„Notes Muzyczny” to półrocznik o profilu naukowo-artystycznym wydawany od 2014 roku przez Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu Akademii Muzycznej w Łodzi. Półrocznik ukazuje się w czerwcu i w grudniu.

Merytoryczną opiekę nad wydawnictwem sprawuje dr hab. Magdalena Pilch (redaktor naczelny).

Główną ideą czasopisma jest publikacja artykułów oraz fragmentów prac naukowych o charakterze badawczym (odkrywczym). Ich tematyka związana jest z problemami wykonawczymi w szeroko pojętej muzyce klasycznej, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów klawiszowych oraz wykonawstwa historycznie poinformowanego. W kręgu tematycznym znajdują się także artykuły dotyczące zagadnień metodyczno-pedagogicznych w wykonawstwie artystycznym.

W „Notesie Muzycznym” znajduje się również dział kronik obejmujący wywiady, notki biograficzne, sprawozdania z sesji naukowych, konkursów i konferencji oraz dział recenzji i zapowiedzi dotyczący płyt, książek i ciekawych wydarzeń artystycznych.

Czasopismo wydawane w nakładzie 200 egzemplarzy – dostępne także na stronie internetowej Akademii Muzycznej w Łodzi – ma zasięg ogólnopolski i jest rozpowszechniane drogą wymiany z innymi ośrodkami akademickimi i naukowo kulturalnymi.

Spis treści i streszczenia artykułów naukowych są tłumaczone na język angielski. Artykuły naukowe (minimum 0,5 arkusza wydawniczego = 20 tys. znaków ze spacjami) są recenzowane zewnętrznie.

Propozycje artykułów i notatek naukowych, a także teksty do działów kronik, recenzji i zapowiedzi można nadsyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjmujemy wyłącznie artykuły, które są pracami oryginalnymi autorów i nie były dotychczas nigdzie publikowane ani nie są obecnie rozpatrywane przez inne wydawnictwo.

Terminy nadsyłania materiałów do numeru czerwcowego:
  • do 31 grudnia – artykuły i notatki naukowe;
  • do 28 lutego – materiały do kroniki (sprawozdania z koncertów, konkursów, warsztatów i sesji naukowych), a także omówienia i recenzje płyt i książek;
Terminy nadsyłania materiałów do numeru grudniowego:
  • do 15 czerwca – artykuły i notatki naukowe;
  • do 15 września – materiały do kroniki (sprawozdania z koncertów, konkursów, warsztatów i sesji naukowych), a także omówienia i recenzje płyt i książek.

W przypadku gdy interesujące wydarzenia kulturalne odbywają się po ww. terminie, istnieje możliwość późniejszego dosłania materiałów do kroniki, po wcześniejszym uzgodnieniu z redakcją.

 

 

“Notes Muzyczny” is an academic-art biyearly, published since 2014 by the Faculty of Piano, Organ, Harpsichord and Early Instruments of the Academy of Music in Łódź. The biyearly is issued in June and December.

The content-related supervision over the publication is exercised by dr hab. Magdalena Pilch (the Editor-in-Chief).

The main objective of the journal is to publish articles and excerpts from scientific works of a research (exploratory) nature. The subjects of the texts cover performance-related issues of broadly understood classical music, with a particular attention focused on keyboard instruments and historically informed performance. The range of topics also encompasses articles discussing methodological-didactic issues related to artistic performance.

“Notes Muzyczny” also includes the chronicle section with interviews, biographical notes, accounts of academic seminars, competitions and conferences, as well as the section with reviews and previews of forthcoming records, books and interesting artistic events.

The journal, published in 200 copies – available also on the website of the Academy of Music in Łódź, is all-Polish in scope and is to be distributed via an exchange with other academic and scientific-cultural centers.

The list of content and abstracts of academic articles are translated into English. Academic articles (the minimum length of which being a half of the publisher’s sheet, i.e. 20,000 characters with spaces) are reviewed externally.

Proposed articles and scientific notes, as well as the texts to be published in the chronicle, reviews and previews sections should be sent in to the following address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

We accept only the articles that are authors' original works and that have not been published so far, or are not currently considered by any other publisher.

The deadlines for the submission of materials to the June issue are as follows:
  • by December 31st – articles and scientific notes;
  • by February 28th – materials for the chronicle section (accounts of concerts, competitions, workshops and academic seminars) as well as overviews and reviews of records and books.
The deadlines for the submission of materials to the December issue are as follows:
  • by June 15th – articles and scientific notes;
  • by September 15th – materials for the chronicle section (accounts of concerts, competitions, workshops and academic seminars) as well as overviews and reviews of records and books.

Should any interesting cultural event take place after the deadlines given above, it is possible – upon prior agreement with editors – to send in materials for the chronicle section later.