortepian;
  • skrzypce;
  • altówka;
  • wiolonczela;
  • akordeon;
  • gitara;
  • perkusja;
  • śpiew klasyczny;
  • śpiew musicalowy;
  • wokalistyka estradowa.
 3. Do zajęć w specjalnościach: śpiew klasyczny, śpiew musicalowy i wokalistyka estradowa mogą zostać zakwalifikowani także uczestnicy, którzy kształcili się wokalnie poza systemem szkolnictwa muzycznego.
 4. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 lat mogą brać udział w LKM pod warunkiem dostarczenia Akademii wraz z formularzem zgłoszeniowym wydanej na piśmie zgody opiekuna prawnego na udział w zajęciach.
 5. Zajęcia LKM odbywają się w okresie od 4 do 8 lipca 2018 r.
 6. Każdy uczestnik ma zagwarantowane trzy 45-minutowe lekcje z wybranym pedagogiem. Lista pedagogów ogłaszana jest na stronie Akademii. Wybór pedagoga następuje poprzez wypełnienie właściwej rubryki na karcie zgłoszenia. W przypadku braku wyboru pedagoga organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wskazania pedagoga prowadzącego zajęcia.
 7. Uczestnicy we własnym zakresie zobowiązani są zagwarantować materiał nutowy dla pianistów-akompaniatorów.
  Uczestnicy specjalności wokalistyka estradowa są zobowiązani do zapewnienia nagrań podkładów do utworów, nad którymi będą pracować podczas kursu.
 8. Każdy uczestnik może, po wcześniejszej kwalifikacji, uczestniczyć w koncercie finałowym 8 lipca 2018 r. Udział w koncercie jest bezpłatny. Uczestnikowi zakwalifikowanemu do koncertu finałowego przysługuje próba na sali koncertowej w dniu 7 lipca 2018 r. według harmonogramu podanego do wiadomości w dniu 7 lipca w godzinach przedpołudniowych.
 9. Uczestnicy mają prawo korzystać w miarę dostępności z sal do ćwiczeń znajdujących się na terenie Akademii.
 10. Uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrację fotograficzną, fonograficzną lub audiowizualną zajęć/koncertów z ich udziałem w ramach trwania LKM dla celów reklamowych lub archiwizacyjnych Akademii.
 11. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w LKM.
 12. Warunkiem uczestnictwa w kursach jest przesłanie w terminie do 30 czerwca 2018 r. (decyduje data wpłynięcia do Akademii) wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie wiadomości nazwę wybranej specjalności lub pocztą tradycyjną na adres: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź – koniecznie z dopiskiem „Letnie Kursy Mistrzowskie – nazwa specjalności”. Do formularza należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego za wybrany kurs.
 13. Wysokość wpisowego dla uczestników czynnych wynosi:
  • dla specjalności fortepian, akordeon, gitara, perkusja – 300 PLN;
  • dla specjalności skrzypce, altówka, wiolonczela – 400 PLN;
  • dla specjalności śpiew solowy, śpiew musicalowy, wokalistyka estradowa – 500 PLN.
 14. Wysokość wpisowego dla uczestników biernych wynosi 100 PLN, dla wszystkich specjalności.
 15. Wpisowe należy wpłacić na rachunek Akademii:
  Bank PEKAO SA II O/Łódź – 97 1240 3028 1111 0000 2822 1999
  W tytule wpłaty należy wpisać: „Letnie Kursy Mistrzowskie – nazwa specjalności
  • Wpisowe obejmuje wyłącznie opłatę za udział w zajęciach kursu.
  • Wszystkie koszty związane z obsługą przelewu bankowego ponoszą uczestnicy.
  • Akademia nie pokrywa kosztów podróży, zakwaterowania ani wyżywienia uczestników.
  • Akademia nie pośredniczy w organizacji transportu, noclegów, wyżywienia uczestników.
  • Akademia może udostępnić odpłatnie dla uczestników kursów pewną liczbę miejsc w Domu Studenta Akademii Muzycznej w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2a. Rezerwacja miejsc w Domu Studenta oraz informacja o cenie za nocleg jest dostępna począwszy od miesiąca czerwca pod numerem telefonu: 42 662-17-01.
 16. Przesłanie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika, a w przypadku uczestników niepełnoletnich podpisanego przez opiekuna prawnego formularza oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 17. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie wpisowe nie podlega zwrotowi.
 18. Liczba czynnych uczestników jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się do grona czynnych uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 19. W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń uczestników czynnych w danej specjalności, Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w tej specjalności. O odwołaniu zajęć w danej specjalności uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Akademii. W przypadku odwołania zajęć w danej specjalności uczestnik otrzymuje zwrot wpisowego.
 20. Dodatkowe informacje dotyczące LKM można uzyskać pisząc na adres:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając w temacie wiadomości: „Letnie Kursy Mistrzowskie – nazwa specjalności”.

Do pobrania

DO POBRANIA

 

 
X Międzynarodowy Letni Kurs Mistrzowski dla Instrumentów Dętych

flet | waltornia

Akademia Muzyczna w Łodzi, 15–21 lipca 2018

W ramach 10. edycji Międzynarodowego Letniego Kursu Mistrzowskiego dla Instrumentów Dętych odbędą się w Akademii w dniach 15–21 lipca 2018 roku zajęcia w specjalnościach flet i waltornia prowadzone przez cenionych pedagogów z kraju i z zagranicy.

Pedagodzy

PEDAGODZY

 
flet
 • prof. Andras Adorjan
 • prof. dr hab. Antoni Wierzbiński
 • dr hab. Agata Igras
 • mgr Mateusz Wojtkiw
 • mgr Hanna Turonek (flet piccolo)
waltornia
 • prof. Mahir Kalmik
 • dr hab. Dariusz Mikulski
 • mgr Tomasz Bińkowski

Regulamin uczestnictwa

REGULAMIN UCZESTNICTWA

   
 1. Organizatorem X Międzynarodowych Letnich Kursów Mistrzowskich dla Instrumentów Dętych zwanych dalej MLKMID jest Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi zwana dalej Akademią.
 2. X MLKMID są organizowane w następujących specjalnościach:
  • flet;
  • waltornia.
 3. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 lat mogą brać udział w MLKMID pod warunkiem dostarczenia Akademii wraz z formularzem zgłoszeniowym wydanej na piśmie zgody opiekuna prawnego na udział w zajęciach.
 4. Zajęcia MLKMID odbywają się w okresie od 15 do 21 lipca 2018 r.
 5. Każdy uczestnik ma zagwarantowanych pięć 45-minutowych lekcji indywidualnych. W przypadku specjalności flet w ramach tych zajęć będzie także możliwość odbycia 2–3 lekcji na flecie piccolo. Przydział uczestników do pedagogów oraz rozkład lekcji zostanie ogłoszony w pierwszym dniu kursu.
 6. Uczestnicy we własnym zakresie zobowiązani są zagwarantować materiał nutowy dla pianistów-akompaniatorów.
 7. Każdy uczestnik może, po wcześniejszej kwalifikacji, uczestniczyć w koncertach organizowanych w ramach trwania MLKMID, także poza siedzibą Akademii. Udział w takich koncertach jest bezpłatny.
 8. Uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrację fotograficzną, fonograficzną lub audiowizualną zajęć/koncertów z ich udziałem w ramach trwania MLKMID dla celów reklamowych lub archiwizacyjnych Akademii.
 9. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w MLKMID.
 10. Warunkiem uczestnictwa w kursach jest przesłanie w terminie do 30 czerwca 2018 r. (decyduje data wpłynięcia do Akademii) wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie wiadomości nazwę wybranej specjalności lub pocztą tradycyjną na adres: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź – koniecznie z dopiskiem „Letnie Kursy Mistrzowskie – nazwa specjalności”. Do formularza należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego za wybrany kurs.
 11. Wysokość wpisowego dla uczestników czynnych wynosi:
  • dla uczestników z Polski – 700 PLN;
  • dla uczestników z zagranicy – 190 Euro.
 12. Wysokość wpisowego dla uczestników biernych wynosi odpowiednio 100 PLN lub 40 Euro.
 13. Wpisowe należy wpłacić na rachunek Akademii:
  Bank PEKAO SA II O/Łódź – 97 1240 3028 1111 0000 2822 1999 – dla uczestników z kraju
  lub
  Bank PEKAO SA II O/Łódź – PL45 1240 3028 1978 0010 1782 4704 – SWIFT/BIC: PKOPPLPW – dla uczestników z zagranicy.
  W tytule wpłaty należy wpisać: „Letnie Kursy Mistrzowskie – nazwa specjalności
  • Wpisowe obejmuje wyłącznie opłatę za udział w zajęciach kursu.
  • Wszystkie koszty związane z obsługą przelewu bankowego ponoszą uczestnicy.
  • Akademia nie pokrywa kosztów podróży, zakwaterowania ani wyżywienia uczestników.
  • Akademia nie pośredniczy w organizacji transportu, noclegów, wyżywienia uczestników.
  • Akademia może udostępnić odpłatnie dla uczestników kursów pewną liczbę miejsc w Domu Studenta Akademii Muzycznej w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2a. Rezerwacja miejsc w Domu Studenta oraz informacja o cenie za nocleg jest dostępna począwszy od miesiąca czerwca pod numerem telefonu: 42 662-17-01.
 14. Przesłanie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika, a w przypadku uczestników niepełnoletnich podpisanego przez opiekuna prawnego formularza oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 15. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie wpisowe nie podlega zwrotowi.
 16. Liczba czynnych uczestników jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się do grona czynnych uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 17. W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń uczestników czynnych w danej specjalności, Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w tej specjalności. O odwołaniu zajęć w danej specjalności uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Akademii. W przypadku odwołania zajęć w danej specjalności uczestnik otrzymuje zwrot wpisowego.
 18. Dodatkowe informacje dotyczące MLKMID można uzyskać pisząc na adres:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając w temacie wiadomości: „Letnie Kursy Mistrzowskie – nazwa specjalności”.

Do pobrania

DO POBRANIA