CELE STAŻU
 • doskonalenie warsztatu wykonawczego,
 • praca nad interpretacją i repertuarem,
 • rozwój artystyczny.
RODZAJE ZAJĘĆ
 • indywidualne w zakresie gry solowej na instrumencie,
 • indywidualne w zakresie gry solowej na instrumencie z akompaniatorem,
 • indywidualne w zakresie śpiewu solowego,
 • indywidualne w zakresie śpiewu solowego z akompaniatorem.
KANDYDACI
 • o przyjęcie na staż artystyczny mogą ubiegać się osoby posiadające ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.
KOSZT ROCZNEGO STAŻU ARTYSTYCZNEGO
 • 30 godz. bez akompaniatora - nie mniej niż  6300 PLN
 • 30 godz. (w tym 15 godz.. z akompaniatorem) – nie mniej niż 9450 PLN
KOSZT SEMESTRALNEGO STAŻU ARTYSTYCZNEGO
 • 15 godz. bez akompaniatora - nie mniej niż  3150 PLN
 • 15 godz. (w tym 7,5g. z akompaniatorem) – nie mniej niż 4725 PLN
WYMAGANE DOKUMENTY
  Kandydaci obowiązani są dokonywać rejestracji drogą internetową, przez stronę www.amuz.lodz.pl
 1. wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie na studia (dostępne po ukończeniu rekrutacji online)
 2. podanie do Dziekana Wydziału z prośbą o przydział do wskazanego pedagoga prowadzącego
 3. życiorys
 4. dwie aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (wymiary 35 mm x 45 mm, na jasnym tle, itd.), podpisane na odwrocie oraz jedno zdjęcie w formie elektronicznej (potrzebne wyłącznie do rejestracji elektronicznej – prosimy o niedołączanie zdjęcia na płycie do dokumentów)
 5. kopia dyplomu (odpisu) ukończenia studiów i suplementu dyplomu (odpisu) wydane przez szkołę wyższą; oryginały dokumentów kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu podczas składania ich w Dziale Nauczania; w przypadku wysyłania dokumentów pocztą należy oprócz kopii dołączyć oryginały
 6. kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (w formacie 1x1)
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • w semestrze zimowym – do 10 września 2020 r.
 • w semestrze letnim – do 1 lutego 2021 r.

UWAGA!
O przyjęciu na staż artystyczny decyduje pedagog prowadzący.