Kierownik Katedry Wokalistyki prof. Piotr Miciński informuje o możliwości dołączenia do zespołu chóralnego przy realizacji opery komicznej O. Nicolaia „Wesołe Kumoszki z Windsoru”. Każdy student, który chciałby wziąć udział w przedstawieniu, wykonując partie chóralne, może zgłaszać się mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   
  Plan prób i spektakli:
 • I blok prób: 19-24 marca 2018 (s. -1.27), 26-28 marca 2018 (Sala Koncertowa)
 • II blok prób: 8-9 kwietnia 2018 (s. -1.27), 10-13 kwietnia 2018 (Sala Koncertowa)
 • III blok prób: 25 czerwca – 3 lipca 2018 (scena letnia, w razie niepogody s. 80 w Pałacu)
 • 4 i 5 lipca 2018 – próby generalne
 • 6 i 7 lipca 2018 – spektakle z fortepianem (scena letnia, w razie niepogody sala w Pałacu)

 

Mała Symfonia

Dziekan Wydziału Instrumentalnego oraz Dziekan Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej ogłaszają konkurs kompozytorski na utwór orkiestrowy.
 
REGULAMIN KONKURSU
  I. KONKURS
 1. Udział w konkursie mogą wziąć studenci kompozycji Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi lub jej absolwenci, którzy ukończyli studia I lub II stopnia w zakresie kompozycji w roku akademickim 2016/2017.
 2. Kompozytor może zgłosić więcej niż jedną partyturę.
  II. TEMAT
 1. Przedmiotem konkursu jest utwór na orkiestrę symfoniczną.
 2. Preferowany skład orkiestry przedstawia się następująco:
  – kwintet smyczkowy (8-10 vni I, 6-8 vni II, 6-8 vle, 4-6 vc., 2-4 cb.),
  – instrumenty dęte drewniane (1 picc., 2 fl., 2 ob., 2 cl., 2 fg.),
  – instrumenty dęte blaszane (2-4 cor., 2 tr., 3 tbn., tb.),
  – instrumenty perkusyjne (do 3 wykonawców).
 3. Czas trwania kompozycji max. 12 minut. [należy określić w partyturze].
  III. NAGRODY
 1. Jury wybierze jeden utwór do wykonania podczas koncertu Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, który odbędzie się w roku akademickim 2018/2019.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do połowy czerwca 2018 roku.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
  IV. JURY
  Pracom Jury przewodniczy Kierownik Katedry Kompozycji prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski.
  V. ZGŁOSZENIA
 1. Partytura winna być podpisana imieniem i nazwiskiem. Na odrębnej kartce należy podać:
  – rok studiów lub datę ich ukończenia,
  – telefon, adres e-mailowy.
 2. Partytury należy składać do Dziekana Wydziału Instrumentalnego najpóźniej do dnia 20 maja 2018 r.
  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Kompozytor wybranego utworu zobowiązany jest do sporządzenia materiałów nutowych i przekazania ich w wymaganym przez Dziekana Wydziału Instrumentalnego terminie.

 

 

Konkurs na wykonanie partii solisty w koncercie z Orkiestrą Akademii Muzycznej w Łodzi

   
 1. Udział w konkursie może wziąć student Akademii Muzycznej w Łodzi studiów I, II i III stopnia, studiujący na Wydziale Instrumentalnym, Wydziale Wokalno-Aktorskim oraz w specjalności fortepian.
 2. Zgłoszenia są przyjmowane w Dziale Nauczania do dnia 8 grudnia 2017 r. na formularzu konkursowym.
 3. Pod pojęciem koncert należy rozumieć kompozycję skomponowaną z udziałem orkiestry.
 4. Pod pojęciem cyklu pieśni należy rozumieć zamkniętą formę wokalno-instrumentalną z towarzyszeniem orkiestry.
 5. Komitet organizacyjny konkursu decyduje o dopuszczeniu do udziału w konkursie do dnia 15 grudnia 2017 r. Do konkursu może być dopuszczonych nie więcej niż 12 kandydatów. W razie dużej ilości zgłoszeń, kryterium selekcji kandydatów oparte będzie na ocenach uzyskanych podczas egzaminów z przedmiotu głównego w swojej specjalności w semestrze letnim 2016/2017.
 6. W skład komitetu organizacyjnego wchodzą: Dziekan Wydziału Instrumentalnego, Dziekan Wydziału Fortepianu, Organów, Klawesynu, Jazzu i Instrumentów Dawnych, Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego oraz Dyrygent – Szef Orkiestry.
 7. Przesłuchania konkursowe odbędą się 20 stycznia 2018 r. w sali kameralnej przy ulicy 1 Maja 4.
 8. Każdy uczestnik konkursu dokonuje prezentacji koncertu z udziałem własnego akompaniatora. Program należy wykonać z pamięci.
 9. W skład Jury wchodzić będą Kierownicy Katedr Wydziału Instrumentalnego i Wokalno-Aktorskiego, Kierownik Katedry Fortepianu, Dyrygent - Szef orkiestry, Dziekani wydziałów wykonawczych. Pracom Jury przewodniczy Dziekan Wydziału Instrumentalnego.
 10. Jury na pierwszym posiedzeniu określa regulamin pracy.
 11. Decyzje Jury są ostatecznie i nie podlegają zaskarżeniu.
 12. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
 13. Nagrodą główną w Konkursie jest wykonanie koncertu podczas uroczystego występu orkiestry w dniach 15, 16 i 20 kwietnia 2018 r. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest przyjąć termin wykonania koncertu zgłoszony przez Jury. W razie niemożliwości wykonania koncertu w podanym terminie Jury wybierze wykonawcę, który zajął kolejne miejsce w konkursie.
 14. Koncert w dniu 15 kwietnia 2018 będzie rejestrowany na nośniku elektronicznym. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany wyrazić zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nagrania oraz przekazać majątkowe prawa do wykonania Akademii Muzycznej w Łodzi.
 15. Wszelkie wątpliwości nieujęte w Regulaminie będą rozstrzygane w oparciu o Kodeks Postępowania Cywilnego.

 

 

Osoby zainteresowane fakultetem Rytmika proszę o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Fakultet można realizować w pierwszym i/lub drugim semestrze, każdy semestr to 30 godzin zajęć i 2 punkty ECTS. Dla zainteresowanych studentów zostanie ustalony dogodny termin realizacji fakultetu.

mgr Joanna Wolańska

 

Konsultacje psychologiczne
dla Studentów i Pedagogów Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
w roku akademickim 2017/2018
mgr Marta Kozińska-Lipińska

Na spotkanie należy się umówić dzwoniąc pod numer telefonu +48 504 177 082
Konsultacje odbywają się w sali nr 85, Pałac Akademii Muzycznej, ul. Gdańska 32

 

  Celem konsultacji psychologicznych jest:
 • udzielanie pomocy psychologicznej,
 • pomoc w zrozumieniu i rozwiązywaniu doświadczanych trudności oraz sytuacji kryzysowych,
 • rozmowy wspierające, motywujące, ukierunkowane na rozwój
 • porady psychologiczne (m.in. rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, z trudnościami, ze stresem),
 • konsultacje w celu skierowania do odpowiednich specjalistów.

 

Muzyka etniczna – czwartki, godz. 14-15.30

terminy:

 • 5   |   19   października 2017
 • 9   |   23   listopada 2017
 • 7   |   14   grudnia 2017
 • 11   |   18   stycznia 2017
 
Etnomuzykologia – piątki, godz. 8.15-11.15

terminy:

 • 6   |   20   października 2017
 • 10   |   24   listopada 2017
 • 8   |   15   grudnia 2017
 • 12   |   19   stycznia 2017

 

 • 4-5   |   11-12   |   18-19   października 2017
 • 8-9   |   15-16   |   22-23   listopada 2017
 • 6-7   |   13-14   grudnia 2017
 • 3-4   |   10-11   |   17-18   stycznia 2018

 

Zakwaterowanie dla studentów Akademii Muzycznej w Łodzi w związku z remontem Domu Studenckiego w roku akademickim 2017/2018

W związku z planowanym remontem w Domu Studenckim w roku akademickim 2017/2018 władze Akademii zwróciły się do innych łódzkich uczelni z prośbą o możliwość zarezerwowania dla studentów Akademii Muzycznej miejsc w Ich domach studenckich.
W wyniku korespondencji Politechnika Łódzka zaoferowała 70 miejsc dla naszych studentów w V Domu Studenta przy ul. Lumumby 3. Zgodnie z cennikiem, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2017/2018 odpłatność za miejsce w pokoju 2-osobowym wyniesie 400,00 zł brutto (po podpisaniu umowy międzyuczelnianej).
Studenci Akademii Muzycznej zainteresowani możliwością zakwaterowania w domu studenckim są proszeni o składanie podań do końca czerwca 2017. Lista zostanie następnie przekazana do V Domu Studenta Politechniki. Studenci naszej uczelni, tak jak studenci Politechniki, będą zobowiązani do wniesienia opłat za zakwaterowanie bezpośrednio na konto V Domu Studenta Politechniki. Politechnika nie zawiera odrębnych umów z poszczególnymi studentami.
W roku akademickim 2017/2018 ćwiczeniówki w naszym Domu Studenckim będą dostępne na parterze DS-u poza godzinami zajęć dydaktycznych.

prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos
Prorektor ds. studenckich i artystycznych

 

Drodzy Studenci

Wyjaśniając wątpliwości dotyczące wyboru i zaliczenia fakultetów, informuję, że:

 • dla osób realizujących siatki 2015/16 i 2016/17 na obu stopniach studiów obowiązkowe jest zaliczenie 5 punktów ECTS z fakultetów społecznych i humanistycznych; tak więc trzeba zrealizować przynajmniej jeden przedmiot z fakultetu społecznego i jeden z humanistycznego (należ wybrać tyle przedmiotów aby w sumie uzyskać minimum 5 pkt);
 • dla osób realizujących siatkę 2014/15 obowiązkowe jest zaliczenie jednego fakultetu humanistycznego;
Nadwyżka punktów ECTS uzyskanych w ramach toku studiów I stopnia ze wszystkich przedmiotów, nie może przekroczyć 10 pkt. Ta sama zasada dotyczy studiów II stopnia.

dr hab. Tomasz Król, prof. AM

Szanowni Studenci

Ze względu na obowiązek sprawdzania pisemnych prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich w systemie antyplagiatowym, bardzo proszę o składanie tekstów w Dziale Nauczania na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony.

Prorektor ds. dydaktyki
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM