WYSOKOŚĆ STYPENDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

UWAGA STUDENCI I DOKTORANCI !

 

Od dnia 16 listopada 2017 r. zapraszamy do Działu Nauczania (wyłącznie w godzinach przyjęć) po odbiór decyzji o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium.
Zgodnie z §6 punkt 6 regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów warunkiem wypłaty stypendium jest odebranie decyzji.

Student / Doktorant, który nie odbierze decyzji
nie otrzyma świadczeń z pomocy materialnej.
 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

 

Dział Nauczania, Studiów i Spraw Bytowych Studentów informuje, że podstawą złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego jest udokumentowanie dochodów za rok 2016 wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta/doktoranta (w tym także studenta/doktoranta), w związku z tym do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć następujące podstawowe dokumenty:

   
 1. Zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodu podlegającemu opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym student/doktorant ubiega się o pomoc materialną) uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny wymienionych we wniosku (również o zerowym dochodzie członków rodziny – w tym studenta/doktoranta), zawierające następujące dane (wzór w ZAŁĄCZNIKU NR 2 do regulaminu pomocy materialnej, zaświadczenia na innych drukach nie będą przyjmowane przez Dział Nauczania):
  • dochód brutto,
  • wysokość składek na ubezpieczenie społeczne,
  • wysokość należnego podatku.
  Należy złożyć zaświadczenie dla każdego członka rodziny osobno, także w przypadku, gry rodzice studenta/doktoranta rozliczają się wspólnie.
 2. Dla rodzeństwa lub dzieci studenta/doktoranta do 18. roku życia kopia odpisu aktu urodzenia (oryginał do wglądu) oraz zaświadczenie o pobieraniu nauki.
  Dla uczącego się rodzeństwa lub dzieci studenta/doktoranta powyżej 18. roku życia (do 26. roku życia) kopia odpisu aktu urodzenia (oryginał do wglądu), zaświadczenie o pobieraniu nauki oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.
 3. Oświadczenie studenta/doktoranta oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu za rok 2016 (ZAŁĄCZNIK NR 3 do regulaminu pomocy materialnej).
 4. W przypadku osiągania dochodów z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zaświadczenie z urzędu skarbowego, zawierające informacje o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku.
 5. Zaświadczenia wszystkich członków rodziny studenta/doktoranta (wraz ze studentem/doktorantem) osiągających dochody w roku 2016 o wysokości faktycznie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2016 (zaświadczenia odpowiednio z ZUS, KRUS, MSWiA lub MON).
 6. Zaświadczenie właściwego organu gminy (lub nakaz płatniczy podatku od nieruchomości) o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych. Zaświadczenie musi określać stan posiadania w roku 2016. Przeciętny dochód z gospodarstwa rolnego z 1 ha przeliczeniowego w 2016 roku wynosił 2 577 zł.
 7. Inne dokumenty i oświadczenia określające sytuację studenta/doktoranta oraz pozostałych członków rodziny zgodnie z załącznikiem nr 12 do Regulaminu.
Stypendium socjalne może otrzymać student lub doktorant, którego dochód w 2016 roku na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 950 zł netto.

 
KOMPLETNE wnioski o stypendia należy składać w godzinach przyjęć Działu Nauczania, począwszy od czwartku, 12 października 2017 do wtorku, 31 października 2017.

 

 • Treść powyższej informacji w pliku pdf pobierz

 


 • REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ pobierz

   Załączniki do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej

 • Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego pobierz
 • Załącznik nr 2 – Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny
  podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych pobierz
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu pobierz
 • Załącznik nr 4 – Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców pobierz
 • Załącznik nr 5 – Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu pobierz
 • Załącznik nr 6 – Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych pobierz
 • Załącznik nr 7 – Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi pobierz
 • Załącznik nr 8 – Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów pobierz
 • Załącznik nr 9 – Szczegółowe warunki przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów pobierz
 • Załącznik nr 10 – Wykaz przedmiotów kierunkowych pobierz
 • Załącznik nr 11 – Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pobierz
 • Załącznik nr 12 – Wykaz dokumentacji niezbędnej do ustalenia wysokości dochodu pobierz
 • Załącznik nr 13 – Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta-doktoranta pobierz
 • Załącznik nr 14 – Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów pobierz

W przypadku samodzielnego drukowania załączników należy to robić dwustronnie.