Stypendia 2016/2017


 • REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ pobierz

   Załączniki do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej

 
Stypendia socjalne na rok akademicki 2016/2017
  Dział Nauczania, Studiów i Spraw Bytowych Studentów informuje, że podstawą złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego jest udokumentowanie dochodów za rok 2015 wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta/doktoranta (w tym także studenta/doktoranta), w związku z tym do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć następujące podstawowe dokumenty:
   
 1. Zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodu podlegającemu opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym student/doktorant ubiega się o pomoc materialną) uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny wymienionych we wniosku (również o zerowym dochodzie członków rodziny – w tym studenta/doktoranta), zawierające następujące dane (wzór w Załączniku nr 2 do regulaminu pomocy materialnej, zaświadczenia na innych drukach nie będą przyjmowane przez Dział Nauczania):
  – dochód brutto,
  – wysokość składek na ubezpieczenie społeczne,
  – wysokość należnego podatku.
  Należy złożyć zaświadczenie dla każdego członka rodziny osobno, także w przypadku, gdy rodzice studenta/doktoranta rozliczają się wspólnie.
  • Dla rodzeństwa lub dzieci studenta/doktoranta do 18. roku życia kopia odpisu aktu urodzenia (oryginał do wglądu) oraz zaświadczenie o pobieraniu nauki.
  • Dla uczącego się rodzeństwa lub dzieci studenta/doktoranta powyżej 18. roku życia (do 26. roku życia) kopia odpisu aktu urodzenia (oryginał do wglądu), zaświadczenie o pobieraniu nauki oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.
 2. Oświadczenie studenta/doktoranta oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu za rok 2015 (Załącznik nr 3 do regulaminu pomocy materialnej).
 3. Oświadczenie o wysokości dochodu w roku 2015 osiąganym przez osoby fizyczne – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą (Załącznik nr 4 do regulaminu pomocy materialnej).
 4. Zaświadczenia wszystkich członków rodziny studenta/doktoranta (wraz ze studentem/doktorantem) osiągających dochody w roku 2015 o wysokości faktycznie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2015 (zaświadczenia odpowiednio z ZUS, KRUS, MSWiA lub MON).
 5. Zaświadczenie właściwego organu gminy (lub nakaz płatniczy podatku od nieruchomości) o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych. Zaświadczenie musi określać stan posiadania w roku 2015. Przeciętny dochód z gospodarstwa rolnego z 1 ha przeliczeniowego w 2015 roku wynosił 1 975 zł.
 6. Inne dokumenty i oświadczenia określające sytuację studenta/doktoranta oraz pozostałych członków rodziny zgodnie z Załącznikiem nr 12 do Regulaminu.

Stypendium socjalne może otrzymać student lub doktorant, którego dochód w 2015 roku na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 940 zł netto.
 

 • Informacja o stypendiach socjalnych w formacie *.pdf pobierz

 

 • Stypendia fundacji Grazella pobierz
 • Stypendia w programie Młoda Polska pobierz