UWAGA!
Kandydaci obowiązani są dokonywać rejestracji drogą internetową

 

 • W trakcie procese rejestracji w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym zostaniecie Państwo poproszeniu o dołączenie zdjęcia Kandydata. Instrukcja poprawnego przygotowania odpowiedniego pliku dostępna jest TUTAJ.
 • Po dokonaniu rejestracji elektronicznej należy złożyć komplet dokumentów zgodnie z wykazem podanym poniżej
 • Termin składania dokumentów na studia pierwszego i drugiego stopnia upływa z dniem 31 maja 2017 r.
 • Rekrutacja na studia niestacjonarne odbywa się w dwóch terminach – w czerwcu i we wrześniu
 • Rekrutacja na studia trzeciego stopnia, podyplomowe i staże artystyczne odbywa się wyłącznie we wrześniu.

Dokumenty można składać osobiście lub wysłać pocztą na adres:
Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź
z dopiskiem REKRUTACJA

Dział Nauczania przyjmuje dokumenty w budynku ROKEiDM przy al. 1-go Maja 4 wyłącznie w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 11.00-14.00.

Przed złożeniem dokumentów lub ich wysyłką prosimy o sprawdzenie ich zgodności z wykazem umieszczonym w zakładce Rekrutacja 2017/2018 – informacje ogólne, ponieważ przyjmowane są tylko kompletne teczki kandydata.

Proszę pamiętać, że wysyłając dokumenty pocztą lub kurierem należy dołączyć oryginały dokumentów (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów).

Uwaga! Edycja kwestionariusza osobowego jest możliwa wyłącznie w dniu logowania.

 

TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

 • studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  19 czerwca – 1 lipca 2017 r.
 • studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  24 czerwca 2017 r. i 16 września 2017 r.
 • studia stacjonarne trzeciego stopnia
  16 września 2017 r.
 • studia podyplomowe w zakresie instrumentalistyki, wokalistyki, prowadzenia zespołów kameralnych oraz teorii i krytyki tańca
  16 września 2017 r.
 • Europejskie Podyplomowe Studia Operowe
  informacje na stronie internetowej www.europeanopera.academy

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

 • studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  do 31 maja 2017 r.
 • studia niestacjonarne pierwszego stopnia
  do 31 maja 2017 r. lub do 10 września 2017 r.
 • studia stacjonarne trzeciego stopnia
  do 10 września 2017 r.
 • studia podyplomowe w zakresie instrumentalistyki, wokalistyki, prowadzenia zespołów kameralnych oraz teorii i krytyki tańca
  do 10 września 2017 r.
 • Europejskie Podyplomowe Studia Operowe
  informacje na stronie internetowej www.europeanopera.academy
 • staże artystyczne
  do 10 września 2017 r. lub 1 lutego 2018 r.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW na studia pierwszego stopnia

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ KANDYDACI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 
UWAGA!
Kandydaci obowiązani są dokonywać rejestracji drogą internetową, przez stronę www.amuz.lodz.pl

 

 1. Wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie na studia (dostępne po ukończeniu rekrutacji online).
 2. Kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Akademię Muzyczną w Łodzi – oryginał świadectwa kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu podczas składania dokumentów. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą należy oprócz kopii dołączyć oryginały.
  Wszyscy kandydaci posiadający potwierdzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Świadectwo Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate), lub zaświadczenie wydane przez Biuro IB w Genewie, podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.
  UWAGA! Maturzyści z 2017 roku składają zaświadczenie, potwierdzone wyłącznie przez dyrektora szkoły, o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości. Kopię świadectwa maturalnego (zgodnie z punktem 3.) należy złożyć w ciągu 5 dni po terminie ogłoszonym oficjalnie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną.
 3. Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku „nowej matury”.
 4. Dwie aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (wymiary 35 mm x 45 mm, na jasnym tle, itd.), podpisane na odwrocie oraz jedno zdjęcie w formie elektronicznej (potrzebne wyłącznie do rejestracji elektronicznej – prosimy o niedołączanie zdjęcia na płycie do dokumentów).
 5. Kserokopię dowodu osobistego (w formacie 1x1).
 6. Dyplom ukończenia szkoły muzycznej I lub II stopnia – nieobowiązkowo.
 7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za egzamin wstępny, a także:
  – na kierunek muzyka w mediach – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  – na specjalność kompozycja – partytury własnych utworów;
  – na specjalność kompozycja muzyki filmowej – partytury własnych utworów;
  – na specjalność teoria muzyki – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  – na specjalność dyrygentura chóralna – program egzaminu z dyrygentury, program egzaminu z emisji głosu oraz nuty dla akompaniatora, program egzaminu z fortepianu;
  – na kierunek dyrygentura symfoniczna – program egzaminu z dyrygentury, program egzaminu z fortepianu oraz program egzaminu z gry na wybranym instrumencie (jeśli dotyczy);
  – na specjalność rytmika – program egzaminu z fortepianu;
  – na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – program egzaminu z fortepianu oraz program egzaminu z gry na wybranym instrumencie (jeśli dotyczy);
  – na kierunek muzykoterapia – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  – na kierunek instrumentalistyka, specjalności: fortepian, klawesyn, organy, muzyka kościelna, gitara, akordeon – program egzaminu z instrumentu;
  – na kierunek instrumentalistyka, specjalności: instrumenty dawne, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba, harfa, perkusja – program egzaminu z instrumentu oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut, oznacza to, że zapewnia akompaniatora we własnym zakresie;
  – na kierunek instrumentalistyka, specjalności jazzowe – program egzaminu z instrumentu oraz nuty dla sekcji rytmicznej; jeśli kandydat nie złoży nut, oznacza to, że zapewnia sekcję rytmiczną we własnym zakresie lub podkład muzyczny znajduje się na płycie CD (w formacie audio), którą kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny;
  – na specjalność wokalno-aktorską – program egzaminu ze śpiewu oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut, oznacza to, że zapewnia akompaniatora we własnym zakresie;
  – na specjalność musical – program egzaminu z predyspozycji wokalnych oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut, oznacza to, że zapewnia akompaniatora we własnym zakresie lub podkład muzyczny znajduje się na płycie CD (w formacie audio), którą kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny;
  – na specjalność choreografia i techniki tańca – muzyka do etiudy choreograficznej na płycie CD (w formacie audio), którą kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny;
  – na specjalność wokalistyka estradowa – program egzaminu z predyspozycji wokalnych oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut, oznacza to, że zapewnia akompaniatora we własnym zakresie lub podkład muzyczny znajduje się na płycie CD (w formacie audio), którą kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny;
  – na specjalność produkcja muzyczna – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  – na specjalność realizacja dźwięku – program egzaminu z instrumentu oraz w miarę potrzeby nuty dla akompaniatora; kandydat jest zobowiązany do przedstawienia pozytywnego wyniku badania audiometrycznego. Uczelnia nie zapewnia badań w tym zakresie.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW na studia drugiego stopnia

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ KANDYDACI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 
UWAGA!
Kandydaci obowiązani są dokonywać rejestracji drogą internetową, przez stronę www.amuz.lodz.pl

 

 1. Wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie na studia (dostępne po ukończeniu rekrutacji online).
 2. Kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Akademię Muzyczną w Łodzi – oryginał świadectwa kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu przy składaniu dokumentów. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą należy oprócz kopii dołączyć oryginały.
 3. Kopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów poświadczona przez Akademię Muzyczną w Łodzi – oryginał dyplomu (odpisu) wydane przez szkołę wyższą kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu podczas składania dokumentów. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą należy oprócz kopii dołączyć oryginały.
  UWAGA! Absolwenci z 2017 roku składają zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów wraz z oceną, potwierdzone przez dziekana wydziału. W razie przedłożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów kopię dyplomu (zgodnie z punktem 3) należy dostarczyć do końca września.
 4. Kopia suplementu do dyplomu (tylko jeśli suplement stanowi część B dyplomu).
 5. Dwie aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie oraz jedno zdjęcie w formie elektronicznej (wyłącznie do rejestracji elektronicznej).
 6. Kserokopię dowodu osobistego (w formacie 1x1).
 7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za egzamin wstępny, a także:
  – na specjalność kompozycja – partytury własnych utworów;
  – na specjalność teoria muzyki – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  – na specjalność dyrygentura chóralna – program egzaminu z dyrygowania oraz program egzaminu z emisji głosu i nuty dla akompaniatora;
  – na specjalność dyrygentura symfoniczno-operowa – program egzaminu z dyrygentury;
  – na specjalność rytmika – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  – na specjalność edukacja i animacja muzyczna – program egzaminu z zakresu dyrygowania i program egzaminu z zakresu emisji głosu oraz nuty dla akompaniatora;
  – na kierunek instrumentalistyka, specjalności: fortepian, fortepian kameralny, klawesyn, organy, gitara, akordeon – program egzaminu z instrumentu;
  – na kierunek instrumentalistyka, specjalności: instrumenty dawne, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba, harfa, perkusja – program egzaminu z instrumentu oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut oznacza to, że zapewnia akompaniatora jest we własnym zakresie;
  – na specjalność wokalno-aktorską – program egzaminu ze śpiewu oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut oznacza to, że zapewnia akompaniatora we własnym zakresie;
  – na specjalność musical – program egzaminu z predyspozycji wokalnych oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut, oznacza to, że zapewnia akompaniatora we własnym zakresie lub podkład muzyczny znajduje się na płycie CD (w formacie audio), którą kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny;
  – na specjalność wokalistyka estradowa – program egzaminu z predyspozycji wokalnych oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut, oznacza to, że zapewnia akompaniatora we własnym zakresie lub podkład muzyczny znajduje się na płycie CD (w formacie audio), którą kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny;
  – na specjalność choreografia – własne prace choreograficzne zarejestrowane na nośniku elektronicznym, który kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW na studia trzeciego stopnia

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ KANDYDACI NA STUDIA TRZECIEGO STOPNIA

 
UWAGA!
Kandydaci obowiązani są dokonywać rejestracji drogą internetową, przez stronę www.amuz.lodz.pl

 

 1. Wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie na studia (dostępne po ukończeniu rekrutacji online).
 2. Życiorys.
 3. Kopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich poświadczona przez Akademię Muzyczną w Łodzi – oryginał dyplomu (odpisu) kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu podczas składania dokumentów. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą należy oprócz kopii dołączyć oryginały.
  UWAGA! Absolwenci z 2017 roku składają zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów wraz z oceną, potwierdzone przez dziekana wydziału. W razie przedłożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów kopię dyplomu i suplementu (zgodnie z punktem 3.) należy dostarczyć do końca września.
 4. Kopia suplementu do dyplomu (tylko jeśli stanowi część B dyplomu).
 5. Dwie aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie oraz jedno zdjęcie w formie elektronicznej (wyłącznie do rejestracji elektronicznej).
 6. Kserokopię dowodu osobistego (w formacie 1x1).
 7. Spis dotychczasowych dokonań artystycznych i naukowych (nagrody na konkursach, uczestnictwo w kursach mistrzowskich, nagrania płytowe, publikacje i inne).
 8. Program (spis) wykonywanych utworów na egzamin wstępny. Akompaniator we własnym zakresie.
 9. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za egzamin wstępny.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW na studia podyplomowe

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ KANDYDACI NA STUDIA PODYPLOMOWE

 
UWAGA!
Kandydaci obowiązani są dokonywać rejestracji drogą internetową, przez stronę www.amuz.lodz.pl, z wyjątkiem kandydatów na Europejskie Podyplomowe Studia Operowe.
Rekrutacja na Europejskie Podyplomowe Studia Operowe odbywa się drogą internetową przez stronę www.europeanopera.academy

 

 1. Wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie na studia (dostępne po ukończeniu rekrutacji online).
 2. Życiorys.
 3. Dwie aktualne fotografie, podpisane na odwrocie.
 4. Kopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów poświadczona przez Akademię Muzyczną w Łodzi – oryginał dyplomu (odpisu) kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu podczas składania dokumentów. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą należy oprócz kopii dołączyć oryginały.
  UWAGA! Absolwenci z 2017 roku składają zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów wraz z oceną, potwierdzone przez dziekana wydziału. W razie przedłożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów kopię dyplomu i suplementu (zgodnie z punktem 4.) należy dostarczyć do końca września.
 5. Kopia suplementu do dyplomu (tylko jeśli stanowi część B dyplomu).
 6. Kserokopię dowodu osobistego (w formacie 1x1).
 7. Program (spis) wykonywanych utworów na egzamin wstępny. Akompaniator we własnym zakresie.
 8. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za egzamin wstępny.

EGZAMINY WSTĘPNE - informacje dodatkowe

 
OPŁATY ZA EGZAMIN WSTĘPNY

Za egzamin wstępny obowiązuje opłata w wysokości ustalonej przez władze Uczelni (zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i wynosi 140 zł dla wszystkich rodzajów i kierunków studiów.

Wpłat dokonuje się na konto:
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 270, 90–361 Łódź
971240 3028 1111 0000 2822 1999

 
ZAKWATEROWANIE W CZASIE EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

Istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w Domu Studenckim na czas egzaminów wstępnych.

 
ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

 1. Wszystkie egzaminy mają charakter konkursowy.
 2. We wszystkich egzaminach stosowany jest system punktowy.
 3. Laureaci ogólnopolskich konkursów muzycznych w zakresie instrumentalistyki (nagrody I, II i III) oraz w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych mogą być zwolnieni z egzaminów w danej specjalności na studia pierwszego i drugiego stopnia.
 4. Ostateczne wyniki egzaminów wstępnych ogłaszają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.